Summary Wereldeconomie (vwo) (2011)

-
ISBN-10 9461100264 ISBN-13 9789461100269
619 Flashcards & Notes
105 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Wereldeconomie (vwo) (2011)". The author(s) of the book is/are LWEO. The ISBN of the book is 9789461100269 or 9461100264. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Wereldeconomie (vwo) (2011)

 • 1 Hoofdstuk Een wereld van verschillen

 • De wereld wordt meestal ingedeeld in 200 natiestaten of landen, die gerangschikt kunnen worden op bbp, oppervlakte en aantal inwoners. China en India hebben het meeste inwoners, Rusland bezit het grootste oppervlakte en de VS  heeft het hoogste bbp (bruto binnenlands product). Hoe groter de oppervlakte van een land, hoe meer hulpbronnen (ijzererts, olie), die voor inkomen kunnen zorgen, er beschikbaar zijn.
 • De BRIC-landen (Brazilie, Rusland, India en China) vertonen de afgelopen jaren grote economische groei. Andere opkomende landen zoals Indonesie, Turkije en Mexico groeien ook steeds sneller. De traditionele industrielanden, West-Europa, VS, Canada en Japan hebben het hoogste inkomen. Deze landen zijn lid van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), een organisatie voor overleg en samenwerking op sociaal-economisch terrein.
 • BBP
  Het bbp per hoofd is een belangrijke welvaartsindicator, een manier om de welvaart in een land te meten.De armoedegrens is het minimale inkomen dat nodig is om aan alle noodzakelijke behoeften zoals onderwijs, onderdak, voldoende eten en gezondheidszorg te kunnen voldoen.
  Het bbp van verschillende landen kan worden vergeleken, alleen levert het vergelijken volgens de feitelijke wisselkoers niet het beste resultaat. Als het inkomen in een land laag is, zullen producten in dat land relatief goedkoper zijn en zal het geld meer waarde hebben dan volgens de wisselkoers is voorspeld. De koopkracht, het aantal producten dat je met een bepaald bedrag kunt kopen, is in arme landen veel groter is. Daarnaast wordt inkomen uit de informele sector niet meegerekend. De informele sector zijn alle banen waarvan het inkomen niet geregistreerd wordt en er geen belasting wordt betaald. In Nederland zijn dit vooral baantjes als oppassen, maar in arme landen wordt er ook door bijvoorbeeld schoenmakers veel zwart gewerkt. Omdat dit inkomen niet wordt geregistreerd zorgt het voor een lager officieel bbp per hoofd.
 • Om wel een goede vergelijking te kunnen maken tussen de welvaart in landen, gaan internationale inkomensvergelijkingen uit van een standaardpakket. Dit is een vastgesteld pakket van goederen, waarvan de waarde in de lokale munteenheid wordt uigedrukt. Dan wordt er in elk land een omrekeningsfactor, of koopkrachtpariteit vastgesteld. De koopkracht is een theoretische wisselkoers die rekening houdt met het verschil in prijsniveau. Als een standaardpakket in Nederland €50 kost en in China 500 yuan, dan is de koopkrachtpariteit €1 = 10 Chinese yuan.
 • Omdat weinig producten in elk land hetzelfde zijn en er in verschillende landen ook verschillende behoeftes zijn, is het moeilijk om een goed standaardpakket te vinden. Een andere uitvinding is de Big Mac-index. Deze index vergelijkt de koopkracht op basis van de prijs van een Big Mac in een land. Een Big Mac smaakt namelijk overal hetzelfde, maar kóst niet overal hetzelfde.
 • Bij arbeidsverdeling of specialisatie gaan producenten zich richten op een enkele taak, in plaats van zichzelf in alles te voorzien. Met ruil kan er ook in andere behoeften worden voorzien. Bij directe ruil wordt het ene goed voor het andere goed geruild. Bij indirecte ruil wordt er geld gebruikt om te ruilen.
 • Verschillende organisaties houden zich bezig met de verdeling van de welvaart in de wereld. Het IMF, het internationale monetaire fonds, is opgericht om het internationale betalingsverkeer soepel te laten lopen en banken met problemen te helpen. De United Conference on Trade and development (UNCTAD) is een organisatie van de VN die zich bezighoudt met ontwikkelingslanden.
 • Zelfs met al deze verschillende maatstaven is de echte verdeling van welvaart lastig om te vinden. In veel ontwikkelingslanden is er een kleine elite die zo rijk is dat het bbp per hoofd omhoog wordt gehaald, terwijl het grootste deel van de bevolking erg arm is. Een minimale koopkracht is essentieel om een bepaald niveau van welvaart te bereiken, maar ook onderwijs en gezondheidszorg zijn belangrijk. De ontwikkelingsorganisatie van de VN, UNDP, heeft een welvaartsmaatstaf ontwikkeld waarin niet alleen het inkomen een rol speelt. Dit is het HDI, Human Development Index, een gewogen gemiddelde van factoren zoals levensverwachting en aantal jaren genoten onderwijs.
 • Waarom is het een voordeel om als land over een grote oppervlakte te beschikken?
  Omdat er bij een grotere oppervlakte meer kans is op natuurlijke hulpbronnen. Een land wat zowel berglandschappen als vlaktes heeft, kan tegelijk profiteren van bijvoorbeeld bergwater maar heeft ook geschikte gebieden voor het houden van vee.
 • Wat wordt er bedoeld met de traditionele industrielanden?
  Met de traditionele industrielanden worden landen als Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten bedoeld. Ze worden vaak ook de westerse landen of de westerse wereld genoemd. Deze landen zijn over het algemeen het meest welvarend. Het is makkelijker te onthouden als je bedenkt dat het de
  eerste landen waren die van het leven van de landbouw, overgingen op leven van de industrie en het bouwen en gebruiken van fabrieken.
 • Wat is een welvaartsindicator? Noem ook een voorbeeld.
  Een welvaartsindicator meet de mate van welvaart (rijkdom, groei, gezondheid) van een land. Een voorbeeld hiervan is het bruto binnenlands product per inwoner. De armoedegrens ligt nu ongeveer op $1,25 per persoon per dag.
 • Wat is de armoedegrens?
  De armoedegrens is het bedrag dat minimaal nodig is om aan alle noodzakelijke behoeften zoals onderwijs, onderdak, voldoende eten en gezondheidszorg te kunnen voldoen.
 • Wat is de informele sector?
  De informele sector is de sector in de economie waarvan de werkzaamheden en het inkomen niet officieel geregistreerd worden.
 • Waarom levert het gebruik van de feitelijke wisselkoers een vertekend beeld?
  De feitelijke wisselkoers houdt geen rekening met de koopkracht. In armere landen is geld vaak reëel meer waard dan in rijkere landen. Met een dollar kun je in het welvarende Amerika misschien alleen een hotdog kopen, in het arme India kun je er wel een paar schoenen mee kopen.
 • Wat is koopkrachtpariteit?
  Koopkrachtpariteit is een manier om de koopkracht van landen met elkaar te vergelijken. In plaats van uit te gaan van de feitelijke wisselkoers, worden de prijzen van een standaardpakket goederen in elk land met elkaar vergeleken.
 • Waarom is het lastig om een goed standaardpakket voor de koopkrachtpariteit te ontwikkelen?
  Omdat in elk land de behoeftes verschillen, elk land heeft namelijk zijn eigen cultuur. In India is er bijvoorbeeld bijna geen behoefte aan rundvlees, terwijl dit in Amerika erg populair is.
 • Waar staat IMF voor en wat doet deze organisatie?
  IMF betekent internationaal monetair fonds, en het zorgt voor een soepel verloop van het internationale betalingsverkeer (beleggingen en investeringen over de wereld). Daarnaast helpt het banken die financieel in de problemen zitten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe kan het dat de rente in veel lidstaten daalt door d e euro?
Lage inflatie
Munten kunnen niet devalueren
Welke rol speelt de moral-hazard-problematiek bij het oprichten van een steunfonds?
Waarom zouden landen binnen de eurozone zich aan de regels van het stabiliteitspact houden, als ze weten at ze toch geholpen worden. 

