Summary WFT Schade Bedrijven

-
313 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "WFT Schade Bedrijven". The author(s) of the book is/are IFK. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - WFT Schade Bedrijven

 • 1.1.1 Risicobeheer of risicomanagement

 • bestaat uit 3 stappen:

  • Inventariseren van de risico's
  • analyseren van de risico's
  • treffen van maatregelen om de risico's te beperken of te voorkomen
 • 1.1.2 Risico-inventarisatie

 • risico's kunnen in 3 categorieën worden ingedeeld:

  • risico's die de bezittingen bedreigen
  • risico's die te maken hebben met leven, dood of gezondheid
  • risico's die het vermogen rechtstreeks bedreigen

   

 • 1.3.1 Risico's met betrekking tot bezittingen

 • Soorten bezittingen:

  • gebouwen
  • grondstoffen en handelsgoederen
  • inventaris
  • machines
  • vervoermiddelen
  • geld of geldwaardig papier

  Risico's kun je onderverdelen in:

  • van buiten komend onheil
  • door handelen van verzekerde zelf of anderen
  • zonder menselijk handelen: overstroming, storm, blikseminslag en inductie
  • eigen gebrek of eigen bederf
 • 1.3.2 Risico's met betrekking tot vermogen

  • non-betaling door debiteuren
  • aansprakelijkheidsclaims
  • kosten vanwege juridische bijstand
 • 1.3.3 Risico's met betrekking tot inkomstenderving

  • ziekte of arbeidsongeschiktheid van het personeel

  stilstand van het bedrijf, bijv. niet kunnen produceren, levert bedrijfsschade op, doordat er geen winst gemaakt wordt, maar bepaalde vaste kosten blijven doorlopen.

 • 1.3.4 Onverzekerbare risico's

  • schade door ondernemersrisico's, zoals concurrentie, economische recessie en marktverlies
  • catastroferisico's, zoals aardbeving, overstroming en atoomkernreacties

  ondernemer is aansprakelijk voor de tekortkomingen van door hem geleverde goederen = ondernemersrisico

 • 1.4.1 Brandpreventie

  • organisatorische maatregelen: raadplegen brandweer, strakke organisatie, een goede controle, rookverbod, afvoer van overtollige zaken, brand- en ontploffingsgevaarlijke gassen en vloeistoffen beveiligd en doelmatig opslaan.
  • technische maatregelen: installeren van rookmelders, inbraaksignaleringsinstallaties, sprinklerinstallaties, blusapparaten, brandslangen
  •  bouwkundige maatregelen: gebruik van brandvertragende materialen, brandmuren, vluchtroutes
  • goede meldprocedure: deze moet kort zijn, dus: snelle signalering van de brand en snelle melding aan de brandweer
  • bestrijden van de brand: brandblussers etc.
 • 1.4.2 Inbraakpreventie

 • door nemen van maatregelen kunnen inbrekers worden ontmoedigd.

  • gebruik van dievenklauwen
  • gebruik van veiligheidssloten
  • plaatsen van bouwkundige hindernissen |( hekwerken, getraliede ramen)
  • aanbrengen van verlichting
  • installeren van inbraaksignalering
  • opbergen van geld en goederen van waarde in een gecompartimenteerde ruimte
  • doelmatig sleutelbeheer
  • regelmatige controle door beveiligingsbedrijven
 • 1.4.3 Verbeterde risicoklassenindeling ( VRKI)

 • Risicoklasse:

  • O: organisatorische maatregelen
      O1: standaard maatregelen (sluitplan, verlichting)
       o2: specifieke maatregelen
  • B: bouwkundige maatregelen
      B0: aanwezige hang en sluitwerk > voldoen niet aan weerstandsklasse 2
      B1: toe passen van maatregelen, waarmee vertraging wordt beoogd van 3 minuten.
      B2: toe passen van maatregelen, waarmee vertraging wordt beoogd van 5 minuten
      B3: toe passen van maatregelen, waarmee vertraging wordt beoogd van 10 minuten.
  • E: Elektronische maatregelen
      E1: inbraaksignaleringssysteem > met doormelding volgens AL1 naar particuliere alarm centrale
      E2: inbraaksignaleringssysteem > met doormelding volgens AL1 en AL2 naar een PAC
      E3: inbraaksignaleringssysteem > met een doormelding volgens AL2 of AL3 naar een PAC
  • R. Reactie alarmopvolging
      R1: alarmopvolging > organiseren door PAC naar sleutelhouders/politie
      R2: alarmopvolging > organiseren door PAC naar erkende Particuliere Bewakingsdienst
      R3: R2+ alarmopvolging met prioriteit 1 door de politie

   

 • De mate van de activiteiten van de goederen wordt aangegeven met Laag, Middel, Hoog, Zeer hoog.

