Samenvatting alles

-
154 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "alles". De auteur(s) van het boek is/zijn Rosa. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - alles

 • 1 Opvoedingsondersteuning

 • Wat wordt er over opvoeden in Nederland gezegd? Paradox?
  Er wordt gezegd dat opvoeders te kort schieten in hun taak, dat zij hun kinderen nauwelijks kunnen opvoeden en strenger moeten zijn. Paradox: dit wordt onderuitgehaald door epidemiologische cijfers, met de meeste kinderen in Nederland gaat het goed, hoogstens 5% heeft te maken met een opeenstapeling van problemen. 
 • Wat houdt een autoritatieve opvoedingsstijl in?
  Er wordt vooral gebruikgemaakt van uitleg en inductieve disciplineringstechnieken (= wijzen op eerdere afspraken of de gevolgen van bepaald gedrag) en minder straf, negeren en machtsuitoefening, terwijl er wel grenzen gesteld worden. --> goede methode
 • Verklaring van paradox (mensen denken dat slecht gaat met opvoeding in NL) 3 dimensies
  1. Jeugdtolerantieniveau: de samenleving kan nog maar weinig hebben van de jeugd. 
  2. Psychopathologisering: problemen worden vaak te snel gepsychopathologiseerd of georthopedagogiseerd, er wordt te snel doorverwezen naar gespecialiseerde zorg.
  3. Criminalisering: regelovertredend gedrag van kinderen wordt eerder vaak gedefinieerd als crimineel gedrag en het wordt ook als zodanig behandeld. 

