Samenvatting Als opvoeden niet vanzelf gaat

-
ISBN-10 9006978191 ISBN-13 9789006978193
305 Flashcards en notities
44 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Als opvoeden niet vanzelf gaat". De auteur(s) van het boek is/zijn L van Hoof Marleen de Vries Singeling Tekstproducties (Amersfoort). Het ISBN van dit boek is 9789006978193 of 9006978191. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Als opvoeden niet vanzelf gaat

 • 1 Wat is orthopedagogiek?

 • hoe verloopt een opvoedingsimpasse?
  - de opvoeding loopt vast 
  - de opvoeder probeert alle middelen die zij kan inzetten uit 
  - het werkt niet
  - de opvoeder weet geen andere oplossing meer
 • Wat is een opvoedingsimpasse?
  als opvoeden niet vanzelf gaat, of als de ontwikkeling van een kind stagneert, leidt dat nogal eens tot spanningen binnen het gezin, maar ook daar buiten.
 • wanneer schakelen ouders hulp in?
  als er al veel vooraf speelt dus bv slapeloze nachten en veel ruzie
 • Hoe verloopt het proces naar een opvoedingsimpasse?
  1. De opvoeder constateert dat de ontwikkeling niet in de gewenste richting verloopt.
  2. Opvoeder heeft met beste kunnen geprobeerd om de ontwikkeling in de beste richting te beïnvloeden
  3. De opvoeder is van mening dat hij daar niet in is geslaagd
  4. De opvoeder ziet dan ook geen bevredigende middelen meer om de ontwikkeling van het kind in die richting te beïnvloeden.
  5. De opvoeder mist op dat moment tevens de verwachtingen dat hij zelfstandig, of in overleg met medeopvoeders, binnen een acceptabele termijn bevredigende middelen zal vinden.
  6. Dit besef gaat gepaard met pijnlijke emoties van de opvoeder.
 • Wat is Pedagogiek en wat is Orthopedagogiek?
  Pedagogiek is de leer van de opvoeding. Orthopedagogiek is de wetenschap die zich bezig houdt met specifieke en bijzondere opvoeding en de ontwikkeling van het bijzondere kind.
 • wat is opvoeden volgens kok?
  hij beschrijft opvoeden als een wezenlijk aspect van het menselijk bestaan waarmee mensen het humanistische voortbestaan mogelijk maakt
 • Hoe kan een opvoedingsimpasse worden gesignaleerd?
  • door ouders zelf
  • buitenstaanders: school, vereniging etc.
 • wat betekend opvoeden volgens van dale?
  grootbrengen
 • zijn wijsheid gezag geduld moed en ervaing belangrijker dan simpele conditioneringprincipes?
  ja
 • Definitie opvoeden volgens KOK?
  Wezenlijk aspect van menselijk bestaan, waarmee mensen hun humane bestaan mogelijk maken.
 • wat is opvoeden volgens kok?
  het is relatie staan van opvoeders en opvoedeling waarin de opvoeder zivh als persoon als zijn wijze van mensheid presenteerd.
 • Definitie volgen de van Dale:
  Lichamelijk en geestelijke vorming 'grootbrengen'. (definitie geeft weer dat opvoeden voornamelijk bestaat uit gerichte handelingen, erg eenzijdig)
 • is er een eindtijd in de opvoeding?
  nee
 • Wat is waar over het opvoedingsproces?
  Niet alleen de opvoeder neemt actief deel aan het opvoedingsproces maar ook het kind. Er is ALTIJD een sprake van een WEDERZIJDSE BEINVLOEDING!
 • welke 2 opvoedingswaarde heb je?
  autonomie en conformiteit
 • Waar spreekt KOK over als het gaat om opvoeden?
  Van een dynamisch proces, waarin het kind zich ontwikkeld en de opvoeder opvoedt.
 • wat zegt kok over de relatie in het opvoeden?
  zonder relayie is opvoeden niet mogelijk
 • Wat is een Pedagogic civilsociety (De Winter)
  Volwaardig lid worden van een gemeenschap en hierin je verantwoordelijkheid nemen.
 • welke eigenschappen zijn er nodig dat een kind kan ontplooien?
  geborgenheid, veiligheid leeromgeving
 • Winter zegt over onderwijs:
  Opvoeding en het onderwijs hebben een belangrijke rol als het gaat om burgerschapsvorming. 
 • hoe noem je het netwerk waar ook andere helpen met de opvoeding?
  pedagogische civil society
 • John Dewey zegt over onderwijs:
  Benadrukt het belang van een goede opvoeding en een goed onderwijssysteem voor het realiseren en handhaven van democratie > school als samenleving in het klein. 
 • wat is orthopedagogiek?
  de wetenschap die zich bezighoudt met bijzondere of specifieke opvoeding en het in zijn ontwikkeling belemmerde kind
 • Wat is opvoeden volgens kok?

