Summary Welzijn op het werk - juridische aspecten

-
ISBN-13 9789048633906
239 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Welzijn op het werk - juridische aspecten". The author(s) of the book is/are Anne Van Regenmortel. The ISBN of the book is 9789048633906. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Welzijn op het werk - juridische aspecten

 • 2.1 Situering en ontwikkeling

 • Beschrijf de situatie van arbeid(ers) in de 19e eeuw
  • industriële revolutie
  • uitvindingen, technische ontwikkeling, mechanisering productieproces
  • fabrieksarbeid
  • overproductie -> economische crisis
  • lange arbeidsdagen
  • laag loon
  • kinderarbeid
  • arbeidsongevallen: door slechte verlichting en nieuwe stoffen
  • werkloosheid: door overproductie wordt er onvoldoende afgenomen
  • honger, erbarmelijke huisvesting, alcoholisme
  • nog geen beschermend sociaal recht
  • wel vrijheid van arbeid en ondernemen: toepassing burgerlijk recht
  • private verzekeringen en vrijwillige verzekeringskassen
 • Er is in de 19e eeuw nog geen beschermend sociaal recht, wat is er wel?
  • Keizerlijk decreet 15/10/1810: vergunningen voor ongezonde werkplaatsen + maatregelen mbt openbare veiligheid en gezondheid (niet zo zeer wn's beschermen)
  • Decreet 3/1/1813: verbod op kinderarbeid in mijnen voor kinderen jonger dan 10 jaar
 • Wat speelde zich af in 1886?
  Geweldadige stakingen en sociale onrust
  • bloedig onderdrukt door het leger
  • burgerij is bang van de arbeiders
  • "onderzoekscommissie van de Arbeid" brengt schrijnende sociale wantoestanden aan het licht
  • Koning Leopold II kondigt uitwerking van sociale wetgeving aan
 • Welke zijn de wetten tgv 1886?
  • wet 5 mei 1888: toezicht op gevaarlijke ongezonde ... (arbeidsinspectie)
  • wet 13 december 1889 betreffende de arbeid van vrouwen en kinderen: verbod op kinderarbeid onder de 12 jaar en max 12u per dag
 • Welke wetgeving bestond er voor 1899?
  Arbeidsveiligheidsrecht was ingebed in industrieel recht
  • Wet 5 mei 1888: arbeidsinspectie
  • KB 21 september 1894: voorloper ARAB => bij het geven van vergunningen voor gevaarlijke inrichtingen, heeft men tal van maatregelen gegroepeerd in het KB
 • Leg uit: de eerste algemene arbeidsveiligheidswet (2/7/1899)
  Bescherming van werknemers tegen risico's van arbeidsongevallen en beroepsziekten
  • vooral de bedoeling om werknemers te beschermen tegen risico's
  • uitvoerende macht bevoegd om maatregelen te nemen: men komt tot een reglementaire benadering nl. men had op het ogenblik van het idee om voor elke mogelijk risico's voor te schrijven
  • reglementaire benadering: technische voorschriften + concrete gedragsnormen
 • Veiligheidsverplichtingen in de AOW 10/03/1900
  Hierin vind je de algemene veiligheidsverplichtingen voor WN's en WG's
  Voor de bedienden duurde het tot 1922 
 • Leg uit: wat gebeurde er in de 20e eeuw?
  Invoering van een professionele risico-verzekering
  • AOW 24/12/1903: voor die periode moest je voor ongevallen de regelen van burgerlijk recht toepassen nl. 1382 = procederen tegen WG en colleges
  • men ging naar een Bismarckiaans georiënteerde sociale politiek


  Thans: AOW 71 en Beroepsziektewet 1970
 • Welke 2 gebeurtenissen vonden plaats na WO2?
  1. ARAB: initiatief van Troclet tot ordening van de veiligheidsvoorschriften (onoverzichtelijke massa)
  2. Uitbouw van sociaal overleg in veiligheid- en gezondheidsmateries: comités en Hoge Raad voor Veiligheid en Gezondheid van de Arbeid op nationaal niveau
 • Leg uit: veiligheidswet 1952
  Kaderwet inzake veiligheid, maar ook ARAB blijft juridische basis
  • tenminste 1 dienst veiligheid per WG
  • sociaal overleg onderneming
 • Wat was een belangrijke stap in het denken over veiligheid en het sluiten van regels in 1975?
  Het Voorkomingsbesluit 20/06/1975: beoogt te breken met de reglementaire (technisch detaillistische) benadering van veiligheid
  • WG is verantwoordelijk voor organisatie van preventiebeleid in de onderneming
  • hulp van deskundigen
  • uitvoering van het veiligheidsbeleid door HL
 • Wat was het principe en welke maatregelen bij het voorkomingsbesluit?
  Principes
  1. Uitschakelen gevaarlijke arbeidsvoorwaarden
  2. Aanpassing van de arbeid aan de mens


