Summary Wet- en Regelgeving

-
155 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Wet- en Regelgeving

 • 1 Ondernemingsrecht

 • Wat is een natuurlijk persoon?
  Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed
 • Wat is een rechtspersoon?
  Een rechtspersoon is geen mens, maar heeft toch rechten en verplichtingen.

  het is een onderneming die door middel van een juridische constructie in het rechtsverkeer kan optreden. 
 • Wat is het verschil tussen persoonlijke ondernemingsvormen en onpersoonlijke ondernemingsvormen?
  Bij een persoonlijke ondernemingsvorm ben je als mens ben je privé aansprakelijk zoals een eenmanszaak.

  bij een onpersoonlijke ondernemingsvorm is alleen je bedrijf aansprakelijk en niet privé.
 • Waarom is de ondernemingsvorm zo belangrijk?
  Bij het kiezen van de ondernemingsvorm moet je namelijk letten op veel factoren die invloed kunnen hebben op jouw ondernemingsvorm zoals:

  • de continuïteit van de onderneming
  •   de omvang en de vorm van het vermogen (eigen vermogen en vreemd vermogen)
  • hoe is de aansprakelijkheid geregeld?
  • hoe zijn leiding, besluitvorming en zeggenschap geregeld?
  • welke wettelijke bepalingen moeten in acht worden genomen?
 • Welke ondernemingsvormen kennen geen rechtspersoonlijkheid?
  • Eenmanszaak
  • maatschap
  • vennootschap onder firma (vof)
  • commanditaire vennootschap (cv)
 • Geef de omschrijving van een eenmanszaak
  Bij een eenmanszaak is de eigenaar zelf ondernemer. Hij neemt alle beslissingen. Het nettoresultaat van de onderneming is bestemd voor deze eigenaar.
 • Moet de eigenaar van een eenmanszaak zijn bedrijf laten inschrijven in het Handelsregister?
  Ja
 • Welke ondernemingsrisico loopt de eigenaar van een eenmanszaak?
  De eigenaar is zowel zakelijk als privé verantwoordelijk voor de geldstromen en handelingen in het bedrijf. 

  indien er niet genoeg geld in het bedrijf is, moet dit worden gehaald van het privévermogen.
 • Welke omstandigheden kunnen de continuïteit van de eenmanszaak in gevaar brengen?
  Bij ziekte of afwezigheid van de eigenaar ligt alles stil. 
  het overlijden van de eigenaar en/of het ontbreken van een opvolger
 • Waarom is het aantrekken van vreemd vermogen niet zo gemakkelijk voor de eigenaar van een eenmanszaak?
  De verstrekkers van vreemd vermogen verlangen van de eigenaar zekerheden (ook wel onderpanden genoemd) voor de door hun verstrekte leningen. Deze zekerheden zullen van één persoon, de eigenaar, moeten komen
 • Welke belasting is de eigenaar van een eenmanszaak verschuldigd over de behaalde winst?
  Over de winst uit de onderneming betaalt de ondernemer inkomstenbelasting (box 1).
 • Wat verstaat u onder een maatschap?
  De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen.
 • De oprichting van een maatschap kan vormvrij. Wat wil dat zeggen?
  Het kan zelfs mondeling worden geregeld.
 • Noem een aantal afspraken die de maten met elkaar kunnen maken.
  De onderlingen afspraken leg je vast in een maatschapscontract. In dit contract worden afspraken gemaakt over;
  • de inbreng van de maten
  • de winstverdeling
  • de verdeling van de bevoegdheden 
 • Wat is een stille maatschap?
  In tegenstelling tot een openbare maatschap is een stille maatschap niet extern bekend.
 • Hoe is de aansprakelijkheid van een maatschap geregeld?
  De regels voor de maatschap gelden alleen binnen de maatschap en niet naar buiten.
  elke maat is persoonlijk aansprakelijk tegenover derden, met wie hij transacties afsluit. Hij verbindt niet de andere deelnemers in de maatschap.
 • Is er een scheiding tussen zakelijk vermogen en het privévermogen van een maat in een maatschap?
  Juridisch gezien is er geen scheiding tussen het zakelijke- en het privévermogen van de maten.
 • Hoe beoordeelt de Belastingdienst het inkomen van een maat?
  De Belastingdienst beschouwt elke maat als een zelfstandig ondernemer. Dat houdt in:
  • elke maat geniet winst uit onderneming
  • over de winst uit onderneming betaalt de maat inkomstenbelasting (box 1)
  • elke maat kan gebruikmaken van dezelfde belastingvoordelen als de eigenaar van een eenmanszaak
 • Moet de maatschap volgens de wet een jaarrekening inrichten en publiceren?
  Nee,
  volgens de wet moet de maatschap minimaal één keer per jaar een balans opmaken; verder bestaan er geen wettelijke bepalingen ten aanzien van de inrichting en publicatie van de jaarrekening.
 • Op welke manieren kan een maatschap eindigen?
  Een maatschap eindigt als één van de volgende situaties zich voordoet:
  •  de tijd waarvoor de maatschap is aangegaan, is verlopen
  • het doel van de maatschap is bereikt of is onmogelijk geworden
  • opzegging van één van de vennoten
  • de dood, de curatele of het faillissement van één van de vennoten door een rechterlijk vonnis
  • gezamenlijk besluit van de maten om de maatschap te beïndigen.
  • ontbinding door de rechter
 • Wat is een vennootschap onder firma?
  Een vennootschap onder firma (vof) is net als een maatschap een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen.
 • De wet geeft geen regels voor de oprichting van een vof. Wat kunnen de firmanten toch beter maar wel regelen?
  De afspraken die vennoten met elkaar maken, hebben onder andere betrekking op:
  • de naam van de vennootschap onder firma (de onderneming wordt onder een gemeenschappelijk naam gevoerd)
  • het doel van de vennootschap onder firma
  • de inbreng van elke vennoot (dit kan zijn geld, goederen of arbeid)
  • de verdeling van de winst (het verlies) onder de firmanten
  • de verdeling van de bevoegdheden onder de firmanten
 • Wat kan met betrekking tot de tekenbevoegdheid van een vennoot van een vof worden vastgelegd in het Handelsregister?
  De naam

