Summary Zwaartepunten van het vermogensrecht

-
ISBN-10 9013074049 ISBN-13 9789013074048
1292 Flashcards & Notes
131 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Zwaartepunten van het vermogensrecht
 • Brahn, Reehuis W H M Reehuis
 • 9789013074048 or 9013074049
 • 9e [herz.] dr.

Summary - Zwaartepunten van het vermogensrecht

 • 1 Inleiding

 • Wat verstaat de jurist onder vermogen?
  Het geheel van op geld waardeerbare rechten en verplichtingen die iemand heeft
 • 1.1 Vermogen en vermogensrecht

 • Het begrip vermogenrecht is dubbelzinnig; wat houdt dat in?
  Recht betekent zowel het geheel aan geldende regels als een krachtens die regels aan iemand toekomende bevoegdheid.
 • Wat is het verschil tussen objectief en subjectief recht?
  Het objectieve recht is het geldende recht: binnen een bepaald rechtsgebied op een bepaald tijdstip geldende regels. Een subjectief recht is een aan iemand toekomende bevoegdheid.
 • Waarin vallen subjectieve rechten te onderscheiden?
  Rechten met betrekking tot goederen en rechten met betrekking tot personen.
 • Waar heeft het goederenrecht, deel van het objectieve vermogenrecht, betrekking op?
  Rechtsverhouding tussen een persoon en een goed.
 • Waar heeft het verbintenissenrecht, deel van het objectieve vermogenrecht, betrekking op?
  De rechtsverhouding tussen een persoon en een andere persoon.
 • Rechten op goederen in het goederenrecht kunnen in beginsel tegen een ieder ingeroepen worden. Omdat dit het geval is wordt een dergelijk recht meestal een 'absoluut recht' genoemd. 
 • Zijn in het verbintenissenrecht de rechten tegenover een ieder in te roepen of slechts tegenover een bepaalde persoon?
  Alleen tegenover een bepaalde persoon, namelijke degene met wie men in een verbintenisrechtelijke verhouding staat. 
 • Dit is dus anders dan in het goederenrecht, waarbij rechten op goederen in principe tegenover iedereen ingeroepen kunnen worden. In het verbintenissenrecht kan dit dus alleen tegenover een bepaalde persoon.
 • Wat is het verschil tussen een absoluut recht en een relatief recht?
  Een absoluut recht kan tegenover een ieder worden ingeroepen, een relatief recht alleen tegenover een bepaalde persoon met wie men een verbintenisrechtelijke verhouding heeft.
 • 2.1.1 Inleiding

 • Wat wordt er onder eigendom verstaan?
  Het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben.
 • 2.1.2 De eigenaar komt het vrije genot van zijn zaak toe

 • In art. 5:1 lid 2 staat dat de eigenaar het recht op het vrije genot van zijn zaak heeft en een ieder daarvan kan uitsluiten, wat dus betekent dat hij anderen van het genot van zijn zaak buitensluit.
 • Wat houdt de term 'om niet' in?
  'Om niet' wil zeggen dat een eigenaar, die ook anderen het genot van zijn zaak kan toestaan, dit genot gratis verschaft.
 • 2.1.3 De eigenaar komt de bevoegdheid toe om over zijn zaak te beschikken

 • Alleen de eigenaar van een zaak is gerechtigd om over de zaak te beschikken. Alleen hij kan een ander tot eigenaar van de zaak maken. Ook kan hij het beschikkingsrecht door iemand anders laten uitoefenen. 
 • 2.1.4 Beoerkingen aan het recht van de eigenaar

