Summary Wereldglobalisering

-
337 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Wereldglobalisering

 • 1.1.1 Regionaliseren

 • Wat is een regio?
  Een begrensd deel van het aardoppervlak, dat zich door een of meerdere kenmerken onderscheidt van andere regio's.
 • Hoe noem je het indelen van een gebied in regio's.
  Regionaliseren
 • Wat is de grondregel bij regionaliseren?
  Je moet altijd uitgaan van hetzelfde kenmerk of dezelfde groep van kenmerken.
 • Welke twee zaken zijn van belang bij het begrenzen van regio's?
  - Het meten van het kenmerk: Deel je een gebied in arme en rijke regio's, dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor het BNP per hoofd van de bevolking.
  - Het hebben van een criterium: Bij welk BNP per inwoner noem je een regio rijk?
 • Wat is nog meer erg belangrijk bij regionaliseren?
  De schaal waarop je werkt. Werk je bijvoorbeeld om mondiale schaal van heel Europa dan zie je veel christelijke regio's. Zoom je in heb je ook andere geloofs regio's.
 • Wat is vrijwel nooit messcherp?
  Overgangen tussen de regio's.
 • 1.1.2 Bevolkingskenmerken

 • Wat zijn de vier bevolkingskenmerken?
  - Culturele kenmerken
  - Demografische kenmerken 
  - Economische kenmerken
  - Politieke kenmerken 
 • 1.1.3 Demografische kenmerken

 • Wat is de bevolkingsspreiding?
  Wijze waarop de woonplaatsen van de inwoners over een regio zijn verdeeld.
 • Wat is de bevolkingsdichtheid?
  Het (gemiddelde) aantal inwoners per km2 in een regio.
 • Hoe kun je de bevolkingsspreiding het beste uitdrukken zonder allemaal stippen te zetten van alle plaatsen op de wereld?
  Aan de hand van bevolkingsdichtheid, hierbij heb je een globaal beeld over de spreiding over de wereld.
 • Wat is de bevolkingsgroei?
  Verandering van het totale bevolkingsaantal ten gevolge van geboorte en sterfte (natuurlijke groei en vestiging en vertrek (sociale groei)
 • Hoe wordt de bevolkingsgroei bepaald in een schaalniveau?
  De bevolkingsgroei wordt alleen bepaald door het verschil tussen geboorte en sterfte, dus de natuurlijke bevolkingsgroei. Maar in afzonderlijke regio's speelt ook de sociale bevolkingsgroei een rol.
 • Wat is de leeftijdsopbouw?
  Getalsmatige opbouw van de bevolking naar leeftijd en geslacht.
 • Drie vormen van een bevolkingsdiagram.
  A. Piramidevorm: Sterk groeiende bevolking
  B. Granaatvorm: Stabiele bevolkingsgroei
  C. Uivorm: Dalende bevolkingsgroei 
 • Wat is de demografische druk?
  De verhouding tussen enerzijds alle niet-activeren, jong of oud en anderzijds de personen in de productieve levensgroep.
 • Waartussen is de demografische druk een optelsom?
  De groene druk en de grijze druk.
 • Waardoor ontstaan afwijkende vormen in de drie modellen?
  Door vestiging en vertrek of door extreme omstandigheden, zoals burgeroorlogen of een langdurige hongerperiode.
 • Wat is het demografisch transitiemodel?
  Model waarin de overgang van een situatie met relatief lage geboorte- en sterftecijfer als gevolg van sociaal-economische veranderingen in de maatschappij wordt weergegeven.
 • 1.1.4 De demografische transitie

 • Demografisch transitiemodel
  Fase 1: agrarisch ambachtelijke fase
  Fase 2: de proletarische fase 
  Fase 3: de moderne fase
  Fase 4: de postindustriële fase 
  Fase 5: kenmerken door een sterfteoverschot 
 • Wat gebeurt er in demografische transitiemodel in fase 1?
  Hoog geboortecijfer: Geloof, mantelzorg, kinderarbeid, hoge zuigelingen sterfte, gebrek aan anticonceptie.
  Hoog sterftecijfer: Ondergewikkelde medische wetenschap, gebrek aan hygiëne, gebrek aan voedselzekerheid. 
 • Wat gebeurt er in demografische transitiemodel in fase 2?
  Hoog geboortecijfer: zie fase 1
  Daling sterftecijfer: Ontwikkeling medische wetenschap, aanleg van riolering. 
 • Wat gebeurt er in demografische transitiemodel in fase 3?
  Daling geboortecijfer: Daling kindersterfte, verbod op kinderarbeid (kinderwet), ontwikkeling voorbehoedsmiddel.
  Verdere daling sterftecijfer: zie fase 2 en meer voedselzekerheid.
 • Wat gebeurt er in demografische transitiemodel in fase 4?
  Verdere daling geboortecijfer: zie fase 3 en afname geloof, ontwikkeling verzorgingsstaat, ontwikkeling van de pil.
  Sterftecijfer blijft gelijk zie fase 3.
 • Wat gebeurt er in demografische transitiemodel in fase 5?
  sterfte overschot sterftecijfer stijgt door overlijden van de baby boomers.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke werkgelegenheid werd vergroot in het zuidelijke deel van Manhattan?
De werkgelegenheid uit de tertiaire sector. Door de gentrification werden ook de kansarme bevolking welvarender.
Wat voor bevolking woont er voornamelijk in de Bronx in New York?
Afro-Amerikanen met lage inkomens
Wat zijn dinkies?
Double income no kids
Wat zijn yuppies?
Young urban professionals
Wat is een sociaal-culturele factor van gentrification?
Jonge mensen maken deel uit van de fast world. Wonen in de nabijheid van een bruisend stadscentrum is voor yuppies of dinkies zeer aantrekkelijk.
Wat is een economische factor van gentrification?
Voor jonge alleenstaande of jonge stellen is het goedkoper om een woning nabij het CBD te kopen, ze wonen ook dichter bij het werk/
Wat is gentrification?
Het verschijnsel dat groepen mensen met een hoge opleiding en een hoog inkomen zich na de verbetering van een wijk met een lage status in deze wijk vestigen.
Wat wordt er langs het waterfront gebouwd?
Luxe appartementencomplexen met uitgaansgelegenheden, winkelcentra en promenades richting CBD
Waar zijn ze nu ook mee bezig om steden aantrekkelijker te maken?
Door oude stadswijken op te knappen, zoals vervallen havens- en industrieterreinen.
Wat is de eerste manier om de steden weer aantrekkelijker te maken?
Door de bereikbaarheid te verbeteren en het vergroten van de parkeergelegenheid. Gaat wel ten koste van het overgangsgebied.