Samenvatting Basisboek criminologie

-
ISBN-10 9059317335 ISBN-13 9789059317338
759 Flashcards en notities
38 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basisboek criminologie". De auteur(s) van het boek is/zijn Emile Kolthoff. Het ISBN van dit boek is 9789059317338 of 9059317335. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Basisboek criminologie

 • 1 Inleiding

 • In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het ontstaan van de criminologie als wetenschap en wordt ingegaan op definities van criminologie en criminaliteit. Na een verkenning van de rol van misdaad en straf in de oudste geschriften worden de klassieke, de positivistische en de milieuschool besproken en tegen elkaar afgezet. 
 • Wat bestudeer je als criminoloog?

  Hoe en waarom crimineel gedrag er is en onderzoekt wat criminaliteit is.

 • 18e eeuwse persoon die zich uitsprak tegen marteling en doodstraf:

  Beccaria

 • Noem de vijf dingen waar criminologie mee te maken heeft.

  1. Criminaliteit als verschijnsel

  2. Slachtoffers

  3. Daders

  4. Plek van criminaliteit binnen de politiek

  5. Reacties op criminaliteit (preventief/reactief)

 • Hoorden bij de Franse Milieuschool, die oorzaak van criminaliteit zochten in sociale omgevingsfactoren.

  Laccasagne en Manouvrier.

 • Wat is de definitie van criminaliteit?

  Menselijke gedragingen die door de wetgever strafbaar zijn gesteld.

 • Grondleggers van criminologie als wetenschap:

  Lambroso en Quetelet.

 • Grondlegger van de utilitaire school:

  Bentham

 • Grondlegger Trias Politica:

  Montesquieu.

 • 13e eeuwse theoloog die stelde dat diefstal in uiterste nood is toegestaan:

  Thomas van Aquino.

 • Schrijver van Utopia, humanisten en voorstander van werkstraffen:

  Thomas More.

 • Vertegenwoordiger van de bio-antropologische school die onderzoek deed naar lichaamskenmerken.

  Lambroso.

 • Noem de positieve functies van criminaliteit.
  Neerwaartse vergelijking
  Saamhorigheidsgevoelens
  Zondebokeffect
  Underdog; sociale verandering
  Leedvermaak; identificatie met de dader
 • Noem de drie perspectieven 
  1. Consensusperspectief: Collectief bewustzijn = strafwetgever is vertaler van gedeelde waarden en normen (durkheim)
  2. Pluralistisch perspectief: Verschillende belangen (materieel), maar eensgezindheid over de wijze waarop deze belangen moeten worden gehandhaafd (formeel).
  3. Conflictperspectief: Zowel verschil in belangen (materieel) als verschil in denken over de wijze waarop deze belangen moet worden gehandhaafd (formeel) > rechtsregels worden door machtsgroepen gedefinieerd (marxisme). 
 • 1.1 Wat is criminologie

 • Wat is criminologie? Criminologie is de wetenschap die criminaliteit vanuit verschillende invalshoeken benadert.


  Aandacht gericht op:
  • criminaliteit als verschijnsel
  • persoon van de misdadiger
  • slachtoffers
  • politieke systeem
  • reactie om op criminaliteit te reageren
 • Criminologie is de wetenschap die criminaliteit vanuit verschillende invalshoeken benadert.

 • Wat is criminologie?
  Criminologie is de wetenschap die criminaliteit vanuit verschillende invalshoeken benadert. Daarbij wordt gebruik gemaakt van kennis uit verschillende disciplines.
 • Hoe kan je criminologie als wetenschap beschrijven?

  Criminologie is de wetenschap die criminaliteit vanuit verschillende invalshoeken benadert.

 • Wat houdt criminologie in?
  Een multidisciplinaire wetenschap die betrouwbare en precieze kennis wil opleveren over: 
  - criminaliteit,
  - daders
  - slachtoffers
  - hoe het beste gereageerd kan worden op criminaliteit (beleidsadvisering).
 • Criminologie is uitgegroeid tot een zelfstandige en onafhankelijke wetenschap.
 • Wat is criminaliteit? 
  Dat hangt sterk af van de gevolgen die het gedrag heeft zowel voor de slachtoffers als de samenleving, van de (morele) opvattingen van de machthebbers, van de publieke opinie en ook van de context waarin het gedrag plaatsvindt. 
 • Welke drie scholen zijn er?

  De klassieke, de positivistisch en de milieuschool

 • Noem de vijf invalshoeken waar criminologie mee te maken heeft.
  1. Criminaliteit als verschijnsel
  2. Slachtoffers
  3. Daders
  4. Plek van criminaliteit binnen de politiek
  5. Reacties op criminaliteit (preventief/reactief)
 • Criminaliteit als sociaal construct. 
  Criminaliteit kan gezien worden als een sociaal construct, criminaliteit is 'wat we zo noemen', waarover binnen de samenleving afspraken zijn gemaakt. (Lissenberg e.a.2001)
  Ook wel gedefinieerd als 
  • antisociale handelingen waarop de staat bewust reageert met leedtoevoeging (Bonger 1951)
  • regeloverschrijdend gedrag (Selling 1938)
  • maatschappelijke schade en wederrechtelijk/onrechtmatig (Sutherland 1949)


  Werkbare definitie: gedrag dat strafbaar is gesteld in een formele wet. 
 • Wat is de rol van criminologen?

