Samenvatting Accounting for decision making and control

-
ISBN-10 007128964X ISBN-13 9780071289641
330 Flashcards en notities
15 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Accounting for decision making and control
 • Jerold L Zimmerman
 • 9780071289641 of 007128964X
 • 7th ed., internat. ed.

Samenvatting - Accounting for decision making and control

 • 1.1 Managerial accounting: decision making and control

 • Waaruit bestaat een informatiesysteem 
  Een informatiesysteem is niet alleen de formele tastbare systemen maar ook de niet tastbare informele zoals studies, memo's etc..
 • Wat is een internal accounting system
  Het internal accounting system is een onderdeel van het informatiesysteem. het kan bijvoorbeeld een budget zijn, data over de kostprijs, voorraad kosten en hoeveelheden etc.. vaak is het één van de weinige geformaliseerde informatiebronnen
 • Wat is een internal accounting system 
  Het internal accounting system is een onderdeel van het informatiesysteem. het kan bijvoorbeeld een budget zijn, data over de kostprijs, voorraad kosten en hoeveelheden etc.. 
 • Waarvoor is een internal accounting systeem beter geschikt voor decision making of decsion control
  het internal accounting systeem dient over het algemeen twee doelen zowel control als decision making. Het kritiek hierop is dat een systeem nooit twee doelen kan dienen
 • Waarvoor is accounting information bruikbaar 
  accounting informatie is vooral bruikbaar om de in- en outflow van resources te managen en om de wensen van de eigenaren en werknemers op een lijn te brengen 
 • Wat is een control system 
  Een control system wordt gevormd uit alle mechanismen binnen organisatie die de doelen van werknemers en eigenaren in lijn brengt met elkaar. En bestuuti uit prestatiemeting en beloningsplannen, promotie of ontslag. 
 • Wat is een control system
  Een control system wordt gevormd uit alle mechanismen binnen organisatie die de doelen van werknemers en eigenaren in lijn brengt met elkaar. En bestaat uit prestatiemeting en beloningsplannen, promotie of ontslag.
 • het internal accounting system dient twee doelen noem deze
  1. informatie voor planning en beslissing genereren (decision making) en
  2. het motiveren van medewerkers en monitoren van medewerkers (decision control)


 • Wat moet een internal accounting system leveren?
  1. information about the profitability of products/services to optimize prices
  2. information about production inefficiencies for minimizing cost
  3. performance evaluation and reward systems for incentives for managers
  4. support financial accounting an tax accounting reports
  5. contribute more to firm than it costs
 • 1.2 Design and use of cost systems

 • noem de 5 eigenschappen waar een internal accounting systeem aan moet voldoen
  1. het moet de benodigde informatie verschaffen om de profitability juist te kunnen beoordelen 
  2. Het moet informatie verschaffen over de evt. inefficiënties in het (productie)proces 
  3. Indien gelinkt met prestatiemeting an beloningssysteen; een incentive geven om bedrijfswaarde te maximaliseren 
  4. Ondersteunen van financial accounting en tax accounting rapporten 
  5. Het dient meer op te leveren dan het koste
 • Wat zijn de 5 eigenschappen waar een accounting systeem aan moet voldoen?
  1.de benodigde informatie geven om te beoordelen of een product/dienst winstgevend is en om een product zo optimaal mogelijk te prijzen/in de markt te zetten
  2. informatie geven om inefficienties in de productie inzichtelijk te maken, om zo de voorgestelde producten en aantallen te produceren tegen zo laag mogelijke kosten
  3. In combinatie met prestatie evaluaties en bonus systemen moet het ac systeem de manager pikkelen om de waarde van de organisatie te maximaliseren. 
  4.de financiele- en belasting accounting verslagen ondersteunen ( soms  domineert dit punt de voorgaande 3 eigenschappen) 
  5. Het moet de organisatie meer opleveren dan dat het kost.
 • Wat is de voornaamste reden dat een onderneming een cost system hanteert in plaats van meerdere
  Het hanteren van een cost systeem biedt voldoende mogelijkheden en flexibiliteit om tot juiste beslissingen te komen, de kosten van het bijhouden van extra boekhouding weegt dus niet op tegen de kosten. 


