Summary Woorden & daden : een inleiding in de ethiek

-
ISBN-10 9085065267 ISBN-13 9789085065265
762 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Woorden & daden : een inleiding in de ethiek". The author(s) of the book is/are onder van Annet van Melle Peter van Zilfhout. The ISBN of the book is 9789085065265 or 9085065267. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Woorden & daden : een inleiding in de ethiek

 • 1 De teleologische traditie: Aristoteles

 • INTRODUCTIE TOT DE CURSUS

  Ethiek stelt de morele componenten en de morele context van ons handelen centraal. 

  Simon Blackburn: Mensen zijn ethische wezens (E. gaat over hoe we leven in de wereld en ermee omgaan)

  E. is ook wel 'praktische filosofie'genoemd.

  Ethiek komt van ethos (Gr.) dat zede en gezindheid betekent. Mos en mores in het Latijn. Moraal en ethiek zijn van nature synoniem. Tegenwoordig is:
  MORAAL: geheel van waarden en normen, regels en richtlijnen voor gedrag.
  ETHIEK: systematische reflectie op onze moraal en handelen.
  Descriptie en normatief of prescriptief. 
  NORMATIEVE ETHIEK: beoordeelt het handelen aan de hand van morele principes die zelf ook weer rechtvaardiging behoeven. Benaderingen:


  Teleologische of conseqentialistische ethiek (over doel of gevolgen van een handeling)
  Deontologische ethiek (over de vraag of een handeling op zichzelf juist of verplicht is)
  Utilistische ethiek (over het on/nut van de handeling naar de consequenties van de handeling)
  Metha-ethiek reflecteert op de aard van normatieve argumentatie: wat betekent goed, slecht enz.
  Waarden: abstracte voorstellingen van het goede die door een groep of cultuur worden gedragen. Normen: concrete afleidingen van waarden.
 • Is in de ethiek empirische bewijsvoering mogelijk
  Nee, alleen argumentatieve
 • 1.1 Historische en systematische situering

 • Het is belangrijk door de ogen van Aristoteles te leren kijken.
 • 1.1.1 De polis in het klassieke Griekenland

 • Archaische periode met homerische epen ging vooraf aan de klassieke periode van Artistoteles die gevolgd wordt door de hellenistische periode die loopt tot het Romeinse wereldrijk met Stoa en epicurisme.
  De Griekse polis was politiek autonoom en economisch zelfstandig en werd democratisch bestuurd door de mannelijke inwoners. Voor A. was de polis de ideale context voor een moreel leven.
 • 1.1.2 Van de sofisten naar Socrates en Plato

 • Relativisme: de moraal is wezenlijk veranderlijk en relatief.
  Socrates en Plato gaan hiertegen in door te stellen dat er een eerste principe of hoogste norm is (bij Plato). Ook Aristoteles welde niet-relativistische antwoorden geven.
 • 1.1.3 Van Plato naar Artistoteles

 • A. was Plato's geniaalste leerling maar werd niet diens opvolger in de Academie. Hij werd o.a. huisleraar van Alexander de Grote en stichtte zijn eigen school: het Lyceum. De peripatetici. 

  A. stelde dat we door de kennis van het goede op zich geen betere mensen worden, maar onderscheidde de ethiek van de metafysica. 
 • 1.1.4 De plaats van de ethiek binnen het oeuvre van Artistoteles

 • Meer dan Plato schreef A. over afzonderlijke wijsgerige disciplines. Verder introduceerde hij de waarneming: het empirisch onderzoek. 
  In de Griekse filosofie is de gemeenschap van mensen belangrijker dan het individu en het besturen van die gemeenschap een politieke wetenschap.
 • 1.1.5 De boeken over ethiek

 • Ethica Eudemia (EE) was de voorloper van Ethica Nicomachea (EN), naar zijn zoon vernoemd en zijn belangrijkste boek over ethiek. De Ethike Megale of Grote ethiek of Magna Morales is aan hem toegeschreven maar 100 jaar na zijn dood door leerlingen uitgegeven. 
 • Wat is het belangrijkste boek dat aristoteles over ethiek heeft geschreven?
  De Ethica Nicomachea
 • Wat zijn andere ethische boeken?
  Over het goede (college Plato) en de Protreptikos en de ethike megale
 • 1.1.6 De methode van de artistotelische ethiek

 • A. stelde herhaaldelijk dat ethiek iets ander is dan exacte wetenschap: het gaat niet om kennis maar om handelen. Als methode richtte A. zich op de rethorische bewijsvoering. Daarvoor is ethos van de spreker nodig (betrouwbaarheid) en pathos van de luisteraar (ontvankelijkheid). Deze pathos is de conditie van de gevormde luisteraar met levenservaring. Hij gaat er vanuit dat zijn luisteraars een voor-weten bezitten over het goede.
 • 2 Grondlijnen van de ethiek van Artistoteles

 • Ethiek van A. is een deugdethiek die ingekaderd is in een leer over geluk als doel van het menselijk leven.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.