Samenvatting Basisboek Interne communicatie

-
ISBN-10 902324219X ISBN-13 9789023242192
374 Flashcards en notities
56 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basisboek Interne communicatie". De auteur(s) van het boek is/zijn Erik Reijnders. Het ISBN van dit boek is 9789023242192 of 902324219X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Basisboek Interne communicatie

 • 1 Kennismaken met de organisatie

 • Noem de 6 organisatie doelen van Mintzberg

  1. Organisatie doelen
  2. Organisatie strategie
  3. Organisatie structuur
  4. Organisatie cultuur
  5. Technologie
  6. Mensen

 • Wat is het belangrijkste kenmerk van de actievisie?
  Overbrengen van boodschap staat centraal
 • Er is geen ideale wijze van organiseren van de (interne) communicatie, omdat iedere organisatie verschillend is. Er zijn wel 5 variabelen die een rol spelen bij het organiseren van de interne communicatie. Welke 5? 
  1. Organisatievariabele
  2. Omvangvariabele
  3. Visievariabele
  4. Afstemmingsvariabele
  5. Ontwikkelingsvariabele
 • 1. Organisatie doelen= 

  MISSIE STAGEMENT. Bestaansredenen, Kernopdracht. - ziel van de onderneming

   

  2. Organisatie strategie= 

  De wijze waarop de doelen worden bereikt doormiddel van mensen en middelen. Rekening houdend met de omgeving.

   

  3. Organisatie structuur =

  Vastgestelde taak en functie beschrijvingen, beleidslijnen, plannen en procedures.

   

  Mitzberg

   

  1. Strategische top

  2. Middenmanagement

  3. Operationele kern

  4. Voorbereidende staff

  5. Ondersteunende staff 

   

  4. Organisatie cultuur=

  Onbesproken gedragsregels.

   

  5. Technologie=

  ICT systemen, werk afspraken en werkmethoden.

   

  6. Mensen=

  Per functie wat ze moeten kennen, kunnen en zijn.

 • Kenmerken interactievisie?
  het gaat om tweerichtingsverkeer, interpretatie van betekenissen staat centraal. 
 • Wat houdt de "Organisatievariabele" in? En welke soorten organisaties bestaan er binnen deze variabele? 
  Het soort organisatie. 
  - Organisaties in het MKB (tot ongeveer 250 werknemers) kennen weinig communicatieafdelingen, maar men communiceert wel met elkaar. Interne communicatiespecialisme bestaat vrijwel niet, het management doet het geheel zelf. 

  - In grotere commerciële organisaties (meer dan 250 medewerkers) met meer afdelingen, ontstaat al gauw een communicatiespecialist. Zij ondersteunt met name de strategische top en in mindere mate het middenkader. Later komt het voor dat zij een assistente krijgt, zo groeit de communicatieafdeling. 

  - In grote divisieorganisaties (verschillende filialen, op verschillende plaatsen maar wel bij elkaar horend) kunnen spanningen ontstaat tussen het hoofdkantoor en de decentrale divisies. Dan kan een combinatie van centraal opererende specialisten vanuit de actie-visie en decentraal opererende communicatiespecialisten, werkend vanuit de de interactie-visie, ene oplossing zijn. Een overwegend decentrale interne communicatiefunctie maakt het ook makkelijk om tegemoet te komen aan de specifieke wensen van de decentrale onderdelen. 

  - Organisaties in de publiek sector (ziekenhuizen, scholen, ministeries, gemeenten) zijn doorgaans wat groter van omvang. Ook is de communicatiefunctie de laatste jaren sterk geprofessionaliseerd. ook daar is steeds meer belangstelling voor interne communicatie, met name vanuit de interactie-visie. Het lijkt er op dat publieke organisaties de interne communicatie functie overwegend centraal is georganiseerd. Als er bezuinigd wordt, is deze centralisatietendens zichtbaar.

