Summary Werkboek Sociaal zekerheidsrecht

-
264 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Werkboek Sociaal zekerheidsrecht". The author(s) of the book is/are Open Universiteit. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Werkboek Sociaal zekerheidsrecht

 • 2 Blok 2 De werkloosheidswet, de WW

 • WW kwam tot stand in 1949, er golden strenge voorwaarden, de oorzaak van werkeloosheid werd nauwkeurig onderzocht. Verzette een werknemer zich niet voldoende tegen het ontslag dan was hij verwijtbaar werkeloos en was er geen recht op WW. 

 • In 2006 is de WW op belangrijke onderdelen aangepast. waardoor het karakter van de Ww is veranderd. De strikte toetsing van de verwijtbaarheid en de vermijdbaarheid werd versoepeld. Accent verschoof van grondig beoordelen van uitkeringsrechten naar het zo snel mogelijk terugbrengen van de uitkeringsgerechtigde naar het arbeidsproces. Dit past bij de steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt waar langdurige arbeidsrelaties zeldzamer worden. 

 • De aanpassingen van 2012 (korting op reintegratiebeleid) past minder goed in de ontwikkeling die in 2006 is ingezet.

 • Veel zaken van de WW (en andere sociale zekerheidswetten) zijn geregeld in afzonderlijke besluiten, regelingen en beleidsregels van uitvoeringsorganisaties

 • 2.1 Recht op een WW-uitkering

 • Wat zijn de 4 voorwaarden voor het recht op een WW uitkering

  1Men moet bij het intreden van de werkloosheid verzekerd zijn voor de WW. Verzekerd zijn personen die werknemer zijn.

  2 Men moet werkloos zijn. Het begrip werkloosheid kent een drietal elementen

  3 Men moet aan de referte-eis voldoen. Die komt erop neer dat men een bepaald aantal weken als werknemer werkzaam moet zijn geweest. De referte-eis wordt daarom ook wel wekeneis genoemd.

  4 Er mag geen uitsluitingsgrond bestaan voor het recht op een WW-uitkering. Uitsluitingsgronden zijn bepaalde omstandigheden die een belemmering vormen voor het recht op een WW-uitkering.

   

 • 2.1.1 werknemerschap

 • Klosse paragraaf 2.2

  begrip werknemer WW, ZW WIA en WAO komen in belangrijke mate overeen. Daarnaast ook een aantal uitvoeringsbesluiten van belang. werknemerbegrip: 3 lid 1 WW:een werknemer is een natuurlijk persoon die in een privaatrechtelijke of in publiekrechtelijke dienstbetrekking staat.

  privaatrechtelijke dienstbetrekking: 7:610 BW. Niet beslissend is hoe partijen de ov kwalificeren maar of er aan de volgende kenmerken wordt voldaan:

  • werknemer verplicht persoonlijk arbeid te verrichten
  • contraprestatie, werkgever moet loon betalen
  • gezagsverhouding ook wel :instructiebevoegdheid, hoeft feitelijk geen gebruik van worden gemaakt,probleem bij losse onregelmatige arbeidsverhoudingen wanneer zelfstandig begin en eindtijd kan worden bepaald en van de mogelijkheid wordt gebruik gemaakt geen aov. Van belang of activiteiten behoren tot reguliere activiteiten bedrijf, zo ja, aov. Aparte groep: docenten, verdeling in 3 varianten:  1 soc. culturele non-profit instelling (gezag niet waarschijnlijk), 2 professionele onderwijsinstelling (gezag waarschijnlijk), 3 niet een van de twee varianten (uitvoeringsorgaan gezag aannemelijk maken)  probleem zelfstandige arbeid, feitelijke omstandigheden bepalend: ondernemersrisico.

  publiekrechtelijke dienstbetrekking; beschikking in de zin Awb, aanstellingsbesluit. 1 Ambtenarenwet (AW)

  kenmerken dezelfde als privaatrechtelijke nov. (gezagsverhouding, persoonlijk arbeid verrichten, betaling loon (let op er bestaat ook onbezoldigd ambtenaar))

   

   begrip werknemer arbeidsrechtelijk: zie 7:610 BW, fiscaal begrip werknemer

 •  

  gelijkgestelde arbeidsverhoudingen: geen aov toch dienstbetrekking (= fictieve dienstbetrekking of dienstbetrekking voor wetsduiding) art 4 en 5 WW. Voorwaarde betrokkene niet werkzaam als zelfstandige.

