Summary Zwaartepunten van het vermogensrecht

-
ISBN-10 9013074049 ISBN-13 9789013074048
1278 Flashcards & Notes
119 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Zwaartepunten van het vermogensrecht". The author(s) of the book is/are Brahn, Reehuis W H M Reehuis. The ISBN of the book is 9789013074048 or 9013074049. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Zwaartepunten van het vermogensrecht

 • 1 Inleiding

 • Wat is vermogen
  op geld waardeerbare rechten en verplichtingen
 • Wat is 'vermogen' ?

  Het geheel van op geld waardeerbare rechten en verplichtingen die iemand heeft.

 • Wat verstaat de jurist onder vermogen?
  Het geheel van op geld waardeerbare rechten en verplichtingen die iemand heeft
 • Wat is vermogen?
  Het geheel op geld waardeerdbare -althans in de economische sfeer liggende- rechten en plichten die iemand heeft. 
  Oftewel, het geheel van zijn activa en passiva.
 • wat is vermogen?
  Vermogen is het geheel van iemands op geld waardeerbare rechten en plichten, wordt ook wel het geheel van passiva en activa genoemd.
 • 1
 • wat is objectief recht
  binnen een bepaald rechtsgebied op een bepaald moment geldende regels
 • Wat is het vermogensrecht?
  Het geheel aan geldende regels en de, krachtens die regels, aan iemand toekomende bevoegdheden. 
 • Wat wordt verstaan onder subjectief en objectief vermogensrecht?
  Subjectief vermogensrecht is de bevoegdheid die men aan het objectieve recht ontleent. Subjectief recht wordt ook wel onderscheden door 'my right'. Het dus een aan een bepaald persoon toekomend recht dat deel uit maakt van zijn vermogen. Bijvoorbeeld eigendomsrecht of vorderingsrecht. 

  Objectief vermogensrecht is het geldende recht. Het zijn dus alle regels m.b.t. de subjectieve rechten en plichten die onderdeel van een vermogen vormen. 

  Enkele subjectieve vermogensrechten:

  - Goederenrecht; dat deel van het objectieve recht dat betrekking heeft op de rechtsverhouding tussen een persoon en een goed, zoals een huis of een auto. 
  - Verbintenissenrecht; dat deel van het objectieve recht dat betrekking heeft op de rechtsverhouding tussen persoon en een ander persoon. Denk aan contracten, overeenkomsten, betalen van schadevergoeding.
 • wat is subjectief recht
  aan een iemand toekomende bevoegdheid
 • Wat is objectief recht?
  Het geldende recht
 • Wat wordt verstaan onder de term verbintenis? En wat wordt verstaan onder verbintenissenrecht?
  Verbintenis bevat een rechtsverhouding tussen twee personen op grond waarvan de een een subjectief recht tegenover de ander die een verplichting heeft tegenover de eerste. Het subjectieve recht noemt men vordering, bijv. vordering tot terugbetaling van geleend geld. De verplichting heet dan schuld, bijv. schuld van terugbetaling van het geleende geld. 

    Verbintenissenrecht - een stuk van het objectieve recht (want, woordje 'recht' (the law))- geeft regels m.b.t. verbintenissen en de daaruit voortvloeiende vorderingen en schulden, die op hun beurt weer een actief/passief van het vermogen van iemand vormen.
 • wat is goederenrecht
  relatie tussen persoon en goed
 • Wat is subjectief recht?
  Een aan iemand toekomende bevoegdheid
 • Verschillende soorten subjectieve rechten:
  Goederenrecht; is dat deel van het objectieve recht dat betrekking heeft op de rechtsverhouding tussen een persoon en een goed. Het zijn dus rechten op goederen. Goederenrecht is een absoluut recht, wat betekent dat het goederenrecht tegenover iedereen is uit te oefenen. Dit heeft mede te maken met de derde-werking die r ook aan ten grond slag ligt. 
  Goederenrecht is een gesloten systeem, omdat het een recht tussen persoon en een goed betreft, en het wordt gekenmerkt door het derden-werking. Goederenrecht is voornamelijk dwingend recht, partijen kunnen dus niet afwijken. Wat vrij logisch is, want na tekenen ben je gebonden aan de overeenkomst. 

