Samenvatting Basisboek integrale veiligheid

-
ISBN-10 9462365679 ISBN-13 9789462365674
125 Flashcards en notities
10 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basisboek integrale veiligheid". De auteur(s) van het boek is/zijn Boom criminologie. Het ISBN van dit boek is 9789462365674 of 9462365679. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Basisboek integrale veiligheid

 • 1.1 Veiligheid en andere grote thema's

 • Wat vinden inwoners van Nederland op dit moment de grootste problemen in ons land?
  1. Samenleven, normen en waarden 
  2. Gezondheids- en ouderenzorg 
  3. Inkomen en economie 
  4. Immigratie en integratie
  5. Politiek en bestuur 
  6. Werkgelegenheid 
  7. Criminaliteit en veiligheid 
 • Wat is volgens inwoners van Nederland de top 10 van 'maatschappelijke prioriteiten'
  1. Minder oorlog en terrorisme in de wereld
  2. Vergroten verdraagzaamheid en sociaal gedrag
  3. Op peil houden oudedagsvoorzieningen
  4. Verbeteren gezondheidszorg
  5. Verminderen werkloosheid
  6. Verminderen van spanningen tussen religies
  7. Verminderen van honger op de wereld
  8. Beter bestrijden van criminaliteit
  9. Verminderen van armoede in Nederland
  10. Wereldwijd verminderen van mensenrechtenschendingen
 • 1.2 Doodsoorzaken en letsels

 • Wat zijn in Nederland de meest voorkomende oorzaken van overlijden?
  1.  Kwaadaardige nieuwvormingen (kanker)
  2. Hart- en vaatziekten
  3. Ziekten aan ademhalingsorganen
  4. Psychische stoornissen 
  5. Aandoeningen zenuwstelsel/zintuigen
  6. Uitwendige oorzaken (ongevallen, accidentele val, vervoersongevallen, accidentele vergiftiging, overige ongevallen, zelfdoding, moord- en doodslag
  7. Infectieziekten
 • Wat zijn in Nederland de meest voorkomende oorzaken van ziekenhuisopnamen?
  1. Privéongevallen
  2. Sportblessures
  3. Verkeersongevallen
  4. Arbeidsongevallen
  5. Geweld
  6. Zelf toegebracht letsel en zelfdoding 
 • Welke plaats nemen veiligheidsonderwerpen in bij de meest voorkomende oorzaken van overlijden en ziekenhuisopnamen?
  Bij het ontstaan van letsel (het gevolg van uitwendige oorzaken) is de grootste categorie privéongevallen, daarna komen sportblessures en verkeersongevallen. Oorzaken van ziekte, letsel en dood zien we vooral buiten het werkgebied van de integrale veiligheidskundige.
 • Oorzaken van ziekte, letsel en dood zien we vooral buiten het werkgebied van de integrale veiligheidskundige. Tot welke conclusies kan dit leiden?
  1. IVK's zijn op de verkeerde plek aan het werk
  2. IVK's worden niet zo zeer ingezet vanwege verwachte overlijdens of ongevallen maar eerder op grond van andere, bijvoorbeeld emotionele overwegingen. Het gaat hier om kwesties met een groter maatschappelijk risico (fabriek, evenement, etc.). In dat opzicht heeft een IVK minder te maken met de kans op slachtoffers dan met de maatschappelijke impact. Hij wordt ingezet omdat iemand de verantwoordelijkheid moet dragen voor als het fout gaat. De te verwachten maatschappelijke verontwaardiging speelt een grote rol.
  3. IVK's doen heel goed hun werk want er komen weinig voorvallen voor. Veiligheid is een inspanning van velen. Er kan wel degelijk iets veranderd worden door maatregelen te nemen. Het is de verdienste van een integrale aanpak en inzet vanuit verschillende actoren. De rol van de IVK is het verbinden van deze partijen. 
 • 1.3 Ontwikkelingen

 • Welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op veiligheid.
  1. Vernetwerking: Mensen worden mobieler, staatsvorming, arbeidsdeling, verstedelijking, telecommunicatie en digitalisering. 
  2. Migratie: Recente immigratiestromen leiden tot nieuwe en soms verhitte discussies over grensbewaking, normen en waarden, religies en criminaliteit. 
  3. Economisch: Macroniveau: het belang tussen nationale economieen voor machtsverhoudingen in de wereld. Microniveau: verband tussen armoede en gebrek aan kansen en het schenden van maatschappelijke normen.
 • Hoe werkt de vernetwerking van de samenleving door in veiligheid?
  Positief en negatief. Criminaliteit kan zich uitbreiden doordat er vermindering is van sociale controle. Er zijn meer relaties tussen mensen dan vroeger maar ze gaan wel minder diep, waardoor criminaliteit meer kans krijgt. Het creëert ook meer opties voor de IVK om voor veiligheid te zorgen. Denk bijvoorbeeld aan sociale media of whats app waardoor iedereen beter bereikbaar is.
 • Wat is vernetwerking?
  De maatschappelijke ontwikkeling waardoor mensen raken opgenomen in steeds dichtere en tegelijk verderreikende netwerken van afhankelijkheidsverhoudingen.
 • 1.4 Tot slot: bescheidenheid, vaardigheid en volharding