 • Toch is het genots- en beschikkingsrecht van de eigenaar op een zaak niet onbeperkt. (Art.5:1 lid 2). Ook anderen kunnen recht hebben op het gebruik van de zaak van de eigenaar(gebruiksrechten). Zo wordt het vrije gebruik van de eigenaar beperkt.
  De wet kan het recht van de eigenaar ook beperken, evenals het ongeschreven recht. Zo mag het recht van de eigenaar niet maatschappelijk onaanvaardbaar zijn. 
 • Op welke manieren kan het recht van de eigenaar beperkt worden?
  1. Door gebruiksrechten van anderen.
  2. Door de wet.
  3. Door het ongeschreven recht.
 • Wat houdt schenden van de betamelijkheidsregel in?
  Wanneer eigendomsbevoegdheden op zodanige wijze uitgeoefend worden dat er een onevenredig grote schade bij een ander bestaat, spreekt men van het schenden van een betamelijkheidsregel. Dit wordt ook wel misbruik van het eigendomsrecht genoemd.
 • Op welke manieren kan een bevoegdheid misbruikt worden?
  1. Door de bevoegdheid uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden.
  2. Door de bevoegdheid uit te oefenen met een ander doel dan waarvoor zij is verleend.
  3. Door de bevoegdheid uit te oefenen ingeval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen. 
 • Wat houdt 'hinder' van een subjectief recht in?
  Dit houdt in dat de één de ander zodanig in de uitoefening van diens subjectieve recht belemmert dat die ander dat niet hoeft te accepteren. 
 • Ongehinderde uitoefening  van het eigendomsrecht is lastig. Denk bijvoorbeeld aan de eigenaar van een woning, die vaak last heeft van de buren. Een zekere vorm van hinder moet geaccepteerd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doortrekken van de wc of het buitenspelen van kinderen.
 • Het verbintenisrechtelijke aspect van misbruik van eigendomsrecht: dit houdt in dat misbruik van het recht tegenover een benadeelde een onrechtmatige daad op kan leveren, zoals bedoeld in art 6:162.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Zwaartepunten van het vermogensrecht
 • O K Brahn, W H M Reehuis
 • 9789013042610 or 9013042619
 • 8e [geactualiseerde en aangevulde] dr.

Summary - Zwaartepunten van het vermogensrecht

 • 1 verbindtenissenrecht

 • Hoe heet ik?

  Jacques

 • 1.1 Absolute rechten op goederen

 • Wat is eigendom in de zin van artikel 5:1 lid 1?

  Het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben

 • Wat is vermogen?
  Het geheel van op geld waardeerbare - althans in de economische sfeer liggende - rechten en verplichtingen die iemand heeft; het geheel van zijn activa en passiva
 • Wat is het verschil tussen objectieve en subjectieve rechten?
  Het objectieve recht is het geheel aan binnen een bepaald rechtsgebied op een bepaald tijdstip geldende regels. Het subjectieve recht is een aan een bepaalde persoon toekomend recht dat deel uitmaakt van zijn vermogen, bijvoorbeeld een eigendomsrecht of vorderingsrecht
 • Wat is de definitie van het goederenrecht?
  Het goederenrecht is dat deel van het objectieve vermogensrecht dat betrekking heeft op de rechtsverhouding tussen een persoon en een goed
 • Wat is de definitie van het verbintenissenrecht?
  Het verbintenissenrecht is dat deel van het objectieve vermogensrecht dat betrekking heeft op de rechtsverhouding tussen een persoon en een andere persoon.
 • Waarom wordt goederenrecht ook wel een absoluut recht genoemd?
  Dit komt doordat de rechten in beginsel tegenover iedereen kan worden ingeroepen; derdenwerking.
 • Waarom wordt verbintenissenrecht ook wel relatief recht genoemd?
  Dit komt doordat de rechten in beginsel tegenover een bepaalde persoon kan worden ingeroepen
 • Wat zijn schakelbepalingen in het BW?
  Schakelbepalingen zijn wetsbepalingen die andere wetsbepalingen inschakelen door deze van overeenkomstige toepassing te verklaren; je kunt dit artikel gebruiken in het geval van ... .
 • 1.3 Regeling van het vermogensrecht in het BW

 • Wat is een goed?
  een zaak of vermogensrecht --> 3:1 BW
 • Wat is een zaak?
  Een voor de menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object --> 3:2 BW
 • Wat zijn vermogensrechten?
  rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel --> 3:6 BW
 • Wat zijn zakelijke rechten?
  Absolute rechten die slechts zaken tot object kunnen hebben.
 • Wat is een schakelbepaling?
  Een bepaling die met betrekking tot een bepaalde regeling andere regels inschakelt door deze van overeenkomstige toepassing te verklaren.
 • 2.1.1 Inleiding

