Summary Werkboek Aansprakelijkheidsrecht

-
562 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Werkboek Aansprakelijkheidsrecht". The author(s) of the book is/are OU. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Werkboek Aansprakelijkheidsrecht

 • 1 Leh 1: Verbintenissen uit de wet: inleiding

 • uit aansprakelijkheid ontstaat een verbeintenis tot schadevergoeding (6:162 BW)

   

   

 • Zijn verbintenissen die voortvloeien uit het ongeschreven recht als verbintenissen uit de wet aan te merken?

  Ja, door het toekennen van verbintenisscheppende kracht aan de redelijhkheid en billijkheid (6:2) en aan een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. (6:162)

 • Lees ook HR 30 januari 1959 NJ 1959, 548 Quint-Te Poel
 • Waarom heet dit hoofdstuk verbintenissen uit de wet terwijl het over aansprakelijkheid gaat?
  door aansprakelijkheid onstaat een verbintenis tot schadevergoeding
 • Wat is de essentie van het arrest Quint-Te Poel?

  Verplichtingen die passen in het stelsel van de wet en aansluiten bij wel in de wet geregelde gevallen worden ook als verbintenissen aangemerkt.

 • Verbintenis is een vermogensrechtelijke rechtsverhouding tussen twee of meer personen schuldenaar (vlgns art. 6:162 BW ook wel dader of aansprakelijke) tot de prestatie verplicht en schuldeiser (vlgns art. 6:162 BW ook wel benadeelde of slachtoffer) tot prestatie gerechtigd.
 • Op welke 2 manieren kan men aansprakelijk zijn o.g.v. onrechtmatige daad?

  • Persoonlijke aansprakelijkheid
  • Kwalitatieve aansprakelijkheid
 • Is art. 6:1 BW een gesloten systeem?
  Neen, door toekennen van verbintenisscheppende kracht aan de redelijkheid en billijkheid  Art. 6:2 BW en aan het doen of nalaten  in strijdt met hetgeen volgens ongeschreven recht wat in het maatschappelijk verkeer betaamt Art. 6:162, tweede lid BW, zijn verbintenissen die voortvloeien uit ongeschreven recht eveneens als verbintenissen uit de wet aan te merken.
 • Welke aansprakelijkheden kent de wet uit rechtmatige daad?

  • Onverschuldigde betaling
  • Ongerechtvaardigde verrijking
  • Zaakwaarneming
 • Wat is de belangrijkste bron van verbintenissen?
  De belangrijkste bron is de obligatoire overeenkomst Art. 6:213, eerste lid BW
 • Het tekortschieten door de schuldenaar in een contractuele verhouding is een lex specialis van de onrechtmatige daad; namelijk wanprestatie (6:74)

 • Voor het onstaan van een verbintenis is in beginsel een wettelijke basis nodig Art. 6:1 BW
 • Vernietiging op grond van een wilsgebrek (3:44) en een Pauliana (3:45) kan wel met een vordering tot schadevergoeding o.g.v. onrechtmatige daad worden gecombineerd.

 • Over wat kan de schuldeiser zijn vordering verhalen?
  In beginsel op alle goederen van de schuldenaar Art 3:276 BW
 • Wanneer is er sprake van samenloop van contractuele en wettelijke aansprakelijkheid?

  Als een bepaald handelen of nalaten niet alleen een verplichting tot schadevergoeding o.g.v. wanprestatie maar tevens een onrechtmatige daad opleveren.

 • Is een verbintenis rechtens afdwingbaar?
  Ja zie art. 3:296 BW
 • Wat is de essentie van het Boogaard-Vesta arrest?

  Een handeling jegens de contractspartij levert zowel een toerekenbare tekortkoming als een onr. daad op indien de gedraging onafhankelijk van de schending van de uit de contractuele relatie voortvloeiende verbintenis een onr. daad oplevert. (bv. zaaksbeschadiging)

 • Uit de wet kunnen de volgende Verbintenissen ontstaan:
  -uit rechtshandeling/overeenkomst
  -uit rechterlijke uitspraak
  -uit andere rechtsfeiten, waaronder die uit onrechtmatíge daad (art 6:162 BW) als rechtmatige daad (art. 6:

  Onder verbintenissen uit rechtmatige daad vallen:
  -zaakwaarneming (art. 6:198 BW)
  -onverschuldigde betaling (art. 6:203 BW)
  -ongerechtvaardige verrijking (art. 6:212 BW)

  handeling ogw tot onrechtmatige daad of rechtmatige daad concludeert, is:
  -feitelijke handeling (vernieling) 
  -rechtshandeling

  Uit rechtmatige daad of onrechtmatige daad voortvloeiende verbintenis bestaat meestal uit het betalen vannen schadevergoeding (art. 6:74 BW)
 • Waarin verschilt de aansprakelijkheid o.g.v. wanprestatie t.o.v. de aansprakelijkheid o.g.v. onrechtmatige daad?

