Summary Zeerecht

-
123 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Zeerecht

 • 1 Waar komen al die voorschriften vandaan?

 • Vanuit internationale afspraken wordt een gedeelte in de Nederlandse wet 'geïmplementeerd'. Noem de 4 belangrijkste organisatie waarbinnen afspraken over scheepvaart gemaakt kunnen worden.
  • IMO (International Maritime Organization) (VN)
  • ILO (International Labour Organization) (VN)
  • WHO (World Health Organization) (VN)
  • EU (Europese Unie)
 • Hoe worden Europese voorschriften vastgelegd in Nederlandse wetgeving?
  • Richtlijnen
  • Verordening: direct bindend en niet eerst overgenomen in nationale wet 

  Soms zijn (delen van) verdragen of richtlijnen ook van toepassing op buitenlandse schepen varend in NL wateren (milieu, immigratie- en douaneformaliteiten)
 • De meeste voorschriften in de zeevaart zijn internationaal. Noem 2 redenen waarom dit belangrijk is.
  • Voorkomen dat in ieder land andere regels gelden
  • Concurrentie blijft eerlijk, want allen hebben met dezelfde regels te maken
 • Geef wat meer uitleg over een van de belangrijkste internationale organisaties, IMO (onder VN). Noem daarbij de 6 belangrijkste IMO-verdragen.
  IMO is opgericht in 1958. IMO gaaat over veiligheid v/d scheepvaart (technisch, milieu, piraterij). IMO heeft veel landen die lid zijn en verdragen zijn dus wereldwijd van toepassing.
  De belangrijkste IMO-verdragen
  • SOLAS (1974)
  • MARPOL (1973)
  • STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) (1995)
  • COLREG (International Regulations for Preventing Collisions at Sea)   
  • FAL (Facilitation of INternational Maritime Traffic)
  • ILLC (International Convention of Load Lines)
 • Geef wat meer uitleg over een van de belangrijkste internationale organisaties van de VN, ILO.
  ILO (1919) gaat over arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Hierbinnen worden afspraken tussen vertegenwoordigers van overheden, werkgevers (rederijen) en werknemers (zeevarenden).
  Binnen ILO is het internationale verdrag MLC (Maritime Labour Convention) (2006) tot stand gekomen.
 • Geef wat meer uitleg over een van de belangrijkste internationale organisaties van de VN, WHO.
  WHO gaat over wereldwijde gezondheid. Denk aan bestrijding epidemieën, onderzoek, hygiëne. 
  Aan boord ligt de nadruk op gezondheid passagiers/bemanning en voorkoming van ziekteverspreiding.
  In 2007 is er een internationaal verdrag, International Health Regulations (IHR)
 • Noem de belangrijkste mijlpalen en verdragen van de EU.
  • 1951: Verdrag tot oprichting van de EGKS (door Fr, Dui, It, Benelux)
   • vrije handel kolen & staal
   • bewaking eerlijke concurrentie
  • 1985: Verdrag van Schengen 
   • paspoortcontroles verdwenen aan binnengrenzen
  • 1992: Verdrag van Maastricht (Europa)
  • 2002: invoering Euro
 • Noem het belangrijkste doel van de EU en leg uit wat er op dat gebied is veranderd.
  Het belangrijkste doel van de EU is het bevorderen van vrij verkeer van personen, diensten en goederen.
  Gevolgen:
  • douane- en immigratieformaliteiten & accijnzen (invoerrechten) bij grensovergang verdwijnt (gedeeltelijk)
   • producten/diensten goedkoper door wegvallen kostbare formaliteiten en invoerrechten
  • makkelijker om dienst te verlenen/vestigen in ander land
  • door vrijheid ontstaat meer concurrentie
   • Europese Commissie controleert eerlijke concurrentie: regels en geen bevoordeling in eigen land
 • Het Verdrag van Schengen is alleen van toepassing op verkeer over land en niet op verkeer over zee.
  Alle Europese (zee)havens worden beschouwd als buitengrenzen (onzeker over waarvandaan of welke personen AB) en moeten nog aan alle immigratie- en douaneformaliteiten voldoen.
 • Leg uit hoe de structuur van de EU eruit ziet.
  • Europese Commissie: bestaat uit Eurocommissarissen met verantwoordelijkheid over bepaald vakgebied
  • Europees Parlement: 751 volksvertegenwoordigers/Europarlementariërs gekozen door EU-burgers, houden toezicht op Commissie