  een vennootschap onder firma oefent een bedrijf uit onder een gemeenschappelijke naam en moet dan onder die naam worden ingeschreven in het Handelsregister, zoals dat wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel
 • Wat is hoofdelijke aansprakelijkheid?
  De schuldeiser hoeft niet bij elke vennoot een evenredig deel te vorderen.

  iedere vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor de ondernemingsschulden, ook als deze niet door hemzelf gemaakt zijn.
 • De Belastingdienst beschouwt elke vennoot als zelfstandig ondernemer. Wat houdt dit in?
  • Elk vennoot geniet winst uit onderneming
  • over de winst uit onderneming betaalt de vennoot inkomstenbelasting (box 1)
  • elke vennoot kan gebruikmaken van dezelfde belastingvoordelen als de eigenaar van een eenmanszaak
 • Welke bedingen staan vaak in een vof-overeenkomst?
  de meest voorkomende bedingen zijn:
  • het overnamebeding
  • het voortzettingsbeding
  • het verblijvingsbeding

  Bedingen = oprichtingsakte afspraken
 • Wat is een compagnonverzekering?
  De vennootschap kan een zogenaamde compagnonverzekering af sluiten. Bij het overlijden van één van de vennoten ontvangen de overgebleven vennoten een uitkering van de verzekeringsmaatschappij, waarmee zij vervolgens de erfgenamen van de overleden vennoot kunnen uitbetalen. 

  op deze manier kan de vennootschap wel blijven voortbestaan
 • Geef de belangrijkste verschillen tussen een maatschap en een vof.
  • Een maatschap heeft beroepsuitoefening, een vof bedrijfsuitoefening
  • een handelde maat is aansprakelijk of aansprakelijk in gelijke delen; een vennoot van een vof is hoofdelijk aansprakelijk
  • een maatschap geeft geen afscheiden vermogen, een vof wel
  • een maatschap kan niet failliet gaan, een vof wel
  • een maat handelt in principe voor zichzelf, een firmant voor de vof
 • Bij een commanditaire vennootschap is sprake van twee soorten vennoten. Welke?
  Stille vennoten en gecommanditeerde vennoten (beherende vennoten)
 • Wat is de consequentie als een commanditaire vennoot zich ook bezighoudt met beheersdaden?
  Dan wordt hij net als de beherende vennoot ook hoofdelijk aansprakelijk
 • Welke verschillen bestaan er tussen een gewone geldschieter en een commanditaire vennoot?
  • Bij liquidatie van de vennootschap treedt de gewone geldschieter op als concurrent schuldeiser (niet bevoorrecht), de commanditaire vennoot niet. Omdat hij mede-eigenaar is, komt hij pas aan bod nadat alle concurrente schuldeisers zijn betaald.
  • de gewone geldschieter heeft recht op de overeengekomen rente; de commanditaire vennoot ontvangt doorgaans een vaste rente plus een gedeelte van de (eventuele) overwinst.
 • Hoe wordt de commanditaire vennoot, in tegenstelling tot de beherende vennoot, door de Belastingdienst niet beschouwd?
  Niet als een zelfstandige ondernemer, waardoor bepaalde belastingvoordelen die de beherende vennoot heeft voor hem niet gelden. 

