Summary Youlearn - PB2502

-
118 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Youlearn - PB2502

 • 1.1.1 Ehealth: een inleiding

 • Wat zijn de voordelen van eHealth voor zorgverleners en patiënten?
  • De zorgverlening kan efficiënter worden gebruikt; 
  • Potentiële zorgconsumenten krijgen de mogelijkheid om zelf gericht informatie te vergaren en door middel van zelftests een indruk te krijgen van hun gezondheidstoestand; 
  • eHealth toepassingen kunnen mensen helpen gezond gedrag te vertonen. 
 • Wat is 'telemedicine' of 'telehealth'?
  Op afstand communiceren met patiënten via ICT.
 • Waarom is het begrip eHealth breder?
  Het gaat niet meer alleen om zorg op afstand, maar op levering van zorg onafhankelijk van tijd, plaats en zorgprofessional. 

  Onder eHealth vallen alle vormen van informatie- en communicatietechnologie (ICT) die gebruikt wordt om de zorg voor gezondheid en welzijn te ondersteunen.
 • Wat is de meest gebruikte definitie van het begrip eHealth?
  De definitie van Eysenbach (2011): eHealth is an emerging field of medical informatics, public health and business, referring to health services and information delivered or enhanced through the Internet and related technologies. In a broader sense, the term characterizes not only a technical development, but also a state-of-mind, a way of thinking, an attitude, and a commitment for networked, global thinking, to improve health care locally, regionally, and worldwide by using information and communication technology. 

  Het gaat dus om de inzet van ICT om de zorg voor gezondheid en welzijn te ondersteunen, maar ook om de manier van denken, waarbij eHealth geen doel op zich is, maar een manier om de gezondheidszorg te verbeteren. Daarbij gaat het niet alleen om zorg op afstand door zorgprofessionals, onafhankelijk van tijd en plaats, maar ook om informatievoorziening, gezondheidsbevordering en bijvoorbeeld lotgenotencontact.
 • Welke definitie wordt meestal in Nederland gebruikt?
  De definitie van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2002): Het gebruik van nieuwe informatie en communicatietechnologieën, en met name internettechonologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.
 • Welke verschillende toepassingen van eHealth zijn te onderscheiden?
  • Communicatie tussen zorgverleners onderling; 
  • Communicatie tussen zorgverlener en patiënt; 
  • Communicatie tussen patiënten. 
 • Wat wordt bedoeld met de term 'Gezondheid 2.0', 'eHealth 2.0' of 'Zorg 2.0'?
  De trend waarbij patiënten steeds meer gebruik maken van de middelen en toepassingen die het internet als platform biedt. 

  Het is een breder begrip, dat niet alleen doelt op ICT-toepassingen in de zorg, maar vooral de nadruk legt op de eigen regie van de patiënt met betrekking tot zijn of haar gezondheid en patiëntenparticipatie bij het nemen van behandelbeslissingen (2.0 duidt op de veranderende rol van de patiënt binnen de zorg).
 • Tussen welke categorieën op basis van gebruikte techonologie kan onderscheid gemaakt worden?
  • Internettoepassingen; 
  • Mobiele toepassingen; 
  • Overige toepassingen (robotica, domotica en serious gaming).
 • Welke zorgontwikkelingen zijn van invloed geweest op het ontstaan van de vele eHealth toepassingen?
  • Veranderende rol en zorgvraag van patiënten: mondiger patiënten, met grotere informatiebehoefte, die als autonome patiënt de eigen regie over hun gezondheid en behandelkeuzen willen houden (en moeten, gezien het huidige overheidsbeleid).
  • Capaciteit gezondheidszorg: grotere zorgvraag door vergrijzing en betere diagnostiek, evenals stijging aantal chronisch zieken in combinatie met bezuinigingen in de zorg (door stijgende zorgkosten), maken een efficiëntere zorg noodzakelijk. Ook hierbij speelt het beleid van de overheid een rol.
 • Welke elementen komen naar voren in de verschillende definities van eHealth?
  • Het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internettechnologie;
  • Het ondersteunen of verbeteren van gezondheid of gezondheidszorg.
 • Wat houdt ‘empowerment’ binnen het kader van de gezondheidszorg in?
  Voor empowerment zijn verschillende definities in de literatuur te vinden. In het algemeen wijst empowerment op het bewust, sterk en weerbaar maken van patiënten, waardoor zij in staat gesteld worden eigenmachtig te beslissen en te handelen. Hiermee wordt bedoeld dat de patiënt meer betrokken wordt bij beslissingen rondom het eigen behandeltraject en meer autonomie krijgt. Er vindt daarmee een regieverschuiving van zorgverlener naar patiënt plaats.
 • Wat zijn de vier belangrijkste factoren die bijdragen aan empowerment van patiënten?
  1. Attitude -> empowerment vraagt om een attitude van zowel de patiënt als de zorgverlener, waarin ruimte is voor de inbreng van beide kanten, met aandacht voor zowel het perspectief van de professional als dat van de patiënt. 
  2. Kennis -> professionele kennis en ervaringskennis vormen beiden een rol bij het nemen van behandelbeslissingen. 
  3. Dialoog -> gedeelde zeggenschap en zelfbeschikking.
  4. Samenwerking -> zelfbeheer en gezamenlijkheid. 
 • Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat eHealth voordelen biedt voor de individuele patiënt, die via de digitale weg meer grip krijgt op zijn of haar eigen gezondheid. eHealth kent echter ook een aantal nadelen voor individuele patiënten. Wat zijn de beperkingen van eHealth voor individuele patiënten?
  • Niet iedereen is in staat om kennis over gezondheid en ziekte te vergaren en te begrijpen en de eigen regie over het zorgproces op zich te nemen.
  • Er is soms een discrepantie tussen de professionele kennis van de medisch specialist en de kennis die de patiënt vanuit verschillende (betrouwbare en minder betrouwbare) bronnen heeft opgedaan.
  • Niet iedereen zal gebruik kunnen of willen maken van de mogelijkheden die eHealth biedt. Ondanks dat veel mensen in Nederland toegang hebben tot het internet, is er nog altijd een digitale kloof tussen verschillende groepen in de maatschappij. Met name ouderen, lager opgeleiden en allochtonen maken in de praktijk minder gebruik van de mogelijkheden van eHealth.  
 • Het gebruik van eHealth heeft ook beperkingen voor sommige groepen mensen. Een term die in dit verband veel genoemd wordt is ‘health literacy’. Leg uit wat deze term betekent en geef aan welke groepen mensen/patiënten hier met name nadeel van ondervinden.
  ‘Health literacy’ duidt op de gezondheidsvaardigheden die nodig zijn om goed met gezondheid en ziekte te kunnen omgaan. Veel mensen hebben moeite om informatie over gezondheid en ziekte op te zoeken, te begrijpen, te evalueren en correct toe te passen.
  • Met name ouderen, lager opgeleiden en allochtonen hebben vaak een lager niveau van gezondheidsvaardigheden. 
 • Zijn eHealth-interventies evidence based?
  Er is vooral veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van internettoepassingen en nog weinig naar de effectiviteit van mobiele toepassingen. 