  Aansprakelijkheid o.g.v. wanprestatie (6:74) vereist dat de niet-nakoming aan de schuldenaar kan worden toegerekend, d.w.z. dat de schuldenaar geen beroep op overmacht (6:75) kan doen.

  Aansprakelijkheid o.g.v. OD vereist dat er geen rechtvaardigingsgrond voor het onrechtmatig handelen aanwezig is.

  Tevens kunnen contractspartijen t.a.v. hun aansprakelijkheid wegens wanprestatie een afwijkende regeling treffen. Deze exoneratiebedingen kunnen derdenwerking bezitten.

 • Aansprakelijkheid o.g.v. onrechtmatige daad kan op 2 manieren:
  1) persoonlijk (afd. 6.3.1 BW) degene die schade heeft veroorzaakt is in eigen persoon aansprakelijk
  2) kwalitatief  (afd. 6.3.2 BW) in bepaalde kwaliteit/hoedanigheid voor de schade veroorzaakt door:
  - een persoon:
      - ouder, kind (art. 6:169 BW)
      - werkgever-werknemer (art. 6:170 BW)
  - een zaak of dier
      -bezitter onroerende zaak (art. 6:173 BW)
      - bezitter-dier (art. 6:179 BW)

  Aansprakelijkheid moet worden vastgesteld (vestigingsfase) en daarna de omvang van de uit deze aansprakelijkheid voortvloeiende verbintenis tot schadevergoeding
 • Welke belangrijke bepaling m.b.t. aansprakelijkheid is buiten het BW geregeld?

  Art. 185 Wegenverkeerswet 1994

 • Welke soorten aansprakelijkheden zijn er?

  • Klassieke aansprakelijkheid voor eigen onrechtmatig handelen
  • Aansprakelijkheid voor fouten van anderen
  • Aansprakelijkheid van gebrekkige zaken
 • Wat is het verschil in de termen risico en schuld?

  Bij risico hoeft de aansprakelijkheid niet te berusten op enig verwijtbaar gedrag van de aansprakelijk gestelde en bij schuld berust de aansprakelijkheid op enige vorm van verwijt t.a.v. de gedraging die schade heeft veroorzaakt.

 • Welke 3 theorieën bestaan er m.b.t. de rechtvaardiging voor de verplaatsing van schade van het slachtoffer naar een derde?

  • Schuldleer; schade afwentelen alleen in die gevallen dat er sprake is van verwijtbaarheid (6:162)
  • Risicoleer; een ander toegebrachte schade behoort onder omstandigheden voor risico van de 'dader' te komen. De gevaar(zettings)theorie kadert deze in door te bepalen dat an bronnen van verhoogd gevaar aansprakelijkheden moeten worden gekoppeld.
  • Profijttheorie; degene die van bepaalde activiteiten, personen, zaken het profijt heeft, moet ok de daaraan verbonden risico's dragen.
 • Volgens vaste rechtspraak moet aansprakelijkheid worden beoordeeld naar de maatstaven die golden ten tijde van de handelingen die de schade hebben veroorzaakt; ook wanneer de schade pas veel later aan het licht treedt.

 • Welke verzekeringen spelen in het aansprakelijkheidsrecht een grote rol?

  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Schadeverzekering (schadeverzekeraar, sommenverzekeraar en sociale verzekeraar)
 • Hoe is het geregeld met het verhaal op de aansprakelijke door de verzekeraar?

  De verzekeraar die de schade van de verzekerde betaalt kan veelal verhaal uitoefenen op de aansprakelijke persoon op grond van de wet (regres) en op grond van een overeenkomst.

 • Wanneer is regres mogelijk?

  • O.g.v. subrogatie; door betaling door de verzekeraar gaat de vordering van de gelaedeerde over op de verzekeraar (aan sommenverzekeraars komt geen regres toe!!!!!!!!)
  • O.g.v. wetten die de grondslag vormen voor de sociale verzekeringen; aan uitvoeringsorganen komt een zelfstandig verhaals/regresrecht toe.
 • Welke mogelijkheden zijn er voor verhaal o.g.v. een overeenkomst?

  • Cessie
  • Subrogatie
 • Wat kan de benadeelde vorderen op grond van OD?

  • Schadevergoeding (in geld of andere vorm (6:103)
  • Verklaring van recht dat de daad onrechtmatig is
  • Verbod tot het plegen van een OD
  • Bevel tot het verrichten van een bepaalde handeling
 • Wat houdt het collectief actierecht in?

  Een vereniging of stichting die een groepsbelang of algemeen belang behartigt kan namens de dreigend gedupeerden een verbod vorderen. Het collectief actierecht komt alleen toe aan bepaalde rechtspersonen. De belangenorganisatie kan een verklaring van recht, verbod of gebod vragen. Geen schadevergoeding.

 • De grondslag voor de aansprakelijkheid verschuift steeds meer naar een belangenafweging; bij wie dient de schade maatschappelijk gezien het meest rechtvaardig/adequaat te worden neergelegd.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.