Samenvatting Basisboek milieukunde

-
ISBN-10 906009977X ISBN-13 9789060099773
239 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basisboek milieukunde". De auteur(s) van het boek is/zijn J J Boersema J W Copius Peereboom W T de Groot. Het ISBN van dit boek is 9789060099773 of 906009977X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Basisboek milieukunde

 • 1.1 Het begrip milieukunde in de milieuwetenschappen

 • waar is het begrip milieu van afkomstig
  het begrip milieu in de milieuwetenschappen is afkomstig uit de ecologie, die zich bezighoudt met de relatie tussen organismen en hun omgeving
 • waar is het begrip milieuwetenschappen van afkomstig
  milieuwetenschappen gaat niet om het milieu van een willekeurig organisme maar om het milieu van de mens
 • omschrijf het begrip milieu
  de fysieke, niet-levende en levende, omgeving van de maatschappij waarmee deze in een wederkerige relatie staat
 • welke systeemniveaus zijn er binnen milieu
  -landschappen/ ecosystemen
  -compartimenten
  -factoren en compartimenten
 • welke systemen zijn er binnen landschappen ecosystemen ?
  -industriegebied
  -stedelijk gebied
  -cultuurlandschap
  -halfnat landschap
  -natuurgebied
  -wildernis
 • welke systemen zijn er binnen compartimenten ?
  -bouwwerken
  -bodem water lucht
  -vegetatie dierenleven
 • welke systemen zijn er binnen factoren en compartimenten ? 
  -materialen grondstoffen
  -fysische en chemische factoren
  -organismen organen cellen
 • het milieu kan ook gekarakteriseerd worden naar 
  systeemniveau en schaalniveau
 • ecosystemen kunnen op verschillende schaalniveaus gedefineerd worden welke
  -biosfeer 
  -landschapsniveau
  -ecosystemen ook wel ecotopen genoemd (sloot,ven of bos)

 • 1.2 milieukwalitiet

 • wat is de betekenis van het milieu
  a. de menselijke gezondheid en veiligheid
  b. materieel welvaart
  c. immateriële welvaart
  d. natuurwaarden
 • waar wordt in milieubeleid naar gestreefd?
  door middel van kwaliteitsschalen bepaalde punten getalsmatig vast te leggen in de vorm van grenswaarden of streefwaarden
 • wat nemen deze kwaliteitsschalen niet weg
  dat er verschillen in visies belangen bij het bepalen van milieukwaliteiten bestaan
 • uit welke 3 elementen bestaat de wederzijdse relatie maatschappij-milieu
  -de maatschappelijke oorzaken van de milieu-effecten
  -de milieu effecten zelf en de gevolgen daarvan voor de maatschappij

 • 1.3 Milieuproblemen

 • wanneer spreek je van een milieuprobleem
  van een milieuprobleem spreek je bij aantasting of dreigende aantasting van de kwaliteit van het milieu; of bij een verstoring van de maatschappij-milieu relatie
 • wanneer spreek je in het algemeen van milieuprobleem
  als grotere maatschappelijke eenheden (groepen van individuen, organisaties of instituten) bepaalde milieugevolgen van een activiteit als zodanig negatief beschouwen dat die activiteit ter discussie komt.
 • milieuproblemen zijn
  maatschappelijke, geen individuele problemen die door de mens zijn veroorzaakt
 • welke basisoorzaken zijn er binnen maatschappelijke oorzaken
  -bevolkingsgroei
  -economische groei
  -technologische ontwikkeling
 • noem de hoofdsectoren van maatschappelijke activeiten
  -productie
  -consumptie
  -afvalverwerking
 • noem de sectoren van de productie-hoofdsector
  -landbouw
  -verkeer
 • noem de indeling van de milieuproblemen
  -verontreiniging -> iets toevoegen aan het milieu
  -uitputting -> het onttrekken van iets aan het milieu
  -aantasting -> structuurverandering binnen het milieu, zonder toe of onttrekking aan het milieu
 • welke drie indelingen zijn gangbaar voor de indeling van milieuproblemen
  -compartimenten-> bouwwerken, bodem grond- en oppervlaktewater, lucht en biota.
  -compartiment overschrijdende processen in het milieu de zgn milieuthema's ->klimaatverandering, verzuring, vermesting, verspreiding.
  -ingrepen -> de mate van vervuiling, de aanwezigheid van grondstoffen en biologische diversiteit
 • milieuproblemen hebben maatschappelijke effecten welke
  -menselijke gezondheid en veiligheid
  -materiele welvaart
  -immateriele welvaart
  -natuurwaarden
 • benoem de ruimtelijke schaalniveaus
  lokale regionale pluviale continentale en mondiale schaal
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat is hydrofobiteit
veel toegepaste modellen hebben betrekking op de relatie tussen toxiciteit en de vetoplosbaarheid =hydrofobiteit van een stof
wat is belangrijk bij het bepalen van milieugevaarlijkheid
1. geproduceerde hoeveelheid stof 
2. aanwezigheid van schadelijke bijproducten in het product
3. aard van het gebruik dat aanleiding kan zijn tot milieuverontreiniging
4. mate van verspreiding en mobiliteit in het milieu
5. vorm waarin een stof in het milieu voorkomt en de levensduur
6. mate van bio accumulatie 
7. schadelijkheid van de stof voor planten, dieren en ecosystemen
8. opneembaarheid van stoffen
9. blootstelling en opneembaarheid van stoffen in de mens
10. toxiciteit van de stof in de mens.
milieutoxicologie en gezondheidskunde bestuderen de milieuchemie de chemische interacties van toxische stoffen met bepaalde lichaamsstoffen welke
a.alkylerende stoffen met DNA
b. reactieve radicalen (gevormd uit organische chloorverbindingen)
c. metaalkationen zoals HG+ oa met sulfhydrylgroepen
d. organische fosforesters met bv essentiële enzymen
wat is biotransformatieprocessen
waarbij het tot volledige afbraak (biodegradatie) onder invloed van microbiologische of van fotochemische processen
wat is detoxificatie
vele toxische stoffen worden in het organisme en speciaal in de lever door enzymen veranderd en onschadelijk gemaakt. 
wat zijn metabolieten
dit zijn stoffen met een veranderende structuur en afbraakproducten.
wat is de bioaccumulatiefactor
de bioaccumulatiefactor Kc geeft aan de mate van bioaccumulatie en is het quotiënt van de concentratie stof in de vis en het water.
wat is bioaccumulatie
de opname van stoffen uit het milieu dmv fysisch-chemische processen
wat is zure regen
zure regen zorgt voor nadelige effecten op gebouwen en bomen. wordt veroorzaakt door SO2, Nox en door ammonia
wat is fotochemische smog
vooral op zomerse dagen met veel UV-licht, zorgt voor perioden met fotochemische smog. koolwaterstoffen en stikstofoxiden met  uv-licht