Summary Zelfstudies GP

-
394 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Zelfstudies GP

 • 1 Zelfstudie 1

 • Hoe ziet de structuur van DNA eruit?
  DNA is een lang polymeer dat bestaat uit 4 types van nucleotide subunits die chemisch erg op elkaar lijken. (Adenine, Cytosine, Guaine, Thymine)
 • Hoe ontstaat het verschil tussen het '3 en het 5' einde van een DNA streng?
  Doordat de fosfaatgroep tussen de suikers altijd aan de ene kant aan het vijfde koolstofatoom en aan de andere kant aan de O van het derde koolstofatoom van het suiker bindt. Hierdoor staan de strengen altijd dezelfde kant op, tot aan het einde. Denk aan identieke puzzelstukjes met aan een kant een knop en aan de andere kant een gat
 • Welk vier nucleotide basen zijn er?
  Adenine, Thymine, Cytosine en Guanine.
 • Waar staan de letters D N A voor?
  Deoxyribonucleic acid
 • Wat is een telomeer?
  Deze markeren het einde van het chromosoom. In telomeren wordt een basenvolgorde een aantal malen herhaald zodat het gen compleet kan worden afgelezen. Ze beschermen ook het chromosoom zodat deze niet wordt herkent als kapot DNA dmv een cap
 • Hoe ziet de structuur van de nucleotiden eruit? Noem 4 kenmerken
  1. Nucleotiden bestaan uit een stikstof bevattende basis 
  2. een 5-koolstof suiker waar één of meerdere fosfaatgroepen aan vast zitten. Voor de nucleotiden in DNA is het suiker deoxyribose
  3. de basen kunnen Alanine, thymine, cytosine en guanine zijn. 
  4. De nucelotiden zijn covalent gebonden aan een keten door suikers en fosfaten, deze vormen een backbone van afwisselende suiker-fosfaat-suiker-fosfaat
 • Wat is de orientatie van de basen en de suiker-fosfaat backbones in een DNA dubbele helix?
  De twee polynucleotide ketens worden bij elkaar gehouden door waterstofbruggen tussen de basen van de verschillende ketens. Hierdoor kun je concluderen dat de basen aan de binnenkant zitten van de helix en de suiker-fosfaat-backbones aan de buitenkant.
 • Wat is de functie van histonen?
  Deze vormen het nucleosoom, een deel van de DNA streng die omheen het histon octameer (bestaat namelijk uit 8 histonproteïnes) wikkelt. Het maakt 1,7 draai, linksom draaiend. De histonen zijn sterk positief geladen en binden dus sterk aan de negatief geladen DNA backbone
 • Hoeveel basen paren zijn er per draai in een dubbele helix?
  10 basen paren
 • Wat zijn chromatin-remodeling complexes?
  Deze gebruiken ATP om de positie van DNA rondom nucleosomen te veranderen zodat een deel kan worden afgelezen
 • Wat houdt de genetische code in?
  ·Coderend gedeelte = de samenstelling van eiwit
  ·Regulerend gedeelte = hoeveelheid van een eiwit
 • Wat zijn histone-modifying enzymes?
  Dit zijn enzymen die aanhechten op de staarten van de verschillende soorten histonen in een nucleosoom. Hier kunnen dan oa regulatoire proteïnes op binden
 • Wat houdt gen expressie in?
  Het proces waarbij de nucleotide sequentie wordt getranscribeerd in de nucleotide sequentie van een RNA molecuul, deze is daarna getransleerd in een aminozuur sequentie van een eiwit. 
 • Hoe heet de meest gecondenseerde vorm van chromatine in de interfase?
  Heterochromatine
 • Wat is een chromatine?
  Het complex van DNA en eiwit in de celkern van eukaryotische cellen
 • Wat zijn homologe chromosomen (homologs)?
  Elke cel (behalve geslachtscellen en cellen zonder DNA) bevat 2 kopieën van elk chromosoom, deze zijn gekregen van vader en moeder.
 • Met welke techniek kunnen verschillende menselijke chromosomen onderscheiden worden van elkaar?
  .Elk chromosoom kan gekleurd worden met verschillende kleuren door gebruik van chromosoom specifieke DNA moleculen die gepaard zijn aan verschillende fluorescente kleuringen, hiervoor is DNA hybridization voor nodig. Ook kan verf gebruik worden dat onderscheid maakt tussen DNA dat rijk is aan AT en DNA dat rijk is aan GC en deze produceren een voorspellend pattroon van banden langs elk type chromsoom. 
 • Wat is een karyotype?
  Een geordend beeld van de volle set van (46 humane) chromosomen
 • Wat is een gen?
  een segment van DNA dat instructies bevat voor het maken van een bepaald eiwit of RNA molecuul. ·Een gen bevat de informatie voor de samenstelling en regulering
  ·Met 500 genen kan je iets maken dat zichzelf kan delen.
 • Wat is een genoom?
  de totale genetische informatie dat gedragen wordt door al de chromosomen in een cel of organisme.
 • Wat gebeurt er tijdens de interfase tijdens de celdeling?
  Op dit moment worden de chromosomen gecupliceerd
 • Wat gebeurt er tijdens de mitose?
  Op dit moment worden de chromosomen verdeeld in 2 dochtercellen
 • Wat zijn centromeren en wat is hun rol bij de celdeling?
  deze zorgen ervoor dat gedupliceerde chromosomen gescheiden worden tijdens de M fase. Tijdens deze fase rolt het DNA op waardoor deze meer compact wordt; mitotische chromosomen. In deze fase zijn ze het beste te zien. Zodra de chromosomen gecondenseerd zijn, zet het centromeer de mitotische spoel op elk van de gedupliceerde chromosomen op een manier waardoor een kopie van lek chromosoom gescheiden wordt naar een dochtercel. 
