Samenvatting Anders kijken

-
ISBN-10 903680843X ISBN-13 9789036808439
289 Flashcards en notities
18 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Anders kijken". De auteur(s) van het boek is/zijn J Willemse. Het ISBN van dit boek is 9789036808439 of 903680843X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Anders kijken

 • 1 Het karakter en de plaats van de systeemtheorie

 • De systeemtheorie is een onderdeel van?
  De sociale psychologie.
 • Wat is Systeem benadering
  De systeembenadering is een werkwijze om verschijnselen te bestuderen als een geheel met een onderlinge samenhang en een wisselwerking met de omgeving. De systeembenadering is een uitwerking van algemene systeemtheorie, en is in verschillende vakgebieden uitgewerkt.
 • Waar gaat het in de systeemtheorie om?
  • relaties tussen personen
  • relatiepatronen
  • groeps- en gezinsstructuren
 • Systeemtheorie?
  Kort gezegd gaat de systeemtheorie er van uit dat de mens pas werkelijk begrepen kan worden in de context van zijn relaties. Ondanks dat we vaak denken dat iemand een vaststaand karakter heeft, zien we mensen zich in verschillende contexten steeds anders gedragen. Ze zijn anders op het werk dan thuis, anders bij hun moeder dan bij hun schoonmoeder en ook weer anders bij hun sportclub dan met hun kinderen. Mensen hebben een groot gedragsrepertoire en schakelen steeds per situatie over op ander gedrag. Mensen zijn dus erg contextgevoelig.
 • In welke behoefte voorziet de systeemtheorie?
  De context en de sociale structuren waarin mensen vastlopen vragen om aandacht en analyse.
 • Constructivisme?
  ·De tegenpool van dit realisme wordt constructivisme genoemd. Dat is de stroming die beweert dat er ook een werkelijkheid bestaat die wij zelf maken en construeren. We spreken hier van ‘subjectieve kennis’. Wij kunnen de werkelijkheid creëren met onze gedachten, onze creativiteit, maar ook met wanen, angsten en dwanggedachten. Therapeuten proberen hun cliënten, in plaats van hun negatieve denkwijzen, andere gedachten en gevoelens aan te reiken, waarvan ze waarschijnlijk gelukkiger worden. Deze wijze van werken wordt relabeling of heretikettering genoemd. Deze werkwijze berust op een constructivistische benadering.
 • De systeembenadering is een manier van kijken naar en omgaan met individu-overstijgende sociale systemen.
 • Wat is de betekenis van Positief Heretikettering?  • 1.Wanneer cliënt een probleem als negatief ervaart,
   een nieuwe, positieve betekenis geven aan ditzelfde probleem
   Vb: traagheid cliënt in verband brengen met goed nadenken
   2.Wanneer cliënt een negatief motief geeft voor eigen gedrag, voor ditzelfde gedrag een positief motief aandragen.
   Vb: volle agenda is gevolg van brede interesse cliënt.
 • Noem 5 voorbeelden van individu-overstijgende sociale systemen:
  • gezinnen
  • leefgroepen
  • teams
  • organisaties
  • wijken
 • Redundantie
  Patroon= eerste keer toeval tweede keer valt op en derde keer een patroon/redundantie
 • 1.1 Theorieën van menselijk gedrag

 • Noem 3 belangrijke psychologische stromingen voor het verklaren van het menselijk gedrag:
  • psychoanalyse
  • behaviorisme
  • humanistische psychologie
 • Welke belangrijkste stromingen waren er voor het verklaren van het menselijk gedrag?
  1. Psychoanalyse (gaat uit van het onbewuste)
  2. Behaviorisme ( Waarneembaar gedrag) Pavlov
  3. Humanisme ( Nadruk op menselijke mogelijkheden om te kiezen en te ontplooien)
  4. systeemtheorie (Individu in zijn omgeving als onderwerp)
 • Wat is het verschil tussen de eerdere psychologische stromingen en de systeemtheorie?
  De eerdere psychologische stromingen zijn gericht op het behandelen en bestuderen van het individu en de systeemtheorie is gericht op het individu in zijn omgeving.
 • 1.1.1 De psychoanalyse

