Summary WS 2

-
100 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - WS 2

 • 30 WS2

 • Voor welke drie dingen worden vragenlijsten gebruikt?
  1- Het verzamelen van demografische en andere basisgegevens
  2- Meten van complexe begrippen (Constructs)
  3- Meten van opinies/ subjectieve ervaringen
 • Wat is een belangrijke eerste stap voor onderzoek?
  Om de begrippen uit de onderzoeksvraag eerst te groeperen.
 • Hoe worden groepen van de onderzoeksvraag als sekse, leeftijd vastgesteld?
  Met 1 vraag
 • Wat wordt er gedaan met theoretische begrippen?
  Deze worden geconcretiseerd. Door ze onder te verdelen in schalen/ subschalen.
 • Wat zijn schalen/ subschalen van theoretische begrippen?
  Meerdere vragen (items) die samen het te onderzoeken begrip meten.
 • Uit welke 4 onderdelen bestaat een vragenlijst?
  - Inleiding
  - Vragenlijst
  - Afsluiting
  - Vormgeving
 • welke criteria bevat de inleiding?
  - Wie het onderzoek uitvoert
  - Vanuit welke instelling het onderzoek wordt uitgevoerd
  - Doel
  - Doelgroep
  - Tijd voor invullen
  - Wat er met de antwoorden gebeurt
 • Hoe worden de vragen van een vragenlijst gerangschikt?
  Eerst de algemene vragen, vervolgens de meer specifieke vragen. Bij elk vraagtype hoort een antwoordinstructie. Vragen over hetzelfde onderwerp staan vaak bij elkaar maar soms ook gehusseld.
 • Hoe is de afsluiting van een vragenlijst opgebouwd?
  Hierin kunnen de proefpersonen opmerkingen geven en worden ze bedankt. wanneer de proefpersonen de antwoorden mogen ontvangen, wordt ook een antwoordstrook toegevoegd.
 • Hoe moet de vormgeving van een onderzoek zijn?
  De vragenlijst moet aantrekkelijk, overzichtelijk en duidelijk zijn.
 • 31 WS2

 • Welke drie soorten vragen zijn er?
  - Open, gesloten en gedeeltelijk open
  - Indirecte en directe vragen
  - Stellingen of uitspraken
 • Wat is een gedeeltelijk open vraag?
  Naast de vaste antwoorden, is er ook nog een categorie 'anders' toegevoegd.
 • Wat is het verschil tussen een directe en indirecte vraag?
  Bij directe vragen is de variabele gelijk te herkennen. Bij indirecte vragen is dit via een omweg achterhaald.
 • Leg uit wat er wordt bedoeld met de vraagvorm in stellingen of uitspraken.
  Dit is niet in een zin als vraagvorm te stellen. Maar de proefpersoon kan aangeven in hoeverre ze met de stelling of serie eens zijn.
 • Wat is belangrijk voor het vaststellen van antwoordcategorieën bij gesloten vragen?
  Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de variatie van proefpersonen.
 • Welke antwoordvorm wordt met name gebruik gemaakt bij stellingen? Leg uit hoe deze werkt.
  De likertschaal. Hierbij heeft de proefpersoon keuze uit 3, 5 of 7 antwoordcategorieën die Lopen van volledig mee eens tot volledig mee oneens.
 • Wat is belangrijk bij antwoorden van een vragenlijst?
  Dat de antwoordmogelijkheden uitputtend en uitsluitend zijn.
 • Wat wordt er bedoeld met uitputtend en uitsluitend?
  - Uitputtend: Elk proefpersoon is in een van de mogelijkheden onder te brengen. 
  - Uitsluitend: Elk proefpersoon kan zich maar in 1 categorie bevinden. 
 • 32 WS2

 • Wat houdt de betrouwbaarheid van een vragenlijst in?
  Hoe reproduceerbaar zijn de verkregen resultaten?
 • Op welke drie manieren is de betrouwbaarheid van een vragenlijst te meten?
  1- Test-hertest betrouwbaarheid
  2- Split-half methode
  3- Itemanalyse: Cornbach's alpha
 • Leg uit wat de test-hertest betrouwbaarheid inhoudt.
  Hierbij neem je na verloop van de tijd de vragenlijst nog een keer af, en kijk je of de tweede vragenlijst dezelfde score oplevert als de eerste.
 • Leg uit hoe de split-half methode werkt.
  Als vragenlijsten meerdere items bevatten die hetzelfde aspect op een iets andere manier meten en de antwoorden vergelijkbaar zijn. Dan is de vragenlijst betrouwbaar.
 • Wat wordt er bedoeld met homogeniteit of interne consistentie?
  De mate waarin verschillende vragen met elkaar samen hangen.
 • Leg uit wat er wordt bedoeld met de itemanalyse: Cornbachs alpha
  Hierbij onderzoek je statistische wijze in hoeverre het antwoord op een vraag samenhangt met het antwoord op alle andere vragen. Wanneer je dit voor elke vraag doet, geeft dit informatie over de losse vragen van de totale vragenlijst. Cronbachs alpha is de maat voor de homogeniteit van de hele test. Deze maat neemt een waarde aan tussen 0 en 1
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.