 • Wat is eigendom?
  Het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben --> art. 5:1 lid 1 BW
 • Hoe wordt eigendom in art. 5:1 lid 1 BW omschreven?
  Als het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben
 • 2.1.2 De eigenaar komt het vrije genot van de zaak toe

 • Een kenmerk van het eigenaarschap is dat de eigenaar in beginsel recht heeft op het vrije genot van het voorwerp van zijn eigendom en dat hij anderen van dit genot kan buitensluiten (art. 5:1 lid 2 BW)
 • Wat bepaalt lid 2 van 5:1?
  Dat de eigenaar anderen mag uitsluiten om van zijn zaak gebruik te maken
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Kan een verkrijging onder algemene titel ook een schuld zijn?
Omdat tot iemand vermogen diens schulden behoren, omvat verkrijging onder algemene titel in beginsel ook de verwerving van schulden.
Wat kenmerkt een verkrijging onder algemene titel?
Verkrijging onder algemene titel: opvolging vin een vermogen kenmerkt zich als een verkrijging  in één keer van een geheel of een - als regel evenredig - deel van een vermogen.
Wat een verkrijging onder algemene titel is staat niet in de wet. Wel merkt art 3:80een vijftal verkrijgingen aan als een verkrijging onder algemene titel. Welke 5 zijn dat?
Men verkrijgt goederen onder algemene titel door erfopvolging, door boedelmenging, door fusie als bedoeld in artikel 309 van Boek 2, door splitsing als bedoeld in artikel 334a van Boek 2, door de goedkeuring van een overdrachtsplan als bedoeld in de artikelen 3:159l, 3:159p en 3:159s van de Wet op het financieel toezicht, en door toepassing van een afwikkelingsinstrument als bedoeld in de artikel 3A:1, onderdelen a, b en c, van die wet.
Hoe kan men volgens art 3:80 goederen verkrijgen?
Men kan goederen onder algemene en onder bijzondere titel verkrijgen.
Rechtsgevolgen natuurlijke verbintenis
 1. Een natuurlijke verbintenis is geen onverschuldigde betaling (nakoming)
 2. Nakoming is geen gift, er is een rechtsplicht
 3. Nakoming is een onverplichte rechtshandeling in de zin van Pauliana
 4. Natuurlijke schuldeiser kan niet verrekenen, daarvoor moet de vordering afdwinbaar zijn
 5. Versterking is wel mogelijk, borg/beperkt recht
 6. Omzetting in een civiele verbintenis is mogelijk 6:5
Wet of rechtshandeling onthoudt afdwingbaarheid
 1. Verjaring 3:306-310
 2. Vorderingen uit spel of weddenschap 7A:1825 en 1826
 3. Onbetaalde schuld na akkoord failliet en na de wsnp
Natuurlijke verbintenis 6:3
Een natuurlijke verbintenis is een rechtens niet afdwingbare verbintenis. Het is een vorderingsrecht zonder rechtsvordering en zonder verhaalsrecht en een schuld zonder aansprakelijkheid en daarmee ook niet uitwinbaar.
Schade bij geldschulden
6:119 en 119a vormen lex specialis op algemene regeling van vertraginsschade in 6:85
Schadevergoeding bij overlijden ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.
Geregeld in 6:108 (werkt exclusief, erbuiten geen recht), drietal strikte beperkingen
 1. Kring van gerechtigden
 2. Schadesoort
 3. Scahdeomvang 
Schadevergoeding bij letsel
6:107 schadevergoeding bij letsel van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. (lichamelijk of geestelijk)

Derde heeft op grond van lid 1 enkel recht op vergoeding van verplaatste schade, dit recht vormt een zelfstandig rechts en geldt slechts voor de schade die door het letsel van de persoon is ontstaan.

Lid 2 bepaalt dat de aangesprokene aan de derde dezelfde verweermiddelen kan tegenwerpen als aan de gekwetste (eigen schuld of exoneratiebeding)