Summary Werkboek Aansprakelijkheidsrecht

-
562 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Werkboek Aansprakelijkheidsrecht". The author(s) of the book is/are OU. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Werkboek Aansprakelijkheidsrecht

 • 2.1.1 Onrechtmatigheidsgronden

 • Wat houdt 'strijd met een wettelijke plicht in'?
  Onder wet valt: w.i.f.z., algemeen bindend voorschrift, verdragsregel (met rechtstreekse werking), amvb of verordening. Kan zowel privaat- als straf- of administratiefrechtelijk van aard zijn. Schending van verplichting uit vergunning kan hier ook onder vallen.
 • Kunnen er meer onrechtmatigheidsgronden naast elkaar bestaan?
  Ja, de een sluit de ander niet uit. Vaak vallen handelen of nalaten onder twee of drie criteria.
 • Wat houdt inbreuk op een een (subjectief) recht in?
  Persoonlijkheidsrecht (lichamelijke integriteit) en vermogensrechten (eigendomsrecht). Verrichten handeling waartoe uitsluiten rechthebbende bevoegd is, belemmeren in / verhinderen van uitoefening van recht, aantasten voorwerp.
 • Wat houdt de leer Smits in?
  Een inbreuk op een subjectief recht is niet voldoende. Voor het aannemen van onrechtmatigheid is vereist dat is gehandeld in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Deze leer wordt niet gevolgd; de heersende leer is dat een inbreuk op een subjectief recht voldoende is om aansprakelijkheid aan te nemen.
 • Taxusarrest
  Een inbreuk op andermans eigendomsrecht uitsluitend bestaand in het boven de grond van die ander hebben van een gedeelte van een losliggende struik, vestigt nog niet een aansprakelijkheid voor de vergiftiging van twee paarden door het eten van die struik, in het bijzonder niet indien degene die de struik aldus heeft neergelegd, niet wist of behoefde te weten dat die struik was vergiftigd.
 • Schending maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm
  - Open norm > concrete omstandigheden v/h geval
  - Reikt niet zo ver dat degene die een vergiftigde plant struik onder zich heeft, zonder dat hij dit weet of behoeft te weten, verplicht zou zijn deze plant op zodanige wijze onder zijn controle te houden dat zij geen gevaar op kan leveren, tenzij na onderzoek is gebleken dat deze ongevaarlijk is.
 • Onrechtmatige gevaarzetting (Werking-Hudepohl (Zwiepende Tak))
   De Hoge Raad overwoog dat de gedraging van Werink slechts onrechtmatig was, indien de mate van waarschijnlijkheid van het ongeval, zo groot was dat Werink zich gezien de maatstaven van zorgvuldigheid van dit gedrag had behoren te onthouden. Indien Werink dus had geweten dat het tegen de tak schoppen als gevolg zou hebben dat deze zou terugzwiepen en Hudepohl in het oog zou raken, had Werink zich van dit gedrag moeten onthouden. 
  Het in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer tav eens anders persoon / goed betaamt om nodeloos een groter gevaar in het leven te roepen dan waarop een normaal mens beducht moet zijn. Heeft P in casu een ongeschreven veiligheidsnorm geschonden, dat wil zeggen heeft P ten aanzien van eens anders persoon of goed nodeloos een groter gevaar voor een ander in het leven geroepen, dan waarop een normaal mens beducht moet zijn en daardoor onrechtmatig gehandeld? Daarbij doet niet reeds de enkele mogelijkheid van een ongeval, als verwezenlijking van een aan een bepaald gedrag inherent gevaar, dat gedrag onrechtmatig zijn (Werink-Hudepohl)

  Voorts:
  niet reeds de enkele mogelijkheid van een ongeval, als verwezenlijking van aan een bepaald gedrag inherent gevaar, dat gedrag onrechtmatig doet zijn, maar dat gedrag zodanig gevaarscheppend gevaar slechts onrechtmatig is, indien de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval zo groot is, dat de dader zich naar de maatstaven van r&b van dat gedrag had moeten onthouden.    

