Samenvatting Arbeidsrecht begrepen

-
ISBN-10 9089744320 ISBN-13 9789089744326
250 Flashcards en notities
10 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Arbeidsrecht begrepen". De auteur(s) van het boek is/zijn P M H J van Grinsven, H C Geugjes, H N M Soemers. Het ISBN van dit boek is 9789089744326 of 9089744320. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Arbeidsrecht begrepen

 • 1 Arbeidsrecht in kaart

 • Welke wetten rekenen tot het collectieve arbeidsrecht?
  • Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO)
  • Wet op het algemeen verbinden en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV)
  • het Sociaal Plan
  • Wet op de ondernemingsraden (WOR)
 • 1.1 collectieve arbeidsovereenkomst

 • Wat is een standaard CAO?
  Dan mag een werkgever en werknemer niet afwijken van hetgene dat is afgesproken in de CAO. Ook niet als dat gunstiger is voor de werknemer!
 • Hoe weet je of je te maken hebt met een minimum of een standaard CAO?
  Uit de tekst van de desbetreffende CAO moet je af kunnen leiden om wat voor soort CAO het gaat. Als vuistregel hanteer je dat het een minimum CAO is tenzij anders is bepaald.
 • Wanneer is een CAO geldig?
  Een CAO is pas geldig nadat deze is aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (art. 4 lid 3 Wet op Loonvorming).
 • Wanneer werken CAO bepalingen door in de individuele arbeidsovereenkomst?
  Als werkgever en werknemer beiden lid zijn van een van de contracterende cao-partijen. (artikel 9 en 12 wet CAO). 
  CAO bepalingen gaan vóór op de bepalingen zoals afgesproken in de individuele arbeidsovereenkomsten. 
  Is de tijdsduur van de CAO verstreken dan werkt deze CAO door totdat er een nieuwe is afgesloten.
 • De term 'nawerking' komt niet voor in de wet CAO. De bepalingen uit de CAO blijven voortbestaan. 
  Als op grond van de nieuwe CAO een loonsverhoging wordt toegekend, dan wordt deze met terugwerkende kracht uitbetaald.
 • Wat houdt Cherry Picking in?
  Een vakbond (AbvaKabo) heeft onderhandelt voor een CAO voor zijn leden in een kinderopvang. De desbetreffende kinderopvang stapt over naar een ander CAO, waar AbvaKabo geen zitting heeft gehad in die CAO onderhandelingen. Dan mogen de gebonden leden (van de kinderopvang) van de AbvaKabo kiezen: welke bepalingen van de 2 CAO's bevatten voor hen de meest gunstige bepalingen?
 • Wanneer werken CAO bepalingen door in de individuele arbeidsovereenkomst?
  Als werkgever en werknemer beiden lid zijn van een van de contracterende cao-partijen. (artikel 9 en 12 wet CAO).
 • Wat moet een werkgever doen die niet meer onder een bepaalde bedrijfstak CAO wil vallen?
  De werkgever zal dispensatie moeten aanvragen bij de contracterende CAO partijen van die bedrijfstak CAO of bij de minister van SZW. Zij kunnen dan ontheffing verlenen.
 • Nawerking AVV:
  De duur van de algemeenverbindendverklaring(avv) is gekoppeld aan de duur van de desbetreffende CAO. Bij niet gebonden leden (één of beiden zijn geen lid van de werkgevers- en werknemersverenigingen) is er na afloop van de algemeenverbindendverklaring geen sprake van nawerking. De oorspronkelijke tussen partijen geldende arbeidsvoorwaarden herleven dan.
 • Kan een niet-gebonden werknemer zich beroepen op artikel 14 Wet CAO als de werkgever zich niet houdt aan de gestelde afspraken in de CAO?
  Nee, een niet-gebonden werknemer kan zich niet beroepen op artikel 14 in wet CAO.
 • Voor de artikel 14 werknemer hoeft het geen probleem te zijn dat hij nakoming van de cao niet kan vorderen zijn werkgever. Op andere grond kan hij wel een vordering tot nakoming instellen als de cao algemeen verbindend is verklaard, dan wel de cao via een incorporatiebeding onderdeel is gaan uitmaken van de arbeidsovereenkomst.
  Hoewel een avv geen nawerking kent en in beginsel na afloop van de avv de oorspronkelijke tussen werkgever en werknemer geldende arbeidsvoorwaarden herleven, heeft de Hoge Raad in zijn jurisprudentie enige belangrijke nuanceringen op dit uitgangspunt aangebracht:

  Arrest Bongers
  Bongers werkte een aantal jaren bij werkgever KSB. Verrichte regelmatig overwerkuren en leverde keurig urenbriefjes in.De CAO kende een vergoeding voor overwerk en de arbeidsovereenkomst niet. De werkgever was alleen bereid om de vergoeding te geven tijdens de avv. De Hoge Raad (HR)  bepaalde dat in avv-loze tijdperiodes niet alleen de oorspronkelijk geldende individuele arbeidsovereenkomst maatgevend, maar evenzeer wat partijen over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen mochten afleiden. De HR hield rekening met de functie en het daarmee samenhangende loon. De HR hechtte waarde aan het feit dat de werknemer ook tijdens de avv-tijdloze periodes de overwerkuren vermeld zonder dat de werkgever daartegen had geprotesteerd.


