Samenvatting Basisboek psychologie sociaal verbonden

-
ISBN-10 9046905780 ISBN-13 9789046905784
100 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basisboek psychologie sociaal verbonden". De auteur(s) van het boek is/zijn Jakop Rigter. Het ISBN van dit boek is 9789046905784 of 9046905780. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Basisboek psychologie sociaal verbonden

 • 4.1 Inleiding

 • Noem een voorbeeld van associatief leren?
  Het verband tussen het eten van bepaald voedsel en de misselijkheid op een iets later tijdstip. (voorbeeld van de mexicaan)
 • Welke leervormen bestaan er volgens Ritger?  En wat houden ze in?
  -Associatief leren. Leren van verbanden van relaties
  -Behaviorisme. wetenschappelijkfilosofische benadering waarbij het zich meer richt op de gedragingen. 
  -Sociaal leren/observationeel leren.
 • 4.1.1 Instinct

 • Wat houdt een instinct (soortspecifiek gedrag) in?
  Een aangeboren patroon van handelingen dat kenmerkend is voor een specifieke diersoort. Hierbij speelt ervaring of kennis geen rol. bv band tussen baby en moeder tijdens de geboorte.
 • 4.1.2 Reflexen

 • Wat is een Reflex? Geef een vb.
  eenvoudige mechanische reactie van het lichaam op een prikkel(respons). Het is aangeboren. Bv. terugtrekken van je hand bij een het aanraken van een hete pan.
 • 4.1.3 Rijping

 • Wat houdt het begrip rijping in?
  de ontwikkeling van een persoon in de loop der tijd.
 • 4.2 Wat is leren?

 • Wat wordt er bedoel met de term 'leren'?
  Een verandering of aanpassing in gedrag, kennis of waarden als gevolg van een ervaringen. Ten grondslagen van leren liggen nieuwe verbindingen tussen neuronen.
 • Welke vier aspecten spelen een grote rol bij leren?
  - Leren veroorzaakt een relatief permanente verandering.
  - Leren produceert nieuwe gedragsmogelijkheden en nieuwe kennis. 
  - Bij leren spelen de gevolgen van beloning en straf vaak een rol.
  - Bij leren speelt oefening vrijwel altijd een rol.
 • Wat wordt er bedoelt met de termen stimulus en respons? Geef ook een vb.
  Een stimulus (prikkel) is een verandering waarop een organisme reageert. De reactie hierop wordt ook wel de respons genoemd.
  vb. Je tikt op je knieschijf, de tik wordt ook wel de stimulus genoemd. Je been beweegt overeind, de beweging wordt ook wel respons genoemd.
 • 4.3 Hoe leren wij door klassieke conditioneren?

 • Leg kort uit wat klassieke conditioneren inhoud?
  een vorm van leren waarbij het leren automatisch verloopt. De ene stimulus wordt met een ander geassocieerd waardoor er een ander respons uitgelokt wordt. (vb van pavlov met de hond)
 • 4.4 Hoe leren wij door operant conditioneren?

 • Leg kort uit wat operant conditioneren betekent?
  Leerproces waarin het gedrag van een mens verandert als gevolg van de consequenties. dus positieve gevolg = gedrag herhalen, negatieve gevolg = gedrag stoppen.
 • 5.1 Inleiding

 • Wat wordt er bedoeld met cognitie en cognitieve psychologie?
  Cognitie is het vermogen om kennis waar te nemen en dit te verwerken van de van deze opgedane informatie. Cognitieve psychologie worden dergelijke informatieverwerkingsprocessen bestudeerd. (vb. cognitie: is zie een hond hij kijkt agressief naar mijn. Je cognitie neemt de agressiviteit van de de hond waar. Cognitieve psychologie: waarom denk hij dat de hond agressief is?)
 • 5.2 Hoe ontwikkelt ons denkvermogen zich en waar denken we vooral aan?

