Summary werken als professional

-
207 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - werken als professional

 • 1 1

 • jaar kindermishandeling en oprichter
  1960 Henry Kempe
 • jaar kinderwetten en welke
  1905 burgelijke kinderwet, strafrechtelijke kinderwet en kinderbeginselenwet
 • ivrk
  provison, protection, participation
 • wmo
  maakte het mogelijk om huiselijk geweld aan te pakken en streefde voor samenvoegen van steunpunt huiselijk geweld en amk
 • opvoeding kan worden onderscheiden in
  cognitief en affectief
 • integrale hulp
  voorkomen, stoppen of verminderen/behandelen
 • meldcode
  geeft aan hoe te handelen mbt kindermishandeling, verplicht in 2013
  professionals kunnen niet anoniem melden
 • 2011
  cjg verplicht
 • raad van kinderbescherming
  als veilig thuis de conclusie trekt dat de situatie voor een kind erg bedreigend is en als ouders geen vrijwillige hulp accepteren. zij kunnen samenwerken met de rechter
 • meldrecht vs meldplicht
  in nederland meldrecht, maar het voglen van de meldocde is verplicht
 • straf kindermishandeling
  max 6 jaar, en als het het eigen kind betreft max 7 jaar
 • 1 januari 2009
  de wet tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld
 • belemmering meldcode
  ouders kunnen het kind van de school of opvang halen en geen toestemming geven voor de overdracht aan nieuwe opvanglocatie. hierdoor kan het kind uit het zich verdwijnen
 • verwijsindex
  hierin staat dat er iets is, maar niet wat er is, professionals kunnen met elkaar in contac treden
 • binnen een organisatie krijgt iemand de taak om specifieke aandacht te besteden aan huiselijk geweld en kindermishandeling
  overbrengen van vaardigheden en kennis op collegas
  coact signalerende collega's
  organisatorische taken uitvoeren, zoals actualiseren van de meldcode
  zorg dragen voor het regelen van deskundigheidsbevorderingen van collega's
 • kinderombudsman
  hij beschermt de rechten van een kind en controleert of kinderrechten worden nageleefd door instanties binnen de overheid, gezondheidszorg, jeugdzrg, onderwijs en kinderopvang.
 • toegenomen aandacht kindermishandeling
  leidt tot meer meldingen maar niet tot daling van aantal slachtoffers
 • gewld alleen af direct na melding
  daarom interventies voor langere tijd?
 • kindermishandeling
  -bedreigende of geweldadige interactie
  -oudes of andere personen, afhaneklijkheid
  -onvrijheid
  -actief of passief
  -ernstige schade
 • onder lichamelijke mishandeling vallen ook
  munchhausen bij proxy 
  foetale mishandeling
 • psychische mishandeling
  bewust vijandig gedrag
 • grondstof hersenen
  neuronen
 • lager gelegen delen ontwikkelen eerder dan hoger gelegen delen
  hoger gelegen delen meer plastisch (reguleren van emoties, taal en abstract denken)
 • hersenontwikkeling
  versterken, verwijderen en creeëren van neuronen. deze verbindingen worden synapsen genoemd. als synapsen niet worden gebruikt dan zullen ze verdwijnen. dit heet pruning
 • myeline
  witte vettige stof om hersencellen te isoleren. jonge kinderen verwerken informatie langzaam omdat ze nog weinig myeline hebben. myeleine ontstaat als eerste in de lager gelegen delen.
 • op 3 jarige leeftijd mbt hersenontwikkeling
  het brein heeft 90 procent van een volwassenbrein. het hangt dan voornamelijk nog af van de stimualtie
 • plasticiteit
  vermogen van de hersenen om te veranderen op wat ons herhaaldelijk wordt aangeboden. door de plasticiteit moet de interventie zich richten op het hele leven en niet slechts op 1 aspect
 • kindermishandeling gevolgen hersenen
  cortisol (slaap), corpus callosum is verantwoordelijk voor de communicatie tussen de twee hersenhelften, hyperarousal, serotine
 • interventies vroege leeftijd
  zijn het meest effectief want dan zijn de hersenen nog het meest plastisch
 • resilience of veerkracht
  vermogen om op een positieve manier omt e gaan met negatieve ervaringen
 • beschermende factoren bij kortdurende stressoren
  intelligentie en makkelijk temperatment
 • van generatie op genergatie
  1,3 wel
  1,3 niet
  1,3 alleen in stressvolle situaties
 • bronfenbrenner
  micro, meso, exo, macro. bronfenbrenner wijst op ecologische overgangen: situatis waarin de positie en de rol van een persoon worden gewijzigd
 • transactioneel proces
  oudes en kinderen beinvloeden elkaar wederzijds
 • belsky
  draaglast en draagkracht . eigenschappen van ouders zijn de belnagrijkste factor in het wel of niet ontstaan van kindermishandeling
 • een integrale aanpak bestrijdt kindermishandeling op 5 manieren
  universele preventie
  selectieve preventie
  geindiceerde proventie gebaseerd op individuele risicofactoren
  interventies bij vroege signalen
  hulpverlening en of bescherming
 • universeel
  voorlichting, weerbaarheidstraining, wijkgerichte aanpak, cursusen
 • geindiceerde preventie en interventies bij vroege signalen
  opvoed en oudertrainingen, huisbezoekprogramma's
 • hulpverlening en beschermin
  multimodale aanpak; gericht op meerdere systemen
 • psycho educatie
  is altijd nogidg na de mishandeling, ook zonder aanwijsbare schade bij het kind. dit helpt om de mishandeling in het juiste perspectief te plaatsen.
 • arc model
  traumaverwerking. richt zich op wat er goed gaat en wat het kind nog kan. uiteindelijk komt het erop neer dat wanneer een  kind kan vertellen wat er is gebeurd, het aan de traumabehandeling kan beginnen
 • shaken baby syndroom
  beschadigingen aan hersenen, zenuwen, bloedvaten en gewrichten
 • eergerelateerd geweld
  in nederland komt eergerelateerd geweld onder turken, afghanen, iraniers, irakezen, pakistanen en kosovaren voor. ook bij marokkanen en surinaamse hindoestanen komt eergerelateerd geweld voor, maar bij deze bevolkingsgroepen komt het niet vaak tot een eremoord.
 • oorzaak kindermishandeling in twee belangrijke aspecten
  draagkracht en draaglast
 • belangrijkste factor in het ontstaan van kindermishandeling volgens belsky
  de ontwikkelingsgeschiedenis en de persoonlijkheid van ouders
 • veelvoorkomende risicofactor bij ouders
  depressie
 • allochtoon vs autochtoon
  bij allochtone komt kindermishandeling 3,5 keer zo vaak voor
 • verwondingen bij kindermishandeling: brandwond
  geen spatletsel, scherp begrensd, overal even diep, vaak achterzijde, vaak symmetrisch. vooral verdacht zijn billen, handen, sokverbrandingen. verbrandingen door een ongeval ziten vaak aan de voorzijde van de borstkas, armen en gezicht
 • verwondingen bij kindermishandeling: blauwe plek
  verdacht is op de zachtere delen van het lichaam. billen; romp, oren gezicht, bovenarmen en bovenbenen
 • verwondingen bij kindermishandeling: fractuur
  elke fractuur bij een kind jonger dan drie jaar is verdacht. vooral ribbreuken, borstbeen, schouderblad en bovenarm
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

