Samenvatting Aardrijkskunde

463 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Aardrijkskunde

 • 1.1.2 fysische aardrijkskunde

 • Wat is fysische aardrijkskunde?
  De fysische aardrijkskunde houdt zich bezig met het bestuderen van de fysische of natuurkundige processen die het landschap vormen en het landschappen hebben gevormd
 • Wat is geologie?
  Dit behoord tot de fysische aardrijkskunde. Dit is de wetenschap die de Aarde en de processen bestudeert die haar vormen. Een geoloog bestudeerd gesteenten (zand, klei, ...). Een geoloog onderzoekt ook het ontstaan van bergen, valleien, kustvlaktes en natuurrampen.
 • Wat is hydrologie
  Dit is de wetenschap die zich bezighoudt met het gedrag en de eigenschappen van water in de atmosfeer (neerslag), boven het aardoppervlak (bodemvochtigheid) en onder het aardoppervlak (grondwater). Een hydroloog houdt zich bezig met de kringloop van water
 • Wat is bodemkunde
  Men houdt zich bezig met de samenstelling en de vorming van bodems. Een bodemkundige of pedoloog is een wetenschapper die de bodem bestudeerd. (onderzoek naar verontreinigende bodems, ...)
 • Wat zijn de verschillende grondlagen van een bodem?
  Eerst is er het gras, daaronder is er een laagje teelaarde, daaronder een witte neerslag (kalk) wordt gebruikt om de bodems te bemesten, en daaronder de onderlagen die niet vruchtbaar zijn.
 • Wat is meteorologie?
  Dit is de studie van het weer en de toestand van de atmosfeer in het dagelijkse leven.
 • 1.1.3 sociale aardrijkskunde

 • Wat is sociale aardrijkskunde
  De sociale geografie houdt zich bezig met de studie e, de verklaring van de ruimtelijke, organisatorische en gedragspatronen van mensen verspreid over natuurlijke en bebouwde landschappen.
 • Wat zijn de onderdelen van de sociale geografie en leg ze uit.
  A. Demogeografie: dit is een statische wetenschap die zich bezighoudt met bevolking of bevolkingsgroepen. Vb. Groei of afname in bevolkingsgroepen, migraties, ... 
  B. Economische geografie: vb. Landbouw en veeteelt, handel en verkeer, industrie, ... 
  C. Nederzettingengeografie: is de studie naar woonplaatsen van mensen en de veelvormigheid daarvan.
 • 1.2.1.1 het geografische coördinatenstelsel

 • Wat is de geografische breedte?
  Ander woord: latitude. 
  het is de afstand tot de evenaar. En wordt in graden uitgedrukt.
 • Wat zijn de denkbeeldige horizontale lijnen die over de aarde getrokken zijn?
  Deze lijnen worden de breedtecirkels genoemd. 
  - de evenaar: ander woord: equator en bevindt zich in het midden tussen de noordpool en de zuidpool. Het vormt de nul-as. Voor elke plaats op de evenaar geldt: Lat = 0°. 
  boven de evenaar is het noordelijke halfrond, NB. (noorderbreedte)
  onder de evenaar is het zuidelijke halfrond, ZB  (zuiderbreedte) 
  - Kreeftskeerkring: bevindt zich op 23.5° NB 
  - Steenbokskeerkring: bevindt  op 23.5 ZB
  het gebied tussen de keerkringen zijn de tropen.
 • Wat zijn de lengte cirkels of meridianen (denkbeeldige verticale lijnen)?
  Deze staan loodrecht op de breedtecirkels. Het zijn halve cirkels die van Noordpool naar zuidpool  gaan. De halve cirkels komen samen in 1 punt op de polen. Op de evenaar liggen de cirkels het verst van elkaar.
 • Wat is de geografische lengte?
  Ander woord: longitude
  is de afstand tot de nulmeridiaan en wordt uitgedrukt in graden.
 • Wat is de nulmeridiaan
  Het gaat recht door Greenwich en wordt ook de G-meridiaan genoemd. Plaatsen op de nulmeridiaan hebben Lon= 0°.              Ten Oosten van de nulmeridiaan is de Oosterlengte, OL. 
  ten Westen van de nulmeridiaan is de Westerlengte, WL. 
  Het Oostelijk en Westelijk deel komen elkaar tegen aan de achterkant van de Aarde, in de stille oceaan, en men noemt dit de antimeridiaan.
 • 1.2.1.2 aflezen op de kaart