  Het zou goed zijn als er een soort 'keurmerk' komt om de kwaliteit van eHealth-interventies te beoordelen -> ZonMw en het Innovatiefond ZOrgeverkzeraar hebben in de corm van het keurmerk ZegelGezond een poging hiertoe gedaan, maar dit is vanwege onvoldoende omvang gestaat op 1-1-2014.
 • Noem een aantal initiatieven die een waardering geven van eHealt-toepassingen en helpen de kwaliteit daarvan te bewaken en bevorderen.
  • QAEH (quality assurence E-health) -> toetst of organisties aan de eisen voldoen die zijn gebaseerd op de nationale NEN 8028 (Medische informatica - Kwaliteitseisen telemedicine)
  • Interventiedatabase Gezond en Actief Leven (RIVM, NISB, Trimbos)
  • eASI (TNO)
  • Digitale Zorggids (NPCF, BSL)
 • Hoe worden eHealth-interventies vergoed?
  Het Zorginstituut Nederland hanteert als algemeen citerium in de vergoedingsbeslissing of een interventie voldoet aan de 'stand van wetenschap en praktijk'. 

  De wet- en regelgeving beschouwt eHealt als een andere aanbiedingsvorm van gewone zorg -> standpunt Zorginstituut Nederland: 'als betaande, al verzekerde zorg in een eHealth-vorm aangeboden wordt, blijft die zorg verzekerde zorg als de samenstelling en de effectivitiet ervan niet wezenlijk wijzigen ten opzichte van de oorspronkelijke zorg.   

  In de praktijk is de bekostiging echter nog vaak een probleem.
 • Wat is een belangrijke stap in de vergoedingen van eHealth-interventies?
  Het opnemen van deze mogelijkheid in richtlijnen voor zorgverleners. EHealth toepassingen die bewezen effectief zijn, kunnen in zorgrichtlijnen worden opgenomen op een verlijkbare wijze als reguliere interventies en ondersteunende toepassingen.
  • De verwijzing naar eHealth-toepassing in richtlijnen dient functioneel, maar niet productspecifiek te zijn (ivm snelle wijzigingen op dit gebied).  
 • Welke aanvullende randvoorwaarden zijn noodzakelijk bij de inzet van eHealt?
  Randvoorwaarden met betrekking tot: 
  • Gegevensvastlegging
  • Beveiliging
  • Voldoen aan wettelijke eisen (CE-markering of een NEN-norm). 
   • Een CE-markering zorgt ervoor dat medische hulpmiddelen (waar veel eHealth apps onder vallen) voldoen aan de Europese eisen voor veiligheid, milieu- en consumentenbescherming. 
   • Voor eHealth is onder andere de Nederlandse Norm NEN 7510 'Medische informatica - informatiebeveiliging in de zorg' algemeen van toepassing.
 • Welke kansen biedt eHealth?
  • Oplossing voor het capaciteitsprobleem in de zorg;
  • Bereik doelgroep
  • Decentralisatie van de zorg
  • Flexibilisering van de zorg
  • Verhoging eigen regie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.