Summary Wereldgeschiedenis in beeld

-
ISBN-10 1405481676 ISBN-13 9781405481670
113 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Wereldgeschiedenis in beeld". The author(s) of the book is/are Peter Delius Klaus Berndl Juliane von Laffert Robert Josephus Maria Ridder. The ISBN of the book is 9781405481670 or 1405481676. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Wereldgeschiedenis in beeld

 • 2 De eerste rijken

 • Noem 3 oorzaken, voor  de toename van voedsel het ontstaan van landbouwsamenlevingen 9000-3000 v.C
  uitvinding van de ploeg, irrigatiestelsels, dammen en kanalen
 • De bevolkingtoename en voedseltoename had gevolgen voor de samenleving, welke?
  Sociale differentiatie tussen boeren, ambachtslieden,soldaten en bestuurders en dus een hiërarchische maatschappij
 • Wat was de functie van de staatsambtenaren in de tempeleconomie?
  Ze beheerden de handel en productie van voedsel voor de gemeenschap
 • Wanneer werden de eerste Soemerische steden gesticht?
  ca. 3000 v. C
 • Wat is het kenmerk van het Soemerische Spijkerschrift?
  Het is een klankschrift, ieder teken is een lettergreep of combinatie hiervan
 • Wie namen dit schrift over en verfijnden het verder?
  2500 v. C.de Akkadiërs/1400 v.C. Kanaän/ Feniciërs en de Grieken (+klinkers)
 • In welke tijd en waar schreef koning Hamoerabi van Babylonië zijn Codex?

   

  1792-1595 v. C in Oud-Babylonische Rijk (Mesopotamië)
 • Wie bouwde de indrukwekkende tempels en ziggoerat van Babylon en de hangende tuinen van Babylon?
  1125-1104 v.C. Neboekadnessar1
 • Tegen welke landen richtte Neboekadnessar zich vooral?
  Egypte en Palestina (Babylonische gevangenschap)
 • Wie versloeg Neboekadnessar III?
  539 de Perzische koning Cyrus.
 • Wie en wanneer voegde  Boven- en Beneden-Egypte samen?Wat werd de hoofdstad?

   

  Narner, de pré-dynastieke periode 2900 v.C. stichting van Memphis
 • Wanneer was het Oude Rijk?
  2660-2160
 • Wat waren de verplichtingen van de gewonen boeren in het Oude Rijk?
  belasting in graan en vee, gemeenschapsdiensten verrichten (kanalen, dammen, graven bouwen)
 • Noem enkele koningen en wat zij lieten bouwen
  Djoser:(Imhotep: architect en priester) trappiramide in Sakkara,Cheops, piramide van Gizeh,
 • Waardoor werd de 1e tussentijd gekenmerkt?
  strijd tussen gebieden, verval van bestuur, handel en economie, verval irrigatiesystemen en voedselopslagplaatsen: honger de provinciale gouverneurs in Thebe, Boven Egypte wonnen en ze veroverden Beneden-Egypte en stichtten het Midden Rijk 2040-1785
 • Welke god werd nu de officiële staatsgod?
  Amon (Thebe bij Luxor) en Re (tempel van Heliopolis bij Memphis): Amon-Re bij Karnak. koning Sesostris: rijk van Nubië tot de Fenicische steden in Libanon. Dal der Koningen nieuwe begraafplaats
 • Na de 2e tussentijd (Hyksos) begon het Nieuwe Rijk. 1539-1379Noem enkele farao's uit deze tijd.
  Toetmosis I veroverde Nubië, 1e farao, dochter Hatsjepsoet(regentes voor Toetmosis III/ farao) handelsexpedities, welvaart/ Amenhotep III en zoon Amenhotep IV (Echnaton en Nefertiti: Aton, monotheïsme, vijandschap priesters van Amon-Re/ Toetanchamon (generaals machtig: Ramses I in 1320)
 • Het Nieuwe Rijk II 1320-1070 v. C. Hoe heette de slag tegen deHittieten en welke tempel bouwde hij?
  Slag van Kadesj in Syrië en Palestina. Wreed, tempel van Aboe Simbel Economische problemen en sociale onrust.
 • Derde Tussentijd 1070-332 V.C Wie hadden de macht?
  Thebe: de hoge priesters van Amon in Boven Egypte, god-vrouw Amon/ Assyriërs , Griekse handelaren , farao's huwden Griekse vrouwen,/ 525 v.C. veroveren de Perzen Egypte (Cambyses), onafhankelijk en in 332, Alexander de Grote sticht Alexandrië. Na zijn dood: de Ptolemaeën (opvolgers van Alexander)
 • Waarom is de Steen van Rosette belangrijk?
  monument uit de 2e eeuw v. C. tekst in hiëroglyfen en het Demotisch en het Grieks, hierdoor konden ze de hiëroglyfen ontcijferen
 • Waar vond men de oudste stedelijke bewoning?
  9000 v.C. Jericho, daarnaast Byblos, 3000 v.C. en Oegarit 1400 v.C.(Myceense handelaren) 
 • Welke kolonies en stadstaten stichtten de Feniciërs (Libanon).
  814 v. C.Carthago (kolonie) en de stadstaten Byblos en Oegarit, Sidon en Tyrus.
 • Wanneer kun je de Meden en Perzen dateren?
  800-330 v.
 • Wie was de grondlegger van de Perzische dynastie?
  Achaemenes 800 v. C.
 • Welke Perzische heerser veroverde het Rijk van de Meden?
  Cyrus II ( zoon van Cambysus I) 500 v. C.
 • Welke gebieden veroverde Cyrus II nog meer in 549 en 539 v. C.
  De Griekse steden Klein Azië, Nieuw Babylonische Rijk (Soesa en Ecbatana: werd Babylon
 • Welke Perzische heerser veroverde het Egyptische Rijk in 525 v. C.?
  Cambysus, zoon van Cyrus II
 • Wie was de opvolger van Cambysus in 522 v. C.?En wat voor maatregelen nam hij?
  Darius I, hij stichtte provincies, die belastingen af moesten dragen, de gouverneurs, de satrapen hadden veel macht, maar werden gecontroleerd. Hij legde wegen aan, voerde het rechtssysteem om en voerde een nationale munt in. Hij legde Persepolis aan (zoroastrisme). Grenzen: van Indus (oosten) en Donau (NW) en Macedonië
 • Welke nederlagen leed Darius?