 • Welke 7 rollen heeft een accounting system?

  1. Taxing Authorities

  2. Regulation
  3. Board of Directors
  4. Shareholders
  5. Bondholders
  6. Decision making
  7. Control of Organizational Problems
 • Waardoor ontstaat er een conflict tussen het gebruik van interne accounting systemen voor het maken van beslissingen en controle?
  1 systeem kan niet ingezet worden om 2 verschillende ( conflicterende) doelen na te streven: beslissingen maken & controle. er zullen trade-offs gemaakt moeten worden. VB. een manager krijgt  een bonus wanneer doel X gehaald wordt, maar daardoor kan de manager wel geprikkeld worden om een keuze te maken die minder goed is voor de organisatie.
 • Wat voor soort informatie geeft een intern accounting systeem? geef ook voorbeelden (3)
  Een intern accounting systeem geeft managers en bestuurders informatie over de belangrijkste kosten. Voorbeelden:
  financiële budgetten
  Voorraadkosten
  product kosten
  fabriekskosten
  overheadkosten
 • Geef 3 voorbeelden waar een intern accounting systeem voor gebruikt kan worden
  1) externe verslaglegging ( belasting, financieel, declaraties)
  2) prestatie evaluaties 
  3) Keuzes maken ( gaan we op dezelfde weg verder: dezelfde producten, aantallen, prijzen?)
 • Hebben organisaties meerdere accounting systemen? waarom wel of niet (3)?
  Maar weinig organisaties hebben dit i.v.m.
  - de kosten verbonden aan een accounting systeem 
  - meerdere systemen leidt tot verwarring
  - met 1 systeem kan de externe auditor ook gebruikt worden om de interne verslaglegging tegen een kleine extra kost te monitoren en te controleren
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Accounting for Decision Making and Control
 • Jerold L Zimmerman
 • 9780071314756 of 007131475X
 • 2013

Samenvatting - Accounting for Decision Making and Control

 • 0 Algemeen

 • Les 1 - sheet 10

  Control = beheersen.
 • Les 1 - sheet 41

  Samenvattend
  - Accountinginformatie speelt belangrijke rol bij zowel decision making als control
  - Control gaat over het beïnvloeden van gedrag, over coördinatie en motivatie van medewerkers
  - De organisatie kan control bewerkstelligen door de balans van (three legged stool):
     1. Allocatie van beslissingsrechten
     2. Prestatie evaluatie systeem
     3. Beloningssysteem
 • Les 1 - sheet 40

  Wat is de rol van accounting (boekhouding) in de inrichting van de organisatie?
  - Rapportage is waardevoller voor control dan voor beslissingen
  - Het is alleen historische informatie
  - Het reduceert agency costs zoals diefstal

  Alleen betrouwbaar als control functie gescheiden is van de mensen die beoordeeld worden.
 • Les 1 - sheet 38

  Wat zijn influence costs?
  Influence costs zijn de tijd en middelen die het bedrijf kost om beslissingsbevoegde te beïnvloeden.
 • Les 1 - sheet 38

  Make or buy decisions:
  - Wat is meest effectief / efficiënt
  - Wat kost het om kennis te vergaren
  - Wat kost het om uit te besteden
  - Wat kost het om uitbesteed werk onder controle te houden

 • Les 1 - sheet 39

  Hoe richt je een beslissingsproces in?
  1. Initiëren van vraag (management) --> initiation
  2. Goedkeuren (control) --> ratification
  3. Implementeren (management) --> implementation
  4. Controleren (control) --> monitoring

