Samenvatting AMM - 1

110 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - AMM - 1

 • 1.1 Het ontstaan van elementen, ons zonnestelsel, de aarde en het leven

 • Wanneer is het heelal ongeveer ontstaan?
  14 miljard jaar geleden
 • Hoe zijn elementen ontstaan uit kernfusie?
  Door het steeds warmer worden van sterren (door vrijkomen van energie) kan kernfusie ontstaan, hierbij worden nieuwe elementen gevormd uit bestaande elementen. 

  Waterstof --> Helium --> Koolstof
 • Waarom is het neutronenproces van belang voor de vorming van elementen?
  Via kernfusie kunnen beperkt elementen gevormd worden. (niet zwaarder dan ijzer). Via supernova's kunnen neutronen ingevangen worden in kernen. Er ontstaat een zwaardere isotoop, onder uitzending van een elektron kan er een nieuw element ontstaan.
 • Welke elementen koment het meeste voor in het universum?
  Waterstof - 75%
  Helium - 23 %
  Overig - 2 %
 • Hoe is ons zonnestelsel waarschijnlijk ontstaan?
  Door het vormen van verdichtingen in een oernevel van waterstofgas, stof en gruis (o.a. Uit oudere sterren).

  Vaste lichamen zijn ontstaan door condensatie van de verdichtingen door massa aantrekkingen.
 • Hoe relateert de oernevelmaterie tot de zon?
  Bij condensatie van de oernevelmaterie is grotendeels in de zon terecht gekomen.  (99,87% van massa zonnestelsel zit in de zon).
 • Wat houdt differentiatie van materialen in?
  Het vormen van andere elementen waardoor verschillende materialen ontstaan. Bijvoorbeeld de vorming van Fe en Si in de aardkern
 • Wat is de rol van radioactief verval geweest in het ontstaan van de aarde?
  In het oernevelstadium waren weel radioactieve isotopen aanwezig met een relatief korte halveringtijd. Hierdoor is heel veel warmte vrijgekomen.

  Deze warmte heeft gezord voor opsmelting van de aardemassa waarbij ijzer naar beneden is gezakt. Hierdoor bestaat de kern hoofdzakelijk uit ijzer en is er een mantel van het lichtere element silicaat.   (differentiatie)
 • Hoe zijn gesteenten gevormd?
  Door een langdurig proces van gefractioneerde kristallisatie (herhaaldelijk smelten en stollen. )
 • Wat houdt selectieve extractie in?
  Bij het verder afkoelen van de aarde, is er water ontstaan. Bepaalde steensoorten zijn opgelost in water.
 • Hoeveel procent van het totale aardvolume beslaat de aardkorst?
  1 %
 • Hoe is ouderdomsbepaling in de geologie mogelijk?
  - Via radioactieve tijdmeting (absoluut)
  - Via fossielen (relatief)
 • Wat zijn metamorfe gesteenten?
  Gesteenten ontstaan uit oudere gesteenten door herkristallisatie en chemische reacties.
 • Wat zijn magmatische gesteenten?
  Gesteenten ontstaan uit magma
 • Wat zijn afzettings- of sediment gesteenten?
  Dit is gevormd door het afzetten van oudere gesteenten in laagjes, dit kan vermengd zijn met resten van planten of dieren.