  Vaak wordt dan door de HR een ongelukkige samenloop van omstandigheden aangenomen ipv schending zvhn (Jansen-Jansen)
 • Onrechtmatige gevaarzetting uitgewerkt in Kelderluik-arrest
  De mate van waarschijnlijkheid waarmee kan worden verwacht dat een ander de benodigde oplettendheid en voorzichtigheid zal betrachten, op de grootte van de kans dat daaruit ongevallen ontstaan op de ernst (aard & omvang van de potentiële schade) die de gevolgen daarvan kunnen hebben en op de mate van bezwaarlijkheid van de te nemen voorzorgsmaatregelen. 
  a) Aard van de gedraging
  b) Waarschijnlijkheid dat deze schade zich als gevolg van bepaald gedrag zal voordoen
  c) Aard en omvang van de gevreesde schade
  d) Bezwaarlijkheid in termen van kosten, tijd en moeite voor het nemen van voorzorgsmaatregelen
 • Bussluis (zorgvuldigheid)
  Bij het geven van waarschuwingen voor gevaarlijke situaties moet er rekening mee worden gehouden dat niet iedereen steeds de nodige voorzichtigheid in acht zal nemen.
 • Jetblast (zorgvuldigheid)
  Het plaatsen van een waarschuwingsbord om gevaarlijke situaties te voorkomen is enkel toereikend indien valt te verwachten dat de waarschuwing zal leiden tot gedrag waardoor het gevaar wordt vermeden.
 • Sport & Spel > Natrap-arrest (zorgvuldigheid)
  Dekker trapt tijdens een voetbalwedstrijd tegen de knie van Van der Heide aan, waardoor deze aan zijn knie gewond raakt. Naderhand blijkt dat Van der Heide de bal al had gespeeld, waardoor de trap van Dekker derhalve als natrappen valt te kwalificeren. Van der Heide spreekt Dekker aan tot vergoeding van de geleden schade. Dekker stelt dat Van der Heide eigen schuld heeft omdat er bij voetbal nou eenmaal een risico is dat je gewond raakt.

  De Hoge Raad overweegt dat er zwaardere eisen zijn voor het aannemen van een onrechtmatige gedraging in sport- en spelsituaties. Deze zwaardere eisen zijn er omdat de deelnemers aan een sport een bepaald risico op gevaarlijke gedragingen van andere deelnemers moeten dragen. Echter oordeelt de Hoge Raad dat indien er een spelregel wordt overtreden, dit een factor is die kan meewegen bij het bepalen of een bepaalde gedraging onrechtmatig was. De Hoge Raad stelt dat ondanks de sport- en spelsituatie, deelnemers er van uit mogen gaan dat andere deelnemers zich zodanig gedragen dat onnodige blessures worden voorkomen. In casu had Dekker een spelregel overtreden door een abnormale en gevaarlijke gedraging. De Hoge Raad oordeelt derhalve dat Dekker de geleden schade van Van der Heide dient te vergoeden. Bovendien benadrukt de Hoge Raad dat risico-aanvaarding geen rechtvaardigingsgrond is.

  Het enkele overtreden v/d spelregels is niet onrechtmatig, maar vormt wel een factor die meeweegt bij de beoordeling van de onrechtmatigheid.
 • Aalscholvers (zorgvuldigheid)
  In het maatschappelijk verkeer moet ieder een zekere mate van hinder dulden. Of hinder onrechtmatig is hangt af van de aard, duur en ernst (ade) van de hinder en de daardoor toegebrachte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval, waarbij onder meer moet worden rekening gehouden met het gewicht van de belangen die door de hinder toebrengende activiteit wordt gediend, en de mogelijkheid, mede gelet op de daaraan verbonden kosten, en de bereidheid om maatregelen ter voorkoming van de schade te nemen.
 • Normen ter bescherming van vermogensschade
  Lindebaum/Cohen & Pos-Van den Bosch (codificatie artikel 6:103)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Aalscholvers (zorgvuldigheid)
In het maatschappelijk verkeer moet ieder een zekere mate van hinder dulden. Of hinder onrechtmatig is hangt af van de aard, duur en ernst (ade) van de hinder en de daardoor toegebrachte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval, waarbij onder meer moet worden rekening gehouden met het gewicht van de belangen die door de hinder toebrengende activiteit wordt gediend, en de mogelijkheid, mede gelet op de daaraan verbonden kosten, en de bereidheid om maatregelen ter voorkoming van de schade te nemen.
Sport & Spel > Natrap-arrest (zorgvuldigheid)
Dekker trapt tijdens een voetbalwedstrijd tegen de knie van Van der Heide aan, waardoor deze aan zijn knie gewond raakt. Naderhand blijkt dat Van der Heide de bal al had gespeeld, waardoor de trap van Dekker derhalve als natrappen valt te kwalificeren. Van der Heide spreekt Dekker aan tot vergoeding van de geleden schade. Dekker stelt dat Van der Heide eigen schuld heeft omdat er bij voetbal nou eenmaal een risico is dat je gewond raakt.

De Hoge Raad overweegt dat er zwaardere eisen zijn voor het aannemen van een onrechtmatige gedraging in sport- en spelsituaties. Deze zwaardere eisen zijn er omdat de deelnemers aan een sport een bepaald risico op gevaarlijke gedragingen van andere deelnemers moeten dragen. Echter oordeelt de Hoge Raad dat indien er een spelregel wordt overtreden, dit een factor is die kan meewegen bij het bepalen of een bepaalde gedraging onrechtmatig was. De Hoge Raad stelt dat ondanks de sport- en spelsituatie, deelnemers er van uit mogen gaan dat andere deelnemers zich zodanig gedragen dat onnodige blessures worden voorkomen. In casu had Dekker een spelregel overtreden door een abnormale en gevaarlijke gedraging. De Hoge Raad oordeelt derhalve dat Dekker de geleden schade van Van der Heide dient te vergoeden. Bovendien benadrukt de Hoge Raad dat risico-aanvaarding geen rechtvaardigingsgrond is.

