Summary Work in the 21st Century: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, 4th Edition

-
ISBN-10 111847693X ISBN-13 9781118476932
491 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Work in the 21st Century: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, 4th Edition". The author(s) of the book is/are Frank J Landy Jeffrey M Conte. The ISBN of the book is 9781118476932 or 111847693X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Work in the 21st Century: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, 4th Edition

 • 1 Wat is A&O - Psychologie?

 • Wat is het scientist-practitioner model?
  Onderzoek wordt gebruikt om concrete vraagstukken in praktijk te beantwoorden
 • Wat zegt Wundt?
  Mentale capaciteit testen
 • Wat is het Hawthorne effect?
  Door aandacht te besteden --> betere prestatie

 • Wat is de Human Relation Movement?
  Effecten van sociale relaties, motivatie en tevredenheid op productiviteit
 • Wat zegt de Theory X & Y?
  X --> niet gemotiveerd

  Y --> gemotiveerd
 • Waar ging het vroeger om?
  Methodologie

  Human factors

  Voorspellers Werkprestatie

  Werkmotivatie
 • Waar gaat het tegenwoordig om?
  Motivatie

  Voorspellers 

  Meten van werkprestaties

  Teams

  Maatschappelijke invloed
 • Wat zijn de onderdelen van Hofstede?
  Machtsafstand

  Indivvidualisme - Collectivisme

  Masculiniteit - Femininiteit

  Onzekerheidsvermijding

  Lange termijn - korte termijn gericht

  Hendonisme - somberheid
 • Wat is een horizontale cultuur?
  weinig verschil tussen individueen
 • Wat is een verticale cultuur?
  verschillen tussen individueen --> afhankelijkheid daarvan
 • 2 Methodes en Statistiek

 • Welke delen zijn belangrijk voor wetenschap?
  Logica
  Data
  Openbaar
  Andere verklaringen uitsluiten
  Belangloos (geen vooroordelen)
 • Wat voor onderzoeksdesigns zijn er?
  Experimenteel

  Quasi-experimenteel

  Niet experimenteel
 • Wat is kwantitatief onderzoek?
  test

  vragenlijst

  schalen

  fysiologisch

  --> resultaten zijn in getallen
 • Wat is kwalitatief onderzoek?
  observaties

  interviews

  casusbeschrijving

  veldonderzoek

  analyse van dagboek
 • Hoe zijn de resultaten van kwalitatief onderzoek aangegeven?
  flow-diagramm

  beschrijving in woorden
 • Wat is Triangulatie?
  Er moet een combi zijn van kwanitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden
 • Wat is beschrijvende/ descriptive statistiek?
  gevonden getallen

  --> centrumaten
 • Wat zijn centrumaten?
  gemiddelde

  modus

  mediaan
 • Wat is de modus?
  De modus kijkt wat het meest voorkomt
 • Wat is de mediaan?
  De mediaan is het midden van alle waarnemingen
 • Hoe heet het als je een verband wilt opstellen?
  Correlatie
 • Hoe heet de lijn bij een Correlatie?
  Regressielijn
 • Hoe kan je causaliteit aantonen?
  Met een longitudinaal onderzoek 

  Niet met correlatie
 • Wat is betrouwbaarheid?
  is de test consistent en stabiel?
 • Hoe kan je een betrouwbaarheid meten?
  correlatie tussen meerdere metingen
 • Welke vormen zijn er van betrouwbaarheid?
  interne consistentie

  test-hertest 
 • Welke soorten validiteit zijn er?
  Inhoudsvaliditeit

  Constructvaliditeit

  Criteriumvaliditiet
 • Wat is validiteit?
  Beoogt je test wat hij hoort te meten

  accuraatheid
 • Wat zijn de twee onderdelen van criterium validiteit
  Predictieve --> voorspellen in toekomst

  Concurrente --> tijdelijk, op dit moment

 • Wat is inhoudsvaliditeit?
  Is er een verband van wat er wordt gemeten en wat er zou gemeten moeten worden
 • Wat is constructvaliditeit
  sluit begrip aan theorie die gemetn wordt?
 • Welke twee vormen van Niet experimenteel onderzoek zijn er?
  Observatie

