Samenvatting Basisboek integrale veiligheid

-
ISBN-10 9059316975 ISBN-13 9789059316973
560 Flashcards en notities
124 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basisboek integrale veiligheid". De auteur(s) van het boek is/zijn onder van Wouter Stol ' s Hoogteyling. Het ISBN van dit boek is 9789059316973 of 9059316975. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Basisboek integrale veiligheid

 • 1 Veiligheid in ontwikkeling

 • welke 3 manieren zijn er om over onveiligheid te praten?

  de bron van onveiligheid. de plaats van onveiligheid en de leverncier van veilgheid

 • Op welke 3 manieren kan gesproken worden over (on)veiligheid?
  1. de bron van onveiligheid; gaat om menselijk handelen of is er sprake van een niet-humane oorzaak. Denk aan gevaarlijk rijgedrag dan wel een aardbeving.
  2. de plaats van onveiligheid; is het overlast in een wijk of is het internationaal georganiseerde misdaad.
  3. de leverancier van veiligheid; politie, leger, beveiliging, brandweer e.d.
 • 1 Leerdoelen toetscriteria 
  Herken en benoem de belangrijkste trends en ontwikkelingen op gebied van veiligheid.
 • Leerdoel 4 en toetingscriteria
  Benoenm en herken de belangrijkste vaardigheden van een integraal veuligheidskundige
  Zie boek
 • bij de bron van onveiligheid gaat het over de vraag of het gaat over een menselijke oorzaak of dat er geen mens mee te maken heeft. toch is dit onderscheid niet hard want bij een ramp blijft de vraag of het voorkomen had kunnen worden of dat de hulpverlening wel goed was.

  bij de plaats van onveilgheid gaat het over waar het gebeurt in een woonwijk of is het veel groter  zoals een terroristische organisatie. maar een terroristische oraganisatie hebben ook weer  vertakkingen zitten tot in een woonwijk.

  bij de leveranciers van veiligheid hebben we het over de handhavers en beschermers. zoals de politie en het leger etc.

   

  een mogelijke defenitie van veiligheid: de afwezigheid van bedreigingen van een als wenselijk ervaren toestand

   

 • Wat is de stelling van Ulrich Beck?
  De technologische ontwikkelingen hebben een dusdanige vlucht genomen dat zij hun eigen risico's niet meer kunnen beheersen. Door de modernisering zijn de materiële noden afgenomen, maar de potentiële bedreigingen juist toegenomen. Denk aan kernenergie, broeikaseffect e.d.
 • 2 Leerdoel  en toetscriteria
  Herken en benoem de belangrijkste vormen van veiligheid
 • Leerdoel 1 en toetsingscriteria
  Herken en benoem de belangrijkste trends en ontwikkelingen op gebied van veiligheid
  Technologie en modernisering van de maatschappij
 • mogelijke definitie van veiligheid?

  de afwezigheid van bedreiging van een als wenselijk ervaren toestand

 • Catastrofale maatschappij?
  Risicomaatschappij: niet de economie maar de spreiding van de risico's is de grootste opgave. De politiek wordt gebaseerd op permanent aanwezige risico's waarop geen definitieve antwoorden mogelijk zijn. 
 • 3 leerdoel en toetscriteria
  Benader een veiligheidsproblemen op een integrale wijze en past daarbij veiligheidsbegrippen toe
 • Leerdoe 2 en toetsingscriteria
  Herken en benoem de belangrijkste vormgen van veiligheid
  zie boek
 • wat is volgens beck de risicomaatschapij

  een catastrofale maatschapij

 • Vijf begrippen van het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) mbt de sociale toestand van de samenleving / indicaties van een steeds veranderende samenleving. 
  1. Internationalisering vd samenleving (globalisering)
  2. Individualisering
  3. Informalisering (afnemende invloed van gezag op de organisatie van onze samenleving en de inrichting van het eigen leven)
  4. Informatisering
  5. Intensivering (hoger, harder en sneller)
 • Leerdoel 3 en toetsingscriteria
  Benader een veiligheidsproblemen op een integrale wijze en pas daarbij beiligheidsbegrippen toe
  Zie boek
 • in de risicomaatschappij word volgens beck de politiek gebaseerd op risico's waarop geen definiteve antwoorden zijn.

  vaak word er een zondebok aangewezen en niet de gevarren zelf daarom noemt beck het ook wel een zondebokmaatschappij

  de risicosamenleving is gebaseerd op potentieel gevaar. men eist veiligheid van de overheid maar wantrouwt tegelijkertijd de mogelijkheid die te realiseren.

