Summary Wonen in Nederland

-
ISBN-13 9789006619232
307 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Wonen in Nederland". The author(s) of the book is/are A M Peters. The ISBN of the book is 9789006619232. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Wonen in Nederland

 • 1 Ruimte voor water

 • Noem de 5 aardrijkskundige dimensies
  • Fysische dimensie

           De natuurlijke omgeving, denk hierbij aan:- klimaat- weer-                 bergen of vlak- vruchtbare of onvruchtbare grond
  • Economische dimensie

           - Inkomen- werkgelegenheid- handelsbalans- internationale                 arbeidsverdeling
  • Sociaal culturele dimensie

           - geloof- taal- gebruiken- familieverhoudingen
  • Politieke dimensie

           Politieke invloed van:- overheden- belangengroepen- evt. het             geloof
  • demografische dimensie

           - geboortecijfer- sterftecijfer- leeftijdsopbouw- demografische             druk
 • 1.1 Leven met water

 • Klimaatverandering
  Verandering van de gemiddelde weerstype over een lange periode als gevolg van natuurlijke en/of menselijke oorzaak.
 • Onregelmatiger neerslagregiem
  Toegenomen schommelingen in de hoeveelheid neerslag over een jaar
 • Verstening van het oppervlak
  Toename van bebouwing en infrastructuur waardoor de infiltratie van neerslagwater minder wordt en de oppervlakteafvoer toeneemt
 • Drietrapsstrategie
  Aanpak die moet voorkomen dat waterhuishoudkundige problemen van het ene gebied op het ander gebied worden afgewentelt , volgens het principe van het 'eerst vasthouden, zonodig bergen en dan pas afvoeren' van teveel water.
 • Vasthouden (retentie)
  Maatregel binnen de drietrapsstrategie. Neerslag wordt opgeslagen op de plaats waar het water is gevallen, bv in het oppervlaktewater en in de bodem.
 • Bergen
  Maatregel binnen de drietrapsstrategie. Als het water niet voldoende ter plaatse kan worden vastgehouden, moet het worden geborgen in plassen, meren, kanalen of speciaal daarvoor ingerichte bekkens.
 • Afvoeren
  Maatregel binnen de drietrapsstrategie. Om wateroverlast te vermijden waarbij water via rivieren en kanalen naar een ander gebied wordt gebracht.
 • Watertoets
  Beschrijving van de wijze waarop rekening moet worden gehouden met (de gevolgen van de plannen voor) de waterhuishouding bij nieuwe besluiten op het gebied van ruimtelijke ordening.
 • Waterschap
  Regionale overheidsinstantie die zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied.
 • Wat zijn de hoofdpunten van het Nederlandse waterbeleid?

  Het beleid is erop gericht dat er geen nieuwe waterproblemen onstaan.
  • wateroverlast (overstromingen)
  • watertekort (verdroging)
  • waterkwaliteit
  • veiligheid


  Daarvoor gebruikt men de watertoets.
  Watertoets is een meetinstument voor meer veiligheid.

  De waterschappen worden betrokken bij alle bouwplannen (huizen , wegen, industrieterreinen)
  • twee criteria
   • geen gebouw op plaats die nodig is voor drietrapsstrategie
   • waterproblemen mogen niet afgeschoven naar ander gebied of ander tijdstip (drietrapsstrategie volgen)
 • Hoe verandert het klimaat van Nederland in de nabije toekomst?
  • Warmere drogere zomers
  • Zachtere nattere winters
   • (gemiddeld wordt het warmer)
  • Onregelmatiger neerslagregiem/extreme buien maar ook periodes van droogte
 • Wat verklaart de duidelijke omkeer in het denken over waterbeheer?

  Door de klimaatverandering en daardoor de extreme wateroverlast in 1993 en 1995 is men anders tegen waterproblemen aan gaan kijken.
  • Oude waterbeleid - zo snel mogelijk water afvoeren
  • Nieuwe waterbeleid (na 1995) door klimaatverandering wordt nu ook gekeken naar het vasthouden van water voor periodes van droogte. Nederland moet 'leren leven met water'.
 • Welke invloed heeft het veranderende klimaat op de waterafvoer in Nederland?
  Winter
  • meer neerslag waardoor rivieren en sloten meer water moeten verwerken
  • water moet weggepompt worden om overstromingen te voorkomen


  Zomer
  • stijging temperatuur - meer verdamping
  • nuttige neerslag neemt af (neerslag die niet verdampt) - daardoor minder water in de bodem om de grondwaterspiegel aan te vullen.
  • door snellere waterafvoer - minder grondwatervoorraad- grondwaterspiegel daalt-bovenste grondlaag droogt uit.
 • Hoe kan de inrichting van het landschap het risico op overstromingen vergroten of verkleinen?


  risico verhogend
  • door verstedelijking - verstening van het oppervlak
   • het water kan de bodem niet meer in - regenwater wordt snel afgevoerd en komt (te) snel in de riolen en grachten
   • bij een heftige bui betekent dit overstromingen


  balans vinden
  • waterbeheer door regenwater en afvalwater te scheiden waardoor bij hevige regenval het regenwater niet wordt vervuild met afvalwater en in de omgeving terecht komt
   • afvalwater naar zuiveringsinstallatie
   • regenwater tijdelijk opslaan in gebied waar het valt bv. speeltuin,grastegels op parkeerplaatsen wadi's etc


  de oplossing
  • drietrapsstrategie
   • vasthouden (retentie) (spons) water blijft waar het valt wordt opgeslagen in het oppervlaktewater en in de bodem (wadi's, tuinen,vijvers, grastegel op parkeerplaats, speeltuinen, groene daken)

   • bergen : als het water niet meer vastgehouden kan worden (spons vol), wordt het vervoerd naar plassen, meren of kanalen in de buurt. (retentiegebied=waterbergingsgebied)

   • afvoeren : als vasthouden en bergen niet meer voldoen bij hevige regenval dan moet het water worden afgevoerd naar grote rivieren of de zee.