  Kortom: Goederenrecht = recht tussen persoon en een goed, absoluut recht, dwingend recht, gesloten-systeem, derde-werking.

  Verbintenissenrecht; is dat deel van het objective recht dat betrekking heeft op de rechtsverhouding tussen personen onderling. Het is een relatief recht, omdat verbintenissen de rechtsverhouding tussen personen regelt kan men het recht ook maar tegenover degene uitoefenen waar men een verbintenis/overeenkomst mee heeft. Verbintenissenrecht is een open-systeem omdat partijen vrij zijn verbintenissen in het leven te roepen die zij zelf willen. Zij bepalen zelf in welke rechtsverhouding zij tegenover elkaar willen staan (schuldenaar of schuldeiser). Tevens is het een regelend recht, omdat partijen zelf in staat zijn om van de wettelijke bepaling af te wijken. 
  Uitzonderingen bestaan voor gevallen waarin een van de partijen te zeer in het nauw dreigen te komen of als de positie van derden in gedrang komt. 

  Kortom: verbintenissenrecht = recht tussen personen onderling, relatief recht, regelend recht, open-systeem
 • wat is verbinnentenissenrecht
  rechtsverhouding tussen personen
 • Wat is goederenrecht?
  Objectieve vermogensrecht dat betrekking heeft op de rechtsverhouding tussen een persoon en een goed.
 • Waar is eigendom geregeld en waarover beschikt hij?
  Eigendom is geregeld in boek 5. art. 5.1 lid 1 en lid 2. 

  De eigenaar is met uitsluiting van anderen gerechtigd om over de zaak te beschikken. Alleen hij mag over de zaak beschikken, tenzij hij een ander tot eigenaar maakt. 

  De eigenaar kan met het beschikkingsrecht iets ook door een ander laten uitoefenen. Bijv. Leo die veel verstand heeft van klokken, die daarbij een eigen winkeltje heeft. Oma komt te overlijden, maar zit met veel klokken die Jolanda niet kan verkopen want ze weet er geen raad mee. Zij vraagt of Leo voor haar de klokken wil verkopen.

 • wat is een absolutt recht
  tegen iedereen inroepbaar
 • Wat is verbintenissenrecht?
  Objectieve vermogensrecht dat betrekking heeft op de rechtsverhouding tussen een persoon en een andere persoon. 
 • Wat zijn de beperkingen aan het recht van de eigenaar?
  Art. 5.1 lid 2:
  Eigenaar komt het vrije gebruik van zijn zaak toe, mits het gebruik niet in strijd is met de rechten van anderen, de wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht. 

  -beperking mits die niet in strijd is met de rechten van anderen;
  Bijv. voor het verstrijken van de uitleentermijn heeft de UB niet de bevoegdheid een uitgeleend boek terug te vorderen. 

  -beperkingen van het recht door de wet;
  Bijv. een monumenten huis, dan mag je niet zomaar alles verbouwen en of schilderen

  -Beperkingen van het recht door ongeschreven regels;
  In het bijzonder stellen de ongeschreven regels van betamelijk gedrag grenzen aan de uitoefening van het eigendomsrecht. Zij mag namelijk niet onaanvaardbaar zijn.
 • relatief recht
  tegen bepaald persoon inroepbaar
 • Wat is absoluut recht?
  Rechten die de rechthebbende tegenover eenieder kan inroepen. (derdenwerking)
 • Wat houdt misbruik van eigendomsrecht in?
  De eigenaar die zijn eigendomsbevoegdheden op zodanige wijze uitoefent dat tegenover zijn belang een onevenredig grote schade bij de ander ontstaat, schendt het betamelijkheidsregel, die misbruik van eigendomsrecht oplevert. Art. 3:13. 

  Bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt:
  - met geen ander doel dan een ander te schaden:
  Degene die zijn eigendomsbevoegdheid zodanig uitvoert dat hetgeen wat hij doet ook expres doet om de ander te schaden. 

  - met geen ander doel dan waarvoor zij is verleend;
  eigendom is geen doel-gebonden recht. 