  Scheiding tussen management en control.
 • Les 1 - sheet 37 + 39

  Inrichting van organisatie

  Management beslist hoe beslissingsbevoegdheden gedelegeerd worden. Kennis en beslissingsbevoegdheden dienen gekoppeld te worden (basis principe). Hoe verdeel je de beslissingsbevoegdheden:
  - Centraliseren
  - Decentraliseren
 • Les 1 - sheet 36

  Noem 4 agency problems en licht deze toe.
  1. Free-rider problem: werknemers worden aangemoedigd de kantjes er vanaf te lopen omdat individuele bijdrage niet meetbaar is.
  2. Horizon problem: werknemers verwachten de onderneming te verlaten en werken minder aan lange termijn oplossingen.
  3. Employee theft: diefstal van werkgever.
  4. Empire building: managers willen meer mensen onder zich om eigen baan veilig te stellen.
 • Les 1 - sheet 35

  Wat zijn agency costs?
  Agency costs zijn het verlies van waarde van de onderneming doordat ondergeschikte hun eigen belang laten prevaleren boven ondermingsbelang.

  Een belangrijk doel van het intern beheersingssysteem is agency costs reduceren (verminderen).
 • Les 1 - sheet 35

  Beschrijf de agency theorie.
  Agency theorie (= economisch model): als je iemand (agent) inschakelt om werk uit te voeren dan zal deze persoon eerst uit eigen belang handelen en dit kan in tegenspraak zijn met belang van leidinggevende (principaal).
 • Les 1 - sheet 34

  Met welke basisprincipes moet je rekening houden bij de inrichting van een onderneming?
  - Fundament individuen handelen altijd naar maximalisatie eigen belang (agency problem)
  - Organisatie draait het best wanneer belang individuen en onderneming aan elkaar gelijk zijn (=goal congruence)
 • Les 1 - sheet 34

  Noem 4 basisvormen voor een organisatie.
  1. Functionele organisatie
  2. Divisie organisatie
  3. Projectorganisatie
  4. Netwerk/virtuele organisatie
 • Les 1 - sheet 27

  Beschrijf het economic darwinism.
  Op de lange termijn zal in een omgeving met voldoende vervangende middelen dat middel overleven waarvan de voordelen minimaal opwegen tegen de kosten. Overleven wil niet zeggen dat het het beste is maar dat er nog geen betere gevonden is.
 • Les 1 - sheet 26

  Management Accounting

  Waar komt informatie vandaan?
  Uit de grootboekadministratie (accounting system)
  - Is dit de beste info bron voor de beslissingen?
  - Is dit de beste info bron om te beheersen?
 • Les 1 - sheet 21

  Management Control versus Management Accounting

  Management Control:
  - Vergelijken IST met SOLL situatie
  - Geconstateerde verschillen vastleggen
  - Oorzaken van de verschillen worden opgespoord
  - Maatregelen worden getroffen om die verschillen te corrigeren dan wel in de toekomst te voorkomen
  - De getroffen maatregelen worden geëvalueerd

  Management Accounting:
  - Verschaft informatie voor de volgende doeleinden:  
     - Beslissingscalculaties (differential accounting)
     - Kostencalculaties (full cost accounting)  
     - Planning en control (management control)

 • Les 1 - sheet 20

  Beschrijf van zowel Management Accounting als Financial Accounting de volgende punten:
  - Doel
  - Gebruikers
  - Grondslagen

  Management Accounting:
  - Doel: het ondersteunen van de bedrijfsvoering
  - Gebruikers: intern
  - Grondslagen: per organisatie aparte grondslagen

  Financial Accounting:
  - Doel: verantwoording maatschappelijk verkeer
  - Gebruikers: extern
  - Grondslagen: grondslagen zijn (deels) wettelijk bepaald

 • Les 1 - sheet 19

  Omschrijf Financial Accounting.
  Betreft de informatievoorziening ten behoeve van externe partijen.
 • Les 1 - sheet 19