  • Samen op weg zonder het waarheen te kennen (ontwikkelperspectief)
  • Concreet eindpunt van opvoeding niet te bepalen van te voren
  • Kindperspectiefen en Opvoedersperspectief
  • Eigenheid van het kind ontplooien
  • Optimaliseren van opvoedingsrelatie, opvoedingsklimaat en opvoedingssituatie
  • Intentioneel: doelgericht, opvoeder wil 't kind iets leren.
  • Functioneel: betrokkenheid (relatie) en omgang (interactie)
 • wat is comorbiditeit?
  verschillende stoornissen tegelijkertijd aanwezig zijn die ook invloed hebben op elkaar
 • Wat is volgens KOK de basis van het opvoedingsproces?
  De relatie. Zonder relatie is opvoeden niet mogelijk.
 • wat zijn internaliserende gedragsproblemen
  het kind heeft zich te veel onder controle
 • Hoe noemt Kok het als een kind geboren word met een bagage aan ontwikkelingsmogelijkheden?
  De mogelijkheid tot ontwikkeling van eigenheid. Dit kan tot uiting komen in de interactie met de omgeving.
 • wat zijn exernaliserende gedragproblemen?
  het kind heeft te weinig controle over zichzelf
 • Welke niveaus van omgaan met problemen in de opvoeding zijn er volgens Van Strien?