  Arrest Beenen
  Als een werknemer ziek wordt tijdens een periode waarin de cao algemeen verbindend is verklaard, behoudt hij bij voortdurende ziekte, ook na afloop van de avv, recht op de aanvulling tot 100%. De HR baseerde dat niet op wat partijen over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen mochten afleiden, zoals in de zaak Bongers, maar op een verkregen recht.
  Het verkregen recht van de heer Beenen wordt niet aangetast, doordat tijdens de duur van zijn arbeidsongeschiktheid de aanvullingsbepalingen uit de cao ophouden algemeen verbindend te zijn.
 • Wat is een incorporatie beding?
  Dat is als in de individuele arbeidsovereenkomst de desbetreffende cao met naam en en toenaam daarop van toepassing wordt verklaard. Je haalt op deze wijze de cao de individuele arbeidsovereenkomst binnen.
  Als de werkgever bepaalde cao bepalingen niet nakomt, dan kan een niet-gebonden werknemer niet de naleving van de cao vorderen, maar wel de naleving van zijn arbeidsovereenkomst: De CAO bepalingen zijn geïncorporeerd in de arbeidsovereenkomst.
 • Benoem de stappen om te bepalen of een CAO van toepassing is:
  1. Zijn zowel werkgever als werknemer lid van een contracterende CAO partij? Zo ja: dan is de cao van toepassing op grond van artikel 9 wet CAO, na afloop is er nawerking. Zo nee...
  2. Is de CAO van toepassing verklaard in de individuele arbeidsovereenkomst? Zo ja: beroep op de cao is mogelijk o.b.v. het incorporatiebeding. Er is dan geen onderscheid tussen georganiseerde of ongeorganiseerde werkgevers en werknemers. Zo nee....
  3. Is de CAO algemeen verbindend verklaard? Zo ja: dan is de cao ook van toepassing op de ongeorganiseerde werkgevers en werknemers o.g.v. de artikelen 2 en 3 van wet AVV. Zo nee....
  4. Is er in een avv-loos tijdperk sprake van een verkregen recht of mochten werkgever en werknemer over een weer uit elkaars verklaringen en gedragingen afleiden dat bepalingen uit de cao toch geldig blijven? Zo ja: beroep op die cao bepalingen is mogelijk o.b.v. jurisprudentie van de Hoge Raad. Zo nee, de werknemer kan alleen beroep doen op de voor hem geldende arbeidsvoorwaarden in de individuele arbeidsovereenkomst.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat voorkomt het onderkruiperverbod?
Dat de werkgever niet-vakbondsleden aanneemt tegen een lager salaris dan de cao lonen.
Wat wordt ook wel het onderkruiperverbod genoemd?
Als de werkgever lid is van een werkgeversorganisatie die de cao heeft afgesloten, hij verplicht is om die cao-bepalingen ook toe te passen op werknemers die geen lid zijn van een werknemersorganisatie (artikel 14 WET cao)
Wanneer is het lidmaatschap van een werkgevers- of werknemersorganisatie van minder belang?
Op het moment dat de de cao-bepalingen door de minister van SZW algemeen verbindend zijn verklaard. De CAo bepalingen gelden dan voor alle werkgevers en werknemers werkzaam in een bepaalde bedrijfstak 9 artikel 2 en 3 AVV)
Wat zijn traditionele CAO partijen aan werknemerszijde?
FNV, de CNV, MHP-bonden.
Wat zijn traditionele CAo-partijen voor de werkgeversorganisaites aangesloten?
VNO-NCW, MKB Nederland (midden- en kleinbedrijf), LTO Nederland (land en tuinbouw).
Voor wie kunnen arbeidsvoorwaardenregelingen worden afgesproken?
Dat kan een cao zijn voor een gehele bedrijfstak (metaalindustrie), maar het kan ook gaan om slechts een specifieke onderneming, de ondernemings-cao.

Een variatie daarop is de concern-cao zoals bij Philips en Shell..
Wat is een CAO?
Geen arbeidsovereenkomst maar een arbeidsvoorwaardenregeling. Het is een overeenkomst tussen werkgever(s) of werkgeversorganisatie(s) aan de ene zijde en werknemerorganisaties aan de andere zijde, waarbij arbeidsvoorwaardenregelingen voor grotere groepen werknemers worden afgesproken.
Wat is een minimum CAO?

Je mag dan niet naar beneden afwijken maar wel naar boven.

Wat gebeurt er als een werkgever zich niet houdt aan de regels binnen WMCO?
De individuele werknemer kan binnen 6 maanden zich beroepen op een vernietigingsgrond art 7 WMCO
Wat regelt de wet melding collectief ontslag?
Het legt de werkgever de verplichting om vooraf de voorgenomen ontslagen schriftelijk te melden aan de vakbonden en tevens te melden bij het UWV: dit dient te gebeuren 3 maanden, om bedrijfseconomische redenen, 20 of meer werknemers wil ontslaan art 3 lid 1 WMCO