Summary wft leven

-
770 Flashcards & Notes
15 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "wft leven". The author(s) of the book is/are Bank verzekeringswezen. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - wft leven

 • 1 Drie Pijlers

 • Drie pijlers

  1) Overheidsvoorzieningen

  2) Arbeidsgebonden voorzieningen: Werkgever

  3) Individuele regelingen

   

 • 1.1 Drie pijlers

 • Pijler 1 betreft dus overheidsvoorzieningen Pijler 2 arbeidsgebonden voorzieningen zoals werknemersverzekeringen Pijler 3 privé voorzieningen
 • Ons stelsel mbt toekomstvoorzieningen bestaat uit drie pijlers. Welke zijn dat?

  Pijler 1:

  Overheidsvoorzieningen:

  • Lang Leven risico AOW
  • Kort Leven risico ANW

  Pijler 2:

  Arbeidsgebonden voorzieningen/werknemersverzekeringen:

  • Lang leven risico: Ouderdomspensioen
  • Kort leven risico: Partner en wezen pensioen
  • Arbeidsongeschiktheid: WIA en arbeidsongeschiktheid excedent pensioen
  • Werkloosheid: WW

  Pijler 3

  Privé voorzieningen

  • Lang leven risico: Lijfrente, kapitaalverzekering, spaarrekening effecten enz.
  • Kort leven risico: Nabestaande lijfrente, ORV enz.
  • Arbeidsongeschiktheid: Woonlastenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Werkloosheid: Woonlastenverzekering

   

   

 • Waaruit bestaan overheidsvoorzieningen?

  Overheidsvoorzieningen bestaan uit sociale verzekeringen en uit sociale voorzieningen

 • Sociale verzekeringen: bekostigd door premiebijdragen werkgevers, werknemers en zelfstandigen

   

  Sociale voorzieningen: Kosten komen geheel voor rekening overheid (betaald uit opbrengst belastingen

 • Hoe worden sociale verzekeringen onderscheiden?

  Volksverzekeringen en werknemersverzekeringen

 • Per wanneer is de spaarloonregeling vervallen?

  Per wanneer is de Wet Levensloop vervallen?

  Beiden per 1-1-2012

  Mbt Levensloop:

  • Saldo < 3.000 je mag niet meer bijstorten
  • Saldo > 3.000 je mag nog bijstorten echter bij inleg wordt geen levensloopkorting meer opgebouwd

  Deelnemers kunnen saldo 1X opnemen. Slechts 80% van de opname wordt dan belast

  Daarnaast mogen mensen met bestaand saldo > 3.000 gebruik maken van voordelen tot 31-12-2021

 • 1.2.2 De 2de pijler: Arbeidsgebonden voorzieningen

 • Wat is Bosbelasting?
  Wat is die Bos-belasting dan wel? Iedereen die tussen 1945 en 1950 is geboren en naast zijn AOW een pensioen heeft dat hoger is dan 18.000 per jaar gaat meebetalen aan de AOW.  Heel voorzichtig zou dat beginnen met 52 euro per jaar in 2011. Dit bedrag zou in de loop van 20 jaar worden opgetrokken tot 950 euro per jaar. 

  Houdbaarheidsbijdrage

  Natuurlijk wordt er in de politiek altijd gewikt en gewogen en ja, een beetje water bij de wijn gedaan; een ander naampje er aan gegeven. Zo werd de houdbaarheidsbijdrage geboren.  Daarin wordt  onderscheid gemaakt in:

  • mensen die zijn geboren vóór 1946, voor hen geld deze regeling niet.
  • mensen die na  1945 geboren zijn, zij worden het kind van de rekening.

  Zij gaan namelijk ondervinden dat de  tweede schijf van ons belastingstelsel maar voor 75% geïndexeerd wordt in plaats van 100% zoals bij alle andere belastingplichtigen.  Dit houdt in dat deze groep mensen veel eerder in de 52% schijf gaan vallen.

  De houdbaarheidsbijdrage is in de plaats gekomen van de Bos-belasting en lijkt in eerste instantie lager dan de Bos-belasting uit 2011. Het start met een bedrag van 9 euro in het belastingjaar 2011, maar loopt door tot maximaal 2,4% van het pensioeninkomen in 2030.

