Samenvatting Basisboek Integrale schuldhulpverlening

-
ISBN-13 9789001848453
410 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basisboek Integrale schuldhulpverlening". De auteur(s) van het boek is/zijn D Haster. Het ISBN van dit boek is 9789001848453. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Basisboek Integrale schuldhulpverlening

 • 1.1 Schulden en de huidige samenleving

 • Welke factoren spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van schuldenproblematiek?
  • Complexiteit van de huidige samenleving
  • Consumentisme ofwel de drang om te consumeren
  • Kredietsamenleving
  • Reclame als niet te vermijden verschijnsel
 • 1.1.1 Complexiteit van de huidige samenleving

 • Wat is het probleem van de huidige verzorgingsstaat?
  Het is een complex stelsel van instellingen geworden. Veel technologische ontwikkelingen zorgt vaak voor onoverzichtelijke brei van beschikbare informatie. Daarnaast leven we in een participatiestaat, waarbij meer verantwoordelijkheid ligt bij de burger.
 • 1.1.2 Consumentisme

 • Wat is consumentrisme?
  Mensen moeten blijven kopen om de economie draaiende te houden. Het is bijna een economische plicht geworden.
 • 1.1.3 Kredietsamenleving

 • Na toename van kredietverlening in de aflopen jaren. Probeert de overheid dit meer aan banden te leggen. 'Lenen' had een belangrijke economische functie: het ging om het verkrijgen van winst. Ook consumentenkrediet heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt.
 • Welke kredietvormen bestaan er? (16)
  • Borgstelling
  • Creditcard
  • Debetstand op betaalrekeningen, geoorloofd en ongeoorloofd. 
  • Educatief krediet
  • Huurkoop- en afbetalingstransacties.
  • Hypothecair krediet
  • Operational lease, huur en verhuur van duurzame goederen
  • Persoonlijke leningen
  • Revolterende geldleningen, rekeningcourantkredieten en limieten op de betaalrekening voor niet-zakelijk gebruik. 
  • Overige obligo's 
  • Schuldbemiddeling
  • Saneringskrediet
  • Uitgestelde betaling
  • Verzendhuiskrediet
  • Winkelpas
  • Zakelijk krediet met persoonlijke aansprakelijkheid. 
 • 1.1.4 De verborgen verleider- reclame

 • Wat is reclame?
  Is een vorm van massacommunicatie waarbij de zender de intentie heeft de opinie, de houding of het gedrag van de ontvanger te beïnvloeden met een hoofzakelijk emotioneel-suggestieve benadering en dit in de sector van de commerciële goederen en diensten.
 • Hoe kan men de 'druk' van reclame weerstaan?
  • Men sluit zicht bewust of onbewust af voor reclame.
  • Men is zich bewust van de werkwijze van de reclamemakers en realiseert zich dat er een appel wordt gedaan door een bepaalde reclameboodschap. Dit bewustzijn vereist inzicht in psychologische en communicatieprocessen. 
  • Men weet zich te beheersen vanuit het normbesef dat je nu eenmaal niet alles kunt hebben en beoordeelt reclame op de praktische bruikbaarheid. 
 • 1.2.1 Herstructurering sociale wetgeving

 • Wat zijn de drie belangrijke veranderingen in de sociale wetgeving?
  De WAO werd vervangen door de WIA. De WIA omvat 3 soorten uitkeringen: Een gedeeltelijke WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), een volledige WGA-uitkering voor werknemers die wel volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. En de IVA (inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten)
  Tweede verandering is de Participatiewet (Werken naar vermogen, WAJONG, WSW en de Wet werk en bijstand). Het accent ligt daarbij op de arbeidsgeschiktheid ipv de arbeidsongeschiktheid. 
  Tot slot de aanscherping van de WWB. Er zijn een aantal nieuwe verplichtingen opgenomen en verbonden aan het recht op bijstand.
 • Wat zijn de nieuwe verplichtingen voor de WWB voor jongeren?
  • Verplichting mee te werken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak. 
  • Verplichting voor jongeren om een aanvraag niet eerder in te dienen dan 4 weken na melding. 
  • Verplichting om gedurende deze 'wachttijd' te zoeken naar mogelijkheden voor werk of scholing. 
  • Verplichting tot het verrichten van onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden. 
 • 1.2.2 Sociale wetgeving

 • Door de vele regelingen en voorwaarden is het voor de gewone burger nauwelijks te overzien welke consequenties werkloos of arbeidsongeschikt worden heeft. De uitvoeringsregelingen zijn dermate complex dat er een deskundige voor nodig is om te kunnen bepalen of een regeling wel correct wordt toegepast.
 • 1.2.3 Gevolgen op financieel gebied