  Omschrijf Mangement Accounting.
  Betreft de informatievoorziening ten behoeve van de besturing (decision-making) en de beheersing (control) van de activiteiten binnen de onderneming.
 • Les 1 - sheet 18

  Hoe ziet een goede Control omgeving eruit?
  - Managers dienen alleen verantwoordelijk te zijn voor die resultaten die zij kunnen beïnvloeden.
  - Alle interne en externe transacties dienen juist, volledig en tijdig geregistreerd te worden.
  - Er dient een goede verhouding te zijn tussen financiële en niet-financiële strategische doelen.
  - De onderneming dient externe informatie te verschaffen die transparant is, eenduidig en uniform.
 • Les 1 - sheet 17

  Noem 3 omstandigheden die perfecte controle verhinderen?
  1. Niet alle geïmplementeerde controles leiden in alle situaties tot het gewenste gedrag
  2. Control zijn duur, pas implementeren als opbrengst meer dan verlies
  3. Je kunt niet 100% controleren
 • Les 1 - sheet 16

  Accounting hulpmiddelen:
  - Interne management rapportages:
     - Manager evaluatie rapporten
     - Financiële rapporten
  - Externe rapporten:
     - Jaarrapport
     - CEO's overviews
     - Persberichten
 • Les 1 - sheet 14 + 15

  Strategy formulation --> doelen, strategie, beleid

  Management Control --> implementatie van strategie

  Task Control --> dagelijkse taakuitvoering, scientific (wetenschappelijk): directe relatie actie-resultaat
 • Les 1 - sheet 15

  Management Control is gericht op financiële en niet-financiële doelen en het beïnvloeden van gedrag.
 • Les 1 - sheet 15

  Wat is het doel van Management Control?
  Dat de strategieën zo worden uitgevoerd dat de doelstellingen van de organisatie worden bereikt.
 • Les 1 - sheet 14

  Activiteiten met betrekking tot control:
  - planning
  - coordination
  - communication
  - evaluating and information
  - deciding on action (beslissen over actie)
 • Les 1 - sheet 10

  Wat is het doel van een control-systeem?

  Overeenstemming krijgen tussen gewenste situatie (norm) en werkelijke situatie. Dit gebeurt door:
  - Metingen
  - Vergelijking met de norm (norm = subjectief)
  - Beslissing en ingreep

 • Les 1 - sheet 11

  Control in organisaties:
  - Norm is niet vast (resultaat strategische besluitvorming)
  - Control gebeurt niet automatisch: manager is sleutelpersoon
  - Niet één maar meer partijen: noodzaak tot coördinatie tussen personen
  - Geen 'routinematige' relatie tussen meting en te nemen actie
  - Veel control niet voor gedefinieerd, maar in hoofden van mensen: self control
 • Les 1 - sheet 15 + 25

  Wat is de definitie van Management Control?

  Het process waarbij managers andere mensen van de organisatie beïnvloeden om de organisatiestrategie te implementeren.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de twee grootste nadelen als managers alleen verantwoordelijk worden gehouden voor beïnvloedbare kosten
1. het geeft managers geen prikkel om maatregelen te treffen voor de gevolgen van events buiten hun controle  
2. relatieve prestatiemeting (dus vergelijking t.o.v. andere bedrijven die in dezelfde categorie vallen) is niet mogelijk omdat alle afdelingen 'eigen' prestatie indicatoren hebben. 
Noem 2 concrete verschillen waar de EVA afwijkt van RI
1. De winst wordt via verschillende accounting regels berekend
2. Wanneer EVA wordt geimplementeerd wordt dit niet alleen als maatstaaf gebruik om prestaties te meten, maar worden ook bonussen op basis van de de EVA toegekend. (het is meer een integraal geheel dan dat de RI is) 
Voor en nadelen controllability principe
vvv
Wat is het verschil tussen EVA en Residual income?
1) de boekhoudkundige verdiensten worden anders berekend. Voorb. Bij EVA worden de R&D kosten verrekend dor deze over een X aantal jaar af te schrijven

2) veel organisaties die volgens EVA werken linken de bonussen van de managers aan de EVA cijfers ( meer risico voor manager)

3) zowel ROI als residual income en EVA hebben al doel goal ingruence te verkleinen.  Wel doen zij dit op subtiele maar toch verschillende manieren:
- ROI prikkelt om niet productieve assets weg te gooien
- residual income en EVA: belasten managers voor kapitaal dat zij uitgeven en zij prikkelen daardoor om efficiënt met assets om te gaan.