Uitlenen tegen een lage rente of tegen een hoge rente om vervolgens gered te worden door de overheid ...
Wat is een steunfonds?
De EU heeft een steunfonds opgericht om probleemlanden te helpen .
Wat is herfinanciefren?
Het opnieuw lenen van geld om leningen waarvan de looptijd is verstreken te kunnen aflossen.
Hoe kan de overheid haar geld terugverdienen?
Door hogere belastingontvangsten als gevolg van een hogere economische groei.
Hoe ontstond de kredietcrisis?
De kredietcrisis is het gevolg van het onverantworode beleid van Amerikaanse banden. Door de hoge rente op hun hypotheek wilen mensen hun huis verkopen, maar de vraag daalt en dus ook de huizenprijzen. Veel hypotheken stonden onder water en banken gaan failliet. 
De ECB en de FED hebben ingegrepen omd e liquiditeit op peil te houden. 
Waarom is zelfbinding in de EMU belangrijk?
Door zelfbinding zal een land de afspraken na komen.
Wat houdt de geldmarkt in?
Kortlopende leningen <2 jaar
Wat houdt de kapitaalmarkt in?
Langlopende leningen > 2 jaar. Zoals pensioenfondsen, banken en belggers.
In welke vicieuze cirkel kan de overheid terecht komen door een hoge staatschuld?
Als de overheid geld blijft lenen, stijgen de staatsschuld en rentelasten, waardoor de overheid weer meer moet lenen.