Summary Werken met logistiek

ISBN-10 9001841805 ISBN-13 9789001841805
215 Flashcards & Notes
68 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Werken met logistiek". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001841805 or 9001841805. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Werken met logistiek

 • 1.1 Logistieke innovatie

 • Op welke drie punten wil Dinalog (Dutch Institute for Advanced Logistics) Nederland een toppositie verschaffen?
  1. in de afwikkeling van goederenstromen
  2. als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten
  3. als land met een aantrekkelijke innovatie- en  vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven
 • Wat wordt bedoeld met logistieke modaliteiten?
  De verschillende soorten vervoerswijzen zoals: lucht, trein, water en weg
 • Volgens Dinalog(dutch institue for advanced logistics) zijn er 3 aspecten om ervoor te zorgen dat Nederland wereldwijd een toppositie in de logistiek behoud, welke zijn dit:
  1. Afwikkeling van goederenstroom
  2. Ketenregisseur van logistieke activiteiten
  3. Land met aantrekkelijke innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven
 • Logistiek is één van de 9 Nederlandse top sectoren, Dinalog, TNO en universiteiten hebben zich verenigd in het TKI logistiek (topconsortium Kennis en Logistiek) om er voor te zorgen dan logistieke innovatie gestimuleerd wordt en om zodoende ook de toppositie te behouden. ze stimuleren op 6 vakgebieden, welke zijn dit?
  1. Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP)
  2. Synchronodaliteit
  3. Douane
  4. Corss Chain Control Centers (4C) 
  5. Service logistiek
  6. Supply chain Finance (SCF)
 • Wat is de definitie van logistiek?
  de organisatie, planning, besturing en de uitvoering van de goederenstroom vanaf de ontwikkeling en inkoop, via productie en distributie naar de afnemer, inclusief de retoursstromen
 • Wat is het doel van logistiek?
  Het doel is om tegen lage kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt teneinde een langdurige relatie op te bouwen met de klant
 • 1.2 Geschiedenis van de logistiek

 • Wat is "logistiek"?
  Logistiek omvat de organisatie, de planning, de besturing en de uitvoering van de goederenstroom vanaf de inkoop tot aan het afleveren bij de klant.
 • Logistiek is een vakgebied dat op gehele eigen wijze naar een organisatie kijkt. Wat vormt daarbij het uitgangspunt?
  Het primaire proces, omdat de goederenstroom de geldstroom naar het bedrijf genereert
 • Wat is het doel van logistiek?
  Tegen lage kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt.
 • Logistiek: "Alle voorbereidingen en handelingen die nodig zijn om de troepen op de meest doeltreffende wijze van goederen en voorraden te voorzien en onder de gunstigste omstandigheden te doen strijden."
 • Wat is "effectiviteit"?
  De doeltreffendheid van het proces.
 • Hoe kwamen effectiviteit en efficiëntie terug bij de militaire logistiek?
  Effectiviteit: kosten noch moeite werden gespaard om levensmiddelen en munitie aanwezig te laten zijn aan het front.
  Efficiëntie: dit was minder belangrijk omdat het economisch voortvarend ging. Tijdens de recessie heeft efficiënte logistiek niet bijgedragen aan economisch herstel. Efficiënte logistiek kwam pas eind twintigste eeuw.
 • Wat is "efficiency"?
  Tegen lage kosten en kapitaalgebruik voldoen aan de behoeften van de markt.
 • Logistiek:
  • "Logistiek omvat de organisatie, planning, besturing én uitvoering van de goederenstroom,
  • vanaf de ontwikkeling en inkoop, via de productie en distributie naar de eindafnemer,
  • inclusief de retourstromen.
  • Het doel is om tegen lage kosten en kapitaalgebruik,
  • te voldoen aan de behoeften van de markt, teneinde een langdurige relatie met de klant op te bouwen."
 • Vanaf wanneer werd samenwerken met klanten belangrijk?
  Vanaf 2000.
 • 1.3 Logistieke deeltrajecten