Het enkele overtreden v/d spelregels is niet onrechtmatig, maar vormt wel een factor die meeweegt bij de beoordeling van de onrechtmatigheid.
Jetblast (zorgvuldigheid)
Het plaatsen van een waarschuwingsbord om gevaarlijke situaties te voorkomen is enkel toereikend indien valt te verwachten dat de waarschuwing zal leiden tot gedrag waardoor het gevaar wordt vermeden.
Bussluis (zorgvuldigheid)
Bij het geven van waarschuwingen voor gevaarlijke situaties moet er rekening mee worden gehouden dat niet iedereen steeds de nodige voorzichtigheid in acht zal nemen.
Onrechtmatige gevaarzetting uitgewerkt in Kelderluik-arrest
De mate van waarschijnlijkheid waarmee kan worden verwacht dat een ander de benodigde oplettendheid en voorzichtigheid zal betrachten, op de grootte van de kans dat daaruit ongevallen ontstaan op de ernst (aard & omvang van de potentiële schade) die de gevolgen daarvan kunnen hebben en op de mate van bezwaarlijkheid van de te nemen voorzorgsmaatregelen. 
a) Aard van de gedraging
b) Waarschijnlijkheid dat deze schade zich als gevolg van bepaald gedrag zal voordoen
c) Aard en omvang van de gevreesde schade
d) Bezwaarlijkheid in termen van kosten, tijd en moeite voor het nemen van voorzorgsmaatregelen
Onrechtmatige gevaarzetting (Werking-Hudepohl (Zwiepende Tak))
 De Hoge Raad overwoog dat de gedraging van Werink slechts onrechtmatig was, indien de mate van waarschijnlijkheid van het ongeval, zo groot was dat Werink zich gezien de maatstaven van zorgvuldigheid van dit gedrag had behoren te onthouden. Indien Werink dus had geweten dat het tegen de tak schoppen als gevolg zou hebben dat deze zou terugzwiepen en Hudepohl in het oog zou raken, had Werink zich van dit gedrag moeten onthouden. 
Het in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer tav eens anders persoon / goed betaamt om nodeloos een groter gevaar in het leven te roepen dan waarop een normaal mens beducht moet zijn. Heeft P in casu een ongeschreven veiligheidsnorm geschonden, dat wil zeggen heeft P ten aanzien van eens anders persoon of goed nodeloos een groter gevaar voor een ander in het leven geroepen, dan waarop een normaal mens beducht moet zijn en daardoor onrechtmatig gehandeld? Daarbij doet niet reeds de enkele mogelijkheid van een ongeval, als verwezenlijking van een aan een bepaald gedrag inherent gevaar, dat gedrag onrechtmatig zijn (Werink-Hudepohl)

Voorts:
niet reeds de enkele mogelijkheid van een ongeval, als verwezenlijking van aan een bepaald gedrag inherent gevaar, dat gedrag onrechtmatig doet zijn, maar dat gedrag zodanig gevaarscheppend gevaar slechts onrechtmatig is, indien de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval zo groot is, dat de dader zich naar de maatstaven van r&b van dat gedrag had moeten onthouden.    

Vaak wordt dan door de HR een ongelukkige samenloop van omstandigheden aangenomen ipv schending zvhn (Jansen-Jansen)
Taxusarrest
Een inbreuk op andermans eigendomsrecht uitsluitend bestaand in het boven de grond van die ander hebben van een gedeelte van een losliggende struik, vestigt nog niet een aansprakelijkheid voor de vergiftiging van twee paarden door het eten van die struik, in het bijzonder niet indien degene die de struik aldus heeft neergelegd, niet wist of behoefde te weten dat die struik was vergiftigd.
Hees/Esbeek

Naarmate de schade meer als gevolg van de gebeurtenis te voorzien was, zal toerekening eerder
kunnen plaatsvinden. Ook indien de schade in de keten van causale feiten en/of in tijd dichter bij de
gebeurtenis ligt, zal het causale verband eerder aangenomen worden.
ABP/Stuyvenberg

De predispositie van de gelaedeerde speelt vrijwel geen rol. Alleen onder bijzondere
omstandigheden, bijvoorbeeld indien het slachtoffer van zijn kant zich − mede in aanmerking
genomen zijn persoonlijkheidsstructuur en zijn privé-moeilijkheden − onvoldoende inspant om een
bijdrage te leveren aan het herstelproces, kan bovenstaande anders zijn.
Vader Versluis*

Bij aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad (6:162 BW) kan ook de aard van de
overschreden norm een relevante factor zijn. De Hoge Raad maakt een onderscheid tussen schending
van verkeers- en veiligheidsnormen en overige normen.