Samenvatting Aardrijkskunde Class notes

Vak
- Aardrijkskunde
- Meys
- 2014 - 2014
- stella Maris College Meerssen
- Psychologie
105 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Aardrijkskunde Class notes

 • 1403647200 Paragraaf 5.3 Mensen in het zandlandschap (HA3)

 • In hoeveel procent van Nederland ligt dekzand aan de oppervlakte?
  40%
 • Waar ligt vooral dekzand in Nederland?
  In Oost- en Zuid-Nederland
 • Waar hebben de veranderingen die het zandlandschap de laatste honderd jaar heeft ondergaan toe geleid?
  Ze hebben geleid tot milieuproblemen.
 • Wat is een es?

  Dat zijn de bij elkaar gelegen akkers op de hogere gronden bij het dorp.
 • Hoe hoog kwamen de akkers door de eeuwenlange bemesting te liggen?
  Anderhalve meter hoger.
 • Waar was de zandgrond totaal afhankelijk van?
  Van de mestproductie van de veehouderij.
 • Waarom werden de lager gelegen graslanden niet gebruikt voor akkerbouw?
  De lager gelegen graslanden bij de beek waren te nat voor akkerbouw.
 • Waar werden de lager gelegen graslanden voor gebruikt?
  Voor grasland.
 • Hoe worden de lager gelegen graslanden bij de essen ook wel genoemd?
  Groengronden
 • Waardoor verdween het karakteristieke landbouwsysteem na 1900?
  Door de uitvinding van kunstmest.
 • Wat gebeurde er met de heidevelden die na de uitvinding van de kunstmest niet meer nodig waren?
  Ze werden ontgonnen en werden met kunstmest voor akkerbouw geschikt gemaakt.
 • Kwam na 1900 de akkerbouw in dienst van de veeteelt te staan, of kwam de veeteelt in dienst van de akkerbouw te staan?
  De akkerbouw kwam in dienst van de veeteelt te staan.
 • Waarom gingen boeren over tot schaalvergroting?
  Uit economische oorzaak. Aardappels en graan werden ergens anders weer veel goedkoper verbouwd en konden boeren steeds moeilijker concurreren met andere regio's in de wereld.
 • Wat is intensieve veehouderij?
  Dat is een vorm van intensieve landbouw. Ook bekend als bio-industrie. Het gebruik van veel kapitaal en kennis om een hoge opbrengst per hectare of per dier te halen.
 • Wat was nodig voor intensieve veehouderij?

  Intensivering en mechanisatie.
 • Wat waren de gevolgen van een gemengd bedrijf naar gespecialiseerde veeteelt?
  Overal verschenen voedersilo's en stallen met daarin duizenden kippen, runderen en varkens. Ze liggen in een strak landschap van eindeloze weilanden, maisakkers en rechtgetrokken beken, die een snellere afvoer van regenwater mogelijk maken.
 • Wat is de buffercapaciteit?
  De mogelijkheid van de natuur om schadelijke stoffen op te slaan, zonder dat de natuur wordt aangetast.
 • Wat is een gevolg van vermesting?

  Eutrofiƫring (het voedselrijker worden van de bodem)
 • Wat is verzuring?
  Stijging van de zuurgraad in het milieu.
 • Wanneer merk je de verzuring van het landschap? En wat gebeurt er dan?
  Pas na lange tijd, als de plantenwortels en het bodemleven worden aangetast.
 • Wat kan de zure regen veroorzaken bij bossen?
  Door zure regen sterven bossen af.
 • Waardoor is het mestoverschot teruggedrongen?
  Onder andere door de verkleining van de veestapel (veel boeren zijn gestopt) en door aanpassingen aan het voer (minder mineralen erin). Ook zijn de regels voor het uitrijden van mest verbeterd. De mest wordt direct in de bodem gebracht en boeren mogen pas mest uitrijden als planten in het voorjaar weer gaan groeien en mest nodig hebben.
 • Welke ingrijpende herinrichting is er van de zandgebieden in uitvoering?
  In reconstructiegebieden wil men de groei van intensieve veeteeltbedrijven concentreren, waardoor er elders meer ruimte komt voor natuur en recreatie.
 • Waar vind je met name reconstructiegebieden in Nederland?

  In Zuid- Oost-Nederland.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Belang dat berust op de financiele kosten en baten.
Economische waarde
Belang dat natuur en milieu betreft, in het bijzonder ecosystemen.
Ecologische waarde
Variatie in natuurlijke processen en de gevolgen daarvan voor de biologische soortenrijkdom en landschapsvormen.
Diversiteit
Stijging van de waterstand op zee, in een estuarium of in een groot meer ten gevolge van de getijdenbeweging. Heet ook wel opkomend tij.
Vloed
Daling van de waterstand op zee, in een estuarium of in een groot meer ten gevolge van de getijdenbeweging. Heet ook afgaand tij.
Eb
Waterstroming in de zee ten gevolge van getijdenwerking, opstuwing door de wind, dichtheidsverschillen of golfwerking.
Zeestroming
Aangroei van een deel van de kust, al dan niet geholpen door menselijk ingrijpen.
Opbouw
Voortdurende verandering van de kustlijn onder invloed van natuurlijke en menselijke factoren.
Afbraak
Voortdurende verandering van de kustlijn onder invloed van natuurlijke en menselijke factoren.
Kustproces
Gebied dat onder invloed staat van een groot tijverschil en waarvan bij eb grote oppervlakten droog vallen en dat bij vloed onder water loopt.
Wad