Samenvatting Arbeidsrecht & Reorganisatie

-
ISBN-13 9789462905047
237 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Arbeidsrecht & Reorganisatie". De auteur(s) van het boek is/zijn Mr Dr E van Vliet & Mr B Filippo. Het ISBN van dit boek is 9789462905047. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Arbeidsrecht & Reorganisatie

 • 2.2 Instellen ondernemingsraad

 • Wat zijn de drie voorwaarden voor de verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad uit art. 2 lid 1 WOR?
  1. Een ondernemer
  2. Die een onderneming in stand houdt
  3. Waarin in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn (Getalscriterium)
 • Hoe wordt een ondernemer in de zin van de WOR gedefinieerd in art. 1 lid 1 sub D WOR?
  Als de ondernemer, zijnde een natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming in stand houdt.
 • Wat zijn de drie voorwaarden om als een onderneming in de zin van de WOR te kunnen worden aangemerkt? (art. 1 lid 1 sub c WOR)
  1. Organisatorisch verband
  2. Dat in de maatschappij optreedt als zelfstandige eenheid
  3. Waar krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht. 
 • In welke twee onderdelen kan het organisatorisch verband worden opgesplitst?
  1. Intern organisatorisch verband
  2. Extern organisatorisch verband
 • Wanneer is er sprake van een intern organisatorisch verband?
  Als werkzaamheden in een functioneel samenhangend en gecoördineerd verband worden verricht. Dus, als de werknemers in een functionele en hiërarchische relatie tot de leiding van de organisatie staan en dat de leidinggevende bevoegdheden heeft ten aanzien van de interne organisatie van de onderneming.
 • Wanneer is er sprake van een extern organisatorisch verband?
  Als de onderneming extern als zelfstandige eenheid optreedt. 

  Dit kan blijken uit het feit dat de onderneming zakelijke contacten onderhoudt en overeenkomsten met derden kan aangaan. Dus, als voor derden kenbaar is dat er sprake is van een zelfstandige onderneming. 
 • Wat is het getalscriterium?
  Dat er in de regel ten minste vijftig personen in de onderneming werkzaam zijn.
 • Wordt er voor het getalscriterium onderscheid gemaakt tussen fulltime- of parttime medewerkers?
  Nee.
 • In welk artikel wordt in de onderneming werkzame personen gedefinieerd?
  Art. 1 lid 2 WOR
 • Welke categorieën werknemers vallen niet onder de definitie maar worden er wel mee gelijkgesteld?
  Uitzendkrachten die ten minste 24 maanden binnen de onderneming werkaam zijn en medewerkers die krachtens een ook of publiekrechtelijke aanstelling met de ondernemer werkzaam zijn in een door een andere ondernemer in stand gehouden onderneming (art. 1 lid 3 WOR).
 • Bevat de WOR ook een beperking van de in de onderneming werkzame personen?
  Ja. In art. 1 lid 4 WOR is een beperking opgenomen.
 • Wie vallen er onder de beperking uit art. 1 lid 4 WOR?
  Bestuurders.
 • Wat is een bestuurder in de zin van de WOR?
  'Hij die alleen dan wel tezamen met anderen in een onderneming rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid'. Art. 1 lid 1 sub e WOR.
 • Wat als een ondernemingsraad is ingesteld en het aantal in de onderneming werkzame personen onder het getalscriterium van vijftig zakt?
  Art. 2 lid 2 WOR bepaalt dat in dat geval de ondernemingsraad van rechtswege ophoudt te bestaan bij het eindigen van de lopende zittingsperiode.
 • Wat is in beginsel de zittingsduur van de ondernemingsraad?
  3 jaar. Art. 12 WOR.
 • Wat als het aantal in de onderneming werkzame personen stijgt en de OR niet genoeg leden telt?
  Er verandert niks tot de zittingsperiode van de ondernemingsraad is afgelopen.
 • Wat zijn de verschillende soorten ondernemingsraden voor een holding/concern waar verschillende onderneming onder vallen?
  Gemeenschappelijke ondernemingsraad (GEMOR) 

