Summary werkboek 2

-
323 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - werkboek 2

 • 00 Introductie tot Penitentiair recht

 • hoe kan penitentiare recht worden omschreven?
  als het recht betreffende de oplegging en tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties
 • welk artikel drukt penitentiare recht uit?
  art 351 Sv
 • behoren de regels betreffende de tenuitvoerlegging tot het penitentiaire recht?
  ja, met moet niet alleen denken aan de organisatie vd tenuitvoerlegging, maar ook aan de bescherming vd burger
 • 1.1.1 straffen en maatregelen

 • waarin kunnen strafrechtelijke sancties worden inderscheiden?
  straffen en maatregelen
 • hoe wordt de tweedeling in het sanctiestelsel ook wel aangeduid?
  tweesporenstelsel.
 • waarin ligt vooral verschil tussen straf en maatregel?
  in rechtsgrond
 • 1.1.1.1 rechtsgrond straf

 • wat is de rechtsgrond voor een straf?
  de verwijtbaarheid
 • welke consequenties heeft de rechtsgrond verwijtbaarheid voor een straf?
  - geen straf zonder schuld
  - pas strafoplegging als rechter t.l.l. bewezen heeft verklaard, bewezenverklaarde feit strafbaar heeft bevonden en dader terzake hiervan strafbaar
 • 1.1.1.2 rechtsgrond maatregel

 • wat is algemeen gezegd, de rechtsgrond voor een maatregel?
  de bescherming vh algemeen belang
 • waarin wijkt de recent ingevoerde vrijheidsbenemende maatregel van plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders af tov plaatsing in psychiatrisch ziekenhuis of tbs inrichting?
  de maatregel plaatsing voor stelselmatige daders kan worden opgelegd IPV een straf. De laatste maatregel geldt niet gestraft kunnen worden, toch uit de maatschappij weren
 • moet de zwaarte van de maatregel zijn gerelateerd aan de ernst van het gepleegde strafbare feit?
  nee
 • 1.1.3 ander onderscheidend criterium: leedtoevoeging

 • wat is een ander onderscheid tussen straf en maatregel?
  straf gericht op leedtoevoeging, maatregel niet
 • hoe ernstiger feit, hoe hoger de boete
 • 1.2 hoofdstraffen en bijkomende straffen

 • welk onderscheid kennen we naast onderscheid tussen straffen en maatregelen?
  Onderscheid tussen Hoofdstraffen en Bijstraffen (art 9 Sr)
 • is het onderscheid tussen hoofd- en bijstraffen juridisch relevant?
  nee, door loop der tijd nihil, aanvankelijk alleen bijstraffen mogelijk bij hoofdstraf. Na inwerkingtreding Wet vermogenssancties 1-5-1983 werd mogelijk alle bijkomende straffen afzonderlijk op te leggen. Verschil verdween hierdoor.
 • met ingang van 1995 werd cumulatieverbod tav hoofdstraffen nagenoeg opgeheven. wijziging tot gevolg dat de sanctienormen waarin vrijheidsstraf of geldboete staat vermeld, gelezen dient te worden als vrijheidsstraf en/of geldboete
 • slechts combinatie van onvoorwaardelijke vrijheidsstraf en onbetaalde arbeid was niet mogelijk. Met inwerkingtreding vd Wet Taakstraffen op 1-2-2001 is ook dit laatste cumulatieverbod opgeheven.
 • alleen indien de strafbepaling de rechter toestaat een vrijheidsstraf en/of geldboete op te leggen kunnen deze sancties vervangen worden door (of gecombineerd worden met art 9-3 Sr) een aantal uren taakstraf
 • ZT wat was tot 1-5-1983 meest kenmerkende verschil tussen een hoofdstraf en bijkomende straf?
  Tot 1983 kon een bijkomende straf niet afzonderlijk, maar uitsluitend tezamen met een hoofdstraf worden opgelegd (vanaf 58 muv de verbeurdverklaring) Daarin school het bijkomende van deze straf.
  Hoofdstraffen konden wel afzonderlijk worden opgelegd. Een ander verschil was dat bijkomende straffen terzake van hetzelfde feit gecombineerd konden worden opgelegd, terwijl voor hoofdstraffen een cumulatieverbod gold. Dit cumulatieverbod is door diverse wetswijzigingen gefaseerd (nagenoeg) opgeheven. De enige cumulatiebepaling in dit verband betreft de combi ve taakstraf met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. in dat geval mag de onvoorw vrijheidsstraf niet meer bedragen dan 6 mnd (art 9-4 Sr)
 • ZT Welk verschil bestaat er nu nog tussen een hoofdstraf en een bijkomende straf
  het enige onderscheid dat nu nog tussen hoofd- en bijkomende straffen bestaat, is dat de wetgever dmv het soort en het strafmaximum vd hoofdstraf, welke op het feit is gesteld, de ernst vh stafbare feit wenst uit te drukken. In elke sanctiebepaling afzonderlijk wordt (behoudens de taakstraf) een hoofdstraf genoemd, terwijl dit niet het geval is mbt bijkomende straffen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

-wat is verschil tussen regeling 14c-2 Sr en 36 f Sr?
dat de veroordeelde niet aan so dient te betalen maar bedrag moet storeten in schadefonds gewelgdsmisdrijfen of...=> slechts opgelegd indien so geen prijs stelt op schadevergoeding
wat is het SFO
een speciaal opsporingsonderzoek naar mogelijkheden wederrechtelijk verkregen voordeel
waar is maatregel tot ontneming vh wederrechtelijk verkregen voordeel geregeld?
in art 36e Sr
welke niet vrijheidsbenemende maatregelen kent WvSr?
onttrekking aan het verkeer
ontneming vh wederrechtelijk verkregen voordeel
schadevergoedingsmaatregel
tegelijk met vrijheidsbeperkende maatregel is ook de nwe WET voorwaardelijke veroordeling en Voorwaardelijke invrijheidsstelling in werkin getreden. Wat is dit en wat is doel?
op grond daarvan kan rechter eveneens (in geval voorwaarde) oa een gebiedsverbod of contactverbod of meldplicht opleggen (art 14cSr) Doel is doorbreken van criminele gedragspartonen
wat is doel van vrijheidsbeperkende maatregelen?
onmiddellijk herstel vd rechtsorde=> maatschappelijk belang=> wel vereist dat verdachte is veroordeeld
waar zijn de voorwaarden genoemd waaraan voldaan moet zijn voor plaatsing ISD inrichting?
38m Sr
waardoor duur ISD maatregel gelimiteerd?
voornamelijk door belang van overlast bestrijding
waardoor duur vd sov maatregel gelimiteerd?
door overlastbestrijding EN beheersbaar maken vd verslavingsproblematiek
hoe werden de doelstellingen vd SOV verwezenlijkt?
door gedwongen opvang in inrichting voor opvang van verslaafden