 • Wat zijn gelijkgestelde arbeidsverhoudingen?

  1.  art 4 WW (aanneming van werk maar niet verrichten in de uitoefening van bedrijf of zelfstandige uitoefening van beroep, zakelijk sfeer, niet wanneer de ov is aangegaan met natuurlijk persoon tbv persoonlijke aangegelegenheden)
  2. art 5 a, b, c WW, (thuiswerkers en degene die thuiswerkers helpen, musicus of artiest of beroepssporter (men moet optreden) voorwaarden waaronder de arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt gezien zie Rariteitenbesluit
  3. restcategorie art 5 d WW er moet wel sprake zijn van duurzaamheid.
 • Uitgezonderde arbeidsverhoudingen: art 6 WW noemt arbeidsverhoudingen die niet als dienstbetrekking worden aangemerkt ook al vallen zij soms onder art 3-5 WW

 • Wat zijn uitgezonderde arbeidsverhoudingen

  1. huishoudelijk personeel voor minder dan 4 dgn per week (art 6 lid 1c WW)
  2. directeur groot aandeelhouder (art 6 lid 1d WW)
  3. verhouding opdrachtgever - opdrachtgever cf art 6 lid 1 e WW, VAR verklaring. VAR verklaring wordt afgegeven door de belastingdienst. (VAR wou en VAR dga. Bij VAR-row of VAR loon uit dienstbetrekking is de arbeidsrelatie mogelijk een fictieve dienstbetrekking) 
 • Dienstbetrekking moet in Nederland worden verricht. onder bepaalde voorwaarden wrodt ook degene die zijn dienstbetrekking elders vervult als werknemer aangemerkt. Wel is vereist dat de betrokken in Nederland woont en ook de werkgever moet hier wonen of gevestigd zijn. (art 3 lid 2 WW) WW heeft territoriale werkingssfeer.

 • Vreemdelingen worden als werknemer beschouwd voor de WW indien zij hier

  1. rechtmatig verblijven (art 3 lid 3 WW0
  2. rechtmatig arbeid verrichten of hebben verricht (art 3 lid 6 WW)
  3. na een rechtmatig verblijf om voortzetting van die verblijf hebben verzocht dan wel in een procedure tegen intrekking van hun verblijfstitel zijn verwikkeld.
 • wat is rechtmatig verblijf

  verblijf op basis van een verblijfsvergunning regulier, asiel of verblijf als EU of EER onderdaan

 • wat is rechtmatig arbeid verrichten

  werken cf de Wet arbeid vreemdelingen (WAV)

 • vreemdelingen die hier verblijven cf art 8 onder f-k VW 2000 kunnen als werknemer worden beschouwd als zij in afwachting zijn van beslissing op verzoek verblijfsvergunning en rechtmatig aan het arbeidsproces deelnemen of hebben deelgenomen

 • bijzondere positie vreemdelingen uitvloeisel van beleid om geen illegalen toe te laten. Door WW zouden zij zich middelen kunnen verschaffen waarmee illegale verblijf kan worden gecontinueerd.

