Summary Werkboek Goederenrecht

-
267 Flashcards & Notes
13 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Werkboek Goederenrecht". The author(s) of the book is/are OU. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

VGC - SEACO?

X

Houten Schouw?

x

Broedeieren?

Wat zijn ‘kosten tot behoud’ (art. 3:284, lid 1 BW)? Uitsluitend de kosten die de schuldeiser

heeft gemaakt om de zaak in fysieke zin voor tenietgaan te behoeden. Onderhoudskosten vallen

daar niet onder.

Arrest Wuinters - Kantoor van de toekomst

Om een retentierecht op een zaak aan een derde met een jonger (persoonlijk) recht te kunnen

tegenwerpen is vereist dat het retentierecht voor die derde voldoende kenbaar is (art. 3:291 BW).

Denk aan de huurder van een complex waarop het retentierecht van de aannemer rust. De

huurder vorderde schadevergoeding toen de aannemer hem niet toeliet; de HR wees dat af. Het

toelaten van de huurder kan immers leiden tot het tenietgaan van het retentierecht; de

schuldenaar kán langs deze weg weer de macht over de zaak (her)krijgen. De retentor

(aannemer) heeft daarom een te respecteren belang op grond waarvan hij de huurder de

ingebruikname van het gebouw mag beletten – zelfs als de huurder daarvan nadeel ondervindt

Arrest Derksen - Rabobank?

Een retentor kan zijn retentierecht inroepen tegen derden met een oude recht, indien zijn

vordering voortspruit uit een overeenkomst die de schuldenaar bevoegd was met betrekking tot

de zaak aan te gaan, of hij geen reden had om aan de bevoegdheid van de schuldenaar te

twijfelen (art. 3:291, lid 2 BW). Om de te beoordelen of de schuldenaar bevoegd was de

overeenkomst aan te gaan, moet worden bezien of de schuldenaar deze bevoegdheid had

krachtens zijn rechtsverhouding met de ouder gerechtigde aan wie het retentierecht wordt

tegengeworpen.

Welk onderscheid kan men maken tussen voorrechten?

Algemene en bijzondere. 

Een algemeen voorrecht berust op alle goederen in een bepaald vermogen. Het bijzonder voorrecht rust op een bepaald goed.

Noem een uitzonderingen op het paritas creditorum.

Pandhouder en hypotheekhouder hebben voorrang bij de verdeling van de executie-opbrengst boven andere schuldeisers. Ook voorrechten of rechten die voortvloeien uit een 'andere in de wet aangegeven grond' zijn uitzonderingen. 

Wat betekent paritas creditorum?

Het beginsel dat alle schuldeisers onderling een gelijk recht (rang) hebben om naar evenredigheid van ieders vordering uit de executie-opbrengst van de goederen van de schuldenaar te worden voldaan.

Arrest Deutsche Hypothekenbank?

In dit arrest had de bank een overeenkomst gesloten met de failliet op basis waarvan zij het recht had om (delen van) het aan haar verhypothekeerd onroerend goed te slopen. 

 

De curator wilde niet aan deze overeenkomst meewerken, omdat de sloop nadelige fiscale consequenties voor de boedel had. De Hoge Raad stelde de curator in het gelijk en oordeelde dat de curator niet gedwongen kan worden tot het verrichten van voor de boedel nadelige prestaties, zoals in dit geval het slopen van het onroerend goed.

Arrest Pirouette?

Huurbeding na executie. Indien de hypotheekhouder de bevoegdheid om een beroep op het

huurbeding te doen overlaat aan de koper, kan uitsluitend de eigenaar geworden veilingkoper

een beroep op het onverbindend zijn van een in strijd met het huurbeding gesloten huurovereenkomst

doen en ontruiming vorderen. Iemand die ter veiling alleen maar een huis koopt, en dit

niet geleverd krijgt, is dus geen eigenaar en kan zich niet beroepen op het huurbeding. Wordt het

huis direct doorverkocht aan een tweede koper, dan kan deze daar nooit een beroep op doen, ook

al wordt hij eigenaar.