   

  500 v. C onderdrukken Griekse stadstaten in Anatolië. 490 V.C nederlaag in Slag bij Marathon, strafexpeditie tegen Griekenland
 • Wie was de opvolger van Darius I rond 500 v.C?Bij welke veldslagen was hij betrokken?
  Xerxes I, veroverde Egypte, trok op naar Athene, 480 v. C Slag bij Salamis Perzen verslagen, landleger in Slag bij Plataea.
 • Wie werden gesteund door zijn opvolger Artaxerxes I
  431-404 Peloponnesische oorlog afwisselend, Sparta, Athene en Thebe.
 • Wie werden gesteund door Artaxerxes III?
  tegenstanders van Philippus II van Macedonië
 • Bij welke veldslagen leed de zoon van Artaxerxes, Darius II een nederlaag?
  333 v. C. bij Issus en in 331 v. C.Gaugamela
 • Welke historicus schreef over de Perzische geschiedenis?
  Historiën van Herodotus, en Anabasis van Xenophon (Griekse huurlingen coup van Cyrus tegen  zijn broer Artaxerxes II
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Onder Justitianus I werd het Oost-Romeinse Rijk (500 Byzantijnse Rijk) toonaangevende en culturele macht, welke maatregelen nam hij?

Koninkrijken van Vandalen in N Afrika en Ostrogoten in Italië onder Byzantijnse overheersing

Door God gegeven Keizerlijke heerschappij en patriarche en pausen van Rome en Constantinopel ondergeschikt

528 Burgerlijk wetboek: Codex Justitianus, Europese wetgeving

bouwwerken: Aya Sofia herbouwd in 532  en steden

627 Heraclius: basileios (koning) ipv augustus (keizer)

Wie voerde het Christendom als staatsgodsdienst in? 392 en hoe kwam het Romeinse Rijk aan zijn einde? 

Theodosius, bevestiging van het concilie van Nicea, Chr, staatsgodsdienst, keizer niet meer pontifex maximus, titel overgenomen door de pausen, zonen: rijk verdeeld in Westelijk deel en Oostelijk deel

Afhankelijk van Teutonen, Stilicho wilde Visigoten olv Alarik tegenhouden, maar 410 Rome toch geplunderd. Daarna verbond met Alarik om in 451 Atilla en de hunnen te verslaan.

476 Germaan Odoaker zet laatste keizer af, koning van Italië.

493 Uiteindelijk stuurde het Oost-Romeinse Rijk de Ostrogoten onder Theodorik om hem te verjagen. Einde van het Romeinse Rijk.

Wat was de slagbij Adrianopel 378?
De medekeizer Valens van het Oost-Romeinse rijk verslagen door de Visigoten, die namen Oost-Europa in
Wat is de Investituurstrijd? 11e en 12e eeuw?

In de 10e eeuw had de keizer medezeggenschap gekregen bij de benoeming van bisschoppen, ze kregen grond (heerlijkheden) politieke macht en militaire macht.

