Samenvatting 1e toets specialistisch

-
333 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "1e toets specialistisch". De auteur(s) van het boek is/zijn xxx. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - 1e toets specialistisch

 • 1 Geriatrie

 • Hoeveel procent van de 75+ ers is polyfarmacie patient?
  35%
 • Inlog PW = gast@pw.nl wachtwoord gast
 • EPHOR
  expertise centrum pharmacotherapie bij ouderen
  65+
  de combinatie: verminderde nierfunctie, cognitieve problemen, co-morbiditeit, polyfarmacie

  Geeft veel meer kans op bijwerkingen
 • Wat is de big six ouderdomsziekten
  1. hart en vaatziekten
  2. astma/copd
  3. diabetes
  4. gewrichtsaandoeningen (reuma, artrose)
  5. psychosociale aandoeningen
  6. kanker --> let op IA oncolytica met ontstollingsmiddelen
 • Definitie van kwetsbaarheid/frailty
  Een toestand van leeftijd-gerelateerde fysiologische kwetsbaarheid die voortkomt uit voorstoorde homeostatische reserve en een verminderd vermogen om weerstand te bieden aan belasting. 

  Homeostase veranderd --> ouderen reageren slechter op schommelingen.
 • Frailty criteria = 3 van de 5 kenmerken aanwezig = een frailty oudere = een kwetsbaar oudere 
  1. gewichtsverlies
  2. uitputting
  3. lichamelijke inactiviteit
  4. loopsnelheid
  5. handknijpkracht
  6. nodig: farmacotherapie op maat (n=1)
 • Frailty is dynamsich
  Steeds maar niet herstellen

  Kwetsbare ouderen hebben dus weinig reserves
  Een slecht gecontroleerde infectie kan het verschil maken tussen volledig zelfstandig wonen en opname in een verpleegtehuis.

  Ouderen hebben atypische ziekteverschijnselen.

  Bijv hyperthyreoidie
  Versnelde stofwisselling --> agitatie
  ouderen juist versufd
 • De vier belangrijkste klachten bij opname in een ziekenhuis zijn (geriatric giants reuzen)
  1. confusion (delier, dementie, depressie)
  2. vallen
  3. immobiliteit (vaak plassen; slecht behandelde pijn)
  4. incontinentie
 • Wat veranderd er fysiologisch gezien bij ouderen
  1. spier en botmassa gaat omlaag
  2. reactievermogen gaat omlaag
  3. flexibiliteit gaat omlaag
  4. balans gaat omlaag
 • Intrinsieke factoren die meespelen bij ouderen zijn
  1. parkinsonisme
  2. verminderde cognitie
  3. verminderde visus
  4. duizeligheid
  5. hartritme en of geleidingsstoornis 
  6. farmaca (welke) 
 • Extrinsieke factoren die meespelen bij ouderen zijn
  1. inadequate verlichting
  2. gladde vloeren
  3. losliggende kleedjes
  4. draden
  5. trappen
 • Fysiologisch + intrinsiek + extrinsiek
  leiden allemaal tot vallen
 • homeostase  verminderd --> belangrijk bij alle hart en hypertensie gnm -->
                                                        kan leiden tot orthostase problemen  
                                                  --> ook belangrijk: alles wat CNS werkt : bijv
                                                         benzo
 • AANLOOP = acuut bij delier
                          sluipend bij dementie
                          geleidelijk bij depressie

  BELOOP = flucuerend bij delier
                       langzaam progressief bij dementie
                       dagschommelingen bij depressie

  ORIENTATIE, AANDACHT, GEHEUGEN = gestoord bij delier
                                                                             gestoord bij dementie
                                                                             (aandacht wel meestal intact)
                                                                         = intact bij depressie

  Bij depressie is het denkpatroon vertraagd.(dementie, delier normaal)
 • Gevolgen van incontinentie zijn
  1. huidproblemen
  2. uwi
  3. vereenzming
  4. hoger valrisico

  Soorten
  stress = hoesten niezen
  urge = nodig plassen blaas kleiner --> muskarine agonisten
  functionele en dubbele incontinentie --> neurogene blaas in geleiding zelf versterkt.