  Mogelijke oorzaken: transport door water/ijs/wind. Vorming door organismen of chemische neerslag.
 • Waarom komen sediment gesteenten uit het Precambrium niet in aanmerking voor de methode van relatieve tijdsindeling?
  Bij deze methode is het van belang dat er voldoende fossielen aanwezig zijn. In het Precambrium zijn deze nauwelijks te vinden en da aanwezigen zijn weinig karakteristieke levensvormen.
 • Wat houdt radioactieve tijdmeting in?
  Er wordt gemeten aan de hand van de tijd die een radioactief isotoop nodig heeft om te vervallen tot de stabiele vorm van het element. De verhouding geeft een goede tijdsindicatie.
 • Hoe oud zijn de oudste, onverandere gesteenten? En wat voor gesteenten zijn dit?
  3750 miljoen jaar oud, sedimentgesteenten en lavagesteenten, typerend voor de continentale korst.
 • Waardoor zijn de oudste onveranderde oceanische korsten veel jonger?
  Door onophoudelijke stromingen in ht bovenste deel van de aardmantel verplaatst er steeds materiaal en er ontstaat steeds nieuwe oceanische korst uit de aardmantel.
 • Welke processen zijn van belang geweest bij het ontstaan van de biosfeer?
  De vorming van complexe moleculen door middel van elektrische ontladingen en uv straling.
 • Waarom moet leven in water zijn ontstaan?
  Uv straling is destructief voor aminozuren en eiwitten als dit niet wordt gefilterd door zuurstof, ozon of water. In de periode dat leven is ontstaan was er vermoedelijk nog gen zuurstof en ozon aanwezig in de atmosfeer. Leven zou alleen mogelijk geweest zijn in water  op minimaal 10 meter diepte.
 • Waarom is fotosynthese van groot belang geweest in de ontwikkeling van het leven op aarde?
  Door fotosynthese hbebben chlorofylhoudende organismen zuurstof in de atmosfeer gebracht. Dit heeft geleidelijk gezorgd voor afname van UV straling waardoor het leefgebied van organismen kon uitbreiden.
 • Van wanneer stammen de oudste fossielen van de vermoedelijk eerste chlorofylhoudende organismen?
  3500 miljoen jaar geleden?
 • Wanneer heeft leven zich naar het landoppervlak verspreid?
  In het Ordovicium ongeveer 470 miljoen jaar geleden.
 • Hoe lang geleden is de mens ontstaan?
  2 miljoen jaar geleden
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de kenmerken van sedimentair gesteente?
Het bedekt voor 80% de aardkorst en is ontstaan door verwering van gesteenten. 

Ongeveer 60% bestaat uit kleimineralen en kwarts. De rest uit kalksteen (calciet; calciumcarbonaat of dolomiet; magnesiumcrabonaat)  en zandsteen  (kwarts)
Wat zijn de kenmerken van metamorfe gesteenten?
Dit type gesteente kan ontstaan uit stollingsgesteente en sedimentair gesteente, wanneer de oorspronkelijke mineralen geheel of gedeeltelijk smelten en rekristalliseren onde invloed van temperatuur en/of druk. 

Deze kristallijne ondergrond is grotendeels opgebouwd uit silicaten zoals kwarts (SiO2)
Wat zijn stollingsgesteenten?
Gesteenten gevormd als gevolg van afkoeling en stolling van magma
Wat is de relatie tussen plaattektoniek en gebergtevorming?
Door het verdwijnen van oceanische lithosfeer als gevolg van subductie, kunnen continenten naar elkaar toe bewegen. Wanneer de contintenten botsen worden aanwezige sedimentpakketten aan de raden van de continenten omhoog gestuwd, en worden gebergete gevormd. ( Himalaya)
Daarnaast kan gebergte ontstaan als gevolg van vulkanische acitviteit (Andes)
Wat is de relatie tussen plaattektoniek en vulkanisme?
Vulkanen bevinden zich boven actieve subductiezones. Dit kan worden verklaart doro opstijgende smelt van onderschuivende lithosfeer en door het optreden van magamvorming in de asthenosfeer dat boven de onderschuivende lithsofeer komt. Door drukverlaging kan lava ophoog komen.
Wat is de oorzaak van bewegende platen?
Door convectiestromen in de aardmantel beneden de lithosfeer, in gang gehouden door de warmte die vrijkomt door radioactief verval van elementen.
Waarom vinden aardbevingen vooral plaats langs oceanische ruggen en diepzeetroggen?
Aardbevingen vinden plaats waar tektonische platen bewegen. Dit is het geval langs spreidingsruggen waar platen van elkaar af bewegen, in subductiezones waar platen naar elkaar toe bewegen en op transformbreuken waar platen langs elkaar heen bewegen.
Wat is continental drift?
Continenten bewegen passief. Ze worden door aangroeiende oceanische lithosfeer platen in beweging gebracht.
Hoe wordt de oceanische lithosfeer gevormd?
Oceanische lithosfeer wijkt uiteen in mid oceanische ruggen,  de ontstane spleten worden opgevuld met vloeibaar gesteente dat omhoog komt uit de asthenosfeer en zo ontstaat er door het zogenoemde seafloor spreading steeds nieuwe oceanische lithosfeer.
Hoe is de verdeling van de continenten ontstaan?
Volgens de theorie van Wegener is dit ontstaan door het openbreken van één oercontinent. De Pangaea.