Summary WFT Basis

-
236 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - WFT Basis

 • 1 Korte samenvattingen

 • KIFID
  Het Kifid is bedoeld om de consument één loket te bieden voor het afhandelen van conflicten met financiële dienstverleners en voor informatie over financiële zaken. De financiële dienstverlener moet wel aangesloten zijn bij het Kifid. Voor zorgverzekeraars geldt een ander klachteninstituut: de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).
 • Kernpunten KIFD

  • Sinds 7 juli 2015 kunnen klachten bij Kifid niet alleen schriftelijk maar ook online worden ingediend via mijn.kifid.nl. Hiermee sluit Kifid aan op de Europese richtlijn voor alternatieve geschillenbeslechting om de klant nog beter te beschermen.
  • De afhandeling van de klacht kan online worden gevolgd. Zo wil het Kifid de klachtenafhandeling makkelijker en efficiënter maken.
  • Klacht kan pas worden ingediend bij Kifid als de klant er niet uitkomt met de dienstverlener of wanneer niet binnen zes weken wordt gereageerd. Voorwaarden zijn dat:
   • dit binnen drie maanden na de definitieve reactie van de financiële dienstverlener gebeurt of binnen een jaar na het indienen van de klacht. De langste termijn geldt.
   • de klacht mag nog niet zijn voorgelegd aan een rechter of een andere instantie die geschillen beslecht.
  • De oude procedure voor de klachtbehandeling was inefficiënt, omdat er sprake was van een dubbele dossiervorming en een beoordeling door twee of drie partijen.
  • Sinds 1 oktober 2014 is er een nieuwe procedure. 
   1. intake; beoordeling of klacht behandelbaar is. 
   2. juridische toets; beoordeling of de zaak wordt voorgelegd aan de Ombudsman of Geschillencommissie. 
   3. Ombudsman; De ombudsman bemiddelt tussen de klant en financieel dienstverlener. Zijn beide partijen het eens dan eindigt de zaak. Zo niet dan volgt de Geschillencommissie. 
   4. Geschillencommissie; Afhandeling klacht in een hoorzitting of op basis van de stukken. De Geschillencommissie geeft een bindend of niet-bindend advies. 
   5. Commissie van Beroep; Beide partijen kunnen besluiten in hoger beroep te gaan. Eisen zijn dan:
   • beroep kan alleen worden ingediend bij een bindend advies;
   • het financiële belang moet minimaal € 25.000 zijn;
   • kosten voor hoger beroep bedragen € 500;
   • hoger beroep moet binnen zes weken na uitspraak van de Geschillencommissie worden ingediend.
 • Klachtenbegeleiding KIFID
  Kifid heeft de afgelopen jaren regelmatig kritiek ontvangen van consumenten en vertegenwoordigers op haar functioneren. Veel gehoorde klachten zijn:
  • Kifid luistert te weinig naar de consument.
  • De klachtenprocedure is te juridisch ingestoken.
  • Kifid toont bij de behandeling van de klacht weinig inlevingsvermogen.
  • Onvoldoende aandacht voor het kennisverschil tussen financieel dienstverlener en de consument.
  • De toegang is laagdrempelig, maar de procedure is taai.
 • De belangrijkste verbeterpunten zijn:
  1. Klachten worden voortaan ruimer bekeken.
  2. Het achterhalen van de daadwerkelijke klacht van de consument.
  3. Verkleinen van de kennisachterstand van de consument op de financiële dienstverlener.
  4. Consumenten weten voortaan binnen 7 dagen of de klacht door Kifid in behandeling wordt genomen.
 • Bankierseed 
  Sinds januari 2013 moeten bestuurders en commissarissen van financiële instellingen de bankierseed afleggen. Niet alleen beleidsbepalers en commissarissen van alle financiële ondernemingen, maar ook alle medewerkers met inhoudelijk klantcontact en medewerkers die het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden de bankierseed verplicht moeten afleggen.
 • Kernpunten:
  • Op 1 april 2015 is de wettelijke verplichte bankierseed ingegaan;
  • Aan deze eed is een gedragscode verbonden. Bij overtreding van de gedragscode kan de overtreder Tuchtrechtelijk aangepakt worden.
  • Tuchtrecht is ingevoerd om vertrouwen terug te winnen in de bancaire sector
  • De uitvoering van het tuchtrecht is uitbesteed aan DSI