  Europese Commissie en Parlement stellen Europese Richtlijnen op die door alle lidstaten in wetgeving moeten worden omgezet.
 • Internationale verdragen moeten eerst in de NL wet worden opgenomen voordat ze van toepassing zijn op schepen. Leg uit hoe dit in de praktijk gaat.
  • In praktijk vaak met originele internationale verdragen, want ondoenlijk om terug te vinden in NL wet
   • strengere regels niet terug te vinden in originele verdragen, maar in praktijk bijna nooit want dan wordt nationale vloot nadelig beïnvloed 
    • bij Europese Richtlijnen mag dit überhaupt al niet
  • Verplicht alle NL wetgeving die op schip van toepassing is aan boord te hebben 
   • Vaak elektronisch, op CD-ROM oid
 • Noem de 7 belangrijkste wetten met voorschriften die de zeevaart betrekken.
  • Schepenwet: voorkoming scheepsrampen
   • veiligheid schepen, onderzoek bij ramp
  • Wetboek van Koophandel: bepalingen van handelsrecht
  • Burgerlijk Wetboek: NL wetboek
  • Wet Zeevarenden: eisen bemanning zeeschepen (door ILT met STCW- en MLC-verdrag
  • Arbeidstijdenbesluit Vervoer
  • ARBO-wet: beleid arbeidsomstandigheden voor werkgeven en -nemer
  • Wetboek van Strafrecht
 • Leg het Vlaggenbeginsel uit.
  Nederland stelt regels op (die aan boord geldig zijn) en ziet ook toe op handhaving aan boord van NL schepen
 • Wie is in NL verantwoordelijk voor wetgeving op gebied v/d zeevaart?
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
  Aparte afdeling, Inspectie Leefomgeving en Transport, is verantwoordelijk voor uitvoering en toezicht op naleving van de regels.
  Rol ILT: 'bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport.'
 • Wat is het verschil tussen een passagier en een trainee?
  • Passagier: iedere persoon aan boord, behalve bemanning, die niet werkzaam is of in dienst van het schip, met uitzondering van kinderen jonger dan 1 jaar.
  • Trainee: een passagier aan boord van een zeilschip dat is gecertificeerd als SPS. De trainee neemt deel aan een trainingsprogramma dat is gericht op het ontwikkelen van praktische zeilvaardigheden. 
   • Traineeprogramma moet goedgekeurd zijn door de Administratie
 • Wat is het verschil tussen een vrachtschip en een passagiersschip?
  • Passagiersschip: ieder schip dat meer dan 12 passagiers vervoert
   • mogelijkheid 500 passagiers, maar 10 AB? Dan vrachtschip
  • Vrachtschip: ieder schip dat geen passagiersschip is
   • tanker met 14 familieleden? Op dat moment dus passagiersschip
 • Wat is het verschil tussen Vlaggenstaat en Havenstaat?
  • Vlaggenstaat: land onder wiens vlag het schip vaart
   • niet per se land reder
  • Havenstaat: land in wiens wateren het schip zich bevindt (varend, anker, haven(
   • Hamburg? --> Duitsland
   • Havenstaatcontrole: Inspectie v/e schip door de autoriteiten van een havenstaat
 • Wie is onze Administratie?
  Administratie is de regering (van een land). Ook wel: de scheepvaartautoriteiten v/e land. Dus bij ons: MIW
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.