Summary Wetenschapsleer

-
615 Flashcards & Notes
12 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Wetenschapsleer
 • C Widdershoven Heerding
 • or
 • 2003

Summary - Wetenschapsleer

 • 1 relevantie en pretenties vd wetenschapsleer

 • wat is de taak van de moderne wetenschappen
  ze leveren ons informatie, bepalen onze omgeving, beinvloeden de structuur van onze samenleving ne bepalen hoe wij ons zelf en de samenlevin gopvatten.
 • wetenschapsbelang: geeft kennis,

                                         laat kennis toto ons koem door elektr. middelen

                                         belangijk bij inrichten van onze maatschappij

   

 • wat verstaat men onder de black box
  de zwarte doos waar wij niet in kunnen kijken maaar die kennis en techniek bevat
 • welke vormen van moderne wetenschappen bestudeerde de filosofie
  wiskunde en mechanica
 • welke traditionele problemen ontdekten de filosofen bij de bestudering van de wetenschappen
  problemen met de kentheoretische rechtvaardigign van kennis ende socilaal-filosofische benadering van de wetenschap

 • welk onderscheid maken filosofen (met de woorden van KANT) tussen kennis?
  verschil tussen Quaestio facti (=feitelijk gelden) en quaestio juris(=rechtmatig gelden)

 • wat zijn de fundamenten waarop kennis is gebouwd?
  de fundamenten zijn emprirsch zintuigelijk of rationeel
 • rene descartes ijverde voor degelijke fundering van kennis. schreef Discourt de la methode waarin hij zijn onv rede uitte met bestaande wetenschappen behalve de wiskunde .volgens hem levert alleen het verstand de ware kennis
 • waarom hoeft feitelijke kennis niet perse waar te zijn?
  kennis moet op de juiste wijze verworven zijn, dat is met feitelijke kennis niet altijd zo.
 • welke wetenschap gaf volgens de filosofen de ware kennis
  wiskunde en natuurwetenschappen
 • de filosofen waren normatief bezig door maatstaven op te stellen waaraan wetenschap moet voldoen
 • 1.2 de filosofische bestudering van de wetenschappen in historisch perspectief

 • wetenschappen produceren niet alleen kennis, ze zijn ook van belang voor welvaart en welzijn, de socialle-filosofische rechtvaardigign. voorbeeld: Francis Bacon en denkers van de verlichting
 • wanneer kwam de wetenschapskritische benadering en wat hield dit in
  in de 19e eeuw, met name de theorie in van Marx en in de 20e eeuw met de Frankfurter schule, franse cultuurcritici en in feministische kringen.
 • welke invalshoeken worden gebruikt bij het onderzoek naar het verschijnsel wetenschap

  nummer 1. aant.

  1. 2.
 • 1.3 wetenschappelijke benaderingen van het verschijnsel wetenschap

 • welke wetenschappelijke benaderingen kent men om de wetenschap te bestuderen
  men kent de wetenschapsgeschiedenis, wetenschapssociologie, wetenschapspsychologie, wetenschapsantropologie, enwetenschapseconomie
 • 1.5 situering van de uitgangspunten van deze cursus

 • welke filosofische vragen vormen het uitgangspunt van de curus wetenschapsleer
  de ken-theoretische en de sociaal-filosofische rechtvaardiging
 • bij de kentheoretische rechtvaardiging van kennis gaat het om de geldigheid, waarheid en zekerheid. er wordt gezocht nar een methode die als voorbeeld wordt gesteld.

  bij de sociaal-filosofische benadering van wetenschap kijkt men naar vooruitgang en onderdrukking in het wetenschapsbedrijf evenals misbruik van resultaten van kennis  (bv door Marx).Eeen brede aanpak van wetenschapsleer is gelegitimeerd omdat de moderne  sociale ne natuurwetenschappen ons leven op fundamentele manier beinvloeden.

 • waar gaat het om bij de kentheoretische vraagstellin
  om geldigheid, waarheid en zekerheid

 • waar kijkt men naar bij de sociaal-filosofische benadering van wetenschap
  naar vooruitgang en onderdrukking in het wetenschapsbedrijf evanals misbruik van kennis
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Wetenschapsleer
 • C Widdershoven Heerding
 • 9789035814325 or 9035814320
 • 1995

Summary - Wetenschapsleer

 • 1 Wat is wetenschap

 • wat geeft wetenschap ons
  bepalen onze omgeving en beinvloeden onze maatschappelijke structuur en samenleving
 • benaderingen/uitgangspunten van wetenschap
  filosofie, geschiedenis,sociologie, antropologie
 • 1.1 relevantie en pretenties van de wetenschap

 • Wat is het vertrekpunt van deze cursus wetenschappen en hoe verandert deze focus later in de cursus. Wat voor soort benadering is dat?

   

   

  In de cursus is gekozen voor een opzet waarbij de filosofie van de wetenschappen het vertrekpunt is.