  • In de gedragscode staat o.a:
   • Dat de bankmedewerker integer en zorgvuldig werkt
   • Dat de bankmedewerker de belangen van de klant centraal stelt
   • Dat de bankmedewerker vertrouwelijke informatie geheim houdt.
 • DGS ( Depositogarantiestelsel)
  Het depositogarantiestelsel is een regeling ter garantie van bepaalde banktegoeden van rekeninghouders wanneer een bank failliet gaat. De regeling geeft zekerheid voor tegoeden tot een maximum van € 100.000 en geldt per rekeninghouder per bank, ongeacht het aantal rekeningen.
 • Het nieuwe (Nederlandse) depositogarantiestelsel kent een aantal wijzigingen ten opzichte van het oude stelsel:
  • In het oude stelsel gold een uitkeringstermijn van twintig werkdagen. Dit wordt de komende jaren stapsgewijs teruggebracht tot zeven werkdagen in 2024.
  • De reikwijdte van het depositogarantiestelsel wordt verruimd. Naast privépersonen en kleine ondernemingen worden ook de deposito’s van grootzakelijke klanten, bestuurders en aandeelhouders gegarandeerd. Bij het oude stelsel vielen alleen privépersonen en kleine ondernemingen onder de garanties.
  • Er komt een aanvullende tijdelijke garantie voor deposito’s die direct verband houden met de aan- of verkoop van een woning. Deze deposito’s krijgen een extra garantie van € 500.000 bovenop de reguliere garantie van € 100.000. Deze extra aanvulling geldt tot drie maanden na storting.
  • Het nieuwe depositogarantiestelsel is risicogebaseerd. Dit houdt in dat alle banken in Nederland met gegarandeerde deposito’s premies moeten afdragen aan het depositogarantiestelselfonds (DGS-fonds). Op deze manier wordt het stelsel vooraf gefinancierd.
  • In het nieuwe depositogarantiestelsel geldt dat deelnemende banken premie betalen aan het DGS-fonds, waarbij het de bedoeling is dat het DGS-fonds in 2024 0,8% van de gegarandeerde deposito’s in Nederland afdekt.
 • Beloningsbeleid financiële ondernemingen
  De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) is op 7 februari 2015 in werking getreden. De wet moet bijdragen aan een gezonde en betrouwbare financiële sector en herstel van vertrouwen in de sector.
 • Met de komst van de wet zijn regels ingevoerd die financiële ondernemingen verplichten tot het invoeren van een beheerst beloningsbeleid.
  • Een beheerst beloningsbeleid houdt onder andere in dat een bonus in beginsel niet hoger mag zijn dan 20% van de vaste beloning.
   • Bij indiensttreding voor 1 januari 2015 in de financiële sector, geldt deze regel sinds 1 januari 2016.
   • Voor werknemers die op of na 1 januari 2015 in dienst zijn gekomen, zijn de nieuwe regels direct ingegaan.
  • Er is ook een verbod op gegarandeerde bonussen. Op die manier moet worden voorkomen dat relatief hoge beloningen worden uitbetaald, ten opzichte van beperkte prestaties.
  • Iedere financiële onderneming moet een (samenvattende) beschrijving van het beloningsbeleid openbaar maken. Deze transparantie geeft klanten duidelijkheid over hoe medewerkers worden beloond.
  • De beschrijving van het beheerst beloningsbeleid moet zowel in het jaarverslag als op de website van de financiële onderneming worden gepubliceerd.
  • Vertrekvergoedingen mogen niet meer worden uitgekeerd wanneer de werknemer zelf vertrekt bij een onderneming, of wanneer de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.
   • De vertrekvergoeding mag maximaal één jaarsalaris hoog zijn.
  • Het bonusverbod bij staatssteun is niet langer alleen van toepassing op beleidsbepalers, maar ook op werknemers die lager op de ladder staan in de organisatie. Het bonusverbod eindigt op het moment dat de Staat geen enkel aandeel in de onderneming meer in handen heeft.
  • Vanaf 1 januari 2014 is de Raad van Commissarissen van een financiële onderneming in staat de bonus van een bestuurder aan te passen of terug te vorderen. Dit heet ook wel de ‘claw-back-regeling’. Terugvorderen gebeurt bijvoorbeeld wanneer de uitkering niet aanvaardbaar is vanwege financiële problemen van de financiële instelling.