11e eeuw hervormingsbeweging: protest tegen invloed van seculiere macht bij de benoeming

De strijd kwam echt tot uitbarsting in 1075 tussen keizer Hendrik IV en paus Gregorius VII. Enerzijds bemoeide de paus zich met de Saksische oorlogen, waardoor het koninklijk gezag werd ondermijnd, anderzijds was de benoeming van een bisschop van Milaan door Hendrik IV de druppel die de emmer deed overlopen

De koning organiseerde een samenkomst van bisschoppen, waarbij paus Gregorius VII werd afgezet. In antwoord daarop excommuniceerde Gregorius de koning. Dit bracht Hendrik in een moeilijke positie, omdat een aantal Duitse bisschoppen zich tegen hem keerde en sommige vorsten hetzelfde dreigden te doen.

Hierop ondernam Hendrik een boetetocht naar Canossa (1077), waar de paus op dat ogenblik verbleef bij Mathilde van Toscane. Hendrik toonde zich bereid om zich aan de paus te onderwerpen, maar deze wilde Hendrik aanvankelijk niet ontvangen. Pas nadat de paus hem drie dagen had laten wachten werd de koning uiteindelijk ontvangen

Er werden nieuwe afspraken vastgelegd met het Concordaat van Worms in 1122. De kerkelijke en wereldlijke taken van bisschoppen werden beter gescheiden

De geestelijke positie van de bisschoppen werd uiteindelijk onafhankelijk van de keizer, maar de wereldlijke (territoriale en feodaal-rechterlijke) relatie bleef in principe onaangetast

Wanneer waren de kruistochten?
tussen 1096 en de 13e eeuw
1054 Oosters schisma, leg uit, wat dit betekende

Er waren 3 patriarchen:Rome Alexandrië en Antiochië,later 5 met Constantinopel, en Jeruzalem.

De patariarch van Rome had de hoogste status als afstammeling van Petrus en omdat Rome in de eerste tijd van het Christendom de hoofdstad van het Romeinse Rijk was

Constantijn verhuisde de hoofdstad van Rome naar Byzantium

Diocletianus verdeelde het rijk bestuurlijk

Bij de val van het Romeinse Rijk en de Grote volksverhuizing raakte het West Romeinse rijk in verval, het Oost-Romeinse rijk kende een grote bloei

directe aanleiding tot het schisma waren de geschillen over enerzijds de pauselijke autoriteit en anderzijds de "filioque-doctrine" (Latijnse kerk"heilige geest gaat uit van de vader en de zoon, de Griekse: van de vader)

Andere minder belangrijke discussiepunten waren onenigheid over de liturgie en conflicterende claims over de jurisdictie binnen de christenheid.

Deze conflictsituatie leidde tot een reeks wederzijdse excommunicaties door de vertegenwoordigers van paus Leo IX en de patriarch van Constantinopel Michael Caerularius in 1054. Zo werd de scheiding van de rooms-katholieke Kerk en de oosters-orthodoxe Kerk een feit

Welke 2 tolerantie-edicten ken je?

311 Edict van Nicomedia, einde aan de Christelijke vervolging, keizer Galerius

313 Edict van Milaan, Keizer Constantijd legalisering van Christendom in het Romeinse Rijk

Wanneer werd Constantijn alleenheerser en wat had zijn regeringsperiode voor gevolgen?

316, Constantijn zelf Christen, beschermer van het Christendom, staatsideologie, christelijke wetten, geen gladiatordienst, verminking, slavernij, en progressieve huwelijks- en familiewetten, goddelijk recht van de vorst, religieuze legitimiteit van het keizerschap

330 Constantijn noemt Byzantium Constantinopel nieuwe hoofdstad van het Christelijk Romeinse Rijk, strijd tegen arianisme (Christus goddelijk,maar alleen van een vergelijkbare substantie, het concilie van Nicea, had verklaard, dat Jezus van dezelfde substantie was als God., religieus fanatisme

Wat was de tetrarchie van Diocletianus?

Heerschappij van 4, Diocletianus: oosten, Thracië tot Nabije Oosten en Egypte

Galerius: Donauprovincies en Griekenland

Maximianus:  westen, Italië, Spanje, en N-Afrika

Constantius: Gallië en Brittanië

De 4 keizers eisten goddelijke verering, 299 Christenvervolging erger, catacomben

306 Constantijn: machtsstrijd, 311 edict religieuze tolerantie, steun van de Christenen

311 officiële erkenning van het Christendom

312 Constantijn verslaat de troepen van Maxentius bij de Pons Milvius, verdeling van het rijk:

Constantijn: westen, Licinius het oosten

313 tolerantie-edict in Milaan,

395 splitsing van het rijjk West-Romeinse Rijk en Oost-Romeinse Rijk

 

Wat verstaan we onder het Dominaat?
284 Diocletianus, einde crisis,benoemde onderkeizer (caesar) zelf imperator, medekeizer (augustus) aanvallen aan de grenzen en onrust in het rijk,, twee keizers verdeelden de taken, Diocletianus:leger en bestuur, belastingssysteem, salariëring van ambtenaren, rechtbanken hervormd, provincies meer zelfbestuur, decentralisatie van het rijk