 • Paradox in de veilligheidsbehoefte. Wat wordt hiermee bedoeld?
  Men wil meer vrijheden hebben, maar om deze te kunnen krijgen / vieren, moet deze worden begrensd. 
 • 4 Leerdoel en toetscriteria
  Benoem en herken de belangrijkste vaardigheden van een integraal veiligheidskundige
 • Leerdoel 5
  Benoem (afhankelijk van de context) de veiligheidsfactoren en taken en bevoegdheden
  Zie boek
 • internationalisering: economie politiek en recht. grote migratiebeweging met de bijbehorende problemen met de integratie verder heeft het invloed op de natiestaat(land) en de verbondenheid daarmee. terrorisme hebben vaak internationale relaties

   

  individualisering:mensen hebben behoefte aan keuze vrijheid en zelfsturing. maar dat kan er ook toe lijden dat de normsneller word overschreden.

   

  informalisering:afnemende invloed van gezag dat komt omdat de de gezagsverhouding in de jaren 60 langzaam werd afgebroken. naar  een meer zelf controle en innerlijke beschaving. en dat ook als gegeven moet worden beschouwd. maar dat is niet het geval en daarom hoor je steeds meer over respect en fatsoen.

   

  informatisering: iedereen is tegenwoordig altijd online en mobiel bereikbaar. en dit word zeer onderschat.

   

  intesivering: dit genereert zowel normoverschrijding en geintensiveerde vrijheidsbeleving. want alles moet sneller harder en hoger. soms zegt men ook wel dat het egocentrisme is.

   

  deze 5 punten zijn de indicatie dat de samen leving steeds veranderd

 • Veiligheidsparadox:
   
  Volledige veiligheid en volledige vrijheid gaan niet volledig samen in de hand. Dit is de paradox.
  De utopie is je heel erg veilig en vrij voelen. Echter zal je ergens in moeten leveren.
   
  Denk aan:
  -cameratoezicht
  -internetgebruik
  -DNA afgeven
  -prefentief fouilleren
  Dit zijn vormen van veiligheidsparadoxen. Men wil alles, maar men wil er niet alles voor inleveren. Dit is niet vanzelfsprekend.
   
  Men wil volledig vrij kunnen surfen op internet. Maar owee als je buurman pedofiel is. 
 • 5 Leerdoel en toetscriteria 
  Benoem (afhankelijk van de context) de veiligheidsfactor en taken en hun bevoegdheden
 • je hebt objectieve en subjectieve veiligheid.

  er ontwikkeld zich een netwerkstaat dit betekent dat de politie moet samenwerken met scholen, jongerenwerkers, horecaondernemers en vele andere.

 • Trend:
  - Welvaart en ontwikkeling vs risicomaatschappij
  - Veiligheidsutopie

  Paradox:
  -Vrijheid en veiligheid
  - Internet (fora en social media) en veiligheid
  - preventief fouilleren
  - op tijd vliegen
  etc. 
 • Wat is Veiligheid
  Veiligheid is de gewenste mate van ordening en rust in het openbare leven en de gewenste mate van bescherming van leven, gezondheid en goederen tegen acute of driegende aantasting.   Veiligheid betekend dat mensen geen vevaar lopen, dat ze beschermd zijn.
 • Wat is veiligheidsutopie?
  Het onhaalbare verlangen naar het samenvallen van maximale vrijheid en maximale veiligheid.
  Iets willen bereiken op het gebied van veiligheid wat niet haalbaar of niet mogelijk is. 
 • Wat is onveiligheid
  Onveiligheid is alles wat daarop inbreuk maakt. Die inbreuken op veiligheid kunnen feitelijke aantastingen van de veiligheissituatie betreffen zoals diefstal en brand(opbjectieve onveiligheid) , maar kunnen ook veiligheidsrisico;s en gevoelens van onveiligheid (subjectieve onveiligheiden)betreffen.
 • Wat betekent de herordening van het sociale domien vanuit een bestuurlijk oogpunt? Noem de drie modellen.
  1. Centrale sturing; een scheiding van beleid en uitvoering. De overheid stelt de kaders vast. De markt de uitvoering van dat beleid regelt. (markt zijn uitvoerenden).
  2. Procesbenadering; organisatie van samenwerking.
  3. Probleemsturing; de problematiek staat centraal. 
 • Wat is een veiligeidsparadox
  Volledige veiligheid en volledige vrijheid gaan niet volledig samen in de hand. 
  Dit Is een paradox.
  Het verschijnsel hoe meer veiligheid we hebben hoe meer we er aan ergeren als er inbreuk op wordt gedaan.