  Uiteindelijk lijkt een centrale versus een decentrale plaats in de organisatie een belangrijk aspect te zijn, maar ook een specialistische of meer generalistische functie, 
 • Hoe omschrijven we een organisatie het beste?
  Een afspraak over hoe de samenwerking georganiseerd is
 • Wat houdt de " Omvangvariabele" in?
  Deze tweede variabele os de omvang van de afdeling " Communicatie". Ook deze bepaalt hoe de interne communicatie wordt georganiseerd. Door de geringe omvang van de afdeling komt het vaak voor dat het gemixte functies zijn. Communicatiespecialisten kunnen interne en externe communicatie tot hun takenpakket zijn. Interne communicatie wordt vaak " meegenomen"  in de externe communicatie aangezien deze laatste genoemde vaak bij gemixte functies in tijdsbesteding domineren. 
 • Is de communicatie afdeling staff of lijn?
  Staff, valt dus altijd bij cc en niet bij lijnc
 • Wat houdt de " Visievariabele" in? 
  Dit is de visie op de interne communicatie. Deze bepaalt vooraf of er centraal of decentraal wordt gewerkt. In de actie-visie ligt de nadruk op het eenduidig overbrengen van boodschappen, dan is er gewenst dat er interne communicatie-experts zijn die centraal de interne communicatie-inspanningen coördineren en bewaken. (bijvoorbeeld bij vragen op het gebied van het ontwikkelen en inzetten van communicatiemiddelen (Redacteuren, media-adviseurs, projectondersteuners). Efficiënte inzet van deze medewerkers kan zorgen voor kostenbesparing en een bundeling van hun expertise. 

  De visie van de directie, Raad van Bestuur of MT, geven weer hoe (en waar) de interne communicatiefunctie georganiseerd zou moeten zijn. 
 • Het icbeleid hangt af van?
  De grootte vd org, arbeidsprocessen, structuur van huidige beleid en de visie op organiseren. 
 • Wat houdt de "Afstemmingsvariabele" in? 
  Vanuit de actie-visie is de overtuiging dat de boodschappen voor externe doelgroepen dezelfde moeten zijn als de boodschappen voor interne communicatie. De timing moet van beide goed op elkaar afgestemd zijn, het is dan ook logisch dat de interne en externe communicatieverantwoordelijken veel contact met elkaar hebben. 
 • Wat is de organisatiecultuur?
  De diepste kern van waarden en normen en onbewuste veronderstellingen
 • Wat houdt de "Ontwikkelingsvariabele" in? 
  Er zijn communicatiespecialisten die in het kader van hun ontwikkeling bij voorkeur zowel interne als externe communicatie-activiteiten uitvoeren. Maar er zijn er ook die juist willen specialiseren in van de twee. Het is echter niet alleen een voorkeur, maar ook de mogelijkheden die de organisatie kan bieden. 
 • Wat is het verschil tussen het organisatieklimaat en de -ideologie?
  Klimaat is hoe het is, ideologie zoals het zou moeten zijn
 • Welke 4 punten horen er in het ideale com.beleid van effenrich?
  Visie expliciet uitdragen, elkaar mogen en willen aanspreken, openheid en overzicht hebben
 • Wie beinvloedt wat, comm en cultuur?
  Elkaar, want communicatie zorgt voor common sense (eigen werkelijkheid---com-->gezamelijke werkelijkheid) maar cultuur bepaalt hoe we communiceren (zo doen we dat hier). 
 • Wat zijn de kenmerken van de loyale werknemer?
  Wil zeker zijn van werk in toekomst, andere helpen en hard werken
 • kenmerken van de werkers om te leven?
  zeker van werk in toekomst, vast en hoog inkomen en graag veel vrije tijd.
 • kenmerken balanszoekers?
  vast inkomen en tijden, graag veel vrije tijd en idealistisch
 • wat zijn de kenmerken zelfontplooiers?
  ontplooing, succes, wisselend werk, uitdaging en veel verantwoordelijkheid
 • kenmerken carrièregerichten?
  dus dat, waardering van collegas, snel car maken en hoog salaris
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Interactief werken in veranderingen kan belemmerd worden door een gevoel van wantrouwen bij medewerkers (en management) Hoe kun je deze achterstand (her)winnen?
 1. De directie spreekt persoonlijk uit dat ze het nu wel meent
 2. Wuif de sceptische meningen niet weg, maar besteed er ruim de aandacht aan
