Summary WFT Basis Financiële Dienstverlening

-
718 Flashcards & Notes
23 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "WFT Basis Financiële Dienstverlening". The author(s) of the book is/are WFT. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Welke 8 beroepskwalificaties ken je?
 1. Zorgverzekeringen
 2. Consumptief krediet
 3. Schadeverzekeringen particulier
 4. Vermogen
 5. Inkomen
 6. Schadeverzekering zakelijk
 7. Hypothecair krediet
 8. Pensioenverzekeringen
Wanneer mag iemand adviseren?
Als de adviseur beroepskwalificaties heeft
FISH (Fraude- en Informatiesysteem Holland)
In Fish worden alle incidenten met betrekking tot verzekeringen geregistreerd.

De verzekeraar kan via FISH nagaan of in het verleden problemen met de aanvrager zijn geweest. Heeft hij relatief veel schades geclaimd of is hij wegens fraude ooit uit een verzekering gezet.
Kifid Ombudsman / Geschillencommissie
o Klacht wordt ingediend bij het Kifid
o Ombudsman neemt de klacht in behandeling
o Ombudsman probeert het geschil tussen de klager en de verzekeraar of 
   TP op te lossen door bemiddeling.
o Ombudsman kan een advies uitbrengen aan de verzekeraar of de TP.
   Dit advies is voor geen van de partijen bindend.
o De Ombudsman kan de klacht doorverwijzen naar de Geschillencom-
   missie. Hij zal dit doen wanneer hij van mening is dat de klacht zich niet
   leent voor bemiddeling.

Geschillencommissie
o doet bindende uitspraken
o Bij de klachtenbehandeling toetst de Geschillencommissie of de goede naam van de verzekeringsbedrijf door de handelswijze va nde verzekeraar of tussenpersoon wordt geschaad. Is dat het geval dan is de klacht gegrond. Is de goede naam van het verzekeringsbedrijf niet geschaad dan is de klacht ongegrond.

Door de uitspraken van de Geschillencommissie ontstaat jurisprudentie, waaraan verzekeraars en tussenpersonen hun handelen kunnen toetsen.


Doel van het Kifid:
Het in stand houden en bevorderen van de goede naam van het verzekeringsbedrijf. Iedereen die een klacht heeft over een aangesloten verzekeraar of tussenpersoon kan bij het Kifid terecht.
Vrijwillig toezicht op het verzekeringsbedrijf?
KifiD: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Leden van de belangenorganisaties zijn verplicht lid van het Kifid:
Verbond van Verzekeraars/NVA/ NBVA/ NVGA

andere verzekeraars en TP kunnen zich vrijwillig aansluiten bij het Kifid.

TP maken lidmaatschap Kifid kenbaar: op briefpapier
Verzekeraars maken lidmaatschap Kifid kenbaar: in hun polisvoorwaarden
Belangenorganisaties voor TP en gevolmachtigd agenten
Om o.a. de belangen te behartigen bij bijv. overleg met de verzekeraars en de overheid.
Niet iedere TP of gevolmachtigde agent kan lid worden van een van deze organisaties.

o De organisaties stellen aan de leden eisen ten aanzien van kennis en professionaliteit.
o schrijven erecodes en regels voor waaraan leden zich dienen te houden.

Belangrijkste belangenorganisaties voor tussenpersonen:
NVA: de Nederlandse Vereniging van assurantieadviseurs en 
         fin. dienstverleners
NBVA: de Vereniging van onafhankelijke fin. en assurantieadviseurs

Voor gevolmachtigde agenten:
NVGA: de Nederlandse Vereniging van Gevolgmachtigde Assurantiebedrijven
Vrijwillig toezicht, door wie wordt deze uitgevoerd?
De gezamenlijke verzekeraars hebben een overkoepeld orgaan: 
Het Verbond van Verzekeraars.

Doelstelling:
o behartiging van de algemene belangen van het verzekeringsbedrijf in
   Nederland en van de leden in het bijzonder
   - overleg met de overheid
   - berichtgeving over belangrijke ontwikkelingen op verzekeringsgebied
      zoals verandering van wetgeving.
o het bevorderen en in stand houden van de goede naam van het 
   verzekeringsbedrijf in Nederland.
   - instellen van vrijwillig toezicht in de vorm van medewerking aan
      Kifid.

Het Verbond van Verzekeraars heeft 3 sectoren:
1) sector Schade
2) sector Leven
3) sector Zorg

deze sectoren wijn weer verdeeld in afdelingen, waarbinnen de diverse branches zijn ondergebracht.
Wie houdt toezicht op de naleving van gedrag?
AFM. 

Naast regels betreffende de solvabiliteit (toezicht DNB) zijn in de Wft regels vastgesteld voor fin. dienstverleners over hoe ze zich tegenover de consument dienen te gedragen.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de naleving van dit gedeelte van de Wft.

Gedragsregels in de Wft hebben tot doel het vastleggen van de verantwoordelijkheden van fin. dienstverleners ter bescherming van de consument. Deze bescherming is nodig vanwege de risico's die vaak verbonden zijn aan de aanschaf van fin. producten.

De consument heeft over het algemeen minder verstand van deze materie dan de fin. dienstverlener, daarom is een goed informatieplicht noodzakelijk.
Het is belangrijk dat een fin. dienstverlener een consument zorgvuldig adviseert en daarbij voldoende rekening houdt met de belangen van de consument.
Wft stelt de volgende voorwaarden aan verzekeraars - Toezicht DNB?
o voor verzekeraars slechts twee rechtsvormen toegestaan:
   - Naamloze Vennootschap (NV) (met winstoogmerk)
   - Onderlinge Waarborgmaatschappij (zonder winstoogmerk)
      (coöperatieve vereniging die uit leden bestaat)

o verzekeraars mogen slechts het verzekeringsbedrijf uitoefenen.
   - mogen dus geen bankbedrijf uitoefenen.
   - bankbedrijf wordt dan ondergebracht in een andere N.V.

o het levensverzekeringenbedrijf mag niet in dezelfde rechtspersoon 
   worden ondergebracht als het schadeverzekeringsbedrijf

o Beschikken over een vergunning van DNB

o De Wft stelt eigen aan de hoogte van het minimale eigen vermogen


Niet aan eisen voldoet: Acties van DNB in de volgende volgorde
o adviezen aan de verzekeraar hoe deze de situatie kan verbeteren
o advies niet opgevolgd, dan kan DNB het advies publiceren in de
   landelijke dagbladen
o wanneer de verzekeraar ook na publicatie weigert het advies op te volgen
   dan kan DNB de rechter vragen om tot liquidatie van de verzekeraar over
   te gaan.

Daarnaast heeft DNB nog een aantal rechtsmiddelen:
o het geven van aanwijzingen die door de verzekeraar moeten worden 
   opgevolgd
o het aanstellen van een stille curator die de in problemen verekerende 
   verzekeraar begeleidt
o het verplichten tot overdracht van de gehele verzekeringsportefeuille
   aan een andere verzekeraar.