4) eva maakt gebruik van WACC ( gewogen gemiddele kapitaal kosten)


Alle maatstaven zijn vooral op de korte termijn gericht ( EVA probeert dit et verminderen door R&D kosten af te schrijven, maar de opbrengsten van R&D in de toekomst worden niet meegenomen)
Voor en nadelen Residual income
xxx
Leg uit hoe de gewogen gemiddelde kostn van kapitaal berekend worden wanneer de schuld bijvoorbeeld 10% kosten EV 18% en de verdeling EV en Schuld 60% en 40% is
kosten schuld * aandeel schuld plus kosten EV keer aandeel EV:

0,1*0,4 + 0,18*0,6 = 14,8
Op welke 3 manieren kan een investment center beoordeelt worden op de prestaties? beschrijf de verschillende maatstaven
Netto inkomen ( i=net income): opbrengsten - kosten. Dit cijfer bevat niet alle investeringen in het investerings centrum om dat inkomen te genereren.

Return on Investment (ROI): is de verhouding tussen de boekhoudkundige netto winst gedeeld door de totale investering in het investeringscentrum.  
         VARIANTEN op ROI:
          ROA: Return on total assets, Netto inkomen gedeeld door het totaal aantal assets
          RONA: Retunr on net assets dit betekent de totale assets min de huidige passiva

Residual income: deze maatstaf heeft als doel de negatieve prikkels van ROI weg te nemen. Residual income meet de prestatie van een divisie door van de winst de opportuniteitskosten van het werkkapitaal af te trekken.   
Deze opportuniteitskosten worden gemeten door: de gewogen gemiddelde kosten van kapitaal te gebruiken ( deze geven de kosten van EV en schuld weer)

EVA (economic Value Added):   de netto operationele winst min de gemiddeld gewogen kapitaal kosten NA belasting!

Formule EVA:  boekhoudkundige verdiensten na belasting - ( de gewogen gemiddeld ekapitaal kosten * totaal kapitaal)

Controllability  principe: managers worden enkel verantwoordelijk gehouden voor dat deel waar ze invloed op hebben
Noem de drie voorwaarden waarbij een cost center het effectiefst werkt:
1. Central managers hebben juiste inzicht in de kostfuncties/gedragingen
2. Central management kan de kwaliteit beoordelen (zodat gestelde winst doelen niet ten koste gaan van kwaliteit)
3. Cost center manager heeft specifieke kennis over de juiste inputmix
Wat is de valkuil voor cost centers? op welke manieren kunnen er doelen opgesteld worden?
1) Men kan op kwantiteit beoordeeld worden of
2) op basis van de output per budget of
3) door het minimaliseren van de gemiddelde kosten

Bij opties 1 en 2 is het risico dat de gestelde doelen ten koste gaan van de kwaliteit. 

Bij optie 3: de managers krijgt de mogelijkheid om een output te kiezen waarbij de gemiddelde kosten het laagst zijn. Het risico is dat het punt waarop de gemiddelde kosten het laagst zijn, niet het punt is waarop de omzet het hoogst is (denk aan situaties waarbij er vaste en constante variabele kosten zijn: hoe hoger het aantal producten, hoe lager de gemiddelde kosten. Alleen wordt er dan geen rekening gehouden met voorraad kosten..)
Noem nog 2 accountancy systemen die agency problemen op kunnen lossen
- responsibility accounting ( verantwoordelijkheid accounting)
-  transfer pricing