 • 2 Sociale Zekerheid..

 • Geef voorbeelden van sociale voorzieningen

  1. WWB:  Wet Werk en Bijstand
  2. IOAW
  3. IOAZ
  4. WAJONG
  5. TW
  6. WSF
 • Volksverzekeringen

  • ANW
  • AOW
  • AWBZ
  • AKW

  Werknemersverzekeringen

  • ZW
  • WIA WW
 • Hoe worden sociale verzekeringen onderverdeeld?

  1. Volksverzekeringen
  2. Werknemersverzekeringen
 • Op welke wijze vindt de financiering van sociale verzekeringen plaats?

  Via het omslagstelsel . Uitkeringen worden betaald door degene die op dat moment premie betalen

 • Sociale verzekeringen hebben een verplicht karakter

 • Wie is belast met de uitvoering van de ziektewet, wia, wao, ww en tw?

  UWV

 • UWV is belast met uitvoering maar de belastingdienst is belast met de premieheffing
 • Wat is de hoogte AOW voor gehuwden?

  Ieder 50% van netto minimum loon

 • Voor welke groepen geldt de zogenaamde houdbaarheidsbijdrage oftewel Bos belasting

  Voor mensen geboren na 1-1-1946 (zijn nu dus al 67 jaar)

 • Welke drie vormen van uitkering vormt de ANW?

  1. Nabestaandenuitkering
  2. Halfwezenuitkering
  3. Wezenuitkering
 • Voor wie is de nabestaandenuitkering bedoeld?

  Vangnet voor nabestaande die niet zelf in levensonderhoud kan voorzien.

 • Je hebt recht op een nabestaandenuitkering als je:

   

  • Kinderen hebt jonger dan 18 jaar die voor zijn/haar rekening komen (als kinderen eerder zelfstandig zijn vervalt recht) of
  • Voor 45% of meer AO conform WIA (als later mate ao lager wordt vervalt uitkering) of
  • Geboren voor 1-1-1950 (in 2015 vervalt deze) of
  • Geboren tussen 1-1-1950 en 1-7-1956, op 1-7-1996 gehuwd en overlijden partner voor 1-7-1999

  Indien niet aan een van bovenstaande voorwaarden = GEEN AANSPRAAK ANW

 • Wat zijn de voorwaarde voor Halfwezenuitkering?

  Een kind verzorgen jonger dan 18 jaar en wordt uitgekeerd aan achterblijvende partner. Uitkering vervalt niet als ouder hertrouwt of gaat samenwonen.

   

  Uitkering vervalt wel zodra

  • jongste kind 18 jaar wordt
  • nabestaande AOW leeftijd heeft bereikt
  • kind geadopteerd wordt door nieuwe partner van overlevende ouder
 • Hoe hoog bedraagt de uitkering van een halfwezenuitkering?

  20% van het netto minimum loon

 • Een nabestaande met kind jonger dan 18 jaar die ze in belangrijke mate verzorgen kan dus totaal 90% van minimum loon krijgen immers:

   

  70% voor zichzelf (in de vorm van ANW)

  20% als halfwezenuitkering

 • Voor wie is wezenuitkering bedoeld?

  Voor kinderen tot 16 jaar van wie beide ouders zijn overleden

 • Zowel wezenuitekring als halfwezenuitkering zijn niet inkomensafhankelijk. Echter kabinet heeft voorstel ingediend dat halfwezenuitkering komt te vervallen en de nabestaandeuitkering ANW wordt verhoogd

 • Wat houdt de WULBZ in?

  Werkgever moet in geval van ziekte de plicht minimaal 70% van loon gedurende 104 weken (2 jaar) doorbetalen.

   

  • In het eerste jaar geldt minimum loon als ondergrens
  • In tweede jaar is er geen ondergrens

   

  Er is afgesproken dat in 2 jaar maximaal 170% wordt doorbetaald. (Echter in veel CAO's is opgenomen dat de werkgever meer doorbetaalt)

 • Is de ziektewet na de komst van de WULBZ afgeschaft?