 3. Maak samen een analyse van de vroegere veranderingsprocessen, om de lessons learned op tafel te krijgen.
wat zijn de vijf stappen van het interactiever maken in een veranderingsproces
 1. Een mogelijke inhaalslag: van informatie naar interactie
 2. Analyse van vertrouwen in interactie
 3. Wat is de globale probleemsituatie
 4. Wie zijn de relevante actoren
 5. Het daadwerkelijk ontwerpen
Welke soorten verschillende individuen zijn er
 • Isolate: weinig of geen contacten
 • Bridge: lid van een groep die ook contact heeft met een lid van een andere groep
 • Liaison: Onderhoudt contacten tussen twee of meerdere groepen
 • Gatekeeper: Filtert boodschappen (gaat overbelasting tegen)
 • Opinion leader: Mogelijkheid om anderen te beïnvloeden
 • Cosmopolite: Vaak frontlijnmedewerkers
Welke onderzoekstechnieken zijn er
 • Vragenlijst / enquete: voordeel: snel ingevuld. nadeel: achterliggende motieven vaak niet duidelijk. 
 • Interview: Tijdrovend en kostbaar. Inderactievisie (vaak veel achtergrond info)
 • Groepsdiscussie/-gesprek: Niet te persoonlijke onderwerpen. max 5 tot 8 personen. Zorgen voor onderling begrip.
 • Deskresearch: Vooronderzoek
 • Observatie: Bij het in kaart brengen van communicatief gedrag van individuen worden verborgen regels, patronen en hoe leidinggevende omgaan met weerstand zichtbaar.
 • Netwerkanalyse. Inzicht in werkelijke communicatie netwerk. (wie communiceert met wie). Overlegstructuur met de werkelijkheid. twee- of eenrichtingsverkeer etc.
Triangulatie is
Combinatie van onderzoekstechnieken
Een combinatie van een ontwikkel - en ontwerpbenadering heet een
Pendelbenadering. (ontwikkelend ontwerpen.) Deze lijkt meer aan populariteit te winnen in het 'veranderland'. Belangrijk kenmerk is gezamenlijk dialoog met zoveel mogelijk betrokkenen.
Kloosterboer stelt de volgende acties aan de frontlijnmedewerkers, deze hebben te maken met het badkuipmodel. Welke acties en valkuilen heeft elk stadium?
 • Ontkennen - actie: bewust maken, Valkuil: steeds weer uitleggen
 • Woede - Actie: Pijn (h)erkennen en begrip tonen voor emotie. Over de toekomst van de org overleggen. Valkuil: Zeggen dat het wel meevalt
 • Onderhandelen- Actie: Duidelijkheid scheppen en medeverantwoordelijk maken Valkuil: De verandering weer ter discussie stellen. Zorg voor strakke spelregels en een heldere opdracht.
 • Depressie - Actie: onomkeerbaar maken. Het is nu kiezen of delen. Harde feiten en zakelijke argumenten. Valkuil: Een te zachte aanpak
 • Berusting - Actie: ondersteunen, iedereen gaat aan de slag met het nieuwe. Ondersteunen leerproces door bijv, opleiding of training. Valkuil: ruimte laten voor oud gedrag/patroon
 • Aanvaarding - Actie: bekrachtigen. Successen vieren, Positieve bekrachtiging van het nieuwe trekt mensen definitief over de streep. Valkuil: 'vergeten' de successen gezamenlijk te vieren.
Wat zijn de stadia van het badkuipmodel van Kubler en Ross over verandering en rouwverwerking?
Ontkennen - woede - onderhandelen - depressie - berusting - aanvaarding

Vaak varieert het tempo en reageert niet iedereen zo even sterk op verandering.
Veranderen is lastig omdat
 • Onvoldoende tijd en middelen
 • Onvoldoende info en comm over veranderingen
 • Onvoldoende aandacht voor het creëren van betrokkenheid
 • Spanningen tussen het team
 • Het handelen van leden van het strategisch management en de door hen gekozen veranderaanpak
 • Veranderhistorie, slechte ervaringen met veranderingen uit het verleden of verandermoe
 • Een te complex probleem
 • Verschillend perspectief op verandering tussen management en medewerkers
Veranderingen zijn nodig om:
 • Continuïteit en groei te bevorderen: flexibiliteit en innovatief reageren is nodig
 • Complexiteit, snelheid en intensiteit van interne en externe gebeurtenissen is zo groot dat gelijktijdig de strategie, structuur, cultuur, technologie, werkwijzen en gedrag medewerkers en leidinggevenden te veranderen
 • Relaties vd org en haar omgeving vragen om aanpassing. Doorlopend beroep op verandering van medewerkers wordt gedaan
 • Niet alleen externe druk: leiders hebben behoefte om hun stempel op org te drukken