  - ingeval men, in aanraking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen; grens overschrijdende garage! De buurvrouw zo er zodanig onder lijden dat het niet redelijk zou zijn de schuur in zijn geheel af te breken, de buurvrouw moet dus genoegen nemen met een schadevergoeding.
 • Wat is relatief recht?
  Een recht dat uitsluitend van toepassing is op en van belang is voor bepaalde personen die met elkaar in een rechtsrelatie staan. (overeenkomsten)
 • Wat houdt hinder in?
  Bij hinder gaat het erom dat de een de ander zodanig in de uitoefening van diens subjecteieve recht belemmert dat die ander dat niet hoeft te accepteren. 

  Te denken valt aan; stank van hondenpoep of dat de buurvrouw net gekookt heeft. Soms gaan die dingen zo ver dat het maatschappelijk onaanvaardbaar is. Dan wordt de grens overschreven, die grens ligt tussen de rechtmatige inbruik op het genot van een zaak (dus buurvrouw kookt normaal nooit, maar nu een keertje wel en dat ruik je (of wel: is niet erg)) en onrechtmatige hinder. 

  * Kraaien en roeken arrest.

  Hinder en misbruik van eigendomsrecht kennen een verbintenisrechtelijk aspect!
 • Wat is het verschil tussen een rechtsobject en een rechtssubject?
  Rechtsobject is een boek of een laptop, waar een recht op rust.
  Rechtssubject is een drager van rechten en plichten, zoals een persoon, een nv of een bv. 
 • Wat voor soort recht is het eigendomsrecht?
  Het eigendomsrecht is een absoluut recht, dat wil zeggen dat degene van wie het eigendom is het tegenover iedereen kan uitoefenen. 
  Het eigendomsrecht kent een exclusief karakter, dat betekent dat de eigenaar zijn recht tegenover derden kan handhaven die hem beletten in het rechtmatig uitoefenen van zijn recht. Het recht van de eigenaar is dus een absolute werking. De rechtswetenschap noemt dit een absoluut recht. 

  - Droit de suite/zaaksgevolg (of wel revindicatie): art. 5.2. geeft de eigenaar de bevoegdheid zijn zaak op te eisen bij ieder die haar zonder recht houdt. 

  - droit de preference/separatist in faillissement; de eigenaar van een zaak kan zijn goed opeisen bij iemand die failliet is gegaan. Dus bijv. mijn pc ligt ter reparatie bij een computer winkel, maar die winkel gaat failliet. Dan mag ik mijn pc ophalen, want het is mijn eigendom.
 • Wat is een goed?
  Alle zaken en vermogensrechten samen.
 • Het recht van de eigenaar is een absoluut subjectief vermogensrecht op een zaak
  Het recht van de eigenaar is een subjectief recht:
  ·Objectief recht is the law
  ·Subjectief recht is my right. Het recht dat je van het objectieve ontleent.
  Het objectieve recht geeft ook aan de schuldeiser uit een verbintenis een subjectief recht: te weten recht op nakoming van een door de schuldenaar te verrichten prestatie en daaraan verbonden de bevoegdheid om van de schuldenaar ook nakoming te vorderen. 
   
  Het recht van de eigenaar is een vermogensrecht. Zowel het recht van de eigenaar als het recht van de schuldeiser zijn (subjectieve) vermogensrechten.
  Vermogensrechten zijn rechten die op geld waardeerbaar zijn. Art. 3:6
 • Wat is een zaak?
  De voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten.
 • Kenmerken vermogensrechten:
  - overdraagbaar; vermogensrechten kunnen je aan een ander overdragen, vorderingsrechten zijn ook overdraagbaar