  Eventueel aan de commanditaire vennoot uitgekeerde winsten zijn belast voor de inkomstenbelasting (box 1)
 • Welke ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid kent u?
  • Besloten vennootschap (bv)
  • naamloze vennootschap (nv)
  • vereniging
  • stichting
  • coöperatie
  • onderlinge waarborgmaatschappij
 • Geef de omschrijving van een besloten vennootschap (bv).
  besloten vennootschap (bv), is een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam van de eigenaar
 • Aan welke eisen moet voldaan worden bij het oprichten van een bv?
  • Alleen de notaris kan een bv oprichten. Dit gebeurt middels een notariële akte waar de statuten in staan
  • er moet minsten 0,01 euro in de vennootschap worden gestort. Dit kan met geld, maar ook in natura
  • de bv moet ingeschreven worden in het Handelsregister in. Totdat dit gebeurt is, bent u ook persoonlijk aansprakelijk.
 • Welke organen kent een bv?
  • Algemene vergadering van aandeelhouders (AV)
  • Raad van Bestuur (RvB)
  • Raad van Commissarissen (RvC)
  • Ondernemingsraad (or)
 • Welke soort belasting moet worden afgedragen over de winst van een bv?
  Vennootschapsbelasting
 • Welke register moet een bv bijhouden?
  Aandeelhoudersregister
 • Wat wordt bij een bv verstaan onder een blokkeringsregeling?
  voorheen had een aandeelhouder die zijn aandelen wilde verkopen goedkeuring nodig van zijn medeaandeelhouders of moest hij deze eerst aan hen aanbieden.
 • Op grond van welke drie voorwaarden wordt een vennootschap als structuurvennootschap beschouwd?
  • Het geplaatste kapitaal samen met de reserves bedraagt ten minste € 16.000.000,-
  • de bv heeft krachtens wettelijke verplichtingen (WOR) een ondernemingsraad (or) ingesteld
  • bij de bv zijn in de regel ten minste 100 werknemers in Nederland werkzaam
 • Wat is een naamloze vennootschap (nv)?
  Een naamloze vennootschap (nv) is volgens de wet een vennootschap met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder van de vennoten (aandeelhouders) voor één of meer aandelen deelneemt
 • Aan welke eisen moet worden voldaan bij de oprichting van een nv?
  • De nv moet worden opgericht bij notariële akte
  • de nv moet worden ingeschreven in het Handelsregister
  • er moet minimaal € 45.000,- in de nv gestort worden
 • Wat in de statuten van een nv worden opgenomen?
  • De naam van de nv (deze moet beginnen of eindigen met 'naamloze vennootschap' of 'nv')
  • de plaats van vestiging van de nv
  • het doel van de nv
  • het bedrag van het maatschappelijk kapitaal
  • aantal en bedrag van de aandelen (zijn er verschillende soorten, dan aantal en bedrag van elke soort)
  • het bedrag van het geplaatste kapitaal
  • het bedrag van het door de aandeelhouders gestorte deel daarvan
 • Hoeveel kapitaal moet er minimaal gestort zijn bij een nv?
  Minimaal € 45.000,-
 • Welke twee soorten aandelen kent een nv?
  • Aandeelbewijzen op naam
  • aandeelbewijzen aan toonder
 • Hoe kan men zich legitimeren als eigenaar van een aandeel aan toonder?
  Aandeelbewijzen die niet op naam staan, noemen we aandelen aan toonder. Men kan zich legitimeren als eigenaar van een aandeel aan toonder door dit bewijs te laten zien.
 • Wat wordt bij grote ondernemingen bedoeld met 'volledige scheiding van eigendom en leiding'?
  Het overlijden van aandeelhouders (eigendom) tast het voortbestaan van de onderneming niet aan. Ook het overlijden dan wel uittreden van een directielid (leiding) tast dit voortbestaan niet aan.
 • Hoe is bij een nv de aansprakelijkheid geregeld?
  De nv is als rechtspersoon zelf aansprakelijk voor haar schulden.
 • Welke belasting moet worden betaald over de winst van een nv?
  Vennootschapsbelasting
 • Aan welke drie eisen moet de jaarrekening van een nv voldoen?
  • De jaarrekening
  • het jaarverslag
  • de aan de jaarrekening en het jaarverslag toe te voegen overige gegevens
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.