  Nee: Iedere werknemer is nog steeds verzekerd via de ziektewet echter  de meeste werknemers kunnen bij ziekte geen aanspraak maken op een wettelijke uitkering (ze krijgen immers geld via de WULBZ). De ziektewet is een vangnet voor werknemers zonder arbeidsovereenkomst. Uitkering is minimaal 70% laatst genoten salaris met maximum van 70% max dagloon

 • Voor welke werknemers geldt vangnet ziektewet en wet arbeid en zorg?

  • Zwangere of pas bevallen werknemers
  • Zieke werklozen
  • Oproepkrachten
  • Personen die orgaan doneren
  • Ex arbeidsongeschikten die werk hervatten en dan opnieuw ziek worden
  • Thuiswerkers
  • Vrijwillig verzekerden
  • Stagiaires
  • Werknemers met tijdelijke contracten
 • Wat houdt de Wet verbetering poortwachter in?

  • Tijdens periode loondoorbetaling is werkgever verantwoordelijk. Bij dreigend langer verzuim geldt voor werkgever de verplichting dossier aan te leggen. De regels mbt verzuimbegeleiding en re-integratie zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter
 • UWV is belast met uitvoering maar de belastingdienst is belast met de premieheffing

 • Sociale verzekeringen kunnen onderverdeeld in:

  • Volksverzekeringen
  • Werknemersverzekeringen

   

  • Voor wie gelden de volksverzekeringen en geef voorbeelden?
  • Voor wie gelden werknemersverzekeringen en geef voorbeelden
  • Volksverzekeringen: Gelden voor alle ingezetene. Voorbeelden zijn AOW, ANW en AWB
  • Werknemersverzekeringen: Gelden uitsluitend voor werknemers. Voorbeelden zijn ZW, WIA WW. Premie is een percentage van het loon en worden betaald door werkgever en werknemer
 • Er zijn verschillende partijen verantwoordelijk voor opvang van mensen die niet meer werken.

   

  Verschillende partijen zijn:

   

  Centrum voor werk en Inkomen (CWI)

  • Eerste aanspreekpunt voor werkloosheid of bijstandsuitkering
  • Taken zijn: Vreemdelingen toelaten op de arbeidsmarkt, ondersteunen en bemiddelen, en verzamelen/ toetsengegevens voor ww en bijstand

  Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen UWV

   

  Taken:

  • Beoordeling re-integratie inspanning werkgever en werknemer
  • Toetsen recht op uitkering
  • Registreren loongegevens

  Sociale verzekeringsbank:

  Belast met: AOW, ANW en AKW

   

  Gemeenten:

  Belast met bepaalde voorzieningen zoals WWB, IOAW en IOAZ

   

 • Loonbegrip:

  • Fiscaal loon -----------Belasting over betalen
  • Premieloon -----------Premie voor werknemersverzekeringen over betalen
  • Uitkeringsloon.......... Gebruikt UWV voor betalen hoogte uitkering

  Uitkeringsdagloon: Het feitelijk loon in het jaar voorafgaand aan de ww of aow delen door 261. Dit is gemaximeerd (172,50) maximum periodeloon, maximum dagooon, maximum loon SV

 • AOWBestaansminimum, sociaal minimum: Iedere Nederlander heeft recht op een afgeleide van het nettominimumloon . Een ouder gezin is dit 90%van nettominimumloon . Eenpersoonshuishouden is dit 70%van netto minimum loon
 • Wat is de hoogte van de AOW?