bekweaam gebruik maken van gezag
mogelijkheden om druk uit te oefenen en gebruik te maken van wettig gezag komen vooral voort uit de betrokkenheid van de kinderbescherming en de rechter. het is de taak van de oplossingsgerichtwerker om die macht vakkundig te gebruik om het gezin tot verandering te bewegen. het belangrijkste pressiemiddel is door het gezin de gelegenheid te geven tegenover de kinderbescherming en justitie om aan te tonen dat zij hun kinderen in de toekomst een vielig omgeving zullen bieden
nooit geloven zonder twijfel
bij de resoluut oplossingsgericht werken methoden, is het essentieel om een situatie vanuit meerdere invalshoeken te bekijken
ontkennen als gedragscontinuum
het gebeurt vaak dat moeders niet openlijk verklaringen geven over dat zij hun kind geloven, maar wel maatregelen nemen om hun kind te beschermen. als hulpverler erkenning geeft an de vermoedelijk niet misbruikende ouder, kan dat er voor zorgen dat hij/zij zich veilig genoeg voelt om toch een uitspraak te doen
ontkennen als interactioneel proces
de dader weet weinig voordeel te behalen door mishandeling of  misbruik van een kidn toe te gevn
voorbeelden van interventies die onder het wraparound care model vallen
mst 
mst can
families forst
iog; ovg
in de afgelopen jaren vooral de focus op evidence based. maar wat mist er nog?
een effectenondezoek
wat is een sterke kracht van intervnties?
het versterken van de sterke kant en het netwerk van gezinnen
waarvoor wordt gepleit mbt oudertrainingsprogramma's?
om ouders geen algemene trainingen te laten volgen, maar specifiek op km en pas in tweedde instantie de opvoedvaardihgeden
voor welke leeftijd zijn opvoed en ouderprogramma's en homevsitingprogrammas meestal bij geindiceerde en bij interventies van vroege signalen/
0-5
welke tip bestaat er voor stap 4: het wegen van de aard en de ernst en risico op km
voorafgaand aan het gesprek informeren bij instelingen in hoeverre hun aanbod aansluit bij he ezin en welke procedure het gezin moet doorlopen