 • 1.5 Riskmanager

 • Moet bepalen:

  • te vermijden
  • te verminderen, onder andere door preventie maatregelen
  • te verzekeren
  • zelf dragen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
Chimpansees!
Wat betekend de non-contributionclausule?
 Dan keert de verzekeraar niet uit als de schade op een andere polis is verzekerd.
Wat houdt de kredietverzekering in?

deze dekt de risico's die verbonden zijn aan het verlenen van geldkrediet.

 

1) binnenlandse kredietverzekering: is het risico gedekt dat geen betaling wordt ontvangen als gevolg van insolventie ( als debiteur niet kan voldoen aan de betalingsverplichtingen)

 

2) buitenlandse kredietverzekering: is het risico verzekerd dat de factuurbedragen niet of niet geheel worden ontvangen > schadevergoeding wordt verleent na een wachttermijn van meestal 6 of 9 maanden.

 

Deze verzekering wordt eigenlijk alleen gebruikt voor het verzekeren van kredietrisico's tussen bedrijven onderling.

Premie wordt berekend over de verzekerde omzet, het aantal afnemers, krediettermijn, het totaal openstaande debiteurensaldo en het schadeverloop.

Bij acceptatie speelt de bekendheid en de reputatie ook een rol.

Wat verstaat men onder fraude?

verduistering, valsheid in geschifte, bedrog, oplichting, diefstal of andere oneerlijkheid gepleegd door een of meer personeelsleden van de verzekerde.

 

Fraude is alleen gedekt als:

 • is gepleegd door personeel
 • door directeur die geen eigenaar is
 • directeur NV/BV die niet de meerderheid van de aandelen bezit.
Wat dekt een fraudeverzekering?
 • dekt direct de schade die de verzekerde lijdt door het verloren gaan of de beschadiging van waarden door fraude.
 • directe schade die de verzekerde lijdt door het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van een bank- of girosaldo of door het ontstaan van een schuld ten laste van de verzekerde als gevolg van fraude.

 

 

 

 

Wat dekt een geldverzekering?

het verlies van geld en geldwaardige papieren als gevolg van nauwkeurig in de polis omschreven risico's.

zoals:

 • brand
 • gewelddadige beroving
 • afpersing tijdens vervoer of verblijf in het in de polis omschreven gebouw
 • diefstal na braak aan het gebouw of vanuit de woning van de verzekeringnemer, bedrijfsleider of filiaalhouder
 • diefstal na braak aan de nachtkluis van de bank
 • accepteren van vals geld
 • fraude door personeelsleden die gemachtigd zijn geldhandelingen te verrichten

 

Binnen het keurmerk vaartuigbeveiliging zijn 3 categorieën, welke zijn dat?
 • categorie 1:  Mechanische beveiliging ( kabels kettingen sloten etc.)
 • categorie 2: inbraakdetectie met signalering ( optisch en akoestisch)
 • categorie 3: diestaldetectie met doormelding naar een gecertificeerde PAC (particuliere alarm centrale)

 

Het keurmerk is niet alleen van toepassing op de producten maar ook op het inbouwen van deze producten.

Waar biedt de montageverzekering dekking voor?

schade die aan de machine of installatie ontstaan tijdens:

 • transport
 • montage ( incl plaatsen of verplaatsen)
 • proefdraaien

 

Verder is er dekking voor:

 • brand
 • blikseminslag
 • ontploffing
 • inbraak
 • diefstal ( deze is soms meeverzekerd)
 • verloren gaan of vermissing van montage- uitrustingsstukken ( soms ook meeverzekerd.)

 

 

Welke rubrieken zijn er binnen de CAR verzekering?

Rubriek 1: het werk

Rubriek 2: aansprakelijkheid

Rubriek 3: bestaande eigendommen van de opdrachtgever

Rubriek 4: hulpmateriaal

Rubriek 5: eigendommen van bouwdirectie en personeel

Wat houdt de stop-lossverzekering in?

vooral geschikt voor grotere werkgevers.

 

er komt een van te voren eigen behoud voor rekening van de werkgever ( soort eigenrisico). dit bedrag geldt per jaar. Is de loonschade hoger dan volgt er een uitkering.

 

Stel eigenbehoud is € 400.000 Loonschade is € 430.000 = uitkering is € 30.000

 

Premie is afhankelijk van hoogte eigen behoud.

 

In- en uitloop risico:

inloop = wel meeverzekerd ( geldt niet voor alle verzekeraars)

uitlooprisico = niet verzekerd.

Premievaststelling stop-lossziekengeldverzekering:

zie voorbeeld blz. 261

Let op: sommige verzekeraars kennen een max. uitkering van bijv. 1 of 2 maal eigen behoud. > dit levert premie voordeel op maar geeft werkgever niet de zekerheid dat de totale schade wordt vergoed.

 

Jaarlijks wordt de premie aangepast op basis van bevinden van afgelopen jaar= experience rating.