Samenvatting Basisboek bedrijfseconomie

-
468 Flashcards en notities
132 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basisboek bedrijfseconomie". De auteur(s) van het boek is/zijn P De Boer, M P Brouwers & W Koetzier. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Basisboek bedrijfseconomie

 • 1 (W1) Ondernemingen en hun functie in de economie

 • Hoe kan je een onderneming omschrijven?
  Als een naar winst strevende productieorganisatie
 • welke selectiemethoden zijn er ?
  NCW, GBR, Terugverdienperiode, interne rentabiliteit. 

 • Wat wordt verstaan onder het begrip ‘integrale kostprijs’

  a.       De vaste en variabele kosten per eenheid product

 • Geef een omschrijving van het begrip onderneming.
  Een onderneming is een naar winst strevende productieorganisatie.
 • Wat verstaan we onder de vermogenskostenvoet ?
  gewogen gemiddelde tussen eigen vermogen en vreemd vermogen

 • Wat is het doel van het systeem van ‘direct costing’

  a.       Het nemen van beslissingen op korte termijn


 • wat verstaan we onder het contant maken van geldstromen ?
  waar toekennen aan cashflows
 • Hoe bereken je de kostprijs?
  vaste plus variabele kosten
 • wat is een converteerbare obligatielening ?

  . Een converteerbare obligatielening is een lening die na verloop van tijd, gedurende een onder bepaalde voorwaarden kan worden omgewisseld in aandelen van het betrokken bedrijf.

        


 • Bij een eenmanszaak is sprake van aansprakelijkheid van de eigenaar. Wat is de betekenis daarvan?

  a.       De eigenaar is zowel met zijn ingebrachte vermogen als met zijn privévermogen aansprakelijk voor de gehele schuld aan een handelscrediteur.

 • Welke interesttafel gebruik je bij de Samengestelde interst ?
  "grote" S 
 • Welke persoon begeeft zich sterk op het vlak van financiering
  treasurer
 • Welk persoon begeeft zich sterk op het vlak van management accounting
  controller
 • Met welk(e) vakgebied(en) hang het vak belastingrecht het meest samen?

  financial accounting
 • Wat wordt verstaan onder de activa van een onderneming?

  de bezittingen
 • Theo Jansen is eigenaar van reclamebureau ‘de Roos’. Hij lost 25.000 af van een hypothecaire lening op zijn bedrijfspand. Deze aflossing valt onder:

  uitgaven
 • Waarom wordt vreemd vermogen risicomijdend genoemd?

  a.       Met de verschaffers van vreemd vermogen worden van tevoren afspraken gemaakt over aflossing en een vaste rentebetaling.

 • Hoe worden de vlottende activa ingedeeld?

  a.       In voorraden, debiteuren en liquide middelen.

 • Een mobiele telefoon wordt verkocht voor 100. De variabele kosten zijn 25 per stuk. Het percentage dekkingsbijdrage van dit product is:

  a.       75%

 • Als de productieomvang in een periode toeneemt, zullen in elk geval:

  a.       de totale variabele kosten toenemen

 • De break-evenomzet van een boekhandel bedraagt 750.000 per jaar. De brutowinstmarge, in procenten van de omzet is 40%. Onder brutowinst wordt hier verstaan de omzet minus de inkoopkosten van de omzet. Wat zijn de jaarlijkse vaste kosten van deze boekhandel?

  300.000(0,4 keer 750.000)
 • Welk onderdeel zal een mission statement normaliter niet  bevatten?

  a.       De winst die naar verwachting volgend jaar behaald zal worden.

 • Auto’s staan op de balans onder:

  vaste activa
 • Een van de financiële ratio’s is de quick-ratio. De quick-ratio is een kengetal voor de berekening van:

  a.       De liquiditeit

 • Onder solvabiliteit wordt verstaan: de mate waarin een onderneming in geval van liquidatie kan voldoen aan de financiële verplichtingen jegens de verschaffers van:


  a.       het totaal vreemde vermogen
 • In 2009 betaalde de heer De Jager 10.000 rente over de hypothecaire lening op zijn bedrijfspand. Ook lost hij 30.000 af. Wat zijn de kosten over 2009 van deze transacties?

  10.000
 • Op 1 januari 2008 bedraagt het eigen vermogen van het bedrijf ‘Streetmusic’ 800.000. Over het boekjaar 2008 wordt een winst behaald van 60.000. Het eigen vermogen per 31 december 2008 bedraagt dan:

  860.000
 • Reclamebureau ‘Juanita’ start op 1 januari 2009 met zijn activiteiten. Voor het pand wordt een brandverzekering afgesloten, waarvoor eind december 2008 de premie van

  8.000 voor 3 jaar vooruitbetaald wordt. Waar zal de post ‘vooruitbetaalde bedragen’ te zien zijn?

  a

  a.       Op de debetzijde van de balans
 • Wie is bij de NV verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken?

  de directie
 • Wat wordt verstaan onder het begrip ‘directe kosten’?

  a.       Kosten die een rechtstreeks verband hebben met de producten

 • Wat is de meest verregaande vorm van samenwerking?

  fusie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.