 • Wat is risicoregelreflex?
  De praktijk om na ieder probleem weer een nieuwe regel of procedure te maken om daarmee risico's uit te bannen.
 • 2.2 Veiligheid en Integrale veiligheid

 • Wat is veiligheid?
  Veiligheid betekend dat mensen effectief beschermd zijn tegen persoonlijk leed (tegen de aantasting van hun lichamelijke en geestelijke integriteit) met uitzondering van leed door ziektes waarvan geen directe uitwendige oorzaak bekend is.
 • Wat is integrale veiligheid?
  Veiligheid in breder perspectief langs lijnen van tijd, ruimte, sociale netwerken en kennisgebied.
 • Wat houdt een integrale benadering in?
  Integrale benadering houdt in dat je oplossingen voor veiligheidsproblemen zoekt vanuit verschillende invalshoeken die elkaar aanvullen.
 • Langs welke lijnen plaats je een veiligheidsprobleem in breder perspectief?
  1. Tijd: een veiligheidsprobleem is geen momentopname maar een onderdeel van een proces, van een oorzaak-gevolgketen. 
  2. Ruimte: veiligheidsproblemen zijn zelden, en misschien wel nooit, uitsluitend een lokale aangelegenheid. Een veiligheidsprobleem overschrijdt bijvoorbeeld al snel wijk- en gemeentegrenzen, maar vaak ook provincie- en zelfs landsgrenzen. 
  3. Sociale netwerken: integrale veiligheid is ook een kwestie van informatie-uitwisseling, want samenwerken staat of valt met informatie delen. 
  4. Kennisgebied: een integrale benadering van een veiligheidsprobleem wordt bekeken vanuit verschillende kennisgebieden of disciplines: een multidisciplinaire aanpak.  
 • Wat betekend multidisciplinair?
  Vergaren van kennis uit verschillende disciplines of kennisgebieden.
 • Wat houdt het begrip 'Risico' in?
  Risico (R) is de kans op een gebeurtenis die de veiligheid bedreigt (p) maar de schadelijke effecten (E) die daarvan het gevolg zijn (R=pxE).
 • Welke 5 opvolgende aandachtsvelden vallen onder de veiligheidsketen in veiligheidszorg?
  1. pro-actie
  2. preventie
  3. preparatie
  4. repressie
  5. nazorg
 • Wat is veiligheidszorg?
  Veiligheidszorg is alles wat mensen doen ten gunste van de veiligheid.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is terrorisme?
Terrorisme is het door niet-statelijke actoren plegen van aanslagen, of dreigen daarmee, met als doel angst en onrust te genereren om zo politieke doelen te bereiken.
Wat is het verschil tussen organisatiecriminaliteit en georganiseerde criminaliteit?
Organisatiecriminaliteit: gepleegd door (vertegenwoordigers van) legale organisaties in de uitoefening van hun beroep, taak of bedrijf.
Georganiseerde criminaliteit: Criminaliteit waarbij de dader gebruik maakt van zijn positie binnen de organisatie en die aanwendt ten behoeve van eigen gewin.
Wat is criminaliteit?
Criminaliteit wordt gedefinieerd als gedrag dat strafbaar is gesteld in een formele wet. Een heldere en werkbare definitie, die echter voorbij gaat aan tal van nuanceringen. Criminaliteit is in feite een sociaal construct, dat wil zeggen dat criminaliteit is 'wat we zo noemen', waarover binnen de samenleving afspraken zijn gemaakt.
Wat is strain?
Letterlijk 'spanning', die ontstaat als de doelen, die de maatschappij als nastrevenswaardig heeft gedefinieerd, niet op legale wijze bereikt kunnen worden door individuen.
Wat is organisatiecriminaliteit?
Criminaliteit gepleegd door (vertegenwoordigers van) legale organisaties in de uitoefening van hun beroep, taak of bedrijf.
Wat houdt gelegenheidstheorie in?
Theorie die stelt dat criminaliteit wordt bepaald door drie factoren: potentiële daders, aantrekkelijke doelwitten en de mate van toezicht op en de bescherming van deze doelwitten.
Wat betekend differentiële associatie?
Theorie van Sutherland, die stelt dat crimineel gedrag wordt aangeleerd in contact met betekenisvolle andere.
Wat houdt controletheorie in?
Theorie die stelt dat crimineel gedrag normaal is, tenzij er bepaalde controlemechanismen actief zijn. Het gaat dan om mechanismen die het ongebreideld najagen van behoeften en verlangens reguleren en die conformiteit aan de maatschappelijke normen afdwingen.
Wat is veiligheidszorg?
Veiligheidszorg is alles wat mensen doen ten gunste van de veiligheid.
Welke 5 opvolgende aandachtsvelden vallen onder de veiligheidsketen in veiligheidszorg?
 1. pro-actie
 2. preventie
 3. preparatie
 4. repressie
 5. nazorg