Summary Wetenschapsfilosofie in de context van de sociale wetenschappen

-
ISBN-10 905931736X ISBN-13 9789059317369
281 Flashcards & Notes
24 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Wetenschapsfilosofie in de context van de sociale wetenschappen". The author(s) of the book is/are Hennie Boeije. The ISBN of the book is 9789059317369 or 905931736X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Wetenschapsfilosofie in de context van de sociale wetenschappen

 • 1.2 Wetenschap: een omschrijving

 • Wat is de voorwaarde voor een theorie?
  Het moet een samenhangend geheel aan uitspraken over de werkelijkheid zijn
 • Wanneer kun je spreken van wetenschap?
  1. Als er kennis wordt nagestreefd. Theorieen staan vaak aan de basis van deze kennis. Belangrijk hierbij is dat deze theorie een samenhangend geheel van uitspraken bevatten.
  2. Wetenschap is empirisch. D.w.z.: gebaseerd op waarnemingen.
  3. Wetenschap  heeft een systematische benadering. M.a.w.: Anderen moeten nagaan waar jij je onderzoeksgegeven hebt gehaald en het onderzoek moet herhaald kunnen worden. 
 • Geef een definitie van wetenschap
  De systematische activiteiten die leiden tot een formulering van verklarende theorieën aangaande de empirie. M.a.w.: het willen weten waarom in de vorm van verklarende uitspraken. 
 • 1.3 Drie wetenschappelijke paradigma's

 • Welke punten kun je benoemen voor de kritisch-emancipatoire paradigma voor wetenschappelijk onderzoek?
  1. Onderzoek komt voor uit zowel maatschappelijke kritiek op een bepaald beleidsthema als uit kritiek op de wetenschappelijke benadering die is gebruikt voor het te onderzoeken verschijnsel. 
  2. Het actieonderzoek, waarin onderzoekers en onderzochten een gezamenlijk leerproces doormaken. Daarin wordt gestreefd om grip en controle te krijgen op het leven van de onderzochte en daarom participeren ze vaak als medeonderzoekers van een onderzoek. 
  3. Onderzoekers en onderzochten reflecteren voortdurend op de verkregen onderzoeksresultaten door met elkaar in gesprek te blijven.
  4. Het is waardengebonden. Men probeert niet alleen kennis op te leveren, maar zijn ook betrokken bij wat er met het onderzoek uiteindelijk wordt gedaan.  
 • Welke kritiek kun je hebben op de kritisch-emancipatoire benadering?
  Je kunt je afvragen in hoeverre de onderzochten voldoende onderzoekskennis in huis hebben om iets over het onderzoek te kunnen zeggen 

 • Wat is idiografische kennis?
  Dat is kennis wat een uniek of speciek geval probeert te omschrijven
 • Wat is nomothetische kennis?
  Het nastreven van wetmatigheden in de te onderzoeken verschijnselen. Met andere woorden; er wordt gestreefd om de bevindingen in algemeen perspectief te plaatsen. 
 • Welke kritiek kun je hebben op de empirisch-analytische benadering?
  Bij deze benadering focust de onderzoek zich alleen tot de gestelde hypothese en wijkt daar niet van af, het legt bepaalde verbanden tussen variabelen en vraagt zich niet af waarom deze verbanden bestaan of waarom een hypothese al dan niet worden verworpen. Er is geen sprake van begrip. 
 • Wat is het verschil tussen reductionistisch en holistisch?
  Bij de reductionistische benadering worden eenheden teruggebracht tot concreet meetbare variabele, terwijl bij de holistische benadering onderzoekseenheden veel meer als een samenhangend geheel worden gezien. 
 • Beschrijf het begrip wederkerige adequaatheid.
  Dat is de constante reflectie tussen onderzoekers en onderzochte over de vordering van het uitgevoerde onderzoek. Deze omschrijving is kenmerkend voor de kritisch-emancipatoire benadering van wetenschappelijk onderzoek.  
 • 2.1 Kennis- en praktijkproblemen

 • Wat is het doel van fundamenteel onderzoek?
  Het ontwikkelen of toetsen van theorieën voor de oplossing van een kennisprobleem
 • Wat is het doel van praktijkgericht onderzoek?
  Het doen van onderzoek naar de ontwikkeling, de uitvoering en evaluatie van oplossingen voor praktijkproblemen. 
 • Wat is de overeenkomst tussen praktijkgericht onderzoek en fundamenteel onderzoek?
  Ze zijn alle twee gericht op kennisvermeerdering
 • Wat is het verschil tussen fundamenteel onderzoek en praktijkgericht onderzoek?
  Bij praktijkgericht onderzoek is de kennis nodig voor beleidsmakers in de professionele praktijk. Bij fundamenteel onderzoek is dat niet zozeer het geval, dan heeft een onderzoek een meer algemener doel
 • Wat is praktijkgericht niet-wetenschappelijk onderzoek?
  Een praktijkgericht onderzoek dat niet voldoet aan de geldende wetenschappelijke normen. Vaak moet er in korte tijd iets onderzocht worden, omdat er snel een besluit moet worden genomen a.d.h.v. het onderzoek. Daarnaast gelden er ook vaak praktijknormen aan zo'n onderzoek.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom is wetenschappelijke kennis, voorlopige kennis?
Omdat uitspraken in bepaalde theorieën altijd weerlegt kunnen worden zodra er nieuwe inzichten zijn
Wat wordt bedoelt met onderdeterminantie?
Onderdeterminantie wilt zeggen dat een onjuistheid in een gevormde theorie moeilijk te achterhalen is. De onjuistheid is lastig op te sporen of helemaal niet te vinden.
Waarom is onderzoek moeilijk herhaalbaar in de sociale wetenschappen?
Dit komt omdat de sociale werkelijkheid aan snelle veranderingen onderhevig is waardoor resultaten niet vaak overeen zullen komen, al heeft de onderzoeker in zijn onderzoek zeer expliciet aangegeven welke keuzes hij heeft gemaakt en hoe hij aan de resultaten komt
Wat zijn de uitgangspunten van explicitering van wetenschappelijke uitspraken?
 1. Uitspraken moet controleerbaar zijn
 2. Uitspraken moeten herhaalbaar zijn
 3. In detail moet worden beschreven wat de keuzes zijn die de onderzoeker heeft gemaakt tijdens het onderzoek en hoe hij/zij aan de resultaten komt.
 4. Uitspraken moeten toetsbaar zijn in de prakitjk
Waarom moet een uitspraak maximaal informatief zijn?
Hoe specifieker de uitspraak, hoe makkelijker deze is te toetsen.
Wat wordt verstaan onder maximale informativiteit?
Dat een uitspraak zo specifiek mogelijk is zodat deze makkelijker toetsbaar is en dat het domein van de uitspraak helder is. Het domein betreft het referentiekader van de uitspraak m.b.t. de populatie voor het onderzoek
Welke 3 soorten uitspraken zijn niet toetsbaar?
 1. Normatieve uitspraken
 2. Speculatieve uitspraken
 3. Definities
Wat zijn de 3 voorwaarden van wetenschappelijke uitspraken m.b.t. toetsing?
 1. Een hypothese moet ondubbelzinnig zijn opgesteld
 2. (on)juiste uitspraken moeten kunnen worden nagegaan a.h.v. empirische gegevens
 3. Hypothesen moeten een tijd- en plaatsaanduiding bevatten
Op basis waarvan moet een uitspraak getoetst kunnen worden?
Empirische gegevens
Welke 2 stromingen bestaan er m.b.t. de toetsing van uitspraken?
Verificationisme
Falsificationisme