Summary Werkboek 1 Constitutioneel recht

-
620 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Werkboek 1 Constitutioneel recht". The author(s) of the book is/are OU. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Werkboek 1 Constitutioneel recht

 • 1.1 De Staat

 • Hoe werd de staat omschreven in de cursus Inleiding staatsrecht en welke kenmerken had de staat in deze omschrijving?
  Een organisatievorm , waarin over de bevolking binnen een bepaald territoir macht in de zin van soevereine, hoogste macht werd uitgeoefend.
  Kenmerken:
  1. organisatie
  2. gezag
  3. groep mensen
  4. grondgebied
 • Wat zijn de kenmerken van het begrip 'staat'?
  Er is een organisatie
  Die gezag uitoefent
  Over een groep mensen
  Op een bepaald grondgebied
 • Wat is staatsrecht?
  Staatsrecht is het primaire recht dat uitsluitend overheidsambten instelt, daaraan bevoegdheden toekent en hun onderlinge betrekkingen alsmede die ook tot de onderdanen regelt.
 • Zijn overheden ook onderworpen aan het privaatrecht?
  Ja, in hun kwaliteit van rechtspersoon naar privaatrecht.
 • Wat is het verschil tussen staatsrecht en bestuursrecht?
  Staatsrecht is het primair scheppende recht, zonder welk de gelding van het overige recht (bestuursrecht) positiefrechtelijk niet is te verklaren.
 • Waar duidt het begrip 'soevereiniteit' op?
  Dit duidt aan dat de overheid rechtens niet onderworpen is aan de overheid van een andere staat.
 • Noem 3 wijzen waarop een staat kan ontstaan.
  * Een bestaande staat deelt zich op in kleinere staten
  * Het opgaan van 2 of meer staten in 1 staat
  * Er ontstaat een staat op een territoir met een bevolking, dat daarvoor niet onder enige staat viel (theoretisch)
 • Hoe vindt erkenning van een staat plaats?
  Deze erkenning vindt plaats door gedragingen van een of meer staten, waaruit blijkt dat zij de (te erkennen) staat beschouwen als een subject van volkenrecht.
  Erkenning van een staat is in hoge mate afhankelijk van de nationale en internationale politieke verhoudingen.
 • 2 Constitutie en Grondwet

 • Wat vormt de constitutie in materiële zin?
  Het recht met betrekking tot de organisatie en werkingssfeer van de gezagsfunctie.
 • Wat omvat een constitutie in materiële zin?
  Het geheel van rechtsnormen, van geschreven en ongeschreven fundamentele rechtsregels en rechtsbeginselen die:
  1. de juridische grondslag vormen van een als staat georganiseerd politiek verband en vanwege dat verband uitgeoefend gezag.
  2. voorschriften met betrekking tot de organisatie en het functioneren van dat verband, instellen van organen, bevoegdheden en onderlinge verhoudingen.
  3. rechtsbetrekkingen, tussen organen en subjecten (burgers)
  4. voorschriften betreffende de verhouding tussen het van dit verband uitgaande gezag en gezag uitgeoefend door andere (statelijke)verbanden.
 • Heeft elke staat een constitutie in materiële zin?
  Ja.
  Deze wordt  gevormd door de geschreven en ongeschreven rechtsnormen met betrekking tot de organisatie en de werkingssfeer van de gezagsfunctie van die staat.
 • Wat vormt de constitutie in formele zin?
  De meeste nationale staten bezitten een basiswet of grondwet. Deze wet vorm de constitutie in formele zin.
 • Waarin onderscheid de constitutie in formele zin van andere rechtsnormen?
  Door formele uitwendige kenmerken:
  1. Schriftelijke en documentair karakter (aanwijsbaar en identificeerbaar).
  2. Wetsvorm (verbindende, verplichtend karakter) bijvoorbeeld artikel 81 Gw. Nederlandse Grondwet is besluit van regering en Staten-Generaal gezamenlijk > vorm van wet!
  3. Bijzondere wijze van totstandkoming en herziening, daardoor onderscheidt van gewone wetten.
  4. Hogere rechtskracht door bijzondere wijze van totstandkoming. Zie voorbeeld onder 2. Grondwet daarom hogere rangorde.