 • Wat is de hoofdvorm van het logistieke systeem?
  Blackbox: invoer, doorvoer, uitvoer.
 • Welke vormen van goederenstroombesturing worden genoemd?
  1. Material management
  2. Physical distribution management
  3. Business logistics
 • Binnen logistiek kennen we 4 logistieke deeltrajecten, welke zijn dit?
  1. Inkooplogistiek
  2. Productielogistiek (materials management)
  3. Distributielogistiek   
  4. Retourstromen (reverse logistics)
 • Wat is een subsysteem?
  Onderdelen van een systeem die op zichzelf kunnen worden beschouwd.
 • Wat houdt material management in?
  Het geheel aan activiteiten om grondstof- en halffabrikaatstromen en de bijbehorende gegevensstromen door het productieproces te voeren én het zo efficiënt mogelijk benutten van het productieapparaat.
 • Wat omvat het logistieke deeltraject productielogistiek (materials management)?
  Material management omvat geheel van activiteiten dat om grondstoffen, halffabricatenstromen en gegevensstromen zo efficiënt mogelijk door productieproces te voeren, en werkzaamheden bewerkstelligen voor efficiënte benutting van productieapparaat
 • Wat is "business logistics"?
  De verzamelnaam voor alle activiteiten die worden uitgevoerd om de ingaande en uitgaande goederenstroom te beheersen. 
 • Wat houdt Physical distribution management in?
  PDM houdt zich bezig met de goederenstroom en de bijbehorende gegevensstroom vanaf het einde van het productieproces tot en met de consument.
 • Waar is business logistics de verzamelnaam voor?
  De verzamelnaam voor alle activiteiten die worden uitgevoerd om ingaande en uitgaande goederenstromen te beheersen
 • Uit welke twee subsystemen bestaat business logistics?
  Materials management en physical distribution management.
 • Wat houdt Business logistics in?
  BM is de combinatie van Material management en Physical distribution management.
 • In het kader van de systeembenadering worden binnen material-managementsysteem 4 subsystemen onderscheiden, te weten:
  1. Inkoop en verwerving
  2. Voorraadbeheer grondstoffen, hulpmaterialen, halffabricaten
  3. productieplanning en besturing van de uitvoer van die plannen
  4. Materials handling
 • Wat is "materials management"?
  Alle activiteiten om de grondstoffen- en halffabricatenstromen zo efficiënt mogelijk door het productieproces te voeren. Ook de activiteiten om het productieapparaat optimaal te gebruiken. 
 • Uit welke 4 subsystemen bestaat Material management?
  1. Inkoop, aanvoerlogistiek, verwerving - incl. beoordelen leveranciers, make or buy beslissingen
  2. Voorraadbeheer grondstroffen, hulpmaterialen, halffabricaten
  3. Productieplanning en de besturing van de uitvoering van die plannen - incl. berekeningen voor materiaalbehoefte, prognoses, orders
  4. Materials handling - keuzes hoe materialen intern getransporteerd en verwerkt worden
 • Hoe worden logistieke kosten normaliter uitgedrukt bij een productiebedrijf?
  Als percentage van de productiewaarde of de verkoopwaarde
 • Wat is "physical distribution management"?
  Houdt zich bezig met de goederenstromen en de verbonden gegevensstromen vanaf het einde van het productieproces tot aan het afleveren bij de klant.
 • Wat houden de productiewaarde en verkoopwaarde in?
  Productiewaarde = waarde ingekochte materiaal + door de productie toegevoegde waarde
  Verkoopwaarde = productiewaarde + (waarde + marge) die gerealiseerd wordt in het verkoop- en distributietraject
 • Wat verstaan we onder de productiewaarde?
  de waarde van het ingekochte materiaal vermeerderd met de door het productiebedrijf toegevoegde waarde.
 • Welke beslissingen horen bij materials management?
  Inkoop, voorraad (grondstoffen), productieplanning, materials handling.
 • Uit welke kosten zijn Material management opgebouwd?
  1. Investeringen in grond- en hulpstoffen, halffabricaten en loonkosten
  2. Materials handling (opslag en interne transport)
  3. Alle activiteiten rondom productieplanning en -besturing (niet de productie zelf)
  4. Inkoop - logistieke kosten van de inkoop, niet de inkoopkosten van grondstoffen (dat zit al bij 1.)
  5. Overige kosten zoals informatievoorziening, administratie en overhead
 • Wat verstaan we onder de verkoopwaarde?
  De productiewaarde vermeerderd met de winstmarge(di wordt gerealiseerd in het verkoop- en distributietraject)
 • Welke beslissingen horen bij physical distribution management?
  Voorraad (gereed), magazijnen en depots, transport.
 • Uit welke 3 subsystemen bestaat Physical distribution management?
  1. Voorraadbeheer gereed product - optimale bestelhoeveelheid en -moment, vraagvoorspelling
  2. Magazijnen en depots - locatie, materialen, interne transport, orderverzamelsysteem
  3. Transport (extern) - middel, zelf of uitbesteden, routeplanning
 • Hoe zijn de kosten verdeeld van de 4 subsystemen van materials management?
  1. Voorraden (investeringen in grond- en hulpstoffen, halffabricaten)