 • Hoe worden de geografische coördinaten genoteerd?
  Eerst wordt de breedtegraad (Noord of Zuid) en daarna de Lengtegraad (Oost of West) genoteerd. De coördinaten worden aangegeven in graden (°), minuten (') en seconden (''). 
  1° = 60' en 1' = 60''
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • aardrijkskunde
 • 9789011755147 of 9011755146
 • 1st

Samenvatting - aardrijkskunde

 • 1 arm en rijk

 • achterland
  het gebied dat voor de aan- en afvoer van goederen afhankelijk is van een haven 
 • alfabetiseringsraad
  geeft aan hoeveel procent van de bevolking van 15 jaar en ouder kan lezen of schrijven 
 • arbeidsintensief
  veel mensen werken aan 1 product, zonder machines
 • beroepsbevolking
  alle mensen die tegen betaling werken, plus de werklozen 
 • BRIC-landen
  braziellie, rusland, india, china: 4 landen uit de semiperiferie met een snelle economische ontwikkeling
 • bruto nationaal product per hoofd
  alles wat in een jaar wordt verdiend in een land wordt gedeeld door het aantal inwoners
 • centrumlanden 
  meest ontwikkelde landen 
 • communicatiemiddelen
  middelen zoals computer of fax om informatie uit te wisselen  
 • distributieland
  land dat een belangrijke rol speelt in de verdeling van goederen over het achterland  
 • eindproducten 
  producten die gereed zijn om verkocht te worden 
 • export 
  uitvoer van goederen 
 • formele sector
  het officiele deel van de economie. de activiteiten in de formele sector vind je terug in de statistieken van de overheid
 • globalisering
  proces waarbij gebieden wereldwijd steeds meer met elkaar verbonden worden 
 • grondstoffen 
  nog niet bewerkte goederen 
 • halffabricaten 
  bewerkte grondstoffen 
 • handelsbalans 
  overzicht van de waarde ven de goederen die in en uitgevoerd worden 
 • informele sector
  het niet officiële deel van de economie, ook wel scharreleconomie genoemd. de activiteiten van deze sector komen meestal niet in de statistieken van de overheid terecht 
 • infrastructuur
  alle voorzieningen die je nodig hebt om personen, goederen of informatie te vervoeren 
 • import
  invoer van goederen 
 • koopkracht 
  hoeveel je in een land kunt kopen voor 1 dollar 
 • lagelonenlanden 
  landen waarin de lonen veel lager zijn dan in de centrum landen. zij vormen een aantrekkelijk vestingsgebied voor arbeidsintensieve bedrijven 
 • levensverwachting
  geeft aan hoe oud mensen bij geboorte naar verwachting gemiddeld zullen worden 
 • mainport 
  haven of vliegveld met een belangrijke rol in het internationale vervoer 
 • multinationale onderneming
  groot bedrijf dat in meerdere landen fabrieken en kantoren heeft
 • ontwikkelingslanden 
  landen die niet behoren tot de rijke landen 
 • periferie
  de armste landen die nog sterk agrarisch zijn en vooral grondstoffen uitvoeren 
 • primaire sector
  beroepen in de landbouw, visserij en mijnbouw
 • regionale ongelijkheid
  grote verschillen in ontwikkelingsgraad binnen 1 land 
 • secundaire sector
  beroepen in de industrie en de bouw
 • semiperiferie
  landen die zich sterk aan het ontwikkelen zijn 
 • sociale ongelijkheid
  grote verschillen tussen inkomen tussen groepen mensen 
 • tertiaire sector
  beroepen bij kantoren, banken, winkels, de overheid;beroepen in de dienstverlening
 • vestigingsplaatsfactor
  reden voor een bedrijf om zich op een bepaalde plaats te vestigen 
 • VN-welzijnsindex
  een aanwijzing voor het welzijn in het land. je let dan op de koopkracht, de levensverwachtingen en alfabetiseringsraad van de bevolking 
 • welzijn 
  de rijkdom van een land gemeten op de basis van levensomstandigheden zoals gezondheid, scholing en voedsel. ook wel maatschappelijke welvaart genoemd.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de ecologische voetafdruk?
De ecologische voetafdruk is de oppervlakte die nodig is om te voorzien in de levensstijl van een persoon, een stad of een land. De ecologische voetafdrukmeet dus het menselijk verbruik van de natuurlijke rijkdommen en wordt uitgedrukt in hectaren. De ideale ecologische voetafdruk, ook wel Eerlijke Aarde - Aandeel genoemd, bedraagt 1,8 hectare.
Bevolking België eind 2012: afgerond 11 000 000. Immigratie: 158 518. Emigratie: 99 236. Hoeveel is de kunstmatige aangroei?
Het antwoord is 59 282. 