 • Bij het vaststellen van het werknemerschap in het kader van de WW kunnen zich daardoor – achtereenvolgens - drie vragen voordoen: 
  1. Is er sprake van een dienstbetrekking? Deze vraag doet zich voor als niet zonder meer duidelijk is of de arbeidsrelatie aan de drie genoemde kenmerkenvan een dienstbetrekking voldoet. (persoonlijk arbeid verrichten, loon, gezagsverhouding) Daarbij is het vaak de gezagsverhoudingwaarbij vraagtekens kunnen worden geplaatst.
  2. Indien het antwoord op vraag a. ontkennend is vanwege het ontbreken vanéén of meer van de drie kenmerken, rijst de volgende vraag: valt de arbeidsrelatie nu onder (de uitbreiding met) de fictieve dienstbetrekkingen?
  3. Als het antwoord op vraag a. bevestigend luidt en er dus sprake is van een dienstbetrekking, moet nog de vraag worden gesteld of de arbeidsrelatie als nog wordt uitgesloten door de beperking van het begrip dienstbetrekking.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

kan het UWV bij de hierna beschreven gedraging een sanctie De werkgever van de WIA-gerechtigde is eigenrisicodrager. De WIA-gerechtigde verzuimt de werkgever mede te delen dat hij enkele uren per week elders werkt.
Ja; zie art. 27 lid 1 en art. 91 lid 1
kan het UWV bij de hierna beschreven gedraging een sanctie De zieke werknemer wordt tijdens de periode van de door het UWV opgelegde verlengde loondoorbetaling ontslagen. Hij voert geen verweer tegen zijn ontslag.
Ja; art. 88 lid 1 sub d.
kan het UWV bij de hierna beschreven gedraging een sanctie De zieke werknemer wordt tijdens de wachttijd voor de WIA ontslagen. Hij voert geen verweer tegen zijn ontslag.
Nee; UWV kan uitsluitend een sanctie ingevolge de Ziektewet, art. 45 lid 1 sub j/art. 45 lid 7 ZW.
kan het UWV bij de hierna beschreven gedraging een sanctie De werkgever van de WIA-gerechtigde is eigenrisicodrager. De WIA-gerechtigde weigert een training te volgen om zijn burn out te bestrijden.
Nee; o.g.v. art. 29 lid 2 onder b, art. 88 lid 3 en art. 89.
kan het UWV bij de hierna beschreven gedraging een sanctie opleggen De werkgever van de werknemer is eigenrisicodrager. Tijdens de wachttijd voor de WIA werkt de werknemer niet mee aan zijn re-integratie bij de werkgever. 
Ja; o.g.v. art. 88 lid 1 onder a en art. 28 lid 2.
kan het UWV bij de hierna beschreven gedraging een sanctie opleggenTijdens de wachttijd voor de WIA werkt de werknemer niet mee aan zijn re-integratie bij de werkgever.
Ja; o.g.v. art. 88 lid 1 onder a en art. 28 lid 2.
kan het UWV bij de hierna beschreven gedraging een sanctie opleggenDe WIA-gerechtigde krijgt bij zijn arbeidsinschakeling hulp van een re-integratiebedrijf. Hij verschijnt wegens ziekte niet op zijn afspraak met de re-integratiebegeleider.
Nee; niet verwijtbaar. Zie art. 27 lid 3 a en art 90 lid 1.
kan het UW bij de hierna beschreven gedraging een sanctie opleggenDe werknemer heeft niet het re-integratieverslag bijgevoegd bij de WIA-aanvraag, omdat hij dat verslag niet heeft ontvangen van de werkgever.
a, o.g.v. art. 88 lid 1 onder c en art. 65. Zie ook art. 88 lid 4.
Kan het UWV bij de hierna beschreven gedragingen een sanctie ingevolge de WIA opleggen?De werknemer dient zijn WIA-aanvraag te laat in.
Ja, o.g.v. art. 88 lid 1 onder c en art. 64 lid 3. Zie ook art. 88 lid 4.
Wat is passende arbeid?
definitie in art 24 lid 3 en het besluit Richtlijn passende arbeid 2008 (gebaseerd op art 24 lid 4)