Samenvatting A very short, fairly interesting and reasonably cheap book about studying organizations

-
ISBN-10 184787343X ISBN-13 9781847873439
147 Flashcards en notities
40 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "A very short, fairly interesting and reasonably cheap book about studying organizations". De auteur(s) van het boek is/zijn Chris Grey. Het ISBN van dit boek is 9781847873439 of 184787343X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - A very short, fairly interesting and reasonably cheap book about studying organizations

 • 1.1 samenvatting

 • beknopte definitie Tennekes
  organisaties zijn sociale verbanden die bewust zijn geconstrueerd met het oog op het realiseren van bepaalde doelstellingen
 • De kernthema's 
  bureaucracy scientific management HRT people management organizational culture self-management post-bureaucracy change management fast capitalism end of management business schools myth of management education
 • kwantitatief onderzoek
  vragenlijsten. positivistisch (statistieken)
 • kwalitatief onderzoek
  history, context process, actor-centered. constructivistisch (front stage vs. back stage)
 • Hiërarchie binnen de wetenschap
  1. Tussen verschillende wetenschappen. Denk aan natuurwetenschappen vs. sociale wetenschappen
  2. kwantitatief vs. kwalitatief (onderzoeksmethoden)
 • organisatietheorie vs. managementstudies
  1. grey is kritisch t.o.v. managementtheorieën
  2. hij zet hier zijn kijk op organisatiewetenschappen tegenover
  3. positivisme vs. constructivisme (wetenschappelijke uitgangspunten)
 • positivisme
  instrumentalisme, functionalisme nadruk op gedrag op zoek naar wetmatigheden mens als 'machine' we doen iets 'omdat het zo hoort', groepsgedrag, socialisatie
 • positivisme voorbeelden
  het leger de cassière van AH koninginnedag sporter communistisch regime
 • constructivisme
  interpretatieve methode, fenomenologie nadruk op zingeving  'verstehen' van handelingsmotieven mens als 'mens' we doen iets 'omdat de IK daarin gelooft', individuele motieven
 • constructivisme voorbeelden
  de consultant de designer van AH achtergrond koninginnedag sporter emancipatorische bewegingen
 • introductie Fineman et al.
  1. Fineman et al. maken onderscheid tussen de organisatie die je ziet, en hetgeen er in een organisatie gebeurt  (en wat je niet ziet) 
  2. front stage vs. back stage (Goffman)
  3. metafoor: de rivier
 • Entering en leaving
  wat gebeurt hier?
 • Rites de passage
  1. rite: separation transition incorporation
  2. phase: pre-operative operative post-operative
  3. boundary: old transitional new
  4. meaning: preparation performance procession
 • Rites de passage (status)
  initial status initiation ritual (separation) marginal status (transition) return new status (incorporation)
 • Rites de passage voorbeeld
  de studentenvereniging
 • 2 Bureaucracy and Scientific Management

 • Max weber (1864-1920)
  Duits socioloog
  zoon van duits politicus en protestantse moeder
  groeide op in een welvarend gezin in Berlijn
  wordt beschouwd als een van de grondleggers van de moderne sociologie en een van de intellectuele aanjagers van de interdisciplinaire wetenschap
  autoriteit houdt samenleving in stand
 • 1. autoriteit volgens weber 
  macht is de mogelijkheid om de gedragsalternatieven van anderen te beperken
 • 2. autoriteit volgens weber (model)
  1. dwang
  2. dreiging
  3. manipulatie
  4. overreding
  5. gezag
 • toevoeging grey
  autoriteit komt voort uit macht, maar ook uit charisma en traditie
 • rationeel-legale autoriteit
  1. systeem met wetten, regels en procedures, voortkomend uit de ratio
  2. autoriteit gaat gepaard met posities. Zie voorbeeld grey over positie van directeur
  3. uit dit systeem van regels vloeit volgens weber de bureaucratie voort. gevolgen

  gevolg: meer heldere taakomschrijving voor werknemers
  regels als uitgangspunt voor efficiëntie
  duidelijke hiërarchische structuur in de samenleving

  Let wel: het wetenschappelijke perspectief van weber was dat hij dit constateerde. Daarmee is niet gezegd dat hij hier een voorstander van was. Hij was bang voor de teloorgang van de vrijheid
 • bureaucratie
  formeel rationeel, maar niet altijd substantief rationeel
 • formele rationaliteit
  efficiëntie minimale verspilling, maximale productie regels staan vast (zie rationeel-legale autoriteit) denk aan noorse en japanse walvisvaart
 • substantieve rationaliteit
  bevat waarde-oordeel, heeft te maken met ethiek is hetgeen wat gedaan moet worden waardevol? door waardetoetsing kunnen zaken veranderen denk aan discussie rond duurzaamheid
 • kritiek op bureaucratieën
  1. niet alleen gebrek aan substantieve rationaliteit, ook aan formele rationaliteit. Verschil tussen regels en naleving ervan
  2. volgen van regels als belangrijkste doel
  3. vrijheid individu gaat verloren
 • Bureaucratie gevolgen volgens weber
  1. meer heldere taakomschrijving voor werknemers
  2. regels als uitgangspunt voor efficiëntie
  3. duidelijke hiërarchische structuur in de samenleving
 • kritiek op bureaucratie
  1. middelen worden op zichzelf staande doelen (merton 1940). Het volgen van regels wordt het belangrijkste doel
  2. vrijheid van het individu gaat ten onder
  3. aanwezigheid regels betekent niet dat deze altijd worden nageleefd
 • intended
  hetgeen zou moeten gebeuren binnen een organisatie
  formal (grey)
 • unintended
  hetgeen daadwerkelijk gebeurt
  informal (grey)
 • voorbeeld intended/unintended
  de euro en de wietpas
 • the irreducible core of organization (grey, 2011)
  de 4 continue aanwezige invloeden van grey
  1. unpredictability
  2. unintendended consequences
  3. goal displacement (bijstellen van doelen)
  4. agency (handelen, werking van de mens)
 • structuur en handelen
  1. voortdurende wisselwerking tussen structuur en werking van de mens
  enerzijds de sociale structuur van regels, normen en waarden
  anderzijds individu met zijn eigen wil en keuzes
  2. altijd combinatie van beide. Menselijk handelen reproduceert structuur en structuur creëert voorwaarden voor menselijk handelen.