 • Wat is de nucleolus?
  de plek waar delen van de verschillende chromosomen die genen dragen die voor ribosomale RNA’s coderen samenclusteren. Hier wordt ribosomaal RNA gesyntehtiseerd en gecombineerd met eiwitten om ribosomen te vormen.
 • Wat is chromatin?
  het complex van beide klassen van eiwitten met nucleaire DNA. (histonen en nonhiston chromosomal eiwitten)
 • Wat zijn histonen?
  Specifieke eiwitten die samen met DNA in de celkern het chromatine vorme
 • Waar zijn histonen verantwoordelijk voor?
  Zijn verantwoordelijk voor de eerste en meest fundamentale level van chromatine packing, de nucelosoom. Wanneer interfase nuclei opengebroken worden en hun inhoud examined wordt met een elektronen microscoop, veel van de chromatine is in de vorm van chromatine fibers met een diameter van 30 nm. Is een complex van DNA en histonen dat de genexpressie regelt. De plaatsen waar de DNA streng zich om de histonen bindt.
 • Wat is het verschil tussen een purine en een pyrimidine?
  Purine heeft een dubbele hexameer en pyrimidine maar 1
 • Waarom is DNA geschikter dan ENA als drager van erfelijke informatie?
  ·DNA is relatief stabiel
  oDNA van vele duizenden jaren oud kan nog gelezen worden.
  oKan veel nucleotiden bevatten en dus heel veel informatie opslaan.
  DNA van zoogdier heeft ongeveer 3 miljard unieke basenparen (BP) = ongeveer 1 meter lang
  ·DNA is dubbel opgeslagen, dus repliceren is makkelijk.
  ·Als je info dubbel hebt opgeslagen is het makkelijk om fouten te herkennen en te herstellen.
  ·Kan veel informatie opslaan.
 • Wat is een nucleosoom?
  1 histoncomplex met DNA eromheen
 • Welke informatie bevat DNA?
  ·DNA is een recept/instructie waarmee een organisme zichzelf kan namaken en in stand houden
  ·DNA bevat informatie over:
  oSamenstelling van componenten van een cel
  oVolgorde van maken en hoeveelheid van componenten.
 • Wat doet histon H1?
  Deze trekt aangrenzende nucleosomen samen in een regulaire herhalende rangschikking. En deze verandert het pad dat DNA neemt zodra het de nucleosoom kern verlaat waardoor het een meer gecondenseerde chromatine vezel vormt
 • Een chromatine vezel vouwt in een reeks van loops en deze loops worden verder gecondenseerd op een interphase chromosoom te produceren. Als laatste ondergaan deze loops nog één niveau van packing om een mitosche chromosoom te vormen.
 • Boe werken chromatin-remodeling complexes?
  Dat zijn proteïne machines die de energie van ATP hydrolyse gebruiken om de positie van het DNA dat gevouwen zit om de nucleosomen te veranderen. De complexen, welke vastzitten aan de histon octameer den het DNA gevouwen eromheen, kunnen lokaal de arrangement van nucleosomen op het DNA veranderen waardoor het DNA meer toegankelijk maakt of minder voor andere eiwitten in de cel.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is:- transitie mutatie- transversie mutatie- missense mutatie- nonsense mutatie
- een mutatie van een purine-pyrimidine naar een andere purine-pyrimidine (vb A-T naar G-C)
- een mutatie van een purine-pyrimidine naar een pyrimidine-purine (vb G-C naar C-G of A-T naar C-G)
- een mutatie waarbij een base wordt veranderd, met gevolg dat het aminozuur veranderd
- een mutatie waarbij een base wordt veranderd, met gevolg dat er een nonsense codon/stopcodon wordt gevormd
Wat is monoploïdie en polyploïdie?
- elke lichaamscel heeft maar 1 set chromosomen
- elke lichaamscel heeft meer dan 2 sets chromosomen
(aneuploïdie is dus een verzamelnaam)
Wat is:- deletie- duplicatie- inversie- translocatie
- DNA segment wordt verwijderd
- DNA segment wordt gekopieerd
- DNA segment wordt omgedraaid en teruggezet
- DNA segment wordt naar een andere plek verplaatst
Wat is aneuploïdie?
De aanwezigheid van 1 chromosoom meer of minder in een cel. Dit kan een effect zijn non-disjunction
Wat is non-disjunction?
Dit is het niet scheiden van chromosomen. Als dit in meiose I gebeurt, krijg je uiteindelijk 2 cellen met elk 2 chromosomen en 2 zonder chromosomen, ipv 4 met 1 chromosoom. Als dit in meiose II gebeurt, krijg je uiteindelijk 2 cellen met 1 chromosoom, 1 cel met 2 chromosomen en 1 cel zonder chromosomen
Wat is een map unit?
1 map unit is de afstand waar er 1% kans is dat crossing-over plaatsvindt. Het wordt ook wel cM (centimorgan) genoemd
Wat is een chiasma?
Een plek waar crossing-over heeft plaats gevonden
Wat is epistase?
Als 1 bepaald gen aanwezig is (bvb A), zal deze altijd dominant zijn over bvb b of B. Het epistaserende gen (hier A) kan dominant of recessief zijn, maar bij aanwezigheid zal hij altijd dominant zijn over het andere gen
Wat zijn de sexchromosomen bij vogels?
ZW voor vrouwelijk
ZZ voor mannelijk
Wat is een Barr lichaampje?
Een sterk gecondenseerde massa chromatine gevonden in normale XX vrouwen (1 lichaampje bij 2 X chromosomen, 2 lichaampjes bij 3 X chromosomen, 0 lichaampjes bij 1-0 X chromosomen)