Samenvatting arbeidsovereenkomstenrecht

-
280 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - arbeidsovereenkomstenrecht

 • 1.1 Inleiding

 • Waar gaat het artikel van van der Heijden 'Een nieuwe rechtsorde van arbeid (1997) vooral over?
  Over de grondslagen van het arbeidsrecht en de gevolgen voor de samenleving.
 • Wat zijn de onderwerpen in hoofdstuk 1?
  Het artikel van Van der Heijden, de definitie van een arbeidsovereenkomst, de elementen van de arbeidsovereenkomst en de rechtsvermoedens.
 • 3.1 Inleiding

 • Waarom is naast het arbeidsovereenkomstenrecht ook de alg regels voor een Ovk van toepassing?
  Omdat het een Ovk is.
 • Wat betekent 'Lex specialis derogat legi generali'?
  De bijzondere wet wijkt af van de algemene en gaat dan voor
 • 3.2 Het aangaan van een arbeidsovereenkomst

 • Welke 5 eisen gelden voor een overeenkomst en dus ook voor arbeidsovereenkomst?
  1. Aanbod en aanvaarding. 2. Handelingsbekwaamheid. 3. Voorgeschreven vorm. 4. niet in strijd met de goede zeden, openbare orde en wet. 5. Bepaalbaarheid.
 • 3.2.1 Vereiste 1: aanbod en aanvaarding

 • Welke 2 wilsverklaringen zijn noodzakelijk wil er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst?
  1. Aanbod ene partij (wg) en 2. aanvaarding daarvan door de andere partij (wn)
 • Als wg Jansen aan wn Piet een aanbod doet van 1.200 salaris en Piet zegt dat hij 1.300, is er dan sprake van een arbeidsovereenkomst? motiveer
  Geen sprake van arbeidsovereenkomst omdat er geen overeenstemming is (er moet aanvaarding zijn van het aanbod)
 • Wanneer is een aanbod een juridisch aanbod?
  Als het aanbod alle essentiële elementen bevat van de overeenkomst.
 • Moeten secundaire arbeidsvoorwaarden (reiskosten, kleedgeld etc.) ook in het aanbod voor een arbeidsovereenkomst worden vermeld?
  Nee.
 • Als een aanbod niet alle essentiële elementen bevat, hoe wordt dit dan genoemd?
  Uitnodiging tot het aangaan van onderhandelingen
 • Als een advertentie wel een een Aanbod in juridische zou zijn dan zou iedereen die dit aanbod aanvaardt een arbeidsovereenkomst hebben met de wg.
 • Op welk moment precies komt een overeenkomst tot stand?
  Als een aanbod in juridische zin wordt aanvaard. Ook mondeling.
 • Als een aanbod op schrift wordt gesteld en de wn wil hierover nadenken, wanneer komt dan de overeenkomst tot stand? Hoe gesteld in BW? Hoe noemen we dit?
  Art. 6:224 jo 3:37 BW Ontvangsttheorie. Op het moment dat de aanbieder de verklaring (aanvaarden aanbod) ontvangt is de overeenkomst ontstaan.
 • Welke nuancering is aangebracht in de Ontvangsttheorie?
  In lid 3 art. 3:37. hierin worden omstandigheden genoemd dat de verklaring geacht wordt te zijn ontvangen/bereikt ondanks dat deze niet of niet tijdig is bereikt. Bv wn aanvaarding opgestuurd, volgende dag bereikt en gelezen (deze dag is een ovk ontstaan).
 • Wn krijgt schriftelijk aanbod, denkt hierover na. Aanvaardt en stuurt verklaring op. Krijgt 's avonds spijt en stuurt fax naar wg dat hij toch aanbod niet aanvaardt. Wg heeft fax eerder dan verklaring. Er is geen sprake van een overeenkomst.
 • Welke essentiële elementen moet het juridische aanbod bevatten?
  1. Aard van de werkzaamheden. 2. Loon. 3. Aantal uren per week
 • 3.2.2 Veresiste 2: handelingsbekwaamheid van partijen

 • Handelingsbekwaamheid van partijen is vereiste 2 voor het ontstaan van een geldige overeenkomst. Dit staat in artikel  3:32 BW staat vermeld.
 • Wat wordt in artikel 3:32, eerste lid BW  vermeld over handelingsbekwaamheid?
  Iedere natuurlijke persoon is handelingsbekwaam tenzij de wet anders bepaalt.
 • Wanneer is een natuurlijk persoon niet handelingsbekwaam? In het algemeen.
  Minderjarigheid, art. 1:233, eerste lid iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Art. 1:234, eerste lid, minderjarige is bekwaam om rechtshandelingen te verrichten mits met toestemming van wettelijke vertegenwoordigers, voor zover de wet niet anders bepaalt
 • Als 17 jarige arbeidsovereenkomst aangaat zou de overeenkomst o.g.v. algemeen overeenkomstenrecht vernietigbaar zijn. Voor handelingsbekwaamheid van minderjarige werknemer gelden echter andere regels. Welke?
  Art. 7:612, eerste lid, BW.  Een minderjarige die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt is bekwaam tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Staat gelijk aan meerderjarige. Hij kan zonder bijstand van wettelijke vertegenwoordiger in rechte verschijnen. De bijzondere regel gaat hier voor de algemene regel.
 • In het tweede lid van art. 7:612 BW wordt gesteld dat er ook door een onbekwame minderjarige wn (jonger dan 16 jaar dus) een arbeidsovereenkomst kan zijn afgesloten. Wanneer?
  Als hij een arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, 4 weken werk heeft verricht zonder dat wettelijke vertegenwoordiger zich heeft verzet (en daardoor toestemming heeft gekregen). Hij kan dan zelf ovk wijzigen/opzeggen. De wg moet ook aan hem opzeggen.
 • Als een onder curatele gestelde wn een arbeidsovereenkomst heeft aangegaan kan de wg deze dan vernietigen?
  Art. 1:381, tweede lid, BW. Een onder curatele gestelde is onbekwaam om rechtshandelingen (overeenkomsten) te verrichten, voor zover de wet niet anders bepaalt. Er is geen bijzondere regeling hiervoor waardoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan door een handelingsonbekwame. Hierdoor is art. 3:32, tweede lid, BW van toepassing: er is wel een rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen, die slechts vernietigbaar is. Alleen de curator kan zich beroepen op vernietigbaarheid. Zolang dit niet gebeurt is de arbeidsovereenkomst geldig. De werkgever mag zich NIET beroepen op vernietigbaarheid.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Omschrijf het arrest Keizer/Van Dijk
2
Waar gaat het artikel van van der Heijden 'Een nieuwe rechtsorde van arbeid (1997) vooral over?
1
Wat zijn de onderwerpen in hoofdstuk 1?
1
Wat betekent 'Lex specialis derogat legi generali'?
1
Pagina 1 van 69