  • Alleenstaande krijgt 70% van het netto minimum loon
  • Alleenstaande met kind jonger dan 18 krijgt 90% van het netto minimum loon
  • AOW met partner krijgt 50% van netto minimum loon
 • WIA IVA = 80% t/m 100% WGA= 35% tot 100% (ook indien meer dan 80% maar kans op herstel) Minder dan 35% Geen uitkering IVA Geen uitzicht op herstel Indien niet wordt gewerkt is uitkering 75% van laatst verdiende loon (tot max loon) Indien er wel wordt gewerkt wordt uitkering gekort volgens formule: 75%X huidig loon X F factor. De F factor wordt berekend door max loon: on-gemaximeerde oud loon WGA Er zijn 3 soorten uitkeringen te weten: WGA loongerelateerd. Moet voldoen aan referte eis (36 uit 26 weken eis) Bij niet werken 75% loon (max loon) Vanaf 3 maanden 70% loon (max loon). Bij wel werken: Gemaximeerd loon -/- (huidig loon X F) Duur afhankelijk van arbeidsverleden WGA Loonaanvulling: Na afloop loongerelateerd. Voorwaarde is dat restverdiencapaciteitt voldoende wordt benut. Dit houdt in 50% of meer. Hoogte uitkering: 70% (max loon -/- (loon benutting restverdiencapaciteit X f) WGA Vervolguitkering:  Indien niet of onvoldoende werken van de restverdiencapaciteit. Hoogte is afhankelijk van ao-klasse. Indien onder sociaal minimum eventueel toeslag op grond van toeslagenwet.
 • Wat is een WGA- Hiaatverzekering?

  Met WGA Hiaat wordt bedoeld  de terugval in inkomen als de arbeidsongeschikte werknemer  na zijn WGA loongerelateerde uitkering een vervolguitkering ontvangt. Hiervan is sprake indien de arbeidsongeschikte werknemer minder dan 50% van zijn restverdiencapaciteit benut

   

  Deze verzekering keert 35% uit van het verschil tussen oude loon en minimum loon naar rato van mate van ao

   

   

 • Voorbeeld WGA-Hiaatverzekering:

  • Bart inkomen 40.000
  • Minimum loon 17.500
  • Bart wordt 50% AO en vindt geen werk
  • De WGA vervolguitkering voor Bart is 35% X 17.500 = 6.125
  • Met WGA Hiaatverzekering wordt  aangevuld met : (40.000 -/- 17.500) = 22.500 X 35% = 7.875

  Inkomen Bart na periode arbeidsongeschiktheid bedraagt dan 6.125 + 7.875 = 14.000

   

 • Wat is een WIA aanvullingsverzekering?

  Deze keert uit na afloop loon gerelateerde uitkering. Voorwaarde is dat de restverdiencapaciteit voldoende is benut. Dit houdt in 50% of meer.

   

  Hoogte uitkering is 70% van verschil  (gemaximeerd laatst verdiende loon en nieuwe loon) verminderd met WGA uitkering

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Peter heeft op 3 september 1991 een levensverzekering gesloten op basis van beleggen.Hij heeft de polis op 1 januari 2001 laten aanmerken als een KEWDe waarde per 31-12-2000 was 45.000Op 3 september 2021 wordt bedrag uitgekeerd van 215.000Gedurende de looptijd heeft hij 65.000 aan premie betaaldIs Pieter inkomstenbelasting verschuldigd over deze uitkering? Zo ja hoeveel?
 • Vrijstelling is  waarde per 31-12-2000 = 45.000 + 157.000 = 202.000
 • Uitkering is 215.000

Formule U-V : U X S

215.000 -/- 202.000
_________________   X  (215.000 -/- 65.000) = 9.069
215.000

De heer Janssen betaalt over de top van zijn inkomen 52% IB. Hij heeft een eigen woning met een EWS van 115.000Ter aflossing van deze EWS heeft hij een KEW geslotenHij heeft gedurende 20 jaar een jaarlijkse premie betaald van 4.000De vrijstelling bedraagt 140.000De polis komt tot uitkering aan de heer Janssen voor een bedrag van 135.000Hoeveel IB is hij over de uitkering verschuldigd?Kan het antwoord op vraag 1 anders worden indien de heer Janssen gehuwd is of geregistreerd partner zou zijn?
Antwoord vraag 1
De vrijstelling is nooit hoger dan de hypotheekschuld.

Dit betekent:

135.000 -/- 115.000
---------------------------   X (135.000 -/- 80.000) = 8.148
         135.000

Hierover is hij 52% IB = 4.236 verschuldigd


Antwoord vraag 2
Normaal zou de partner ook nog een vrijstelling hebben. Deze kan weliswaar niet worden overgedragen maar de polis kan voorzien worden van twee verzekeringnemers en twee begunstigden zodat ieder hun eigen vrijstelling kunnen benutten.