 • Wat is de definitie van de psychoanalytische theorie?
  behandelt de dynamiek van de psychische processen van de mens, die voor een belangrijk deel onbewust zijn en bepaald worden door verdringing en afweermechanismen. Deze afweer heeft te maken met onaanvaardbare, pijnlijke of angst verwekkende bewustzijnsinhouden, die meestal verband houden met seksuele en agressieve driften
 • Welke drie fasen kent de psychoanalyse?
  • orale fase
  • anale fase
  • genitale fase
 • Wie wordt gezien als de "vader" van de psychologie?
  Sigmund Freud (1856-1939)
 • Wat is de definitie van de psychoanalytische therapie?
  Vorm van therapeutisch handelen waarbij uitsluitend psychische, dat wil zeggen niet medische of medicinale, beïnvloedingsmiddelen worden aangewend om stoornissen op het spoor te komen en op te heffen, met het doel om ziekten te genezen
 • Beschrijf de drie persoonselementen in de psychoanalyse.
  • Es: hier bevinden zich de driften op gebied van seksualiteit en agressie.
  • Uber-ich: conformeert zich aan de maatschappelijke normen
  • Ich: laveert zich tussen Es en Uber-ich. 
 • Freud ontwikkelde een theorie en een therapeutische methode, noem deze twee:
  • de psychoanalytische theorie
  • de psychoanalytische therapie
 • Welke drie ontwikkelingsfasen onderscheidt Freud?
  1. De orale fase
  2. de anale fase
  3. de fallische fase of genitale fase
 • Wat is het centrale idee van de psychoanalyse?
  Men moet in het reine komen met het lust- en het realiteitsprincipe. Enerzijds moet je in het leven zo veel mogelijk genieten, terwijl anderzijds het leven niet altijd feest kan zijn doordat de samenleving grenzen aangeeft.
 • Wat is de definitie van de psychoanalytische theorie?
  Deze theorie behandelt de dynamiek van de psychische processen van de mens, die voor een belangrijk deel onbewust zijn en bepaald worden door verdringing en afweermechanismen.
 • Wat is het persoonlijkheidsmodel uit de psychoanalyse?
  • Es: driften, impulsen en seksualiteit die voortdurend om aandacht vragen
  • Ich: heeft een sturende coördinerende functie en moet laveren tussen Es en Uber-ich.
  • Uber-ich: gedeelte van de persoonlijkheid waarin het individu de waarden, normen geboden en verboden van de samenleving heeft verinnerlijkt. 
 • Hoe ziet de psychoanalytische therapie eruit?
  Het is een zoektocht in het verleden om de patiënt in contact te laten komen met de problemen die verbonden zijn aan het niet goed doorlopen van een ontwikkelingsfase. 
 • Wat is de definitie van de psychoanalytische therapie?
  Dit is de vorm van therapeutisch handelen waarbij uitsluitend psychische, dwz niet medische of medicinale, beïnvloedingsmiddelen worden aangewend om stoornissen op het spoor te komen en op te heffen, met het doel om ziekten te genezen.
 • Welke drie aspecten zijn kenmerkend voor de theorie van Freud?
  • De ontwikkelingsfasen
  • het persoonlijkheidsmodel
  • aandacht voor het onbewuste  
 • Welke 3 ontwikkelingsfasen onderscheidt Freud?
  • orale fase
  • anale fase
  • genitale (of fallische) fase
 • Wat is de essentie van Freuds theorie?
  De mens moet tijdens zijn leven in het reine zien te komen met twee principes
  1. lustprincipe, zoveel mogelijk zien te genieten in het leven
  2. realiteitsprincipe, het leven kan niet altijd een feest zijn en de samenleving stelt allerlei grenzen aan het realiseren van de lustprincipes.
  Laveren tussen het lustprincipe en het realiteitsprincipe is dus geboden. Het ich moet hierin onze stuurman zijn
 • Wat gebeurt er volgens Freud wanneer een kind een bepaalde fase niet goed doorloopt?
  Het kind zal de niet-volledig doorgewerkte elementen meenemen naar de volgende fase, wat zich later kan aandienen als een persoonlijkheidsstoornis of een psychische aandoening als angst of depressie.
 • Een belangrijk gegeven uit de psychoanalyse is het persoonlijkheidsmodel. Welke 3 elementen worden hierin onderscheiden?
  • het Es: hier verblijven de driften, de impulsen en de seksualiteit, die voortdurend de aandacht van de persoon vragen
  • het Ich: heeft een sturende en coördinerende functie. Het moet laveren tussen het Es en het Über-ich
  • het Über-ich: is het gedeelte van de persoonlijkheid waarin het individu de waarden, normen, geboden en verboden van de samenleving heeft verinnerlijkt
 • Noem een derde aspect van de theorie van Freud (naast de ontwikkelingsfasen en het persoonlijkheidsmodel):
  De aandacht voor het onbewuste.
 • Wat is de essentie van Freuds theorie?