  De uto[pie is je heel erg veilig en vrijvielen. Echter zal je ergens in moeten inleveren.

  Denktaan :
  -Camera Toezicht
  Internetgebruik
   DNA afgeven
   Preventief Fouillleren
  Dit zijn vormen van veiligheidsparadoxen. Men wil allles, maar men wil er niet alles voor inleveren. Dit is niet vanzelfsprekend.   
  Men Will volledig vrij kunnen surfen op internet. Maar owee als je buurman pedofiel is.
 • Wat wordt bedoeld met een risico maatschappij
  Met een risicomaatschappij bedoeld beck sat wij als mens constant leven met Risico's om ons heen. Denk hierbij aan atomaire chemische, ecologische en genetechnologische risic's. Andere risico's zijn er altijd al ge4weest. We moeten hier mee om leren gaan en kunnen er niet omheen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Taken en bevoegdheden van een veiligheids regio
 • -Inventarisatie risicos'van branden , rampen en cises
 • -adviseren van bevoegd gezak
 • -adviseren van college burgemeester en wethouder
 • voorbereiding bestreiding branden en het organiseren van rampenbestrijding en crisisbeheersing
 • Instellen en in stand houden GHOR en Brandweer
 • aanschaffen en beheren matrieel
 • beheren en instand houden informatievoorziening
Wat houd fysieke veiligheid in?
Is de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door ongevallen en onheil van niet-menselijke oorsprong.
Wat houdt sociale veiligheid in?
Het verwijst naar de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door misdrijven, overtredingen en overlast door jongeren.
Wat houdt subjectieve veiligheid in?
Het is de mate waarin mensen zich veilig voelen, dit een is persoonlijke beleving van veiligheid.
Wat houdt objectieve veiligheid in?
Het is een gemeten niveau op een vooraf vastgestelde schaal van veiligheid, men meet de waarneembare verschijnselen.
IV betekend dat je een veiligheidsprobleem in een breder perspectief plaatst, langs 4 verschillende lijnen, wat zijn deze 4?
Tijd, Ruimte, Sociale netwerken, Kennisgebied
Wat houdt risicoregelreflex in?
De praktijk om na ieder probleem weer een nieuwe regel of procedure te maken om daarmee risico's uit te bannen.
Politie taak voor defensie
KMAR is de politie van de krijgsmacht zelf. Dit betekend dat het korps net als de civiele politie alle wet- en regelgeving handhaft op defensie tereinen en voor militaire ongeacht waar zij zich bevinden. KMAR voert controlle uit  en verricht onderzoeken naar misdrijven en overtredingen.(verdovende middelen,geweld,extremiseme, ongeoorloofd afwezigheid,diefstal enz)
Helpen met militaire transporten
helpen bij verkeersongevallen met militaite voertuigen.
KMAr beveiliging leg uit
Kmar verzorgd voor bijvoorbeeld het beveiligen van wwoonlocaties van het koningklijk huis, de ambtswoning van de minister president transporten en gebouwen van de nedelrandse bank en enkele defensie locaties.
Wat bedoeld men met bijstand door de krijgsmacht
in bijzonder omstandigheden kunnen andere onderdelen dan de KMAr worden gevraagd om hulpt  te velenen. Crisis verzoek bij Brand of ramp. de krijgsmacht bepaald zelf welke onderdelen zij erheen sturen.