Samenvatting Auteursrecht in hoofdlijnen

-
ISBN-10 9001307876 ISBN-13 9789001307875
131 Flashcards en notities
10 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Auteursrecht in hoofdlijnen". De auteur(s) van het boek is/zijn N van Lingen. Het ISBN van dit boek is 9789001307875 of 9001307876. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Auteursrecht in hoofdlijnen

 • 1.1 Inleiding: Wat is auteursrecht?

 • Wat houdt het exploitatierecht in?
  Dat alleen de maker kan beslissen wat er met zijn werk gebeurt en het te exploiteren (geld mee verdienen)
 • Auteursrecht
  Het uitsluitende recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgende, om dit openbaar te maken of te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld". (Art. 1 van de Auteurswet).

  Ook wel exploitatierecht of copyright.
 • Persoonlijkheidsrecht (droit moral) = Tussen het werk, als product van de geest, en de maker bestaat een meer of minder strikt persoonlijke relatie; het zou een onwenselijke situatie zijn indien anderen deze band konden aantasten, bijvoorbeeld door het aanbrengen van wijzigingen in het werk.
 • Persoonlijkheidsrecht
  Hiermee worden de (ook ideële) belangen van de maker beschermd. Aangezien er tussen het werk en de maker een persoonlijke relatie ontstaat, mag het werk op geen enkele wijze worden aangetast of gewijzigd.

  Ook wel morele recht of droit moral.
 • Waar bestaat het exploitatierecht uit?
  Een licentie en een overdracht
 • Het verschil tussen persoonlijkheidsrecht en exploitatierecht;
  • De auteur kan door middel van het exploitatierecht anderen verbieden zijn werk te bewerken of hen juist daartoe toestemming geven door middel van een licentie.
  • Ook kan de maker het exploitatierecht overdragen aan zijn rechtsopvolger, dit in tegenstelling tot het persoonlijkheidsrecht dat altijd bij de maker blijft. (Het kan echter wel na de dood van de maker worden uitgeoefend door iemand die door de maker is aangewezen).
 • Wat houdt een licentie in?
  De maker kan toestemming (licentie) verlenen om zijn werk te gebruiken, doorgaans met financiële voorwaarden
 • Het auteursrecht is gestoeld op twee grondslagen;
  Billijkheid en utiliteit.
 • Wat houdt een overdracht in?
  De maker kan het exploitatierecht, geheel of gedeeltelijk, aan een ander overdragen, zodat deze rechtsopvolger dan de uitsluitende gerechtigde wordt. 
 • Utiliteit
  De mate waarin iets bruikbaar/nuttig is.
 • De vraag naar de grondslagen (rechtsgrond) van het auteursrecht is niet eenduidig te beantwoorden. Elk antwoord steunt uiteindelijk op een eigen theoretische opvatting over inhoud en gelding van recht. 
 • In ons collectieve rechtsbewustzijn is de gedachte levend dat de auteur een billijke aanspraak heeft op erkenning van zijn geestelijke en materiële belangen met betrekking tot het werk dat hij heeft voortgebracht. 
 • Wat is intellectueel eigendom?
  Het gebruikelijke verzamelbegrip voor auteursrecht en industriële eigendomsrechten
 • Wat is utiliteit?
  De mate waarin iets bruikbaar is
 • Waarom worden mediarecht & informatierecht tegenwoordig vaak in één adem genoemd?
  Omdat informatie tegenwoordig meestal via de media verspreid wordt
 • Wat is voor de rechtspositie van de beroepsauteur naast het arbeidsrecht ook van belang?
  De bescherming die hij aan het arbeidsrecht en het sociale verzekeringsrecht kan ontlenen, en niet te vergeten de mate van financiële steun door de overheid
 • 1.2 Auteursrecht in de digitale wereld

 • Een computerprogramma kan een werk zijn. Het auteursrecht beschermt oorspronkelijke werken met een eigen, persoonlijk karakter. Waarvoor is er duidelijkheid ontstaan?
  Informatica
 • Europese Auteursrichtlijn
  Deze richtlijn moet het gebruik van werken op het internet harmoniseren, zodat ratificatie van de WIPO-verdragen uit 1996 voor alle lidstaten van de Europese Gemeenschappen mogelijk wordt.
 • Waar liggen de problemen in het digitale netwerk? 
  Bij de informatie, door de snelle interactie is dit moeilijker te bepalen of dreigen zelfs te verdwijnen
 • Ratificatie
  De officiële bekrachtiging van een internationaal verdrag door een staat, of het erkennen van een constitutiebrief door een andere obediëntie. 
 • Wat is uploaden?
  Het invoeren van werken in een digitaal netwerk
 • WIPO
  Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (World Intellectual Property Organization) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties en beheert 23 internationale verdragen.