  Het in beeld brengen van de context, en in geval van sensationele berichtgeving `het hoofd koel houden`

 • Vanuit welke disciplines wordt er in de criminologie gebruik gemaakt?
  Rechtswetenschappen
  Psychiatrie
  Psychologie
  Sociologie
  Antropologie
  Politicologie
  Geneeskunde
  Economie
 • Bij criminologie wordt gebruik gemaakt van kennis uit verschillende disciplines. Noem er drie.

  psychiatrie, geneeskunde en sociologie

 • Sutherland definieert criminologie in 'Principles of criminology' als:
  De wetenschap m.b.t. criminaliteit en delinquentie als sociaal fenomeen.Dit omvat binnen zijn omvang:
  - Het maken van de wetten
  - Het breken van de wetten
  - Het reiken naar het breken van wetten
  Deze processen zijn 3 aspecten van een ietwat verenigde opeenvolging van interacties: bepaalde ongewilde gedragingen zijn door de politieke maatschappij gedefinieerd als misdaden (crime), waarop gereageerd wordt met straf, interventie en preventie. Deze opeenvolging van interacties-> criminologie
 • Waarom staat criminologie in de belangstelling?

  Door de grote maatschappelijke en politieke druk die op de thema`s veiligheid en criminaliteit wordt gelegd.

 • Met welke drie vragen definieert Stanley Cohen het domein van de criminologie?
  - Waarom worden wetten gemaakt
  - Waarom worden wetten overtreden
  - Wat doen we daar aan/ zouden we moeten doen?
 • Waarop zal de aandacht van de criminoloog gericht zijn?

  Op de persoon van de misdadiger (daders), op het slachtoffer, op criminaliteit als verschijnsel, op de plek van criminaliteit binnen de politiek (radicale criminologie), op reacties om op criminaliteit te reageren (preventief en-of repressief).

 • Met welke drie vragen definieert Ronnie Lippins het domein van de criminologie?
  - Waarom veranderen de definities van criminaliteit door de tijd?
  - Waarom worden specifiek gedrag of zelfs hele bevolkingsgroepen gecriminaliseerd?
  - Waarom overtreden mensen normen -waaronder juridische- en wat moeten we doen met de overtreders?
 • Wat is criminaliteit als verschijnsel?

  Bijvoorbeeld de spreiding van criminaliteit over stad en platteland.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe beschreef Durkheim in zijn proefschrift De maatschappelijke verdeling van arbeid de sociale verandering tijdens de industriële revolutie?
De omslag van de traditionele 'mechanische' samenleving

(=relatief geïsoleerde groepen die min of meer zelfstandig functioneren. In deze groepen leeft men vaak onder zelfde omstandigheden, zelfde werk, zelfde waarden en normen, weinig verdeling van arbeid, enkelingen kunnen specialistische functie uitvoeren)

naar de moderne 'organische' samenleving

(=
Waar was Durkheim als socioloog na de Franse revolutie en tijdens de industriële revolutie vooral in geïnteresseerd?
De veranderingen die beide revoluties in de samenleving teweeg brachten
In welke theorieën komen invloeden uit de theorie van Durkheim over anomie voor?
- Chicago school (onderzoekt verband tussen jeugdcrimi en snelle ontwikkeling van bepaalde wijken in grote steden)
- Strain theorieën
- Controle theorieën
- Conflicttheorieën
Durkheims en Lombrosos theorieën waren reacties op de klassieke school. Welk kenmerkende verschil zat er tussen hun reacties
Lombroso richtte zich op het individu
Durkheim richtte zich op de maatschappij en de ontwikkeling en organisatie ervan
Waar waren Durkheims theorieën gedeeltelijk een reacie op?
De klassieke benadering dat er vanuit vrije wil werd gehandeld
De Franse school stelde dat er een verband was tussen criminaliteit en armoede. De Franse socioloog Emile Durkheim (1858-1917) stelde echter dat armoede en ongelijkheid normale en onvermijdelijke verschijnselen zijn in elke maatschappij en niet noodzakelijk tot criminaliteit hoeven te leiden. Hiervoor moet er aan nog één voorwaarde voldaan worden. Welke is dat?
Anomie-> de afwezigheid van maatschappelijke normen of regels
Hoeveel procent van de bedrijven die MCB in de vijf belangrijkste sectoren in 2009 onderzocht, had te maken met één of meer gevallen van criminaliteit en welke sectoren scoorden hoog en laag?
30%

Meer dan 40%:
Horeca/Detailhandel

Minder dan 25%:
Zakelijke dienstverlening/Bouw

In alle sectoren minder criminaliteit dan in 2004
Op welke vijf sectoren richtte Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven zich vooral?
Detailhandel
Bouw
Horeca
Transport
Zakelijke dienstverlening
Wat is de belangrijkste informatiebron over criminaliteit waarmee bedrijven worden geconfronteerd?
Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB)->vanaf 2004 jaarlijks uitgevoerd in opdracht van Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken
Waarom is het belangrijk om het verschil tussen 'ondervonden delicten' en het aantal personen dat slachtoffer is geworden bij het kijken naar de mate waarin de bevolking met veelvoorkomende criminaliteit wordt geconfronteerd?
Hier kan verschil in zitten, omdat men vaker dan één keer slachtoffer worden van eenzelfde delict