  Is dit alles niet voldoende dan volgen overstromingen.
 • Watertoets
  De watertoets wil zeggen dat bij nieuwe besluiten op het gebied van de ruimtelijk ordening zoals de bouw van een woonwijk of nieuw industrieterrein duidelijk wordt beschreven wat de gevolgen van die bouw zijn voor de veiligheid, de wateroverlast, de waterkwaliteit en de verdroging
  • In de beschrijving van bouwplannen moet in de watertoets een paragraaf over water opgenomen worden
   - Er mag geen gebouw of infrastructuur worden neergezet of wegen aangelegd worden op een plaats die nodig is voor de uitvoering van de drietrapsstrategie
   - Waterproblemen mogen nooit worden afgewenteld in ruimte of tijd
  • Bij het maken van gemeentelijke bestemmingsplannen of het uitvoeren van bouwprojecten, moet altijd de waterschappen worden betrokken
   - Een waterschap heeft als taak om de waterhuishouding te regelen en is verantwoordleijk voor het beheer, de bescherming en het onderhoud van dijken en duinen
   - Het waterschap is ook verantwoordelijk voor de beheersing van het grondwaterpeil en voor de waterkwalitiet 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe heeft regering zoet water prioriteiten verdeeld?
 • Hoogste prioriteit is veiligheid en voorkomen van onomkeerbare schade. 
 1. Groot deel Nederland bestaat uit klei en veen. Waneer dat te droog wordt kan er veenoxidatie ontstaan en uitdroging zorgt voor inklinking waardoor schuren ontstaan in dijken. Klei- en veendijken moeten vochtig blijven. 
 2. Elektriciteit centrales worden bij te laag waterpeil stilgelegd. Er moet van andere centrale energie worden geleverd. 
 3. waterbehoeftes van industrie en landbouw (akkers, beregening) komen voor scheepvaart, natuur, waterrecreatie en binnenvisserij. 
Wat wordt er gebouwd om verzilting tegen te gaan bij Nieuwe Waterweg? 
Er worden dammen gebouwd. Zoetwater uit Maas en Waal stroomt minder snel Noordzee in. De Dammen zorgen voor voorraad zoet water en verzilting wordt tegengegaan.
Verzilting tegenaan wordt steeds moeilijker, hoe komt dat?
Zeespiegelstijging en bodemdaling zorgen dat overtollig water moeilijk weg kan worden gewerkt. Het zoute zeewater kan veel makkelijker binnen komen. Doordat er een lage rivierafvoer is in de zomers. 

Lage rivierafvoer zorgt voor grotere kans verzilting omdat er geen sterke tegendruk is. 
Wat zijn de drie oplossingen voor het regulieren van de waterpeil in het IJsselmeer?
 1. Het waterpeil in IJsselmeer wordt verhoogd. Er past meer water in. 50cm toenamen
 2. Gebieden zo inrichten dat watervoorraad kan vergroten. (waterberging, regelbare stuwen) 
 3. Water besparen door landbouw: druppelirrigatie of omgekeerde drainage. Industrie: proces- of koelwater hergebruiken. 
Wat voor problemen ontstaan er rond het ijsbeer gebied ten westen van Nederland?
IJsselmeer is belangrijke bron zoetwater. 
's Winter: klimaatveranderingen zorgen voor meer afvoer water van de IJsel naar ijslemmer. Probleem: door zeespiegelstijging kan zoetwater niet worden geloosd in Waddenzee.
Zomers: Afvoer IJsel neemt af, terwijl juist zomers meer vraag zoetwater is. 
Wat zijn de kenmerken van de stroomgebieden van de Rijn en de Maas?
Stroomgebied Rijn:
 -
 Wat zijn de kenmerken van het Nederlandse rivieren profiel?
Nederland is voor veel rivieren de benedenloop, dat betekent dat rivieren een zeer kleine     hellingshoek hebben, veel sedimentatie en de monding in zee. De rivier gaat langzamer in de benedenloop en haalt daardoor minder grond weg waardoor de rivieren minder diep zijn.
Welke gevolgen hebben de eigenschappen van het rivieren profiel van de rijn ende Maas     voor de waterafvoer?
De stroomsnelheid is niet meer heel snel omdat de Rijn en de Maas in nederland in de benedenloop zitten + het feit dat rivieren door sterk versteende gebieden stromen waardoor de waterafvoer langzamer gaat dan in de middenloop en bovenloop.
Wat moeten gebieden doen die geen wateraanvoer krijgen van rivieren of meren?
Die gebieden moeten water opslaan voor droge tijden. 
In de winter is de neerslag hoger dan de verdamping waardoor het grondwaterstand stijgt. 
Boeren willen dat het water via ondergrond zo traag mogelijk wordt afgevoerd. 
Wat moet er gebeuren om tekort van zoetwater in de toekomst te voorkomen?
 • Zuiniger met zoetwater omgaan. 
 • Water opslaan voor de droge tijden. 
 • prioriteiten stellen waar het water naar toe gaat.