  Survey
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Beschrijf de verschillende methoden van beoordelen van prestaties van medewerkers.
o   Overall performance ratings

oTrait ratings
oTask-based ratings
oCritical incidents methods
oOCB and adaptive performance ratings
Verklaar hoe het stellen van doelen, zoals beschreven in het artikel ‘Goals gone wild’ van Ordóñez et al. (2009), heeft bijgedragen aan de bankencrisis.
De bankiers focussen door het systeem alleen op korte termijn doelen (bv. zoveel mogelijk hypotheken verkopen aan mensen). Ze gaan meer risico’s nemen (want als ze verliezen is het toch niet hun eigen geld) en onethisch gedrag vertonen om deze doelen te kunnen bereiken. Als ze dit niet halen worden ze ontslagen, en daardoor kijken ze niet naar wat goed is op lange termijn. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de bank.
Wat zijn de  twee operationalisaties van geluk volgens Kahneman en Deaton (2010) en wat is hun verband met inkomen?
Emotionele welzijn (experiencing self): de emotionele kwaliteit in het dagelijks leven. Dit wordt bepaalt door de frequentie en intensiteit van emoties als blijdschap of verdriet die iemands leven plezierig of onplezierig maken.

 • Positieve correlatie met inkomen tot je in je basisbehoeften kan voorzien (onderste in piramide van Maslow) = een jaarlijks inkomen van ong. $75.000. De relatie is curvalineair.
Levensevaluatie (evaluative self): gedachtes die mensen hebben over hun leven. Hoe tevreden je bent met je leven in het algemeen.
 • Positieve correlatie met inkomen.

Conclusie: een hoog inkomen zorgt voor levenstevredenheid, maar niet voor geluk. Een laag inkomen zorgt voor weinig levenstevredenheid en laag emotioneel welzijn.
Wat zijn 3 dingen die intrinsieke motivatie bevorderen?
 • Autonomie
 • Vakmanschap (mastery): kennis vergaren, beter worden in hetgeen wat je doet
 • Zingeving (purpose)
Wat is de invloed van belonen / bonussen op werkprestatie (bij makkelijke en moeilijke banen)?
Belonen heeft wel invloed bij makkelijke banen waarbij het om kwantiteit gaat.
Het heeft juist een negatief effect bij moeilijke banen waarbij het om kwaliteit gaat. Bonussen geven aan bankiers heeft dus een averechts effect.
Wat is een ‘Black Swan’ en wat de invloed is van een ‘Black Swan’ op de beoordeling en beloning van bankiers?
Een Black Swan event is een gebeurtenis die onmogelijk was om te voorspellen, een grote impact heeft op de organisatie en een grote shock geeft omdat niemand dit aan had zien komen. Bv. 9/11.
Als dit voordelig is voor de organisatie, worden bankiers hiervoor beloond, en als het nadelig is, worden bankiers hiervoor gestraft, terwijl ze er zelf geen invloed op hadden.
Wat zijn de 3 stappen bij coping met stress?
 1. Opzoek gaan naar de bron van stress en verander de omgeving. 
 2. Damage control, dingen gaan doen die een positief effect hebben: sport, goede voeding, ademhalingsoefeningen (meditatie), social support
 3. Dealining with symptoms: counselling of choaching.

Combi van deze 3 is het best
Wat bleek uit het artikel van Griep et al. (2016)? & Wat is de psychologie van de bandbreedte?
Groepen die werkgerelateerde stress hadden (job onzekerheid / geen baan) hadden meer negatieve psychologische en fysieke gevolgen.
 • Psychologie van de bandbreedte: een mens kan maar een bepaalde hoeveelheid informatie tegelijkertijd verwerken (analogie: computer met teveel programma's open wordt langzaam). Daarom gaan mensen onder stress slechter functioneren.
Wat zegt het Demand-Control model over het soort werk wat je doet?
Een hoge mate van pscyhologische eisen / veeleisende baan in combinatie met een hoge mate van controle zorgen voor een 'active job', bv. manager. Mensen hebben daardoor hogere motivatie > hogere job engagement + bevlogenheid.
Wat zijn enkele stressoren die invloed kunnen hebben op je appraisal van stress en wat voor soort gevolgen kan dit vervolgens hebben (strains)? & Wat zijn enkele persoons- en omgevingsmoderatoren die deze relaties sterker / zwakker maken?

Stressoren:
 • Fysiek (lawaai, kou)
 • Psychosociaal (grote werkdruk, onduidelijkheid)

Strains:
 • Fysiologisch (hartproblemen)
 • Psychologisch (depressie, ontevredenheid)
 • Gedragsmatig (absentie)

Moderatoren:
 • Persoon: zelfvertrouwen, LoC, type A/B
 • Situatie: sociale support

- Negatieve moderatoren zorgen ervoor dat de invloed van stressoren sterker wordt, bv. neuroticisme / laag zelfvertrouwen / externe LoC ervoor dat mensen sneller gestresst zijn.
- Positieve moderatoren zorgen ervoor dat de invloed van stressoren zwakker wordt, bv. social support, interne LoC