  Langs de 3 lijnen van deze dimensies worden als het ware problemen van ouders en kinderen te vroeg, te vaak, te ingrijpend 'geëxporteerd' naar speciale voorzieningen.
 • Wat is de pedagogische driehoek?
  - School
  - Thuis
  - Omgeving
  Dit zijn de 3 factoren die invloed hebben.
 • Wat is het verschil tussen sociale en psychologische identiteit?
  Sociale identiteit = kind leert bewust te worden waar hij bij hoort.
  Psychologische identiteit = kind leert wie hijzelf is, wat hij belangrijk vind, eigen 'ik'.
 • Wat zeggen Dewey, Vygotsky en Arendt over kind en omgeving?
  - Dewey: transactie interactie, impulsen. Hij zegt dat het kind impulsen nodig heeft van bijvoorbeeld zijn ouders. Het kind ontwikkeld zich in interactie met de omgeving.
  - Vygotsky: de zone van huidige en naaste ontwikkeling. Hij zegt dat het kind al heel veel weet (huidige ontwikkeling) en dat de omgeving, ouders en docenten hierop moeten inspelen (naaste ontwikkeling).
  - Arendt: Het private, social en politieke domein. Zij zegt dat het kind zich in deze 3 domeinen ontwikkeld. Private = thuis, ouders moeten kind beschermen voor de wereld en wereld beschermen voor het kind. Sociale = bijvoorbeeld de sportvereniging. Politiek = waar je vrij bent je mening te uiten. School staat tussen private en sociale, het is een verlengstuk van het gezin.
 • Wat betekent het buffereffect van beschermende factoren?
  Een beschermende factor kan een risicofactor oplossen.
 • Wat is een pedagogisch wijkklimaat volgens de Wit?
  De wijze waarop de intentie van de volwassenen om gunstige voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van kinderen, gestalte krijgt in de omgang tussen volwassenen en kinderen en de inrichting van de omgeving waarin ze samen verkeren. 
 • Wat zijn de 3 basisbehoeftes van kinderen volgens de Wit?
  - Behoefte aan relatie (veilige relatie met volwassenen)
  - Competentie (het gevoel iets te kunnen)
  - Autonomie (onafhankelijkheid)
 • Wat zijn de risicogroepen bij opvoedings- en ontwikkelingsproblemen?
  - ouders met een niet-westerse achtergrond
  - ouders met een lage sociaal economische status (SES)
  - alleenstaande ouders
  - ouders van kinderen met lichamelijke en/of verstandelijke beperking
 • Wat zijn de 3 knelpunten in de algemene opvoedingsondersteuning?
  - Het aanbod is onvoldoende onbekend.
  - Ouders hebben vooral behoefte aan steun en informatie dicht bij huis.
  - Er is behoefte aan laagdrempelige hulp
 • Wet publieke gezondheid (Wpg)
  De activiteiten van de jeugdgezondheidszorg zijn vastgelegd in de Wpg: de JGZ beschermt, bevordert en bewaakt de lichamelijke, geestelijke, verstandelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen tot 19 jaar. 
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning, voor activiteiten die het mensen mogelijk maken om mee te doen in de samenleving. 
 • Wet op de Jeugdzorg, 5 beleidsdoelstellingen
  - De vraag van de client staat centraal
  - Recht op jeugdzorg
  - Een centrale, herkenbare toegang tot jeugdzorg
  - Integratie van AMK, de voogdij en de jeugdreclassering in het Bureau Jeugdzorg
  - Introductie van gezinscoaching
 • Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)
  Regels voor zorgverlening door professionals in de gezondheidszorg
 • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
  Regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens
 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
  Regelt relatie tussen patient en hulpverlener. 
 • Kwaliteitswet zorginstellingen
  Globale eisen aan de zorg, eigen verantwoordelijkheid van de zorginstelling voor kwalitatief goede zorg is het uitgangspunt. 
 • Wet Passend Onderwijs
  Vernieuwing van de speciale leerlingenzorg in het primair en voortgezet onderwijs.
 • Wat is het basismodel van de rol van de JGZ in het CJG?
  De inzet van de JGZ moet gecombineerd zijn met de lokale activiteiten gericht op opvoed- en opgroeisteun en er moet en schakel zijn met Bureau Jeugdzorg en de leerlingenzorg in het onderwijs. Iedere gemeente moet de JGZ een plek geven in het CJG
 • Wat zijn Zorg- en adviesteams (ZAT)?
  ZAT in het onderwijs zijn multidisciplinaire teams waarin professionals uit onderwijs samenwerken met partijen buiten het onderwijs. Het doel is structurele samenwerking te realiseren om scholen en jeugdigen met (vermoedens) van problemen en de gezinnen waaruit zij afkomstig zijn, vroegtijdig, efficiënt en effectief te ondersteunen.
 • Wat zijn de 3 doelen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)?
  - Bevorderen van de algemene gezondheid, een optimale opvoeding en een brede ontwikkeling van alle jeugdigen.
  - Voorkomen van problemen bij gezondheid, ontwikkeling, opgroeien en opvoeden. 
  - Vroegtijdig inzetten of mobiliseren van effectieve steun of hulp bij (beginnende) problemen die een belemmerende of negatieve invloed (kunnen) hebben. 
 • Wat is een Veiligheidshuis?
  In een Veiligheidshuis werken organisaties samen, die zich bezighouden met opsporing, vervolging, berechting en hulpverlening. Ze werken samen aan aanpak van jeugdcriminaliteit om jeugdigen die van het rechte pad afdwalen tot de orde te roepen. Veiligheidshuizen zijn een middel tegen criminaliteit, overlast en huiselijk geweld. 
 • Wat is de Verwijsindex risicojongeren (VIR)?
  De VIR is een digitaal systeem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren bij elkaar brengt. Zo weten hulpverleners sneller of een kind ook bekend is bij een collega. 
 • Wat staat er in het nota gezinsbeleid?
  Dat het kabinet Nederland gezinsvriendelijk wil maken. Aandachtspunten: gevolgen van scheiding, hoge leeftijd waarop moeders 1e kind krijgen, opvoeding als maatschappelijk thema, combinatie gezin werk, gevolgen sociale uitsluiting en armoede voor kinderen.
 • Waarom is er een spanningsveld tussen vroegsignalering en risicogerichte preventie? 
  Hulpverleners zijn bang om achteraf het verwijt van nalatigheid te krijgen en zullen daardoor gezinnen vaak onnodig de hulpverlening in sturen. 
 • Wat is het basismodel van het CJG? (4 punten)
  1. Basistakenpakket Jeugdgezondeheidszorg
  2. Wmo-functies: op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen en ouders rond opgroeien en opvoeden
  3. Schakel met Bureau Jeugdzorg
  4. Schakel met Zorg- en Adviesteams
 • Welke 5 functies kent de Wmo toe aan gemeenten rond opvoed- en opgroeiondersteuning? Wat is algemene taak?
  1. Informatie en voorlichting
  2. Signalering
  3. Toeleiding
  4. (lichte) pedagogische hulp 
  5. Coördinatie van zorg 
  --> algemene taak is organisatie van opvoedingsondersteuning
 • Wat zijn de 4 stappen die gemeenten moeten zetten om een pakket opvoedingsondersteuning samen te stellen?
  Stap 1: Een visie op opvoedingsondersteuning opstellen
  Stap 2: Aanbodinventarisatie
  Stap 3: Vraaganalyse
  Stap 4: Het aanbod op opvoedingsondersteuning bepalen
 • Wat houdt het in als opvoedingsondersteuning is gericht op empowerment?
  Dat het aanbod aansluit bij de deskundigheid van ouders zelf, de al aanwezige opvoedkracht versterkt en de ondersteuning moet ouders activeren om zelf oplossingen te zoeken.
 • Wat is het verschil tussen de public health en de risicogerichte benadering?
  - De public health is een op de gehele populatie gerichte preventiebenadering, het preventieve aanbod voor alle ouders tata voorop.
  - De risicogerichte is een benadering met de nadruk op de ondersteuning van ouders en jeugdige met (een verhoogde kans op het ontstaan van) problemen, gemeenten willen vooral gezinnen met problemen bereiken.  
 • Waaraan doet een goed aanbod opvoedingsondersteuning? 4 eisen aan het proces, 4 eisen aan het totaalpakket
  Eisen aan het proces:
  - Visie op opvoeding en opvoedingsondersteuning als basis
  - Betrokkenheid van de doelgroep
  - Inbedding
  - Afspraken over monitoring, registratie en evaluatie

