Summary Wft Consumptief Krediet

-
222 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Wft Consumptief Krediet

 • 1.1 Wet op Financieel Toezicht (WFT)

 • Wat is het doel van de Wft.
  • de consument een goede bescherming bieding tegen de financieel dienstverleners
  • de  markt voor financiële dienstverleners zo efficiënt mogelijk laten functioneren.
 • Welke eisen stelt de overheid aan financieel dienstverleners?
  - betrouwbaarheid
  - deskundigheid
  - transparantie
  - een adequate en integere bedrijfsvoering
  - financiële zekerheid
 • 1.1.2 Reikwijdte Wft m.b.t. consumptieve kredieten

 • Welke kredieten vallen niet onder de Wft.
   -krediet op zachte voorwaarden (geen commercieel doel, wordt niet openbaar aangeboden, de rente is niet hoger dan de wettelijke rente).
  - krediet dat binnen 3 maanden wordt afgelost en waarbij de kosten van het krediet niet meer bedragen dan 12,50 euro (absoluut) of ten hoogste 0,25% van de kredietsom bedragen (relatief)
  - krediet op basis van huur en verhuur
  - krediet op basis van de Pandhuiswet
  - krediet als nevenactiviteit aangeboden door een werkgever aan zijn werknemers
  - krediet verstrekt door de Gemeentelijke Kredietbank (GKB)
 • Verschil doorlopende en niet-doorlopende kredieten
  Bij een doorlopend krediet kan je op elk moment geld opnemen. Alle kredieten waarbij dat niet mogelijk is zijn niet-doorlopende kredieten.
 • Kredietvertrekkers en bemiddelaars in krediet zijn Wft-vergunningsplichtig. Welke zijn vrijgesteld.
  - bemiddelaars die kredietbemiddeling als nevenactiviteit aanbieden.
  - verbonden bemiddelaars: als er maar voor 1 aanbieder wordt bemiddeld. 
  - aangesloten instellingen: is aangesloten bij een keten of een moederorganisatie. 

  Bij de laatste 2 geldt dat deze gebruik kunnen maken van de vergunning van de aanbieden of keten/moederorganisatie.
 • Wat is een financiële dienst volgens de Wft.
  Het aanbieden, bemiddelen en adviseren van een financieel product.
 • Voor welke producten geldt een provisieverbod.
  - complexe producten
  - uitvaartverzekeringen
  - overlijdensrisicoverzekeringen
  - betalingsbeschermers
  - arbeidsongeschikheidsverzekeringen
  - hypothecaire kredieten
  - dienstverlening onder het Nationaal Regime Mifid
 • Valt Consumptief Krediet onder provisieverbod.
  Nee. Voor consumptief krediet mag provisie gerekend worden. Dit mag niet als 1 bedrag in 1 keer maar wordt maandelijks gedurende de looptijd van het krediet uitbetaald.
 • 1.2 De Wet Consumenten Krediet (WCK)

 • Waarop is de WCK niet van toepassing.
  Op kredieten hoger dan € 40.000,-
 • Waar zijn de eisen opgenomen voor de kredietovereenkomst.
  Boek 7, afdeling 2A van BW
 • Welke bepalingen mogen niet in de kredietovereenkomst voorkomen. Met andere woorden: staan deze er wel in dan zijn deze bepalingen nietig.
  - verhoging van de kredietvergoeding
  - gekoppelde overeenkomsten. 2 uitzonderingen:   * bij een krediet op een betaalrekening mag worden geëist dat krediet en betaalrekening bij dezelfde partij lopen
     * er mag een andere overeenkomst worden geëist naast het krediet maar de klant mag zelf bepalen waar hij dit onderbrengt

  - opeisbaarheid
  - looncessie
 • In welke gevallen mag een kredietverstrekker de volledige terugbetaling van het consumptief krediet opeisen?
  - achterstand van meer dan 2 maanden
  - vertrek naar het buitenland
  - overlijden 
  - failliet gaan van kredietnemer of als deze in WSNP terechtkomt
  - verduistering van een tot zekerheid verbonden goed
  - bewust verstrekken van onjuiste informatie waardoor de overeenkomst niet onder dezelfde voorwaarden tot stand zou zijn gekomen
 • Indien pandrecht aan de kredietgever wordt verstrekt dan mag de kredietgever het verpande goed niet opeisen voor executieverkoop indien meer dan driekwart van de kredietsom is afgelost.
 • 1.3 De Richtlijn Consumentenkrediet

 • De richtlijn consumentenkrediet (= Consumer Credit Directive CCD) maakt het mogelijk om in een ander land dan het eigen land, een krediet af te sluiten. 
  De Europese Richtlijn geldt voor kredieten van >200,- en < 75.000,-.
  Nederland heeft ervoor gekozen om alle consumentenkredieten onder de richtlijn te laten vallen ongeacht de hoogte.
 • 1.3.1 Doel van de Richtlijn

 • Wat is het doel van de Richtlijn Consumentenkrediet
  - harmonisatie van de Europese wetgeving
  - betere bescherming van de consument: ongeacht waar het krediet wordt          gesloten, dienen voorwaarden en transparantie hetzelfde te zijn
  - meer grensoverschrijdende concurrentie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat kan de oorzaak zijn dat een in het verleden gegeven advies niet meer passend is (nazorg)?
 • persoonlijke situatie van de klant is gewijzigd
 • wet- en regelgeving
 • productontwikkelingen
Wat is risicoperceptie?
Het risico dat de klant wil lopen.
Wat is risicotolerantie?
Het risico dat de klant kan lopen.
Wat is risicobereidheid?
Het risico dat de klant kan en wil lopen.
Wat zijn de onderdelen van een inventarisatiegesprek?
Klantprofiel, bestaande uit:
 • financiële positie
 • doelstellingen
 • risicobereidheid
 • kennis en ervaring
Wat is de werkwijze bij een inventarisatiegesprek?
 • Uitleg inhoud adviestraject
 • Beloningswijze uitleggen
 • Spelregels van het gesprek uitleggen
 • Controle of alles is begrepen
 • Opening tot het stellen van vragen
Wat zijn de fasen in het adviestraject?
 • Inventariseren (Kennismaking en beeldvorming).
 • Analyseren.
 • Adviseren (Oplossing).
 • Nazorg (Beheer en actueel).
Wat zegt het BW over de zorgplicht?
Dat de adviseur een goede opdrachtnemer moet zijn. 
Het zijn privaatrechtelijke regels (burgers onderling).
Wie houdt toezicht op de naleving van de regels die de Wft geeft?
De AFM. Bij niet naleving van de regels kan de AFM een boete opleggen.
Waar staan de regels omtrent de Zorgplicht?
 • Wft
 • BW