  Later in de cursus worden de geschiedenis, wetenschapssociologie en antropologie en de relatie tussen wetenschap en maatschappij behandeld.

  Wetenschapsleer is dan de integrale benadering van de wetenschappen vanuit deze invalshoeken

 • Filosofische bestudering in historisch perspectief. Wat bedoelt men daar mee? Welke wetenschappen heeft de filosofie na 1600 als studie genomen? En vanuit welk perspectief?

  Formuleer een vraag over de stof zoals 'Wanneer ontdekte Columbus Amerika?'

   

  De filosofie heeft (na 1600 ) de wetenschap als studie genomen. Niet alle wetenschappen maar alleen de wiskunde en natuurkunde (vooral de mechanica)

  Bovendien onderzocht ze deze vanuit een specifieke kentheoretisch of wetenschapsfilosofische vraagstelling.

 •  

  Wetenschap wordt vaak gezien als blackbox. Wat wordt daarmee bedoeld?

  Het geploeter/onderzoek geschiedt in de black box. Wetenschappers worden geacht nieuwe feiten en verbanden te ontdekken. Hoe dit georganiseerd blijft in die tijd op de achtergrond.

 • Wat waren de traditionele problemen van de wetenschap?

   

  -Kentheoretische rechtvaardiging van kennis

  -de sociaal-filosofische benadering van de wetenschap

 • Wat wordt bedoeld met de kentheoretische rechtvaardiging?

   

  Veel filosofen menen dat met kennis aanspraak gemaakt kan worden op geldigheid: zij gaan na op grond waarvan men de aanspraak op geldigheid of waarheid van kennis terecht of gerechtvaardigd kan noemen.
 • Formulee

  Filosofie als vertrekpunt

  In de cursus is gekozen voor een opzet waarbij de filosofie van de wetenschappen het vertrekpunt is.

  Later in de cursus worden de geschiedenis, wetenschapssociologie en antropologie en de relatie tussen wetenschap en maatschappij behandeld.

  Wetenschapsleer is dan de integrale benadering van de wetenschappen vanuit deze invalshoeken

   

  Filosofische bestudering in historisch perspectief

  De filosofie heeft (na 1600 ) de wetenschap als studie genomen. Niet alle wetenschappen maar alleen de wiskunde en natuurkunde (vooral de mechanica)

  Bovendien onderzocht ze deze vanuit een specifieke kentheoretisch of wetenschapsfilosofische vraagstelling.

   

  Black box

  Wetenschap wordt vaak gezien als blackbox. Het geploeter/onderzoek geschiedt in de black box. Wetenschappers worden geacht nieuwe feiten en verbanden te ontdekken. Hoe dit georganiseerd blijft op de achtergrond.

   

  De traditionele problemen

  -          Kentheoretische rechtvaardiging van kennis

  -          de sociaal-filosofische benadering van de wetenschap

   

  Kentheoretische rechtvaardiging.

  Veel filosofen menen dat met kennis aanspraak gemaakt kan worden op geldigheid: zij gaan na op grond waarvan men de aanspraak op geldigheid of waarheid van kennis terecht of gerechtvaardigd kan noemen.

   

  Wijsgeer Kant

  Het feitelijk gelden – de omstandigheid dan kennis feitelijk door velen voor waar gehouden wordt – betekent nog niet dat deze kennis ook waar is.

  Filosofen maken een scherp onderscheid met wat Kant noemde quaestio facti en quaestio juris. Tussen de vraag naar het feitelijk gelden en die naar het rechtmatige daarvan.

  Filosofie interesseert zich in de tweede vraag – het rechtmatige.

   

  Het fundament van kennis

  Wat zijn de fundamenten?

  ·         Empirische zintuiglijke gegevens, zoals de empiristen beweren?

  ·         Of stammen ze uit menselijk (of goddelijk of algemeen) bewustzijn, zoals de rationalisten beweren?

   

  De filosoof René Decartes (1596-1650)

  In zijn Discours de la Methode beschrijft hij zijn onvrede met de bestaande wetenschappen (behalve wiskunde) waarin geen werkelijke zekere kennis is te ontdekken.

  ·         Zijn – rationalistische – remedie is dat de wetenschappen zich ontdoen van de schijnkennis en in plaats daarvan uitgaan van ware, onbetwijfelbare, heldere en welonderscheiden ideeën.

  ·         Het verstand verschaft – mits goed gebruikt – deze inzichten die het gezochte fundament vormen.

  ·         Men kan dan op deductieve wijze, ware kennis afleiden over de meest uiteenlopende gebieden.

   

  Modelwetenschappen / normatief

  Sinds de 17e eeuw onderzoeken filosofen de geldigheid en waarheid. Daarbij gelden wiskunde en natuurwetenschappen als model. Deze wetenschappen produceerden geldige en zekere kennis. De filosofen waren dus normatief of voorschrijvend bezig: zij stelden maatstaven op waaraan de wetenschappen moesten voldoen.