  De mens moet tijdens zijn leven in het reine zien te komen met twee principes:

  • het lustprincipe (zoveel mogelijk genieten)
  • het realiteitsprincipe (het leven is niet altijd feest)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat wordt bedoeld met het kenmerk: individueel gedrag geplaatst in de context van voortdurende interactie?
De factoren die de gedragingen van mensen beïnvloeden worden niet in de persoon zelf gezocht, maar in de werking van het systeem en de wisselwerking tussen personen.
Wat is een metatheorie?

Een theorie van een hoger abstractieniveau dan het niveau van 'gewone', dat wil zeggen inhoudelijke theorieën. 
Welke oorzakelijkheid hanteert de systeemtheorie?
Circulaire causaliteit = Het een veroorzaakt het ander en het ander veroorzaakt het een.

Situaties met niet - eenduidige oorzaken.
Wat is normaal/ wat is abnormaal?Verschillende gedragingen van het systeem
De scheiding tussen normaal en abnormaal gedrag tussen gezonde en zieke mensen wordt door de systeemtheorie niet vruchtbaar geacht en daarom niet gehanteerd.

De systeemtheorie hanteert een andere manier van kijken naar ziekte en 'vreemd' gedrag.
Welke vergelijkingen zijn er tussen de eerdere psychologiën en de systeemtheorie?
- inidividuegericht  & systeemgericht
- intrapsychische benaderingswijze & interpersoonlijke    
  benaderingswijze 

- waarneembaar gedrag/niet- waarneembaar gedrag & Uitsluitend 
  waarneembaar gedrag

- verleden is belangrijk & verleden is minder belangrijk
- waaromvraag staat in het teken van de persoonsanalyse &
  waaromvraag staat in het teken van de systeemanalyse
- onderscheid normaal en abnormaal gedrag van individu &
  onderscheid tussen de verschillende gedragingen van het systeem
- eenduidige oorzaken, lineaire causaliteit: oorzaak- gevolg &
  circulaire causaliteit: oorzaak= gevolg= oorzaak= gevolg
Wat wordt bedoeld met communicatie las voertuig van informatie binnen systemen?
Alle gedrag is communicatie

Hierin staan 4 begrippen centraal:
communicatie= interactie= gedrag= beïnvloeding.
Wat wordt bedoeld met de term redundantie?
Veel informatie binnen het systeem is overbodig., het bevat geen nieuwe informatie, het herhaalt zichzelf en past volledig in het patroon dat ons al bekend was. 

vb ontbijt in een gezin verloopt nagenoeg langs dezelfde patroonmatige lijnen. Na verloop van tijd ontstaat er een grote regelmaat die in hoge mate voorspelbaar is.
Wat wordt bedoeld met herhaling, beperking, voorspelbaarheid, redundantie en patroon?
Herhaling= hier aan herkent men een systeem
beperking= als in de loop van tijd aantal gedragsmogelijkheden niet meer gerealiseerd kunnen worden doordat er verschillende wissels zijn genomen. Dit zorgt voor voorspelbaarheid en redundantie (steeds grotere voorspelbaarheid= patroon).
Wat wordt bedoeld met feedback als specifieke vorm van informatie?
 • Duidt op alle processen van informatieterugkoppeling en informatieverwerking
 • dit verloopt in cirkels (circulair) , waarbij er voortdurend berichten binnen systemen en tussen het systeem en de omgeving zijn.

 • onderscheid tussen: 
 1. positieve feedback= gericht op verandering van het systeem 
 2.  negatieve feedback=  draagt bij aan het voortbestaan van een bestaande toestand (docent die student alsnog een 6 geeft nadat deze een minimale inzet laat zien). 
Wat wordt bedoeld met het kernbegrip informatie?
 • Een voortdurende stroom van zowel verbale als non- verbale, onbewuste en onbedoelde signalen die mensen uitzenden en ontvangen.
 • het systeem functioneert door een voortdurende uitwisseling van informatie.