Summary Wft schade

-
273 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Wft schade". The author(s) of the book is/are Onbekend. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Wft schade

 • 1.1 Inleiding

 • Welke risico's KUN je verzekeren?

  Gezondheid (Aanvullende ziektekosten)

  Leven en dood ( Levensverz. & aanvullend pensioen)

  Bezit en vermorgen (Opstal- en inboedelverz. en cascoverz. auto)

 • Welke risico's MOET je verzekeren?

  Verzekeringen die verplicht door de overheid zijn opgelegd (WAM)

  Sociale verzekeringen (AOW, WW)

 • Welke risico's zijn NIET te verzekeren?

  Risico's die heel vaak voorkomen (bijv: winkeldiefstal)

  Ondernemersrisico

 • Het adequaat omgaan met risico's wordt risicomanagement of risicobeleid genoemt. Bij risicomanagement zijn 6 stappen te onderscheiden. Welke zijn dit?

  1. Risico's inventariseren

  2. Risico's analyseren

  3. Risico's mijden

  4. Risico's verminderen (preventie)

  5. Risico's overdragen

  6. Risico's voor eigen rekening nemen

 • De advisering door de assurantietussenpersoon bestaan uit de 5 stappen. Welke zijn dit?

  1. Inventarisatie

  2. Vastleggen uitgangspunten

  3. Uitwerken analyse

  4. Samenstellen advies

  5. Ondernemerskeuze

 • Wat is zaakschade?
  Heeft betrekking op materieel bezit. (bijv: auto, halsketting, boot)
 • Wat is vermogensschade?
  Aantasting van het vermogen.
 • Wat wilt de 'Wet van de grote aantallen' zeggen?
  Dat de verzekeraar een groot aantal verzekerden nodig heeft om de gemiddelde schadekans te kunnen berekenen en dat risico te kunnen dragen.
 • Solidariteit vormt de basis van verzekering. Wat wilt dat in dit geval zeggen?
  Dat alle mensen eenzelfde risico willen verzekeren.
 • Wat betekent het 'Indemniteitsbeginsel' ?
  Dat mensen niet in een gunstigere positie mogen komen dan dat ze voorheen waren.
 • Wat betekent 'premiedifferentiatie' ?
  Dat betekent dat iemand die jong is en geen risicovolberoep doet minder premie betaald dan iemand met een hogere leeftijd en een risicovolberoep heeft.
 • Wat betekent antiselectie?

  Diegene die verwachten in de toekomst meer dan gemiddeld gebruik te zullen maken van een verzekering.
 • Welke branches hebben we in de verzekeringswereld?