  De Auteursrechtrichtlijn moet worden bezien als de Europese variant van de WIPO-verdragen.
 • Wat is downloaden?
  Het kopiëren van van werken uit een digitaal netwerk door een gebruiker
 • Traditionele intellectuele eigendomsrechten kennen sinds de digitalisering van informatiestromen verschillende problemen, o.a;
  • Informatica; Sinds 1994 staat in de wet dat computerprogramma's ook werken kunnen zijn (art. 10, lid 1, sub. 12 jo, art. 45-45n Aw)
  • Informatie; Kopieën zijn niet meer van het origineel te onderscheiden aangezien beeld, tekst en geluid in seconden wereldwijd kunnen worden gereproduceerd. Bovendien kunnen kijkers en luisteraars door middel van computermanipulatie en interactiviteit tot medeauteurs worden gemaakt.
  • Uploaden/downloaden; Deze handelingen vallen volgens de Auteurswet onder de verveelvoudigingshandelingen. 'Art. 13a Aw' bepaalt echter dat dit niet geldt voor het enkel bekijken of beluisteren van werken via het internet.
  • Browsen; Een 'consumptieve handeling' zoals browsen, blijft buiten werking van het auteursrecht.
 • Wat is browsen over het netwerk?
  'Bladeren' op het internet, een dergelijk consumptief gebruik
 • De Auteursrechtrichtlijnen moet toepassing van het auteursrecht binnen de moderne informatiemaatschappij aan de hand van drie rechten harmoniseren;
  • Reproductierecht
  • Recht van mededeling aan het publiek
  • Distributierecht
 • In december 1996 zijn de digitale WIPO-verdragen tot stand gekomen. Uit welke twee verdragen bestaat dit?
  WCT voor het auteursrecht & WPPT voor de naburige rechten
 • Reproductierecht
  Ex. Art. 2 Richtlijn; Het uitsluitende recht om de directe of indirecte tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van hun werken, met welke middelen en in welke vorm dan ook toe te staan of te verbieden.
 • Wat is een richtlijn?
  Aanwijzing voor hoe iets moet en wat niet mag
 • Recht van mededeling aan het publiek
  Ex. Art. 3 Richtlijn; Het uitsluitende recht om de mededeling van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos, met in begrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden.
 • De lidstaten worden verplicht in hun nationale wetgeving te voorzien in een drietal exclusieve rechten voor auteurs, te weten:
  Reproductierecht, recht van mededeling aan het publiek & distributierecht
 • Distributierecht
  Ex. Art. 4 Richtlijn; Het uitsluitende recht om iedere vorm van distributie onder het publiek van het origineel van hun werken of kopieën daarvan, door verkoop of anderszins toe te staan of te verbieden.
 • Wat houdt het reproductierecht in?
  Het uitsluitende recht om de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van hun werken, met welke middelen en in welke vorm dan ook, toe te staan of te verbieden
 • Gemeenschapsrecht
  Art. 12b Aw bepaalt dat het distributierecht met betrekking tot het origineel of kopieën is uitgeput zodra die binnen de gemeenschap rechtmatig in het verkeer zijn gebracht. Dit is gemeenschapsrecht en sluit mondiale uitputting uit, wat betekent dat Chinese rechthebbenden parallelimporten van de in China uitgebrachte cd's in Europa kunnen tegenhouden.
 • Wat houdt recht van mededeling aan het publiek in?
  Het uitsluitende recht om de mededeling van hun werken aan hun publiek, per draag of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden
 • Art. 5 van de Richtlijn
  Bepaalt dat auteursrechthebbenden niet kunnen verbieden dat bij rechtmatig gebruik zoals browsen, het werk tijdelijk en technisch noodzakelijk wordt opgeslagen (gereproduceerd) in het werkgeheugen van de computer (caching).
 • Wat is het distributierecht?
  Het uitsluitende recht om elke vorm van distributie onder het publiek van het origineel van hun werken of kopieën daarvan, door verkoop of anderszins, toe te staan of te verbieden
 • Drie-stappen-toets
  Verder somt Art. 5 een aantal beperkingen op die lidstaten in hun wetgeving kúnnen (niet moeten) opnemen, voorwaarde is dat de beperking voldoet aan de drie-stappen-toets.

  Dit betekent dat de beperkingen;
  • Slechts in bepaalde bijzondere gevallen mogen worden toegepast
  • Mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van het werk en
  • De wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk worden geschaad

  Deze toets is ook opgenomen in Art. 9 lid 2 Berner Conventie en Art. 13 TRIPS-Verdrag.
 • Wanneer is een werk 'uitgeput'?
  Het distributierecht met betrekking tot het origineel of kopieën (exemplaren) van het werk houdt op (is uitgeput) zodra die binnen de Gemeenschap rechtmatig in het verkeer zijn gebracht
 • E-commerce-richtlijn
  Deze richtlijn beperkt de aansprakelijkheid van de providers tot gevallen waarin niet wordt ingegrepen door de serviceprovider, terwijl erop wordt gewezen dat er via de server inbreuk wordt gemaakt.
 • Wat is caching?
  Het werk tijdelijk en technisch noodzakelijk opslaan in het werkgeheugen van de computer
 • Volgens de richtlijn moeten beperkingen aan een drie-stappen-toets voldoen. Waar bestaat de 'drie-stappen-toets' uit?
  1. Zij slechts in bepaalde bijzondere gevallen mogen worden toegepast
  2. Mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van het werk
  3. De wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk worden geschaad
 • Wat zijn providers?
  Een aanbieder voor de verbinding van internet
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.