   

  Sociaal-filosofische rechtvaardiging

  Wetenschappen produceren niet uitsluitend kennis,. Zij zijn ook van grote betekenis voor de welvaart en het welzijn van de maatschappij.

  Wetenschappen zijn een groot goed. Ze zullen de vooruitgang van de mensheid bewerkstelligen of,  volgens Francis Bacon,  het paradijs op aarde brengen.

   

  Wetenschapskritische benadering

  De vraag of wetenschap wel een positieve uitwerking heeft op de maatschappij.

  ·         In de theorie van Marx staat een belangrijke beschouwing over de rol van de wetenschap in de maatschappij en het misbruik dat de heersende klasse maakt van de wetenschap.

  ·         In de 20e eeuw wordt de kritische beschouwing breder ontwikkeld. Het is niet alleen een instrument dat ten goede of ten kwade kan worden gebruikt. De wetenschappen vertonen een inherent onderdrukkend karakter. Frankfurter Schule, Franse cultuurcritici en feministische kringen.

   

  Verschillende invalshoeken bij onderzoek naar het verschijnsel wetenschap

  ·         Geschiedenis van de wetenschap. Actuele vragen in historisch perspectief,  belangrijke ontdekkingen en relaties met andere onderzoekers

  ·         Wetenschapssociologie en antropologie. Hoeveel wetenschappers werken waar, en waarom, en vragen als: welke maatschappelijke factoren dragen bij tot succesvolle wetenschap

  ·         Economisch en financiële aspecten.  Kosten/baten. Hoeveel koste het onderzoek, wat levert het op (direct en indirect).

  ·         Psychische aspecten. Wat is in het geding wanneer we een moreel oordeel geven. Over welke communicatievaardigheden moet iemand beschikken om onderzoek te kunnen doen. Verder rol hebben waarneming, creativiteit, denkprocessen enz.

   

  Wetenschappelijke benaderingen

  In toenemende mate is men zich ervan bewust dat traditionele wetenschapsfilosofische kwesties nooit door logische of filosofische argumentaties alleen opgelost kunnen worden.

   

  Twee algemene opmerkingen over de relatie tussen filosofie en wetenschappen mbt de wetenschappen

  ·         Wetenschappelijke benaderingen hebben een wetenschappelijke pretentie. Zij produceren kennis van dezelfde aard als die van andere wetenschappen. En kunnen daarom weer onderzocht worden.

  ·         Vanuit de sociale filosofie bezien, kunnen de genoemde wetenschappen de maatschappelijke waarde van de wetenschap niet volledig beantwoorden. Omdat deze wetenschappen zelf ook gebruik maken van de te onderzoeken methoden ter structurering van maatschappelijke relaties, roepen zij precies dezelfde vragen op als de wetenschappen die zij tot object van onderzoek hebben.

   


  r een notitie over de tekst
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Met welke vragen hielden filosofen zich bezig sinds de opkomst van de moderne wetenschappen?. 
Wat voor type kennis wordt er in de wetenschappen verworven en wat is de relatie tussen die kennis en de werkelijkheid.
Wat hebben beelden gemeenschappelijk?
Wetenschap wordt voorgesteld als "black box" d.w.z. proces hoe wetenschappers nieuwe feiten en verbanden ontdekken blijven onduidelijk. 
Maar dit is juist onderwerp van wetenschapsleer
Welke beelden zijn er van wetenschappers?
Jaren zestig: alleswetend, verstrooid maar betrouwbaar. Vb: Bommelstrips
Nu: door media nu meer beelden van wetenschapper: politiek onnozel, gewiekst werknemer etc.
Welke beelden zijn er van wetenschap?
Beeld is niet constant en eenduidig, wetenschap is gevaarlijk, maar ook (levens)reddend. Waardering verschilt van land tot land
wat bedoelt Weber met de ladder van het verstaan
een normatieve lading waarbij de narratieve verklaring bovenaan staat, de teleologische en causale zijn minder waard
waarom zijn causale. teleologische en narratieve verklaringen niet tot elkaar te herleiden
ze gaan uit van verschillende vooronderstellingen betreffende de aard van het object dat ze besturen
wat wordt er duidelijk in de discussie tussen hempel en zijn critici mbt verklaringen en termen vAN Intenties en redenen
dat ze niet zonder meer te herleiden zijn tot causale verklaringen, hempels pogingen lopen spaak omdat hij het specifiek narratieve karakter van intentionele en rationele verklaringen miskent
wat is het verschil tussen autobiografieen vAN mannen en  Vrouwen
mannen schrijven rechtlijnig en gericht op een doel, vrouwenbiografieen zijn complex en verweven met persoonlijke zaken en emotioneler.
wie vinden dat autobiografieen richting aan het leven geven
de Gergens
wie onderstreepte het belang van narrativiteit
Ricoeur