  -het strekt ertoe rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen
   
  - het is verkregen in ruil voor verstrekt of in toekomstig stoffelijk voordeel.
 • Wat is een vermogensrecht?
  Een recht dat een financiële waarde draagt, alle op geld waardeerbare rechten en plichten. 
 • Is het recht van de schuldeiser een absoluut of persoonlijkrecht?
  Schuldeiser uit een verbintenis kan alleen zijn recht t.o. een ander persoon uitoefenen, namelijk degene met wie hij een overeenkomst heeft gesloten. Dit wordt ook wel 'persoonlijk recht' of 'relatief recht' genoemd. Het is maar t.o. een persoon te handhaven!!
 • Welke acht absolute rechten zijn er?
  - Recht van eigendom
  - Recht van erfdienstbaarheid
  - Recht van erfpacht
  - Recht van opstal
  - Appartementsrecht
  - Recht van vruchtgebruik
  - Pandrecht
  - Hypotheekrecht
 • Het recht van de eigenaar heeft een zaak als object
  Bij een vorderingsrecht heeft de schuldeiser recht op een door de schuldenaar te verrichten prestatie. Bijv. het betalen van de koopprijs. Die prestatie is dan het object. 

  Art. 5.1. lid 1. Object van een eigendomsrecht is dus altijd een zaak.

  LETOP!! Bij vorderingsrecht is het object altijd de prestatie, bij eigendomsrecht is dat altijd een zaak!!!


  Het recht van de eigenaar is een zakelijk recht;
  eigendom is een absoluut subjectief recht, daarnaast is het een vermogensrecht dat ook een zaak als object heeft. Kenmerken zakelijk recht: zaak als object, vermogensrecht en eigendom.
 • Wat is een recht van erfdienstbaarheid?
  Het stuk grond van iemand anders gebruiken om op de openbare weg te kunnen komen
 • Wat is een zaak?
  Art. 3.2: vatbare stoffelijke objecten. een fiets of versterker dus. Een vordering is geen stoffelijk object, dus ook geen zaak, ook niet als het op een papiertje staat. Dieren zijn ook geen zaken, maar lid 2 kan een dier wel als zaak maken. 

  Zaak is onderdeel van het begrip 'goed'; begrip 'zaak' maakt deel uit van de omschrijving 'goed'. Goederen zijn alle zaken en vermogensrechten. 

  Wat een vermogensrecht is staat in 3.6.; eigendomrecht, vordering uit een verbintenis zijn vermogensrechten. Want alle goederen zijn alle zaken en vermogensrechten. 

  -   in eigendom hebben en toebehoren aan, eigenaar en rechthebbende; men kan een zaak in eigendom hebben, dit komt doordat art. 5:1 zegt dat zaken bij eigendommen horen. Goed is een overkoepelend begrip van zaak, net zoals toebehoren aan dat van in eigendom hebben is. I.p.v. een goed spreken we van rechthebbende op een goed, daarmee geven we aan dat aan hem het meest volledige recht op het goed toekomt, zoals aan de eigenaar het meest omvattende recht tot een zaak toekomt.  -De rechthebbende heeft een absoluut recht op een goed; een rechthebbende kan zijn recht op een goed tegenover iedereen uitoefenen. Dit kan ook wanneer het goed geen zaak betreft. Niet alleen een zaak, maar ook een vorderingsrecht is een goed volgens 3:1 BW. Een vorderingsrecht kent geen eigenaar.
 • Wat is een recht van erfpacht?
  Je houdt en gebruikt een onroerende zaak tegen betaling. 
 • beperkte zakelijke rechten
  Beperkte zakelijke rechten
  Het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben, art. 5.1 lid 1. Eigendom is niet het enige zakelijke recht. Alle zakelijke rechten zijn van het eigendomsrecht afgeleid. De van de eigendom afgeleide zakelijke rechten zijn beperkte rechten, art. 3:8. Beperkt recht slaat op het recht, niet op de eigendom. 
 • Wat is een recht van opstal?
  Je wordt eigenaar van een huis op de grond van iemand anders.
 • Beperkte rechten op goederen die geen zaak zijn:
  Beperkte rechten op goederen die geen zaak zijn:
  Een beperkt recht hoeft niet altijd een zakelijk recht te zijn (goederen zijn alle zaken en vermogensrechten).
  De rechthebbende op een goed dat GEEN zaak is, kan eveneens van zijn absolute vermogensrecht op het goed een beperkt recht afsplitsen. Dit beperkte recht is GEEN zakelijk recht, omdat het geen zaak als object heeft.
   