 • structuren en handelen
  sociale culturele psychische structuren vormen de hulpbronnen voor handelen dat op zijn beurt de reproduktie bewerkstelligt van sociale culturele en psychische structuren
 • structuren en handelen voorbeeld
  aanpassen van gedrag en gewoontes door organisatie waarvoor men werkt. Deze kan een rol gaan spelen in iemands privéleven. Denk aan het bankwezen en bijbehorende kleding -> socialisatie (denk terug aan functie 'rites de passage')
 • frederick winslow taylor (1856-1917)
  komt uit welvarend gezin in philadelphia 
  amerikaans werktuigbouwkundig ingenieur
  bekend geworden door de wetenschappelijke bedrijfsvoering (Taylorism)
  werkte in de staalindustrie, waar hij te maken kreeg met protestantse fabriekseigenaren en katholieke werkers
  net als weber legde hij de link tussen het protestantisme en het kapitalisme
 • weber en het protestantisme
  basisprincipes volgens weber over de protestanse ethieken de rol die deze zou hebben gespeeld bij de opkomst van het kapitalisme:
  1. bewijs voor iemands roeping: succes met hard werken in deze wereld
  2. maximaliseren van opbrengsten, geen consumptie maar herinvestering om nog meer opbrengst te behalen
  3. bevorderen van ondernemerschap; 'ondernemend' gedrag als positieve eigenschap die 'roeping' onderwijs stelt
  4. hierdoor kwam het industrieel kapitalisme in bepaalde delen van Europa van de grond
 • Het probleem van Taylor
  Hij had geen controle meer over de katholieke werkers.
  oplossing:
  1. wetenschappelijke benadering van wijze waarop handelingen worden uitgevoerd binnen het productieproces
  2. het opstellen van regels -> efficiëntie en verhoging van productie (formele rationaliteit)
 • gevolg oplossing van taylor
  mens werd gezien als radertje in grote machine (denk aan scène uit 'Modern Times')
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waarom vind Grey andere boeken over organisaties niet goed?
 • Het is geen tekstboek, maar zijn mening over organisaties 
 • Ze zijn te dik waardoor mensen ze niet echt lezen
 • Organisatiewetenschap gaat over het hele leven van de mens (psychologisch, politiek en ethiek). Het is geen abstract geheel maar mensen gaan ook sociaal met elkaar om.
 • Boeken kijken vaak alleen vanuit de management laag 
Voorbeeldvraag 3:Power, speed, motion, standardization, mass production, quantification, regimentation, precision, uniformity, astronomical regularity, control, above all control - these became the passwords of modern society in the new western style
a. geef aan welke organisatievorm hiermee bedoeld wordt en waarom
b. geef een voorbeeld van een organisatie waarbij deze vorm wordt toegepast
voorbeeldvraag 2Fineman heeft het in zijn hoofdstuk leading over leierschap als een 'set of arts'
a. geef 3 van de door Fineman genoemde 4 arts en geef van elk een praktijkvoorbeeld
Op pagina 104 heeft Fineman het over 'leadership als managing meanings' Hij refereert hier aan de 3 machtsdimensies van Lukes (1975): first dimension, second dimension power en third dimension power
b. geef van elk van deze dimensies aan wat ermee bedoeld wordt
voorbeeldvraag 1fineman et al. bespreken het begrip Rites de passage
a. beschrijf in eigen woorden de fases van dit ritueel
b. maak aan de hand van een praktijkvoorbeeld duidelijk hoe dit in de organisatiewetenschappen gestalte krijgt
c. beargumenteer op welke wijze dit ritueel een symbolische waarde vertegenwoordigt
ten slotte het belang van organisatiewetenschappen
1. alles waarmee we in ons dagelijks leven te maken krijgen vinden we terug in een organisatievorm
2. denk aan: een treinreis, het huishouden, het doen van boodschappen of het onderdeel zijn van colleges Kernthema's organisatiewetenschappen
change
1. crisis geeft aanleiding tot heroverwegen fast capitalism
2. grote bedrijven ontstaan uit fast capitalism kunnen wereldwijde problemen veroorzaken (banken, pensioenfondsen)
3. slow movements (grey): minder afhankelijkheid van investeerders, mensen krijgen tijd hun roots te ontwikkelen, decentralisatie, neem de geschiedenis serieus, neem ook de toekomst serieus
Grey: management
1.  kracht van het woord manager neemt af, maar bij management is dit minder het geval
2. directies blijven bestaan binnen het bredere begrip mangement
Grey: end of manager
1. nieuwe termen voor manager: leader, entrepreneur, change agent, consultant
2. begrip manager heeft een andere lading dan voorheen
3. oorzaak: manager is ontstaan als tussenpersoon in technische omgeving. controle over werknemers als belangenbehartiger van een elitegroep
4. ziet grey deze verandering vanuit westers perspectief? heeft de manager in andere werelddelen ook aan kracht ingeboet?
gastcollege link met Fineman
1. groeiend belang van intellectual capital: knowledge als waardevol goed binnen organisatie
2. buying knowledge
gastcollege link met grey
scepticisme change management