 • Hoe kan samenvattend een constitutie in formele zin worden omschreven?
  Een wet die door een staat als grondwet wordt gepresenteerd en die door de benaming, wijze van totstandkoming en herziening haar hogere rechtskracht van andere wetten van die staat onderscheidt.
 • De inhoud van grondwetten kunnen divers worden genoemd maar ze bevatten in ieder geval?
  1. De instelling van organen van de staat, en de toekenning van bevoegdheden aan die organen. Hieruit is af te leiden de staatsvorm en regeringsvorm.
  2. De catalogus van grondrechten.
  3. Wijze waarop  en de voorwaarden waaronder grondwetswijzigingen mogelijk is.
 • Wanneer spreekt men van rigide constitution?
  Indien een grondwet voorschrijft dat voor wijziging van de geschreven constitutie een zwaardere procedure geldt dan voor gewone wetten.
 • Wanneer spreekt met van flexibele constitution?
  Wijzigingen van de geschreven constitutie en van gewone wetten plaatsvindt volgens dezelfde procedure.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Voor welke overheidsorganen geldt de strafrechtelijke immuniteit obv het Volkelarrest nog meer?
 • Uitsluitend voor de staat.
 • Voor andere overheidsverbanden dan de staat dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de overheidsverbanden die openbaar lichaam zijn in de zin van Hs. 7 Gw en de overige openbare lichamen.
 • Voor laatstgenoemde geldt geen immuniteit.
 • Overheidslichamen uit Hs 7 Gw genieten een beperkte immuniteit.
Welke twee staatsvormen kan men stellen tegenover de rechtstaat?
 1. Politiestaat
 2. Totalitaire staat
Waarom is het staatsrecht of constitutioneel recht te beschouwen als hetprimaire recht?

Het staatsrecht of constitutioneel recht omvat de regels die de totstandkoming, de gelding en de handhaving van (de overige) rechtsnormen  regelen, alsmede de regels volgens welke de regels inzake de totstandkoming van regels mogen worden gewijzigd.


In deze betekenis is het constitutioneel recht te beschouwen als het primaire, scheppende recht, omdat de gelding van het overige recht positiefrechtelijk is te verklaren met verwijzing naar het staatsrecht of constitutioneel recht (Kortmann, blz. 5-6).
Wat is Constitutie in materiële zin
Het geheel van rechtsnormen van geschreven en ongeschreven fundamentele rechtsregels en rechtsbeginselen die:
- juridische grondslag vormen van staat in politiek verband of vanwege dit verband uitgeoefend gezag
- voorschriften over organisatie functioneren dat verband, instellen zijn organen en hun bevoegdheden en onderlingen verhoudingen
- rechtsbetrekkingen regelen tussen organen en subjecten uitgeoefend gezag (de burgers)
- voorsch
waarom verwerpt de HR de strafrechtelijke vervolgbaarheid en aansprakelijkheid van de staat in het Volkelarrest? 

omdat de wet voorziet in andere vormen van controle op het handelen van de (organen van de) centrale overheid, te weten de politieke en strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid 

wat is de leer van de Kompetenz-Kompetez

het begrip soevereiniteit heeft hier de betekenis van de oorspronkelijke bevoegdheid om over de eigen bevoegdheid te beslissen. 

wat heeft ertoe geleid dat de vorst zich heeft kunnen ontwikkelen tot de hoogste interne macht binnen het grondgebied?   

de geloofsverdeeldheid en de daaruit voortkomende oorlogen 

wat is het meest kenmerkende voor het feodale stelsel? 

de verstrengeling van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke elementen. 

Noem drie confederale en drie federale elementen uit het laatste voorstel tot hervorming van de EU?

Confederale:

- grondslag van de Unie blijft een verdrag (Verdrag van Lissabon)

- recht van secessie

- besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid of unanimiteit

 

Federale:

-rechtspersoonlijkheid EU (afschaffen pijlerstructuur)

- supra-nationale (exclusieve) bevoegdheden EU, naast intergouvernementele bevoegdheden

- rechtelijke toezicht po wetgeving en bestuur van de lidstaten c.q voorrang EU regelgeving boven de nationale regelgeving, binding van de burgers aan besluiten van EU.

Is de vorming van een regionale bestuurslaag in overeenstemming met de Gw?

De Gw (134 en 135) verbiedt het hoofdpatroon van de territoriale decentralisatie te doorbreken. Zonder grondwetswijziging kunnen geen openbare lichamen worden ingesteld die in de plaatst komen van provincies en gemeenten of die het in de Grondwet veranderde drielagensysteem doorbreken.

Een regionaal bestuur kom niet in de plaats van de bestaande provincies en gemeenten zoals het naast elkaar bestaat is het mogelijk.