  Overgewicht speelt ook mee bij incontinentie.

  In het algemeen bij incontinentie altijd letten op drink en plas patroon en hoe het gesteld is met de piekdiurese
 • Incontinentie is ook vaak een bijwerking
  1. ACE-remmers (inspanningsincontinentie tgv kriebelhoest)
  2. alfareceptor blokkers (prazosine, doxasine stressincontinentie)
  3. lithium (urge incontinentie)
  4. parkinsonmiddelen (urge incontinentie)
  5. parasympathicolytica en TCA: overloopincontinentie
  6. diuretica: urge incontinentie
  7. psychofarmaca (andidepressiva, antihistaminica, antipsychotica, anxiolytica en hypnotica): urge incontinentie

 • Polyfarmacie en ouderen
  >80 vaak sprake van frailty
  atypische presentatie van aandoeningen
  veel co morbiditeit
  en dus veel gebruikers
  er is veranderde kinetiek en dynamiek
  weinig is evidence based --> uitgesloten in registratiestudies
 • Belangrijskte problemen

  1. meerdere (chronische) aandoeningen tegelijk
  2. metabole capaciteit verlaagd, nierfunctie verlaagd --> farmacokinetiek
  3. veranderde receptor gevoeligheid --> farmacodynamiek

  dus

  groter risico op interacties tussen 2 gnm en dus veel groter risico op bijwerkingen!
 • Veranderende kinetiek ouderen
  1. afname absorptie = zuurgraad omlaag (lang niet zo bij alle ouderen ) 
   belangrijk bijv bij opname itraconazol

  2. afname distributie = eiwitbinding omlaag (vb fenytoine)
   fenytoine ingesteld clostridium overgroei = eiwitbinding omlaag en hierdoor fenytoine spiegel omhoog --> oudere viel flauw

  3. afname metabolisme lever CYP enzymen omlaag: first pass effect minder snel (let op bij morfine)
   interacties omhoog, bijwerkingen omhoog

  4. afname eliminatie nier
   1/3 verminderde nierfunctie van alle ouderen

  Oudere met infectie = verminderde eiwitbinding
  Oudere ondervoed en uitgedroogd = verminderde eiwitbinding

  ACE-remmer lisdiuretica betablokker starten --> rustig optitreren

  Valt mee:
  lichaamssamenstelling veranderd (relatief meer vetweefsel, afname hoeveelheid spierweefsel),
  GI passage (spijsvertering vertraagd)
  leverdoorbloeding verlaagd (lever blijft redelijk in tact)

  Opboeren zware boterham 1-2 week domperidon passage weer op gang
 • Verminderde dynamie: bijvoorbeeld

  Cardiovasculair 
  baroreceptorreflex verminderd = pas op voor orthostatische hypotensie

  hersenen: cholinerge neurotransmissie verminderd pas op met anticholinergica bij ouderen

  incontinentie = oxybutinine (dridase)
  depressie = amitriptyline (gryptizol)
  gedragstoornis = haloperidol (haldol)

  ook het aantal dopamine receptoren verminderd

  Antipsychotica --> D2 receptor werkt sterk = werken met druppels langzaam optitreren
 • Dilemma's

  incontinentie: anticholinergica
  pijn: nsaids en opiaten
  hartfalen: diuretica
  slapeloosheid: benzo --> 1/2 dosis receptoren gevoelig
 • Dhr Jansen 82 jaar weduwnaar woont zelfstandig in een flat

  Medicatie: ascal, furosemide, perindopril, paroxetine, oxybutinine, temazepam

  Probleem inactief tobberig achteruitgang.