  1. Niveau van alledaagse problemen en ervaringskennis resulterend in handelen naar standaardvoorbeelden
  2. Niveau van de praktijkgerichte theorie ontwikkeld door de professionele opvoeder, via systematisch handelen en reflectie daarop
  3. Niveau van de wetenschap, systematisch proces van denken en handelen, gebruik maken van wetenschappelijk ontwikkelde instrumenten en procedures
 • hoe ontwikkeld het kind zich volgens kok?
  een kind is een ontwikkeling van mens in wording et kind ontwikkeld zich binnen een opvoedingsrelatie er is sprake van interactie
 • wat is een genogram ?
  is een grafische weergave een stamboom van een aantal generaties binnen een familie
 • wat zijn de functies van een genogram?
  - kijken naar de geschiedenis van familie 
  - verbanden zoeken van problemen binnen een familie 
  - herkennen of herkennen van herhalingen van patronen door de generaties heen 
  - zoeken naar steundende en stressvolle factoren binnen een familei dei grote invloed hebben op 
  - het functioneren van een gezin
 • wat zijn de doelen van een genogram?
  - het in beeld brengen van familie en het sociale netwerk 
  - het verkennen van bronnen voor ondersteuning in de familie of het sociale netwerk 
  - het zoeken naar deelnemers voor een familienetwerkberaad en de zorgteams
 • wat is een sociogram?
  is een netwerk kaart of ip kaart
 • wat zijn de doelen van een sociogram?
  het verkennen van bronnen voor ondersteuning in de familei 
  het zoeken naar deelnemers voor een familiewerkberaad 
  het inzicht krijgen in de betekenis van verschillende relaties
 • wat is de empirische cyclus?
  ondersteunt onderzoek het versterken van de theorie verschijnselen van de praktijk verklaren
 • wat is de regulatie cyclus?
  een praktijk gericht grondmodel
 • welke fases heeft het regulatie cyclus?
  probleemstelling
  diagnose
  plan 
  ingreep 
  evaluatie
 • welke vaardigheden moet je inzetten o, goede afwegingen te maken?
  voortdurend afstemmen
  stilstaan bij de POS 
  daarvan afstand te kunnen nemen 
  samen tot een hulpvraag kunnen komen
 • wanneer kan je de beste beslissingen maken?
  als je genoeg info hebt gevonden
 • wat is methodiek op gebasseerd?
  inzichten over het ontstaan en behandeken van bepaalde problemen
 • waar staat interventie voor?
  aanpakken
 •  wat houdt evidence based werken in ?
  handelt op basis van beschikbare bewijs
 • wat is evidence based pratice ?
  methodieken langs de wetenschappelijke route ontwikkeld
 • wat is practice based evidence?
  de kennis uit de raktijk wordt uitgewerkt en onderocht
 • uit welke niveaus bestaat de effectlader?
  niveau 0 : het niveau van de toepassing van empliciete kennis. er wordt wel methodisch gewerkt maar wat precies wordt gedaan is niet vastgelegd 
  niveau 1 : het niveau van goed beschreven interventies. 
  niveau 2 : het niveau van de interventies mt theorietische bewijskracht. 
  niveau 3 : het niveau van interventies met voorlopige bewijskracht 
  niveau 4 : het niveau van interventies met causale bewijskracht interventies zijn bewezen effectiefhetgeen is aangetoond op basis van wetenschappelijk onderzoek
 • wat is het IWF model?
  bied een overzicht van verschillende factoreb die van belang kunnen voor de resultaten van de zorg voor en indersteuning van jeugdigen
 • welke 6 deel hypotheses heb je?
  niveau 1 : sociale aspecten 
  niveau 2 gezinssaspecten 
  niveau 3 : gedragsmatige en cognitieve aspecten 
  niveau 4 : psychidynamische aspecten 
  niveau 5 : ontwikkelings en persoonlijksheidsaspecten 
  niveau 6 : biologische aspecten
 • waaruit bestaat de hulpverleningplan?
  - een beschrijving van de onderzoeksgegevens
  - een beschrijving van de korte en langetermijndoelen en eindtermen 
  - een beschrijving van methoden die gekozen worden 
  - een beschrijving van de fasering en planning 
  - een omschrijving van de taak en de rol van de inte schakelen hulpverleners 
  - een vermelding van overleg met de client 
  - een beschrijving van de wijze waarop de overige gezinsleden bij de hulpverlening worden betrokken
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Ter Horst zet zich af tegen het destijds gangbare idee dat het kind met opvoedingsproblemen afwijkend is. Wat bedoelt Ter Horst hiermee?
Het kind gedraagt zich in een situatie en kan dus nooit los gezien worden van de context.
De ideale behandeling bestaat volgens ter horst uit:
1. Observeren, waarnemen en luisteren.
2. Ordening van de bevindingen
3. Een strategie waarbij ontwarring en ordening een centrale plaats innemen.
Hoe kan volgens Ter Horst de opvoeding het beste worden begrepen?
Dialogisch standpunt: de dialoog tussen kind en werkelijkheid. Het kind ontwikkelt zich door de ontmoeting met zijn leefwereld. Door de ontmoeting krijgt de wereld betekenis voor het kind en ontwikkelt het kind zich.
Wat zegt Kok over de pedagogische vraagstelling (specifieke opvoedingsbehoefte)?
De pedagogische vraagstelling moet volgens Kok helder zijn, wil het juiste antwoord daarop mogelijk worden.
Waar vraagt Vliegenthart specifiek aandacht voor in zijn boek 'Algemene orthopedagogiek, een poging tot plaatsbepaling binnen de opvoedingswetenschap'?
Hij vraagt expliciet aandacht voor het anders-zijn van kinderen met een handicap.
Hoe beschouwt Vliegenthart de orthopedagogiek?
Hij ziet de orthopedagogiek vooral als een praktische wetenschap en het is de taak van de orthopedagoog om in de wereld van het kind te stappen. Hierdoor is het mogelijk om op te voeden vanuit een vertrouwensrelatie.
Wat zijn externaliserende gedragsproblemen?
Problemen die naar buiten toe zijn gericht. Er is sprake van weinig controle op zichzelf, zoals ruzie maken, liegen, stelen, agressie, delinquentie, hyperactiviteit of impulsief gedrag.
Wat doet de Databank Nederlands Jeugdinstituut?
Een databank van interventies die een mate hebben van effectiviteit. In het werkveld is het hierdoor inzichtelijker welke interventies gebruikt worden. Effectladder bestaat uit 5 niveaus.
Wat zijn werkzame factoren die bij de doelgroep effect kan hebben?
-Professional kan aansluiten bij de wijze van leren en motivatie van client
-Professional kan structurering aanbrengen in de interventie, waarin verschillende fasen zichtbaar zijn en doelen worden gesteld.
-Professional heeft voldoende kennis en kunde in huis door middel van trainingen, opleiding, etc.
-Organisatie zorgt ervoor dat er goede werkomstandigheden zijn 
-Professional kan een goede werkrelatie aangaan met de client
-Professional toetst regelmatig het proces met de client en kijkt hiermee naar het effect en past hier handelen en besluiten op aan.
In het werkveld worden termen als methodiek en interventie vaak door elkaar gebruikt. Wat betekenen deze termen?
Een methodiek is een systematisch uitgevoerde werkzaamheid of activiteit, dit wordt in specifieke situaties voor procedures uitgevoerd.

Een interventie is een verzamelnaam voor begeleidings- en/of behandelingsvormen, trainingen, projecten en dergelijke.