  Branche Leven

  Branche Schade

  Branche Brand

  Branche Transport

  Branche Varia

 • 1.2 Verzekeraars

 • Welke activiteiten hebben verzekeraars in het algemeen?
  Het afdekken van risico's.
  Transformatiefunctie.
 • Wat is 'co-assurantie'?
  Iedere verzekeraar tekent dan voor een stukje van de verzekering.
 • Wat betekent 'Pool'?
  Bij een pool worden heel specifieke risico's gespreid over meerdere verzekeraars waarbij de gevolgen van een eventuele schade zeer omvangrijk zijn. Het verlies of de winst uit de verzekeringen wordt verdeeld over de deelnemende verzekeraars.
 • Waarom wordt er onderscheid gemaakt tussen de schadeverzekeraars en de levensverzekeraars?
  Zij zijn wettelijk verplicht om deze twee los van elkaar uit te oefenen. De overheid wil daarmee voorkomen dat eventuele negatieve resultaten van bijvoorbeeld het schadebedrijf van invloed zijn op de resultaten van het levenbedrijf.
 • Wat is het verschil tussen een 'onderlinge waarborgmaatschappij' en een 'naamloze vennootschap' ?
  Een onderlinge waarborgmaatschappij is niet gericht op het behalen van winst. Dit betekent dat het totaal aan premie-inkomsten en beleggingsopbrengsten gelijk dient te zijn aan de uitkeringen aan de klanten en de kosten van het bedrijf.
 • Wat is een 'Direct writer' ?
  Wanneer een verzekeraar zijn producten direct aanbiedt aan zijn klanten en niet via een intermediair.
 • Wat betekent 'directe distributie' ?
  Van de aanbieder rechtstreeks naar de klant.
 • Wat  betekent 'indirecte distributie?'
  Van de aanbieder via een tussenpersoon naar de klant
 • Wanneer wordt een tussenpersoon ook wel een 'Captive' genoemd.
  Wanneer een verzekeraar een meerderheidsbelang heeft in het bedrijf van de adviseur of bemiddelaar.
 • Wat is een 'loondienstagent of loondienstadviseur'?
  Als de adviseur in loondienst is bij een verzekeraar.
 • Wat mag een gevolmachtigd agent namens een verzekeraar?
  Hij mag namens de verzekeraar beslissen of een verzekering wordt geaccepteerd. Hij mag polissen opmaken, schades regelen en uitbetalen. Vaak is een gevolmachtigd agent ook een verzekeringsadviseur.
 • Wat is 'Adfiz'?
  Adfiz is een branchevereniging voor met name verzekeringsadviseurs, die de belangen van haar leden behartigt in de markt en hen ondersteunt in de dienstverlening. Doordat er bepaalde kwaliteitseisen aan de leden worden gesteld, dient het lidmaatschap van Adfiz tevens als keurmerk.
 • Waar is 'FISH' goed voor?
  Is een systeem die is ontwikkeld die voor Fraude-bestrijding kan worden ingezet. 
  Volledige benaming: Fraude en Informatiesystemen Holland
 • De verzekeraars in Nederland hebben zich verenigd in het Verbond van Verzekeraars. De van het verbond vertegenwoordigen 95% van de markt. Welke taken heeft het Verbond?
  1. Het vertegenwoordigen van de leden naar de buitenwereld.
  2.Het bevorderen van het imago van de bedrijfstak
  3.Het bieden van een platform voor leden (bijeenkomsten en themadagen over actuele onderwerpen)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de doelstellingen van Stichting Salvage?
1. Directe persoonlijke hulpverlening aan gedupeerden namens brandverzekeraar
2. Schadebeperkingen bij particuliere en bedrijfsmatige (brand)schades
3. Zaakwaarneming namens gezamenlijke brandverzekeraars.
Welke maatstaven voor preventie zijn er?

-Politiekeurmerk Veilig Wonen (woonhuizen)
-Preventiemeter (woonhuizen)
-Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI 2009) (woonhuizen en bedrijven)

Zijn de fundamenten altijd meeverzekerd?
Of deze wel of niet zijn meeverzekerd staat in de fundamenten clausule. Het ligt ook aan de constructie van het gebouw wat er wel of niet tot de fundamenten wordt gerekend.
Is er bij schade aan de kelderbox ook dekking?
Als er schade door diefstal of een poging daartoe en/of vandalisme uitsluitend is gedekt als de veroorzaker wederrechtelijk is binnengedrongen en er sporen van braak aanwezig zijn.
Wat betekent Salvage?
Schadebeperking of beredding. (kosten hiervan zijn voor de verzekeraar)
Brandpreventie is gericht op welke drie terreinen?

1. Voorkomen van brand
    - Nemen van organisatorische en bouwkundige maatregelen:
       -Regelmatige instructie van personeel over brandblusapparatuur.
       -Opstellen van actieplan voor brandbestrijding in overleg brandweer.
       -Opslag van brandgevaarlijke stoffen in aparte brandvrije ruimte.

2. Brandmelding
    -Brand- en rooksignaleringsapparaten.

3. Brandbestrijding
    -Blusmiddelen moeten goed bereikbaar zijn en jaarlijks adequaat gecontroleerd en onderhouden. Sprinklerinstallaties.

Brand ontstaat uitsluitend als elk van de volgende drie componenten aanwezig is:
1.Brandstof
2.Zuurstof
3.Een ontstekingsbron.
In de brance brand kan bij preventie een onderscheid worden gemaakt tussen: ?

Inbraakpreventie: bijv. Goed hang- en sluitwerk en alarminstallaties.

Brandpreventie: bijv. Blusdekens en rookmelders.

Voor wie zijn de kosten van preventie en welke voordelen brengen zij mee?

De kosten van preventiemaatregelen zijn volledig voor de verzekerde.
De voordelen daarintegen zijn:

- Bepaalde moeilijk verzekerbare risico's kunnen met preventiemaatregelen wel verzekerd worden.
-Sommige inboedel- of inventarisverzekeraars belonen schadepreventie met premiekorting.
-Preventie biedt de verzekerde extra bescherming.

Hoewel staal onbrandbaar is, maar bij welke temperatuur verweekt staal al?
Bij een temperatuur van 600 graden celcius.