 • Wat wordt er bedoeld met werkende armen?
  Werkende armen is een deel van de beroepsbevolking die wel werkt maar waarbij er wel sprake is van armoede.
 • Wat zijn de risicofactoren om de kans op werkende armoede te vergroten?
  • Deeltijdbanen, waarbij het salarisniveau overeenkomstige voltijdsfunctie op of net boven het minimumloonniveau ligt. 
  • Huishoudsamenstelling: alleenverdieners en alleenstaanden met kinderen.
  • Instabiele arbeidsrelaties, zoals kortdurende flexibele arbeid. 
  • Is ook afhankelijk van persoonskenmerken; zoals vormen van ongeschoolden, personen met alleen een lagere schoolopleiding.  
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke problemen ontstaan er bij de wijze van aanvragen van voorzieningen?
Om een voorziening aan te vragen moet men een 1 of meerdere formulieren invullen. Het taalgebruik op formulieren zijn voor een groot aantal mensen te ingewikkeld. Ze begrijpen niet wat er staat en vullen dan de verkeerde gegevens in en lopen mogelijkheid op een voorziening mis.
Daarnaast is er een discrepantie tussen de feitelijke opzet van een regeling en de uitvoering daarvan. 
Ook de taakopvatting van de functionaris is belangrijk. Ziet de functionaris zich als het voorkomen van misbruik of denkt hij mee in de richting van de aanvrager.
Welke 2 aspecten zijn van belang tot wijziging in het inkomen:
 1. De ontvanger is zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de voorzieningen. 
 2. Door tussentijdse wijzigingen in de inkomenssituatie kan men ineens wel recht krijgen op een bepaalde voorziening. 
Welke 3 knelpunten levert in de praktijk de middelentoets op?
 1. Een aantal mensen beschikt niet over de gewenste gegevens, aangezien ze de loonstroken en dergelijke niet of erg slordig bewaren. 
 2. Voor iedere voorziening die aangevraagd wordt, moet steeds weer de hele boekhouding worden getoond bij de aanvraag. 
 3. Het moeten aantonen hoeveel geld je hebt (of niet hebt) werd en wordt door veel mensen als vernederend ervaren. 
Wat is er belangrijk om een inkomensbereking te maken?
- belastingaangifte
- het salaris/ de loonstroken van de werkgever
- bankafschriften of uitkeringsgegevens van een uitkerende instantie
- opgave van huursubsidie
Aan welke twee belangrijke criteria moet men voldoen om in aanmerking te komen voor een voorziening?
Het vermogen mag niet boven bijstandsnorm zijn en daarnaast zijn de meeste voorzieningen inkomensafhankelijk.
Wat is de doelstelling van de voorziening?
De voorzieningen hebben in het algemeen de doelstelling het inkomen tijdelijk te ondersteunen of aan te vullen. 
Het is een vorm van armoedebestrijding. 
De voorzieningen zijn van tijdelijke aard. Doordat de criteria aan verandering onderhevig zijn.
Wat gaat er fout op clientniveau?
 • Hij moet weten van het bestaan van de regeling
 • Hij moet overtuigd zijn er recht op te hebben
 • Hij moet niet negatief staat tegenover het aanvragen 
 • Hij moet in een stabiele situatie verkeren 
 • Er moet sprake zijn van behoefte aan financiele steun. 
Wat gaat er mis op niveau van de structuur van de regeling?
 • Overmaat aan regels en richtlijnen
 • vage en op verschillende manieren uit te leggen criteria 
 • de client dwingen tot openheid over zijn financiele zaken
 • aanvullend zijn op andere bronnen van inkomen
 • bedoeld zijn voor mensen die toch al min of meer gestigmatiseerd zijn door de samenleving
 • geen hoge uitkeringen verstrekken
 • het geheel aan de client overlaten om de procedure te starten 
 • niet in structurele maar in incidentele uitgaven voorzien
 • toelatingscriteria kunnen die nogal eens veranderen. 
Welke factoren op uitvoeringsniveau?
 1. Behandeling van aanvragers wordt als vernederd ervaren. 
 2. Ambtenaren die zowel een dienstverlenende als een controlerende functie hebben. 
 3. slechte communicatie tussen ambtenaar en client, onvoldoende informatie en advies
 4. ingewikkelde vragenformulieren
 5. beslissingen op basis van onvoldoende informatie en informatie van slechte kwaliteit of op basis van vooroordelen jegens clienten
 6. kwalitatief slechte technische en administratieve procedures
 7. uitkeringsregels die verkeerd worden uitgelegd/toegepast. 
Welke 3 groepen factoren is van invloed op het niet-gebruik van voorzieningen?
 1. Factoren op uitvoeringsniveau
 2. Factoren op het niveau van de structuur van de regeling 
 3. factoren op clientniveau