 • Solvency II is een risico-gebaseerd toezichtraamwerk voor verzekeraars dat per 1 januari 2016 in werking is getreden. Bron: DNB


  Het doel van Solvency II is de consument beschermen door:
  • Kapitaaleisen te stellen aan de verzekeraars.
  • Kwalitatieve eisen aan de bedrijfsvoering van de verzekeraar te stellen.
  • Transparantie te bieden vanuit de verzekeraar richting het publiek en de toezichthouder.
 • Kernpunten:
  • De regels van Solvency II worden in Nederland opgenomen in de wetgeving zoals de Wft.
  • Hierop wordt prudentieel toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB) gehouden om het risico van faillissement te verkleinen.
  • De soliditeit van een verzekeraar wordt bepaald door de solvabiliteit en liquiditeit.
   • Liquiditeit wil zeggen dat een partij op korte termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen.
   • Solvabiliteit richt zich meer op de verplichtingen op lange termijn.
  • Binnen Solvency II wordt gewerkt met twee verschillende vergunningen.
   • Solvency II vergunning
   • Solvency II Basic-vergunning
  • Solvency II Basic is een nationaal toezichtregime voor kleine verzekeraars waarop de Solvency II-vergunning niet van toepassing is.
  • Twee groepen verzekeraars die onder de Solvency II Basic-vergunning vallen zijn:
   • Kleine verzekeraars met bruto premie-inkomsten van jaarlijks minder dan € 5 miljoen en technische voorzieningen van minder dan € 25 miljoen.
   • Natura-uitvaartverzekeraars.
  • De allerkleinste schade en natura-uitvaart verzekeraars vallen ook weer buiten het regime van Solvency II Basic, mits zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dit betekent dat zij geen vergunning hoeven te hebben en dat zij niet meer onder toezicht staan van DNB.
  • Voor de partijen die vrijstelling krijgen, blijft het gedragstoezicht van de AFM van toepassing, voor zover verzekeraars adviseren of bemiddelen en niet zijn vrijgesteld van deze vergunningsplicht. Alle verzekeraars moeten zich aan de zorgplicht houden.
  • Schadeverzekeraars die aansprakelijkheids-, krediet- en borgtochtverzekeringsrisico’s dekken vallen altijd onder de Solvency II vergunning. Ook levens- en schadeverzekeraars die op grond van hun vergunning al actief zijn in andere EU-lidstaten vallen onder die vergunning.
  • Verzekeraars die voldoen aan de voorwaarden zijn vrijgesteld van het verbod om zonder vergunning van DNB een verzekeringsbedrijf uit te oefenen. Daarnaast zijn ze vrijgesteld van doorlopend prudentieel toezicht. Deze verzekeraars zijn echter niet vrijgesteld van het verbod op aantrekken van opvorderbare gelden, het verbod zonder vergunning op te treden als waarborg- of garantiefonds en het verbod op het gebruik van het woord ‘bank’.
 • Zie verder papieren uittreksel
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Sparen zonder doel - erfenis van 10.000 - spaarrekening 5% rente - hoeveel geld staat er na 5 jaar op de spaarrekening?
10.000

De rente op een spaarrekening wordt altijd aan het einde van het jaar op de saldo bijgeschreven. Het jaar daarna ontvangt Frans dus rente over de 10.0000 maar ook over de ontvangen rente.
Na 5 jaar staat er een saldo van 10.000 x 1,05 x 1,05, x 1,05 x 1,05 x 1,05 = 12.762.82%

10.0000 x 1,05^ 5 = 12.762.82
Wat is solvabiliteit
Nakomen van financiele verplichtingen op langer termijn. Te herkennen aan positief persoonlijk vermogen (rechterkant op balans)

Insolvabiliteit: schulden
Liquiditeit: nakomen van financiele verplichting op korte termijn

Kees heeft een positief persoonlijk vermogen doordat hij een eigen woning bezit. Hij is solvabel. Als zijn inkomen wegvalt  is zijn woning niet liquide. Kees moet zijn woning verkopen wil hij zijn vermogen kunnen consumeren.
Hoe heet het waar de klant inzicht krijgt in zijn inkomsten en uitgaven?  En waar krijgt hij inzicht in
* Kasstroom overzicht = begroting.

- Welke wijze kan geld worden bespaard.
- Hoeveel is er nodig voor financiele middelen.
Wanneer mag een finaciele onderneming geen ontslagvergoeding aanbieden?
1. Als een werknemer op eigen initiatief verstrekt
2. Zich schuld heeft gemaakt aan ernstig verwijtbaar handelen
3. Dagelijks beleidsbepaler was van falen van de onderneming.
2015 - bonusplafond - max 20%
-Bij vaste beloningen gaat het om een bedrag dat vaststaat. Niet afhankelijk van prestaties 
- Maandsalaris
- vakantiegeld
- uurtarief freelancers
- overwerkvergoeding (als dit niet is vastgelegd)
- WG bijdrage Zorgverzekeringswet
Bij welke 2 omstandigheden vervalt een vergunning - hoelang blijft dit nog geldig?
1. Overlijden van de vergunninghouder
2. Verdwijnen van financieel dienstverlener.  
* 2 maanden de tijd

Je krijgt 3 maanden te tijd om een nieuw sleutelfiguur te regelen (van wie je de vergunning hebt gekregen) Dus Hans van Assurantie gaat weg, en Ben moet dit binnen 3 maanden overnemen.
Een aanvraag voor een vergunning van hypotheken - hoort dit bij DNB of AFM?
AFM
Tijdens de looptijd kan het zijn dat de producten niet meer past bij een klant. In welke gevallen moet een adviseur/bemiddelaar altijd kosteloos actie ondernemen?
1. Wijziging fiscale wetgeving
2. Fusie met een overname van een ander financieel dienstverlener.
3. Aanpassing van dekkingsvoorwaarden
4. Naamswijziging bij product - onderliggende voorwaarden
5. Juridische uitspraken die invloed kan zijn op het product
6. Nieuwe overheidsmaatregelen die het product (deels) overbodig maken. 

Voor een nieuw advies - kunnen er wel kosten in rekening worden gebracht.
Taken tot stand brengen bij een overeenkomst van een financieel product.
1. Intakegesprek
2. Opstellen van klantprofiel
3. Analyseren gegevens klant
4. Verzorgen van offertes
5. Geven van juiste voorlichting
Zorgplicht bestaat uit
Voldoende juist info verschaffen aan de klant
Passend advies op basis van klantprofiel
Voldoende afhandelen van klachten van klanten