  2.  Materials handling (interne transport van bovenstaand)
  3. Productieplanning en besturing (alle activiteiten die nodig zijn om de productie te beheersen)
  4. inkoop
 • Waaruit bestaat de verkoopwaarde?
  Uit de productiewaarde en de toegevoegde waarde.
 • Uit welke kosten is Physical distribution management opgebouwd?
  1. Voorraadkosten - rentekosten die verbonden zijn aan het vermogen om de aanwezige goederen te financieren
  2. Externe transportkosten
  3. Magazijnen (stellingruimte), verpakkingen, interne transport
  4. Overig, o.a. administratiekosten
 • In het kader van de systeembenadering worden binnen physical distribution management 3 subsystemen onderscheiden, te weten:
  1. Voorraad gereed product
  2. Problematiek rond en binnen magazijnen en depots
  3. Transport
 • Wat is "reverse logistics"?
  De retourstromen van gebruikte producten.
 • Welke 4 deeltrajecten kennen we in de logistiek?
  1. Inkoop- / aanvoerlogistiek (Physical supply)
  2. Productielogistiek (Material management)
  3. Distributielogistiek (Physical distribution)
  4. Reverse logistics
 • Wat houdt physical distribution management in?
  Het houdt zich bezig met de goederenstromen en de ermee verbonden gegevensstromen die beginnen aan het einde van het productieproces en eindigen bij de consument
 • Wat is "inkooplogistiek"?
  Het beheersen van de goederenstromen en gegevensstromen van grondstoffen tot aan het begin van het productieproces.
 • Hoe zijn de kosten opgebouwd binnen physical distribution management opgebouwd?
  1. Voorraadkosten in de vorm van rentekosten(deze zijn verbonden aan het vermogen dat is vastgelegd in de aanwezige goederenvoorraad)
  2. Extern transport (hebben betrekking op vervoer tussen fabrikant en grossier/detaillist of consument) 
  3. Intern transport (materials handling, vervoer van goederen in het magazijn)
 • Wat betekend de term inkooplogistiek?
  Deze omvat het beheersen van de goederenstromen en de daarmee verbonden gegevensstromen vanaf de producenten van grondstoffen en halffabricaten tot aan het productie proces
 • Wat dwingt de logistiek om reverse logistics toe te passen?
  De ontwikkelingen op milieugebied waardoor gerecycled kan worden dwingt een onderneming na te denken over de retourstromen van gebruikte producten en verpakkingsmaterialen
 • Geef samenvattend weer hoe de 4 deeltrajecten van logistiek zorg dragen voor een gedeelte van het waardevermeerderingsproces van een onderneming:
  - Inkooplogistiek zorgt voor het afsluiten van overeenkomsten met derden om zodoende goederen de bestellen/verwerven.
  - Materials management draagt zorg voor het plannen en afleveren van gereed product
  -Physical distribution management gaat over het afleveren van gereed product aan de afnemer
  - reverse logistics richt de aandacht op de retourstromen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar wordt een stochastisch model voor gebruikt?
Met een stochastisch model probeert men met behulp van kansen(waarschijnlijkheden) het verloop van de vraag te schatten
Hoe wordt door middel van exponentiële vereffening een voorspelling gedaan?
Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende formule:
Alfa * waarneming op dat moment + (1-alfa) * laatst voorspelde waarde
Wat zijn enkele varianten van tijdreeksvoorspellingen?
1. Het voortschrijdend gemiddelde
2. het gewogen voortschrijdend gemiddelde
3. de exponentiële vereffening
Welke aspecten zijn karakteristiek aan het doen van vraag voorspellingen?
1. Ze zijn altijd fout
2. Bij het doen van een voorspelling moet ook nagegaan worden welke afwijking verwacht kan worden
3. hoe verder je vooruit voorspelt hoer groter de kans dat het niet klopt
4. geaggregeerde voorspellingen zijn nauwkeuriger (hetgeen waar je over voorspelt niet te concreet beet nemen)
Welke vier methoden zijn er om de vraag naar producten te voorspellen?
 1. Intuïtie (subjectieve keuzen)
 2. Kwalitatieve modellen (consumentenonderzoek)
 3. Causale modellen (gedrag bepaald door variabelen)
 4. Tijdsreeksmodellen (trend vanuit historische waarden)
Welke soorten bestelmomenten kennen we?
Zie afbeelding
Hoe luid de formule van Camp?
Q = bestelhoeveelheid per order
D=  vraag naar het product in een periode
Cb= order kosten
Cv=voorraadkosten per stuk
Welke veronderstellingen worden gedaan voor de situatie waarbij de formule van Camp werkzaam is?
- Afname per tijdseenheid is constant  en bekend
- De levertijd is vast en wordt altijd nagekomen
- Er komt geen neeverkoop voor
- de bestel kosten zijn constant en bekend   
- de kosten van het op voorraad houden van één artikel zijn constant en bekend
- de levering moet ineens afgeleverd worden (dus geen deelleveringen)
Wat bereken je met de formule van kamp?
De optimale bestelhoeveelheid
Hoe wordt de formule van Camp ook wel genoemd?
De EOQ formule (economic order quantity)