  ·Boek 3 BW, zijn soms wel en soms geen zakelijke rechten.
  ·Boek 5 BW, zijn wel altijd zakelijke rechten
 • Wat is het verschil tussen vuistpand en bezitloos pandrecht?
  Bij vuistpand geef je het goed echt uit handen aan de pandhouder en je krijgt het pas terug als je betaald hebt.
  Bij bezitloos pandrecht houdt je zelf het goed, zodat je het nog kan gebruiken (machines e.d.) maar je stelt wel een notariële akte op.
 • Vruchtgebruik, art. 3:201
  Vruchtgebruik, art. 3:201: omschrijft het beperkte recht van vruchtgebruik als het recht om goederen die aan een ander toebehoren, te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. Ook wanneer het op een ander goed dan een zaak is gevestigd, is het een absoluut werkend vermogensrecht. Vruchtgebruik als op appels, ei, kalf, mest etc.
  Burgerlijke vruchten: huur of pachtpenning
   
  Vruchtgebruik, erfpacht, opstal, erfdienstbaarheid GEBRUIKSRECHTEN. 
 • Wat is verkrijging onder algemene titel?
  De verkrijger volgt een ander op in een geheel of een evenredig deel van een vermogen. De rechten en plichten gaan mee over op de verkrijger. 
 • Pand en hypotheek, art. 3. 228
  Pand en hypotheek, art.3:228: op alle goederen (dus zaken en vermogensrechten) zijn vatbaar voor de vestiging van een recht van pand hetzij van hypotheek. ZEKERHEIDSRECHTEN.
   
  Pand of- hypotheekhouder heeft recht op uitbetaling voor alle andere schuldeisers. Hetzelfde geldt voor de bank, de bank verstrekt de hypotheek voor een huis, maar zodra jij de hypotheek niet meer kan betalen dan neemt de bank het huis als het ware over. Zij verkopen het huis dan om zo de schuld aan de bank gelijk te stellen, pas daarna komen de andere schuldeisers aan de beurt. Daarnaast heeft een pand-hypotheekhouder recht van parate executie à art. 3:248 lid 1. Hierbij hoeft de eiser niet eerst naar de rechter.
   
  Hypotheek is sprake wanneer het i s gevestigd als registergoed. Is het recht gevestigd op een ander goed, dan is het een recht van pand art.3:227.
 • Noem vier voorbeelden van verkrijging onder algemene titel.
  - Erfopvolging > erfenis
  - Boedelmenging > huwelijk of geregistreerd partnerschap
  - Fusie > bij rechtspersonen
  - Splitsing > bij rechtspersonen
 • registergoederen
  Registergoederen: onroerende zaken 3:89, teboekgestelde schepen of luchtvaartuigen 8:199 8:790 8:1306. Zij zijn roerend maar toch registergoed. Aandelen in een registergoed 3:96. Beperkte rechten op een registergoed 3:98.
 • Wat is verkrijging onder bijzondere titel?
  Verwerving van één of meer bepaalde goederen. Hierbij gaan alleen de rechten mee over, de plichten niet.
 • beperkt recht op een goed heeft een absolute werking
  Beperkt recht op een goed heeft een absolute werking:
  ·Beperkte rechten zijn afgeleid van absolute vermogensrechten op goederen
  ·Eigenaar kan ze in beginsel tegenover iedereen inroepen
  ·Splits de eigenaar een van zijn rechten af, dan wordt het een beperkt recht met absolute werking. De beperkt gerechtigde heeft ook een absoluut vermogensrecht op de zaak.
  ·Droit de suite (zaaksgevolg); stel Chantal heeft een appartement in New York en heeft in haar testament laten weten dat als zij overlijdt dat Justin het appartement krijgt. Maar omdat Chantal een huishoudster heeft en zij niet wilt dat de huishoudster met lege handen komt te staan mag de huishoudster gebruik blijven maken van het appartement (vruchtgebruik). Zodra Justin het appartement aan Claudia overdraagt, mag de huishoudster haar vruchtgebruik vorderen bij Claudia.
  Separatist in faillissement; de beperkt gerechtigde kan als separatist zijn recht blijven uitoefen. Dus als Chantal haar Porsche bij autobedrijf Jantje heeft staan, Jantje gaat failliet dan mag Chantal haar Porsche gewoon terugvorderen. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.