  Centrale ondernemingsraad (COR)
  Groepsondernemingsraad (GOR)
  Europese ondernemingsraad (EOR)
 • Wanneer dient een ondernemer een GEMOR in te stellen?
  Als de ondernemer twee of meer ondernemingen in stand houdt waarin tezamen in de regel ten minste vijftig personen werkzaam zijn, dient hij voor alle of voor een aantal van de ondernemingen tezamen een gemeenschappelijke ondernemingsraad in te stellen indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR in de betrokken onderneming (art. 3 lid 1 WOR). 
 • Wanneer is het instellen van een GEMOR bevorderlijk voor een goede toepassing van de WOR in de betrokken onderneming?
  Dit zal het geval zijn als werkzaamheden binnen de verschillende ondernemingen die de ondernemer in stand houdt vrijwel hetzelfde zijn en sterk met elkaar samenhangen.
 • Wanneer is er sprake van 'in een groep verbonden ondernemers'? (art. 3 lid 2 WOR).
  Bijvoorbeeld bij een concern.
 • In welk artikel staat er iets over de afzonderlijke ondernemingsraad?
  Art. 4 WOR
 • Wanneer wordt een afzonderlijke ondernemingsraad ingesteld?
  Indien dat bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR in de onderneming.
 • In welk geval zal een afzonderlijke ondernemingsraad worden ingesteld?
  Als een onderdeel van de onderneming qua werkzaamheden en organisatie losstaat van de rest van de onderneming.
 • Wanneer dient een ondernemer een centrale ondernemingsraad in te stellen en in welk artikel staat dit?
  De ondernemer die twee of meer ondernemingsraden heeft ingesteld, stelt tevens voor de door hem in stand gehouden ondernemingen een centrale ondernemingsraad (COR) in indien, dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR ten aanzien van deze ondernemingen (art. 33 lid 1 WOR).
 • Waaruit bestaat een centrale ondernemingsraad?
  Een centrale ondernemingsraad bestaat uit de leden die afkomstig zijn uit de afzonderlijke ondernemingsraden en zijn ook gekozen door de leden van de betrokken ondernemingsraden (art. 34 lid 1 WOR).
 • Wanneer dient een ondernemer een groepsondernemingsraad in te stellen en in welk artikel staat dit?
  De ondernemer die meer dan twee ondernemingsraden heeft ingesteld, stelt voor een aantal van de door hem in stand gehouden ondernemingen een groepsondernemingsraad (GOR) in indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR ten aanzien van deze ondernemingen (art. 33 lid 2 WOR)..
 • Op welk niveau bevindt de GOR zich ten opzichte van de andere ondernemingsraden?
  De GOR ligt tussen het niveau van de reguliere ondernemingsraad en de COR.
 • Waaruit bestaat een groepsondernemingsraad?
  De GOR bestaat uit leden die zijn gekozen door de betrokken (afzonderlijke) ondernemingsraden (art. 34 lid 7 jo. Art. 34 lid 1 WOR).
 • Wat gebeurt er als het lidmaatschap van de ondernemingsraad die hem heeft gekozen ophoudt?
  Daarmee zal van rechtswege ook het lidmaatschap van de COR of GOR eindigen.
 • In welk artikel zijn de bevoegdheden van de COR en GOR geregeld?
  Art. 35 WOR
 • Welke aangelegenheden behandelen de COR en GOR?
  Uitsluitend aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle of de meerderheid van de ondernemingen waarvoor zij zijn ingesteld.
 • Beschikken de COR en GOR over zelfstandige bevoegdheden?
  Ja, zij beschikken over zelfstandige bevoegdheden die niet hoeven te zijn afgeleid van de afzonderlijke ondernemingsraden.
 • Wat is een aangelegenheid van maatschappelijk belang?
  Een aangelegenheid van maatschappelijk belang betreft een kwestie die voor de meerderheid van de ondernemingen waarvoor de COR of GOR is ingesteld van betekenis is.
 • Wat zijn voorbeelden van onderwerpen die van 'gemeenschappelijk belang' zijn?
  Onderwerpen die: 
  - Het beleid van het concern betreffen, en; 
  - Die in beginsel voor alle of de meerderheid van de betrokken ondernemingen een gelijke afdoening of regeling vereisen waarover op centraal niveau wordt beslist. 
 • Welke uitgangspunten volgen er uit de rechtspraak die antwoord kunnen geven op de vraag of sprake is van een gemeenschappelijk belang?
  1. In technische zaken gaat de medezeggenschapsbevoegdheid over naar de overkoepelende ondernemingsraad (COR of GOR). 
  2. Als het besluit een onderdeel is van een herstructureringsoperatie die een groot aantal concernonderneming raakt, is in de regel sprake van een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang. 