  Maatregelen
  1. Procedure mbt uitschakeling risico's
  2. Vorming en informatie
 • Welke was de internationale invloed?
  IAO
  • beginfase vnl normen mbt arbeidsvoorwaarden
  • later ook ruimer socio-economisch beleid
  • verschillende verdragen uitgevaardigd inzake arbeidsveiligheid
 • Welke was de Europese invloed?
  Sinds jaren 80 grote invloed
  • Europese Akte van 1987
  • EG Kaderrichtlijn 89/391: inzake gezondheid en veiligheid aangevuld met specifieke richtlijnen
  • 1985: nieuwe aanpak: essentiële veiligheidsdoelstellingen in richtlijnen, details vastgelegd in technische normen
 • Wat gebeurde er met het ARAB 1992?
  Het ARAB en veiligheidswet aan herziening toe: 
  • ander idee: meer komen tot doelvoorschriften ipv per risico
  • regionalisering bevoegdheden inzake leefmilieu
  • meer algemene veiligheidsprincipes
  • veroudering ARAB door evolutie in technologie
  • implementatie Europese Richtlijnen 
  • esthetische beweegredenen


  Start 1992 doel voltooiing binnen redelijke termijn => 2007 
 • Hoe verliep de herstructurering van het ARAB en de veiligheidswet?
  Op 3 niveaus
  1. Welzijnswet 1996: nieuwe basiswet
  2. Uitvoeringsbesluit gebundeld in de Codex
  3. Indicatieve richtlijnen of bijlagen 
 • Leg uit: ontstaan codex
  1992-2017 verschillende KB's uitgevaardigd, deze zijn thans opgeheven en de inhoud werd in de Codex gebracht
  • 10 boeken 
  • uitgangspunten: alle uitvoeringsbesluiten opnemen, tekstuele aanpassingen, invoering van aantal algemene beginselen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

In welk artikel vinden we de procedures terug?

Beëindiging: art. 4 e.v. WBPVerwijdering: art. 15 e.v. WBP
Wat indien uitzendkracht een AO veroorzaakt en de WN het slachtoffer is?
 • burgerlijke immuniteit voor WG-uitlener, zijn aangestelden of lasthebbers
 • uitzendkracht is aangestelde van WG-gebruiker = dus immuniteit
 • geen aansprakelijkheidsvordering mogelijk enkel bij opzet
Wat indien de uitzendkracht het slachtoffer wordt van een AO veroorzaakt door de WN van de gebruiker?
 • gewone WN geniet geen immuniteit, kan wel art. 18 AOW opwerpen
 • gebruiker (WG) kan ook aansprakelijk worden gesteld want is niet de juridische werkgever
 • immuniteit: voor WG-uitlener van slachtoffer en zijn aangestelden of lasthebbers
Is de werkgever aansprakelijk tov derden?
 1. Voor eigen onrechtmatige daad: art. 1382-1383 > ja
 2. Voor schade veroorzaakt door werknemers: art. 1384, lid 3 > ja
Welke uitzonderingen bestaan er op de burgerlijke immuniteit van de werkgever?
 • schade aan goederen van de WN
 • ongevallen op weg van en naar het werk indien hij deze zelf heeft veroorzaakt
 • verkeersongevallen tijdens het werk waarvoor hij zelf aansprakelijk is
 • opzettelijk veroorzaakt arbeidsongeval
 • voor inbreuken op de welzijnswetgeving => terwijl arbeidsinspectie hem schriftelijk in kennis heeft gesteld, maar WG behoudt zijn immuniteit wanneer de WG kan bewijzen dat het ongeval te wijten is aan de niet-naleving van de veiligheidsinstructies door de WN. 


art. 46 Arbeidsongevallenwet
Is de werkgever aansprakelijk tov zijn werknemers (voor arbeidsongevallen)?
Principe burgerlijke immuniteit = werkgever kan niet op basis van gemeen recht aangesproken worden voor:
 • persoonlijke fout: art. 1382-1383
 • fout van zijn aangestelden-werknemers: art. 1384, lid 3
 • LET OP: de immuniteit geldt voor de juridische werkgever!
Is de werknemer burgerlijk aansprakelijk tegenover zijn werkgever en derden?
Art. 18 AOW geldt, enkel aansprakelijk bij:
 • bedrog/opzet
 • zware fout
 • herhaaldelijk voorkomende lichte fout
Welke zijn de uitzonderingen op de burgerlijke immuniteit van de collega?
Igv fout van collega
 • op de weg naar en van het werk
 • bij verkeersongevallen tijdens het werk
 • bij opzettelijk veroorzaakte arbeidsongevallen
Is de werknemer burgerrechtelijk aansprakelijk tegenover zijn collega-werknemers?
Art. 46-47 AOW
 • geen optierecht, forfaitaire vergoeding krachtens de AOW
 • aansprakelijkheid beperkt als gevolg van de burgerlijke immuniteit van de WG, zijn aangestelden en lasthebbers (=onderdeel historisch sociaal compromis)
 • >< art. 127 SSW: andere invulling aangestelden en lasthebbers. Aangestelden is ruimer dan werknemers en WG: kijkt naar de arbeidsrechtelijke relatie
 • enkel burgerlijke vordering mogelijk voor schade die niet door de arbeidsongevallenwetgeving wordt gedekt
 • de verzekeraar wordt gesubrogeerd in de rechter van het slachtoffer, wanneer een burgerlijke vordering mogelijk is nl. wanneer de immuniteit wordt doorbroken
Hoe zit het nu met de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de RP?
sinds 11 juli 2018 is de decumulregeling afgeschaft: 
 • ook politieke rechtspersonen en OCMW's zijn niet langer uitgesloten