  Sprake van cascade:
  stoornis (toename diurese tgv lasix) plaspatroon niet in orde
  beperking (incontinentie)
  handicap (sociale isolatie)
  gevolg: oxybutinine, paroxetine, temazepam

  Maar is er wel goed gekeken naar diurese?
  Hoe is het drink en plas patrooon?
  Kijken hoe het gaat als we streven naar meer piekdiurese met bumetanide, is een antidepressivum dan wel nodig.
 • Voorbeeld voorschrijfcascade
  82jarige vrouw met pijn (en dementie)

  oxycodon --> obstipatie
  obstipatie --> laxans
  laxans --> diarree
  diarree --> vocht/electrolytenverlies --> delier
  delier --> olanzapine
  olanzapine (antipsychoticum) --> diabetes 
  ???
 • Nadeel BEERS criteria
  • geeft geen alternatief
  • geeft alleen aan welke middelen je in principe niet wil gebruiken bij ouderen
  • geeft aan bij welke middelen een dosis aanpassing zou moeten gebeuren
  • geeft aan welke middelen vermeden moeten worden bij een bepaalde comorbiditeit
 • Voordeel EPHOR
  geeft beste keuze weer in een geneesmiddelengroep voor geneesmiddelgebruik in ouderen
 • Clozapine
  minste D2 binding kan toch bij parkinson gebruikt worden als antipsychoticum
 • Hypertensie bij ouderen 1e keus is
  perindopril = minder kans op orthostatische hypertensie
 • haloperidol werkt
  muskarinerg (anticholinerg) +
  D2: (extra piramidaal) +++
  alfa 1A: orthostase +
  H1 (versuffend) +


 • Clozapine 
  serotonerg +++
  anticholinerg ++
  D2 +
  alfa 1a ++
  H1 +++
 • Gevaren van antipsychotica
  • extrapiramidale stoornissen, tardieve dyskinesie
  • cognitieve achteruitgang
  • ritmestoornissen (torsade de point)
  • CVA
  • metaboles toornissen --> diabetes --> gewichtstoename 4-5 kg bij 1 maand gebruik
  • maligne neuroleptica syndroom
  • gewichtstoename
  • bloedbeeldafwijkingen
  • antipsychotica jarenlang gebruik --> leven verkort met 5 jaar
 • Hypnotica EPHOR voorkeur
  temazapam, zolpidem, zopiclon wegens mooie t1/2
 • Anxiolytica EPHOR voorkeur
  lorazepam of oxazepam (redelijk t1/2)
  Benzo's bij angst niet eerste keus vaak samen met angst --> SSRI citalapram
  CAVE diuretica hyponatriemie
 • Opioideen (obstipatie misselijk)
  wit: fentanyl (ook bij slechte nierfunctie), hydromorfon, morfine, oxycodon

  tramadol wil je niet: heeft een matige pijnstilling en bijwerkingen net zo erg als de sterekere opioiden
 • TCA's EPHOR
  nortriptyline relatief gunstig ook bij neuropatische pijn minder anticholinerg

  TCA's CI = geleiding hart --> recent infarct
 • SSRI's,
   SNRIs (serotonine noradrenaline = venlafaxine, duloxetine)
  citalopram, sertraline = voorkeur
  SSRI + NSAID = bloedingsrisico verhoogd
  SSRI + diuretica = let op electrolytstoornissen

  paroxetine tot 20 mg verhoogd spiegel betablokkers 
  let op geleiding na recent infarct
 • betablokkers ephor 
  lastig worden voor veel verschillende comorbiditeiten gebruikt
  wit: atenolol, bisoprolol, celiprolol

  metoprolol = referentiemiddel
  wordt gemetaboliseerd door CYP2D6 
  geeft soms centrale bijwerkingen
 • betablokkers 
  ouderen kunnen hier slecht op reageren te lage hartslag, orthostatische hypotensie

  AP atenolol, bisoprolol, celiprolol, metoprolol retard
  Af atenolol, metoprolol retard
  hypertensie bisoprolol, celiprolol metoprolol retard nebivolol
  hartfalen bisoprolol metoprolol(retard) nebivolol
 • Ca antagonisten EPHOR
  bijwerkingen flushing
                          vaatverwijding -->oedeem --> 1e lijn wordt soms dan een
                          lisdiureticum gegeven