  Een besluit dat slechts één onderneming in de groep raakt is alleen van gemeenschappelijk belang wanneer het uitstralingseffect heeft op de andere ondernemingen in de groep. 

  3. Omstandigheden van het geval kunnen tot de conclusie leiden dat niet gesproken kan worden van een gemeenschappelijk belang. Bijvoorbeeld als de concerngevolgen van te algemene aard zijn. 
  4. De wijze waarop de ondernemer een voorgenomen besluit presenteert weegt ook mee, maar is niet doorslaggevend. 
 • Wat gebeurt er met de bevoegdheden als van een gemeenschappelijk belang kan worden gesproken?
  De bevoegdheden van de lokale ondernemingsraden gaan op grond van art. 35 lid 2 WOR over op de COR of GOR.
 • Behandelt de GOR ook aangelegenheden die door de COR worden behandeld?
  Nee.
 • Wat is een algemeen uitgangspunt dat heeft te gelden voor een goede toepassing van de WOR?
  Dat de uitoefening van de medezeggenschapsrechten daar dient plaats te vinden waar in overwegende mate zeggenschap over de ondernemingen bestaat, en zij dus het meest doelmatig is.
 • Op wat voor ondernemingen is de WEOR van toepassing?
  Op een communautaire onderneming met woonplaats of zetel in Nederland, alsmede op de communautaire groep waarvan de moederonderneming in Nederland zetelt of woont.
 • Wat is een communautaire onderneming?
  Een onderneming die sinds twee jaar in: 
  - Tenminste twee lidstaten elk gemiddeld ten minste 150 werknemers, en; 
  - In de lidstaten samen gemiddeld 1000 werknemers heeft (art. 1 lid 1 sub c WEOR). 
 • Wat is een communautaire groep?
  Een communautaire groep is het geheel van ondernemingen bestaande uit een moederonderneming en de onderneming of ondernemingen waarover zij de zeggenschap uitoefent en waarvan: 
  1. Ten minste twee ondernemingen in verschillende lidstaten zijn gevestigd
  2. Sinds twee jaar ten minste twee ondernemingen in verschillende lidstaten elk ten minste 150 werknemers hebben en 
  3. Alle ondernemingen tezamen sinds twee jaar gemiddeld ten minste 1000 werknemers in de lidstaten hebben (art. 1 lid 1 sub d WEOR). 
 • Hoe wordt een Europese ondernemingsraad tot stand gebracht?
  Door onderhandelingen.
 • Door wie wordt er onderhandeld over de instelling van een Europese ondernemingsraad?
  Door enerzijds het hoofdbestuur en anderzijds een bijzondere onderhandelingsgroep samengesteld door de werknemers.
 • Hoe worden de onderhandelingen geopend?
  Op eigen initiatief of nadat ten minste 100 werknemers uit twee vestigingen in twee verschillende lidstaten dit schriftelijk hebben verzocht.
 • Wat heeft de onderhandelingsgroep tot doel?
  Om een schriftelijke overeenkomst vast te stellen.
 • Wat als het hoofdbestuur weigert de onderhandelingen te openen of als er binnen drie jaar geen overeenkomst is gesloten?
  Dan gaan de minimumvoorschriften gelden die zijn opgenomen in de artikelen 16 t/m 20 WOR.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.