  Eisen aan het totaalpakket:
  - Laagdrempeligheid
  - Kwaliteit van interventies (effectief/veelbelovend)
  - Samenhangend, gevarieerd en doorlopend aanbod dat het continuüm van opvoedsteun bestrijkt.
  - Aansluiting bij de doelgroep (antwoord op vraaganalyse)
 • Wat is het drietrapsmodel van Kooijman en Prinsen? (3 stappen bij het signaleringsproces, het opsporen van opvoedingsproblemen)
  Stap 1: Universele (vroeg)signalering van mogelijke risicofactoren
  Stap 2: Selectieve onderkenning psychosociale en pedagogische problemen
  Stap 3: Geïndiceerde psychosociale en pedagogische problemen
 • (2) Instrumenten voor de universele screening van opvoedingsproblemen?
  - SPARK
  - DMO
 • (2) Instrumenten voor selectieve signalering opvoedingsproblemen?
  - NOSIK (algemene ouderlijke stress)
  - CARE-NL (risico kindermishandeling)
 • (2) Instrumenten voor universele screening psychosociale problemen?
  - SDG
  - KIPPPI
 • (1) Instrument selectieve signalering psychosociale problemen?
  - ASO (mate waarin kind geneigd is tot opstandigheid)
 • (1) Instrument voor universele screening psychomotorische ontwikkeling?
  - VWO (vroegtijdig opsporen ontwikkelingsstoornissen)
 • (1) Instrument voor selectieve screening taalontwikkeling?
  - VTO 
 • Wat houdt de interventie Sure start (Samen starten) in?
  Het is extra ondersteuning voor alle gezinnen die het consultatiebureau bezoeken. Richt zich voornamelijk op preventie van psychosociale problemen in gezinnen met jonge kinderen. 
 • Wat houdt de interventie Home Start in?
  Dit is een programma waarbij getrainde vrijwilligers ondersteuning en praktische hulp aanbieden aan ouders met ten minste 1 kind van 6 jaar of jonger. Het doel is: voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen, het zelfvertrouwen van ouders te vergroten, sociale relaties van ouders te versterken en gezinnen aan te moedigen om efficiënt gebruik te maken van beschikbare diensten, voorzieningen en regelingen. 
 • (4) Interventies bij gezinsbegeleiding?
  - Directieve thuisbehandeling
  - Deltamethode (gezinsvoogd)
  - Wijkgerichte intensieve gezinsbegeleiding
  - Triple P (niveau 4 en 5)
 • Wat zijn de 3 belangrijke pijlers bij het CJG?
  - Informatie en advies voor allerlei opvoed- en opgroeivragen
  - Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
  - Gezinsbegeleiding
 • Wat doet het JGZ?
  Het JGZ doet preventief gezondheidsonderzoek, adviseert onderwijs bij zorgen over kinderen, geeft voorlichting aan ouders, kinderopvang, scholen, leerlingen, doet onderzoek op verzoek van ouders en/of school, doet verzuimbegeleiding.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat wordt er over opvoeden in Nederland gezegd? Paradox?
1
Wat houdt een autoritatieve opvoedingsstijl in?
1
Verklaring van paradox (mensen denken dat slecht gaat met opvoeding in NL) 3 dimensies
1
Wat is de pedagogische driehoek?
1
Pagina 1 van 39