  AP amlodipine, felodipine (1/2 dosis)
  nifidipine MGA
  liever niet: diltiazem verapamil

  hypertensie
  amlodipine, nifedipineMGA
  liever niet diltiazem verapamil barnidipine

  dihydropyridine = geen negatief inotroop effect 
  diltiazem en verapamil doen dit wel
 • Hypertensie bij ouderen
  moet >80 wel behandeld worden???

  vaten minder elastisch
  thiazide: voorzichtig doseren (tot 25 mg) --> 12,5 mg = vaak voldoende
  ACE-remmer: pas op voor first dose effect --> rustig insluipen ivm orthostase
  betablokker: monotherapie minder effectief hier en daar = weinig toegevoegd
  ca antagonist: kies een dihydropyridine geen verapamil, diltiazem
                            let op bijwerking oedeem

  2 middelen hypertensie + duizeligheid = 1 middel afbouwen 
  hypertensie valt dan vaak weer binnen marge
 • Hartfalen en ouderen
  behandelen: Ja!
  >80 jaar is de prevalentie 25%

  diuretica: let op dosis bijwerkingen en IA
  ACE-r: first dose effect! check altijd creatinine, natrium en kalium
  betablokker: start laag (1dd 5 mg)
  spironolacton: hartfalen klasse 3-4: check eerst creat en kalium
  digoxine: bij gelijktijdig atriumfibrilleren --> altijd ontstollen!!!
                    INR komt preciezer bij ouderen
                    cave =GFR

  let op 
  betablokker wordt vaak niet verdragen en dan wordt hij er uit gehaald
 • Depressie en ouderen
  depressie (2%)
  depressieve klachten (10-15%)

  grote invloed op zelfredzaamheid
  effect antidepressiva = teleurstellend <15%
  TCA's --> liever niet (nortriptyline)
  SSRI: citalopram weinig interacties (sertraline mag ook)
            let op hyponatriemie = opname --> delier
  CAVE = vallen --> TCA gelijk aan SSRI
 • Urine incontinentie en ouderen
  zelfstandige ouderen 30%
  verpleegtehuis 90%

  mede door slechte mobiliteit (bijv tgv artrose)
  woning en toilet aanpassen
  tgv geneesmiddelengebruik (lisdiuretica, benzo)
  medicatie heeft zeer beperkte plaats--> dilemma anticholinerge effecten

  M antagonisten --> versuffend sommigen verdragen het goed
  oxybutinine (pleister) nee
  tolterodine (eventueel)

 • Diabetes mellitus en ouderen
  behandelen!

  95% heeft type 2

  ouderen met type 2 --> 45% ontwikkelt nefropathie
  diabetische voet: door angiopathie, neuropathie , infectierisico

  stap 1: metformine (cave nierfunctie) lactaatacidose 2: 100.000
              komt eerder voor <10 ml/min
  stap 2: SUD
               gliclazide 
               ouderen extra gevoelig voor hypo
  stap 3: geen glitazonen (vochtretentie) DPP 4 remmers en GLP 1 antagonsiten

  korte levensverwachting toch behandelen vanwege lagere kans op infecties en beter welbevinden

  statine 1: 10
 • Per jaar HARM studie
  19 000 ziekenhuisopnames vermijdbaar
 • Ziekenhuisopnamen ouderen
  4x hogere kans
  70-90 % vermijdbaar (jongeren 24% vermijdbaar)
 • Verpleeghuis en gnm gebruik
  psycholeptica 74% (antipsychotica, anxiolytica, hypnotica)
  laxantia 56%
  analgetica 53% (NSAID = toppers)
  antistolling 52%
  diuretica 41%
  NSAIDS 37%
  antidepressiva 17%
 • Noodzaak medicatiereview
  • risico patienten
  • ouderne met polyfarmacie (min 1x per jaar)
  • bij ziekenhuisopname (thuismedicatie)
  • ontslag uit ziekenhuis (ontslagmedicatie)
  • actoren: apotheker-huisarts-specialist