--> in 2012 migreerden 158 518 naar België, 99 236 migreerden uit België. 158 518 - 99 236 = 59 282 personen

de kunstmatige aangroei is het verschil tussen het aantal immigraties en het aantal emigraties.      

er is een kunstmatige aangroei in België, er zijn meer personen die immigreerden dat er zijn die emigreerden.
De provincie Limburg telt op 1 januari 2012: 849 404 inwoners. Het geboortecijfer per 1000 inwoners was 10,3. Bereken het aantal geboorten voor het jaar 2012.
Het antwoord is 8748 geboorten

--> (10,3 / 1000) x 849 404 = 8748
Bevolking België in 2014: 11 132 269. Geboorten: 126 993. Bereken het geboortecijfer per 1000.
Het antwoord is 11,4 per 1000 inwoners. 

--> (126 993 / 11 132 269) x 1000 = 11,4 / 1000 inwoners
Wat wil het sterfoverschot, uitwijkingsoverschot, het inwijkingsoverschot en het geboorteoverschot zeggen?
 • Sterfoverschot: 
  • sterftecijfer is groter dan het geboortecijfer. 
 • uitwijkingsoverschot: 
  • emigratie is groter dan de immigratie
 • inwijkingsoverschot: 
  • immigratie is groter dan de emigratie
 • geboorteoverschot: 
  • geboortecijfer is groter dan het sterftecijfer 
Bevolking van België op 1 januari 2013: afgerond 11 000 000, oppervlakte van België: 30 500km². Wat is de gemiddelde bevolkingsdichtheid?
C0 500km²: 30 500 = 1km²
dus: 11 000 000 personen: 30 500 = 361 personen 
--> gemiddelde bevolkingsdichtheid van België is 361personen per km². 

30 500 / 30 500 = 1km²
11 000 000 / 30 500 = 360,6 --> afgerond 361 personen. 

de bevolkingsdichtheid is altijd per km²!
Bespreek het verband tussen de wereldklimaatkaart en de wereldvegetatiekaart.
Het klimaat bepaald de vegetatie in een bepaald gebied. Vegetatie (= plantengroei) wordt beïnvloed door de temperatuur en de neerslaghoeveelheid. De groei van een plant vereist warmte en vochtigheid.
Leg de het verschil uit tussen de begrippen weer en klimaat.
 • Het weer is de toestand van de atmosfeer op een bepaald ogenblik en op een bepaalde plaats. Het weer is slechts geldig voor een korte periode, het weer is veranderlijk. 
 • het klimaat is het gemiddelde van het weer over een lange periode op een bepaalde locatie. 
Wat is ozon? Wat is de ozonlaag? Waarom is deze zo belangrijk?
Wat is ozon: ozon is een enkelvoudige stof van het element zuurstof, met als brutoformule O3
stratosferische ozon: dit is de voor de mens beschermende ozon, aangezien de ozonlaag UV - stralen van de ozon absorbeert en in warmte omzet.
troposferische ozon: ontstaat door een combinatie van luchtvervuiling en zonlicht. Dit type ozon is schadelijk voor de mens: veroorzaakt astma, hart - en vaatziekten, ...
wat is de ozonlaag: een zeer hoge concentratie aan de ozon die zich bevindt in de stratosfeer 
waarom belangrijk: de ozonlaag is zeer belangrijk voor de mens: deze laag vangt de schadelijke UV - stralen op en zet deze om in warmte.
Hoe kan je verklaren dat er nu veel minder CO2 aanwezig is in onze atmosfeer in vergelijking met vroeger?
Door fotosynthese werd in de loop van de tijd CO2 omgezet in zuurstofgas. Het CO2 werd in de planten opgeslagen en is zo via processen terechtgekomen in de aardkorst. De stikstofgas, die nu overheersend is werd gehaald uit de aardkorst.