Summary Western civilization : beyond boundaries

-
ISBN-10 0495897906 ISBN-13 9780495897903
647 Flashcards & Notes
27 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Western civilization : beyond boundaries". The author(s) of the book is/are Thomas F X Noble, Barry Strauss, Duane Osheim. The ISBN of the book is 9780495897903 or 0495897906. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Western civilization : beyond boundaries

 • 1 Crisis en herstel in de late middeleeuwen (1300-1500)

 • Welke hervormingen vonden er plaats op het gebied van het katholieke geloof in 1415-1513?
  Na het Grote Schisma werden de drie pauzen afgezet en werd paus Martinus V aangesteld tijdens de Concilie van Konstanz. De concilie verdedigde dit besluit middels het uivaardigen van de Haec sancta synodus, waarin stond dat de macht van Christus bij de synode kerkelijke vergadering) lag en dat zelfs de paus daar aan onderworpen was. De paus zocht steun bij seculiere heersers, maar moest wel compromissen sluiten zijn macht nam verder af.
 • 2.1 De Honderdjarige Oorlog (1337-1453)

 • De Honderdjarige Oorlog (1337-1453)
  Serie van conflicten, 1337-1453, over de Engelse claims binnen de Franse monarchie. Het eindigde met de bijna complete uitwijzing van de Engelsen van Franse gebieden.
 • 2.2 Italië

 • In tegenstelling tot Frankrijk en Engeland was Italië in de 14e en 15e eeuw een land van steden. In tegenstelling tot Noord-Europese staten met zijn koningen en keizers, had Italië geen verenigde macht.
 • 2.2.1 Stadstaten

 • In de late 13e eeuw was de politieke macht in de Italiaanse steden verdeeld onder 3 groepen: de oude stedelijke nobiliteit, handelaarsfamilies en bescheiden ambachtslieden en koopmannen.
  Omdat men leefde met verschillende facties werd de macht van de overheid vaak overgedragen aan een signor: een tiran, een nobele, met een eigen leger.
  Dit lijkt democratisch, maar leidde vaak tot tirannie en het wegjagen van politieke tegenstanders.
 • 2.2.2 De Republieken

 • De grote republieken van Venetië en Florence wisten overheersing door een signor te vermijden, maar alleen door grondwettelijke veranderingen. Uiteindelijk bleef de macht bij de elite families van de republieken. In Florence kwam na oorlog en hoge belastingen de macht bij de Medici familie. In het midden van de 15e eeuw was er haast geen onderscheid tussen de stadstaten en de republieken.
 • 3 Crisis in de economie en maatschappij

 • Hoe werden economische en sociale structuren veranderd door de pest en economische crisis?
  Europa was in 1300 zeer overbevolkt. Mogelijkheden werden steeds minder door overbevolking, hongersnoden, oorlog en epidemieën. De afnemende bevolking had zijn weerslag op de landbouw. Herstel uit deze crises veranderde de structuur en dynamiek van families, de organisatie van werk en de cultuur in grote delen van Europa. Het resultaat van deze crisis was een relatieve verandering in economische en demografische vitaliteit van Italië naar Engeland, Frankrijk en Centraal-Europa.
 • 3.1 Hongersnood en afnemende geboorte

 • Mensen in delen van Europa in 1300 leefden op het randje van een ramp.
  Vanwege het lage niveau van agrarische technologie en het beperkte hoeveelheid land voor verbouw van land werd het moeilijk om iedereen te voeden.
  Groeiende hoeveelheid mensen wedijverden voor banen en land om te verbouwen. Boerderijen werden kleiner en kleiner, omdat ouders hun landen verdeelden onder de kinderen. Huur voor land steeg. Door hoge belastingen en hoge huren werd het moeilijk voor boeren en ambachtslieden om te trouwen en gezinnen te stichten. --> crisis van geboortes
  Door nat en koud weer mislukten veel oogsten--> hongersnoden


  De moeilijkheden van overbevolking werd verergerd door oorlog (Honderjarige Oorlog--> vernietiging van steden en platteland) en de plaag (Black Death) • 3.2 De Zwarte Dood

 • Wat is de Zwarte Dood?
  Een epidemie, waarschijnlijk builenpest, dat 1/3de of meer van de Europese bevolking heeft gedood tussen 1348 en 1351. Het initieerde bijna 3 eeuwen aan epidemieën.
 • 3.2.1 De verspreiding

 • Volgens tijdgenoten werd de pest meegenomen via handelsnetwerken. Door quarantaine nam de pest uiteindelijk af.
 • 3.2.2 Sociale en culturele reacties

 • Christenen zagen de pest als een signaal van God. Dit leidde tot processies, bidden en zelfpijniging. Deze mensen leidden een beweging tot een puurdere Christelijke maatschappij, wat leidde tot vervolging van Joden en lepra lijders. Hoewel er waarschijnlijk al spanningen bestonden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.