  clinicla medication review = patient centraal
 • Optimaliseren van polyfarmacie in zees vragen (gebaseerd op start stop criteria)
  1. wat wordt werkelijk ingenomen
  2. wat moet erbij
  3. wat is overbodig
  4. welke bijwerkingen zijn te verwachten/worden gemeld
  5. welk klinisch relevante interacties zijn te verwachten
  6. moet de dosis of doseerfrequentie worden aangepast
 • therapietrouw
  30-50% stopt na 1 jaar
 • Wat moet erbij
  morfine zonder laxans (30%)
  NSAIDs zonder PPI (14%)
  myocard infarct zonder betablokker (58%)
  hartfalen zonder ace remmer (48%)
  atriumfibrilleren zonder cumarine (28%)
  stabiele angina pectoris zonder asprine
  osteoprose en geen bisfosfonaat (23%)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Conclusies geriatrie college
 1. 6 vragen model leidt tot geindiceerde polyfarmacie
 2. medicatiereview = momentopname
 3. co-morbiditeit bij ouderen: vaak wijzigingen!
 4. wijziging: direct nodig of strategisch
 5. samenwerking 1e en 2e lijn = noodzaak
Selectie = 65+ + polyfarmacie + risicofactor
risicofactoren
 • verminderde nierfucntie (eGFR <50)
 • verminderde cognitie
 • verhoogd valrisico (>1 val in afgelopen 12 maanden)
 • signalen van verminderde therapietrouw
 • niet zelfstandig wonend (verzorgings verpleeghuis)
 • niet geplande zieknehuisopname

 • criteria geldt:
  patienten in het ziekenhuis met een langere opname duur en voor patienten buiten het ziekenhuis (thuiswonend, verzorgingshuis, verpleeghuis)
polyfarmacie > 5 gnm = per ATC subgroep wordt gezien als 1 geneesmiddel
HARM studie gnm gerelateerde risicos
 1. maagschade > 60 jaar
 2. obstipatie bij opioiden
 3. osteoporose door cortico's
 4. hypoglycemie > 70 jaar
 5. stoppen medicatie
 6. hyperkaliemie

medicijn check:
polyfarmacie (> 5 gnm) + HARM risico's + FBP
 (vragen indicatie, effectiviteit, veiligheid, gebruik)
Selectie review
 • polyfarmacie
 • risicocombinaties van medicijnen (HVZ, DM)
 • ouderen (65+, 75+, 80+)
 • patienten met medicatieproblemen via huisarts
Mogelijk review aanpak
 • minimale indicatie + lab waarden nodig
 • welke methode (SFK + kijken met filters, FBP, clinical rules, hier 6 vragen model)
 • patientgesprekken
 • goed contact huisartsne
 • altijd goede kennis farmacotherapie bij ouderen EPHOR
hart en vaatstelsel is nummer 1 vervolg DAPPER 
>5 gnm , 1-2 HVZ
Dosis /doseerfrequentie
labwaarden bekend
liefst 1x daags doseren (retard)
grootte tablet
verpakking patient vriendelijk
slikklachten
voorzetkamer (inhalatie medicaite)
Welke klinisch relevante interacties zijn te verwachten: risico combinaties
digoxine + (lis) diuretica 

lis diuretica + NSAIDS

ACE remmers + NSAIDs

Coumarines + NSAIDs

statine + claritromycine 
Geriatrie specifiek aandacht voor welke bijwerkingen?
Cognitieve bijwerkingen:
 • anticholinergica
 • sedativa/psychofarmaca
 • anticonvulsiva

Vallen
 • antihypertensiva
 • sedativa/psychofarmaca

intake gesprek patient familie
wat is overbodig
bestaat indicatie nog
dubbel medicatie
effectief bij ouderen
farmacotherapie optimaal
baattijd wanneer te verwachten effect
levensverwachting