 • Wat wordt er bedoel met sociale cognitie? En hoe staat dit in verband met default-netwerk?
  Sociale cognitie is de manier waarop mensen denken over henzelf en de sociale wereld. Met default-netwerk wordt een gedeelde van de hersenen bedoel dat actief word wanneer we rust nemen. Wanneer je default-netwerk actief wordt heb je tijd om te denken over je sociale cognitie.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat wordt er bedoeld met de term persoonlijkheidsstoornis? En wat houden de clusters van de DSM 5 in?
Persoonlijkheidsstoornissen zijn groep van psychische aandoeningen die gekenmerkt wordt met langdurige patronen van gedachten, gevoelens en gedragingen dat afwijkt van de cultuur waarin iemand zich bevind. Volgens de DSM 5 zijn er 3 clusters:
Cluster A: Paranoïde persoonlijkheidsstoornis (wantrouwen en achterdocht tegenover andere mensen)
Cluster B: Antisociale persoonlijkheidsstoornis (gebrek aan respect voor anderen) of Borderline persoonlijkheidsstoornis (instabiliteit in relatie met anderen en eigen zelfbeeld)
Cluster C: Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis. (perfectionisme, controle en weinig flexibiliteit)
Wat houdt het ervaringsgerichte fleren van Kolb in? Leg het uit!
Kolb veronderstelt twee tegenovergestelde manier van het verwerken van ervaringen: Concreet leren vs abstract leren en actief luisteren vs reflectief luisteren. Door dit te combineren komen er 4 leerstijlen uit:
De beschouwer: Het overdenken van ervaringen.
De denker: Waarnemen verbinden met de theorie
De belisser: Experimenteren combineren met theorie, gericht op praktijk toepassing
de doener: Experimenteren combineren met concrete voorbeelden.
Wat wordt er bedoeld met de term Coping? Geef ook een aantal indelingen van copingstijlen en geef er ook een voorbeeld bij.
Coping is een manier hoe iemand met stress omgaat. Wanneer iemand vaak de zelfde handelwijze laat zien wordt dit ook wel zijn copingstijl genoemd. Hiervolgen een aantal copingstijlen:
Actieve/passieve copingstijl: actief is wanneer iemand een probleem wil aanpakken. passief is het niet veel mee doen met het probleem. iemand laat het voor wat het is.
Probleem gerichte coping: de inspanning wordt gericht op het probleem. (plan van aanpak maken hoe je stress kan verminderen)
Emotiegerichte coping: Gericht op het laten afnemen van de emotie.
Vermijdende coping: wanneer iemand stress veroorzakende situatie probeert te vermeiden.
Wat wordt er bedoeld met temperament en wat zijn de kenmerken van EAS-indeling?
Temperament is een persoonlijkheidskenmerk dat al vanaf de geboorte aanwezig is. 
Dit kan gemeten worden door de te kijken naar de EAS-indeling dat staat voor:
Emotionaliteit: De intensiteit van reactie in negatieve zin.
Activiteit: De getoonde energie die tot uiting komt in de motorische en spraak handeling.
Sociabiliteit: De wens om bij anderen te zijn.
Wat is het uitgangspunt van de big five (Basistrekken). Benoem ze alle 5 en leg ze ook uit.
In de big 5 worden 5 belangrijke persoonlijkheidstrekken weergegeven die getoetst kunnen worden. Dit zijn de meest geaccepteerde 5 basistrekken die zijn geformuleerd.
-Extraversie. Het nadrukkelijk aanwezig zijn tijdens een sociale situatie (bv. iemand praat makkelijk in een ongemakkelijke vergadering)
-Altruïsme (vriendelijkheid). iemand die wordt bestempelt als aangenaamd. (Collega is heel betrokken bij andere collega's)
-Consciëntieusheid (Zorgvuldig). Iemand die nauwgezet en netjes is. (een collega werkt volgens een structuur)
-Emotionele stabiliteit. Iemand die kalm, stabiel en zelfverzekerd is.(collage die zeker is van zijn project en geen stress heeft)
-Openheid. Iemand die open staat voor nieuwe ervaringen. (Collega staat open voor nieuwe projecten)
Leg uit wat het biopsychosociale model inhouden, geef bij elke factor ook een voorbeeld.
Benadering vanuit de visie dat gedrag ontstaat vanuit verschillende factoren: biologisch, psychologisch, en sociaal
Biologische wordt er gepraat over aanleg, erfelijkheid enzv. (bv. Een kind wordt geboren met een psychische aandoening) 
Psychologische factoren zijn factoren die een persoon heeft meegemaakt(bv. een live event, overleiden van je partner)
Sociale factoren (bv. cultuur, of invloed van een groep)
Wat wordt er bedoelt met primaire en secundaire controle(beheersing)? Geef bij beide een voorbeeld.
Primaire controle houdt in dat je omgeving  (extern) zodanig wil controleren en inrichten zodat jij het beste kan functioneren. VB. Je kamer zodanig inrichten dat je het fijnst kan wonen. 
Secundaire controle is juist dat beheersing van je eigen gedrag en gevoelens (intern) zodat je de omstandigheden beter aan kan. VB. accepteren dat je niet meer kan lopen en dat je met een rolstoel moet verplaatsen.
Welke drie aspecten onderscheid controle(beheersing) op het gebied van motivatie?
1. Vaardigheden. bv kind wil leren lopen.
2. Autonomie. Behoeften om je eigen gedrag te sturen en te beheren. bv. ik bepaal zelf welke studie ik wil doen.
3. Omgeving en gedrag van andere begrijpen. (ToM)
Leg kort het begrip persoonlijkheid uit en noem ook een persoonlijkheidstrek. Geef ook aan wat de drie belangrijke kenmerken zijn van persoonlijkheid. en wat is het verschil met karakter
Met persoonlijkheid wordt de gehele karakteristieke beeld van iemand genoemd. Bij een persoonlijkheid horen persoonlijkheidskenmerken die uniek en waarneembaar zijn. De drie belangrijkste aspecten bij persoonlijkheid zijn: 
- Uniekheid.(zowel uiterlijk als kenmerkende eigenschappen)
- Stabiliteit (In verschillende situaties, en over een lange periode)
- Erfelijke aanleg 
Karakter slaat op een persoonlijkheidstrek van iemand (Hij is perfectionistisch).
Met ´het zelf wordt aangegeven dat we uniek zijn en dat we ons leven kunnen sturen.
Welke vier aspecten zijn emoties te onderscheiden?
1. Een emotie wordt uitgelokt door een situatie. 
2. Emoties hebben lichamelijke kenmerken. Bv. Automatische reactie, Hormoon verandering
3. Emoties gaan gepaard met gedrag. 
4. Gevoel dat iemand overhoud.