Hier heeft dat geen zin, omdat de totale vrijstelling nooit hoger is dan de EWS
Pieter 58 jaar verkoopt zijn eenmanszaak.De stakingswinst bedraagt 420.000In het verleden heeft hij al 60.000 gestort in een lijfrenteverzekeringOm zijn oudedag veilig te stellen stort hij nu 240.000 in een lijfrenteStakingsaftrek is 3.630Hoeveel stakingswinst wordt belast in box 1?
 • Pieter is < dan 60 en minder dan 45% arbeidsongeschikt
 • Hij is wel ouder dan 50 waardoor hij gebruik kan maken van de stakingsvrijstelling van 221.537
 • Reeds betaalde lijfrentes worden hierop in mindering gebracht. Dus 221.537 -/- 60.000 = 161.537
 • Stakingswinst box 1 = 420.000 -/- 161.537 -/- 3.630 = 254.833

Waarom wordt er niets gedaan met bedrag van 240.000 dat hij stort????
Is binnen een oudedagslijfrente een hoog/laagconstructie mogelijk?
Ja indien deze binnen de verhouding 100/75 blijft
Carina doet mee aan levensloop. Inkomen is 90.000Ze wil dit jaar de maximale inleg levensloop doenSaldo levensloop is 182.000Hoeveel mag ze dit jaar extra storten?
Ze mag 10.800 storten want:

 • Bij levensloop mag maximaal 12* inkomen = 12% X 90.000 =- 10.800
 • Op zich mag levensloop maximaal 210% van inkomen is 210% v 90.000 = 189.000
 • Echter omdat maximum nog niet is gebruikt mag ze toch nog 12% = 10.800 storten waardoor haar levensloop uitkomt op 182.000 + 10.800 = 192.800 (sus meer dan 210%)
Een DGA staat in de vennootschap met zijn pensioenaanspraak van 475.000Als DGA overlijdt valt deze vrij en dient er 25% VPB betaald te wordenDe vennootschap wil de aanspraak netto overhoudenHoe hoog moet het verzekerd kapitaal zijn?
 • Bij overlijden wordt 25% vennootschapsbelasting betaald te worden = 118.750
 • Echter over de uitkering ORV moet ook 25% betaald worden

Indien ze 475.000 willen overhouden moet er dus 100/75 X 118.750 = 158.333 verzekerd te worden
In welke situatie kan een pensioen afgekocht worden?
Indien het pensioen op jaarbasis minder bedraagt dan 451,21 kan het afgekocht worden. 

De gewezen deelnemer moet er wel mee instemmen!
Tim sluit een gemengde verzekering bij verzekeraar X met een verzekerde som van 100.000. Anderhalf jaar geleden heeft hij een begrafenisverzekering gesloten bij verzekeraar Y van 75.000. De keuringsgrens van verzekeraar X ligt op 160.000. Zal X vragen om gezondheidswaarborgen?
Ja hij zal om medische keuring vragen. Het verzekerde bedrag van de gemengde verzekering tezamen met de begrafenisverzekering komt boven de keuringsgrens uit. 

Het maakt niet uit bij welke verzekeraar de andere verzekering is gesloten.
Een ZZPér heeft een lijfrenteverzekering gesloten met premievrijstelling bij AO. Door rugklachten is hij voor 50% arbeidsongeschikt geworden. Wat heeft het arbeidsongeschikt worden voor gevolgen voor de lijfrenteverzekering?
De premiebetaling wordt na afloop van de wachttijd voor 50% overgenomen door de verzekeraar.

Bij werknemers  is de wachttijd doorgaans 104 weken. Een ZZPér heeft dat niet en daarom wordt mer een ZZPér vaak een kortere wachttijd afgesproken.
In verband met een uitkerende lijfrenteverzekering, vraagt de verzekeraar een attestatie de vita. Waarom vraagt de verzekeraar hierom?
De verzekerde kan hiermee bewijzen dat hij in leven is zodat de uitkeringen blijven doorlopen.. 

Vaak zijn verzekerde, begunstigde en verzekeringnemer gelijk maar het gaat om de verzekerde!